A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

"Bízd az jövendőkre érdemed jutalmát" I. (töredék)

Magyar Protestáns Irodalmi Szöveggyűjtemény (16-17. század)

Szerkesztő
Kapcsolódó személy

Kiadó: Mundus Magyar Egyetemi Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 515 oldal
Sorozatcím: Protestáns művelődés Magyarországon
Kötetszám: 5
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN: 963-8033-55-x
Megjegyzés: Töredék kötet.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Fülszöveg

A protestantizmus térhódítása a nemzeti nyelv megjelenésével járt együtt, kezdetben csak az egyházi életben, később a társadalmi érintkezés egyre több területén (könyvkiadás, tudományosság, oktatás, stb.). Károlyi Gáspár elkészítette és 1590-ben kiadta a Szentírás mindkét könyvének első teljes magyar fordítását. A latin nyelv ugyan továbbra is megőrizte primátusát a közigazgatásban, a politikai életben, sőt a tudományos igényű írások megalkotásában, de a "néphez szóló" művek, a köztudat befolyásolását célzó írások már nemzeti nyelven - magyarul - keletkeztek.
A Magyar Protestáns Irodalmi Szöveggyűjtemény 16. és 17. századot bemutató kötete természetesen elsősorban az irodalom és a történelem szakos egyetemi hallgatók érdeklődésére számít. Minden bizonnyal a protestáns egyházak és híveik is örömmel veszik kézbe az évszázadok óta nagyrészt változatlan formában megőrzött imák, zsoltárok, bibliai részletek és históriák ősforrását. És a magyar nyelv, irodalom- illetve művelődéstörténet... Tovább

Tartalom

Bölcskei Gusztáv: Beköszöntő
Tartalom
Bevezetés (Szabó András)1
Rövidítések6
Énekeskönyv-előszavak
Huszár Gál: Az 1574-es graduál-énekeskönyv előszava7
Újfalvi Imre: Az 1602-es debreceni énekeskönyv előszavai11
Szenci Molnár Albert: A Psalterium Ungaricum előszava21
Szertartási énekek
Batizi András: Pünkösdi senquentia (Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága)26
Ismeretlen szerző - (Keserűi Dajka János átköltése): Nagyböjti hymnus (Nevét a nagy Úristennek) - 16. századi változata: Mennynek, földnek teremtőjét28
Zsoltárok
Szegedi Gergely: 6. zsoltár (Szent Dávid Király bűnei ellen így panaszkodik)30
Szenci Molnár Albert: 19. zsoltár (Az egek beszélik)32
Sztárai Mihály: 23. zsoltár (Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonharmad részében)35
Chasee (?) Miklós: 42. zsoltár (Mint kívánkozik a szarvas a kútfejéhez)36
Balassi Bálint: 42. zsoltár (Mint a szomjú szarvas, kit vadász rettentett)38
Szenci Molnár Albert: 42. zsoltár (Mint az szép híves patakra az szarvas kívánkozik)40
Tolnai Bálint: 43. zsoltár (Lásd meg, Uram, én igyemet)42
Ismeretlen szerző: 46. zsoltár (Erős várunk nekünk az Isten)45
Balassi Bálint: 51. zsoltár (Végtelen irgalmú)46
Skarica Máté: 52. zsoltár (Dávid Doég gonoszságát hogy látá)49
Kecskeméti Vég Mihály: 55. zsoltár (Mikoron Dávid nagy búsultában)50
Szenci Molnár Albert: 55. zsoltár (Hallgasd meg az én könyörgésem)53
Sztárai Mihály: 74. zsoltár (Sok ínségünkben hozzád kiáltunk, felséges Úristen)56
Rimay János: 86. zsoltár (Az jó hitű ember szelíd ez világon) és az 1602-es énekeskönyv változata57
Sztárai Mihály: 92. zsoltár (Mely igen jó az Úristent dicsérni)61
Sztárai Mihály: 94. zsoltár (Mikor szent Dávid az fű népek gonoszságát látá)63
Szenci Molnár Albert: 102. zsoltár (Hallgasd meg, Uram kérésem)66
Szegedi Gergely: 112. zsoltár (Bódog az ilyen ember ő lelkében)70
Ismeretlen szerző: 122. zsoltár (Örül a mi szívünk, mikor ezt halljuk, az templomba megyünk)73
Kanizsai Pálfi János: 148. zsoltár (Dicsőült helyeken, mennyei paradicsomban)73
Ünnepi énekek
Ismeretlen szerző: Karácsonyra angyali szózat (Mennyből jövök most hozzátok) és másik ford.: Ím, az magos mennyből jövök76
Pécseli Király Imre: Karácsonyi dicséret (Krisztus Urunknak áldott születésén)80
Pécseli Király Imre: Nagypénteki dicséret (Paradicsomnak te szép élő fája) - Húsvéti dicséret (Feltámadt az mi életünk)81
Ismeretlen szerző: Az Isten Fiának kínszenvedésekor tett keserves panasza (No, földnek minden népei)85
Káté-ének
Ismeretlen szerző: Miatyánk-ének (Mi Atyánk, ki vagy a mennységben, te fiaid szükségünkben)88
Alkalmi énekek
Bornemissza Péter: Énekecske gyermekek rengetésére (Szenteltessék, Uram, a te szent neved)90
Tatár (Tar) Benedek: A házasságról való dicséret (Bölcsnek ő mondási nekünk azt jelentik)91
Sziráki Balázs: Házasének (Seregöknek Ura és erős Istene)94
Ismeretlen szerző: Tisztaságnak kérése (Igazságod szerint tartozol, Istenem)96
Szegedi Kis István: A török rabságból való kiszabadulásért hálaadás (Hálát adok neked, Úristen)100
Palatics György: A keresztyén rabok könyörgésének formája (Uram, benned még az én reménségem)102
Farkas János: Jó szerencsés útért (Járulok az Úrhoz, mennyei Atyámhoz, mostani szükségemben)105
Tuba Mihály: Temetési dicséret (Megértsétek, keresztyének)107
Közönséges isteni dicséretek - Magánájtatosságra való énekek
Ismeretlen szerző: Az emberi életnek árnyékképpen való elmúlásáról Ó, mely igen rövid volt, lám, ez a világ)109
Tasnádi Péter: Az életnek rövid voltáról (Látod, mely rövid, mulandó ez a világ)111
Szkhárosi Horvát András: Vigasztaló ének (Semmit ne bánkódjál Krisztus szent serege)113
Ismeretlen szerző: Magyarország siralma Jeremiás prófétának írása szerint (Keserves szívvel Magyarországban mondhatjuk magunkról)115
Szegedi Gergely: A magyarok siralmas éneke (Szánja az Úristen híveinek romlását)117
Ládonyi Sára (?): Könyörgés (Láss hozzá, Úristen, kegyelmes szemeiddel)122
Balassi Bálint: Egy könyörgés, új (Nincs már hova lennem)124
Balassi Bálint: Könyörög Istennek (Kegyelmes Isten, kinek kezében)125
Balassi Bálint: Adj már csendességet126
Rimay János: Könyörgés (Mennyekben lakozó imádandó Fölség)127
Rimay János: Könyörgés (Az Úr engem sanyaríta)129
Ismeretlen szerző: Vigasztaló dicséret (Megadja még Isten örömét szívemnek)130
Kanizsai Pálfi János: Könyörgés (Tavasz indul vízforrásoktúl)132
Pécseli Király Imre: Könyörgés (Gazdag, bő kegyelmű)134
Ács Mihály: Könyörgés (Szívem keserűségét)135
Petrőczi Kata Szidónia: Keseredett szívem137
Prédikációs énekek
Batizi András: A meglött és megleendő dolgoknak.. históriája (Az beszédemet ti meghallgassátok) (részlet)139
Szkhárosi Horvát András: Az emberi szerzésről (Szükség keresztyénnek mindenkor vigyázni)146
Bibliai históriák
Farkas András: A zsidő és magyar nemzetről (Jersze, emlékezzönk az örök Istennek csudálatos nagy hatalmasságáról) (részlet)182
Csikei István: Az Illés prófétáról és Akháb királyról való história (Sok királyoknak halálok után) és gyülekezeti ének vált.: Sok hálaadással189
A vallási és világi ének határán
Bornemissza Péter: Búcsúének (Siralmas énnéköm tetűled megváltom)195
Ismeretlen szerző: Cantio iucunda de Helena Horvát (Én Istenem, hogy elvivéd az én szerencsémet)196
Illésházy István: Forog a szerencse (Ferendum et sperandum)198
Világi versek
Debreceni S. János: Militaris Congratulatio201
Prágai András: Sebes agynak késő sisak205
Rimay János: Laus mediocritas208
Rimay János: Az idő ósága209
Humanista versek
Szikszai Hellopaeus Bálint: Zrínyi szavai saját magáról210
Thúri György: Két vers Károlyi Gáspárról212
Bocatius, Johannes: Mária bölcsődala212
Szamosközi István: A fönséges fejedelem, Bocskay István címerére213
Filiczki János: Magyarország214
Szenci Molnár Albert: Négy rövid időmértékes vers215
Drámák
Sztárai Mihály: Az igaz papságnak tiköre (részlet)217
Bornemissza Péter: Tragődia magyar nyelven a Sophocles Electrájából226
Szegedi Lőrinc: Theophania232
Prédikációk
Melius Juhász Péter: A Krisztus közbenjárásáról való prédikációk234
Huszár Gál: Az Úr Jézus Krisztusnak Szentséges Vacsorájáról való prédikáció239
Tolnai Decsi Gáspár: Az utolsó időben egynéhány regnáló bűnről való prédikációk244
Sóvári Soós Kristóf: Szentháromság nap után XXXIII. vasárnapi episztola248
Foktövi János: Az embör életének negyedik részéről, az ifjúságról254
Alvinczi Péter: Gyászbeszéd Károlyi Zsuzsanna fölött260
Tanulságos és vallásos próza, értekezések, imádságok
Heltai Gáspár: A részegségnek és tobzódásnak.. (dialógus)269
Károlyi Gáspár: Két könyv273
Heltai Gáspár: Száz fabula279
Melius Juhász Péter: Imádságok282
Balassi Bálint: Füves kertecske286
Bornemissza Péter: Ördögi kísírtetekről289
Ecsedi Báthory István: Meditációi299
Szenci Molnár Albert: Kálvin Institutiójának fordítása302
Darholcz Kristóf: Novissima Tuba307
Medgyesi Pál: Praxis Pietatis321
Mikolai Hegedűs János: A mennyei igazságnak tüzes oszlopa330
Diószegi Bónis Mátyás: Az részegesnek333
Pápai Páriz Ferenc: Pax animae337
Humanista próza és levelek
Thúri Farkas Pál: Keresztyén magyarok élete a török uralom alatt345
Károlyi Gáspár: Levél Théodora de Béze-hez348
Szikszai Fabricius Balázs: Halotti beszéd Balsaráti Vitus János életéről és haláláról352
Forgách Mihály: Levél Justus Lipsiusnak355
Bocatius, Johannes: Öt év börtönben357
Szepsi Csombor Márton: Europica varietas361
Laskai János: Az állhatatosságról363
Apácai Csere János: Magyar enciklopédia366
Apácai Csere János: A bölcsesség tanulásáról385
Történetírás
Heltai Gáspár: Az Mátyás királynak nagy dicsíreti395
Baranyai Decsi János: Magyar históriája406
Szamosközy István: Erdély története412
Szalárdi János: Siralmas magyar krónika419
Bethlen János: Erdély története429
Fejedelmi tükrök és politikai irodalom
Bocskay István: Végrendelete440
Szepsi Korocs György: Királyi ajándék450
Prágai András: Fejedelmeknek serkentő órája456
Bethlen Gábor: Végrendelete462
I. Rákóczi György: Fejedelmi parainesis475
Önéletírások
Kemény János: Önéletírása479
Kocsi Csergő Bálint: Kősziklán épült ház ostroma492
Bethlen Miklós: Élete leírása magától498
Tóthfalusi Kis Miklós: Maga mentsége505
Summary513
Illusztrációk
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem