A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Filozófiai Szemle 1983/1-6.

A Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Bizottságának folyóirata - XXVII. évfolyam 1-6. szám

Tartalom

1. szám
Erdős István: Az információs viszonyok sajátos jellege az élővilágban......................1
Eftichios Bitsakis: Tudomány és ideológia a kozmológiában (Fordította: Szilágyi László) ..................................................19
Rudolf Lüthe: Történelem és konkrét szubjektivitás (Transzcendentálfilozófiai vizsgálódások a történelmi tapasztalatról) (Fordította: Felkai Gábor) ............................36
Falus Róbert: A „szimbólum" fogalom kialakulása...........................................51
Nóvák Zoltán: Adalékok Lukács és Kassák viszonyához............................................70
ESZMECSERE
Papp Zsolt: Az újkantiánus értékelmélet és hatása a szociológia módszertanára (Bayer József kandidátusi disszertációjának vitájából)....................................................84
Bayer József: Válasz az opponenseknek......................................................................92
SZEMLE
Rőt Sándor: W. Waring: Thomas Carlyle.................................101
Gábor György: Emberek, istenek, vallások (Hahn István: Hitvilág ós történelem) 103
Forrai Gábor: Róbert Nisbet: The History of the Idea of Progress..............................107
Csíkos Ella: Hegel jénai írásainak új kiadása..............................................................110
Redl Károly: Süpek Ottó: Szolgálat és szeretet. A feudális személyiség alapvonásai...112
A külföldi folyóiratokból..................................................................117
2. szám
Gedeon Péter: Kísérlet a marxi elmélet filozófiai rekonstrukciójára Lukács György
Történelem és osztálytudat c. művében ......................................135
Guido Oldrini: Tendenciák és orientációk a Lukács-irodalomban (Fordította: Garami Szilvia)................................................170
Csejtei Dezső: Unamuno ontológiájának létrétegei és kategoriális rendszere............185
Redl Károly: Az újplatonizmus szerepe a középkori gondolkodás szerkezetében 227
G. Miháltz Alirán: Mozart Varázs fuvolája ós az antik misztériumok........................241
Újvári Márta: Transzcendentális érvek.................................153
FORDÍTÁS
Redl Károly: Bevezető szavak Martin Heidegger Erzetlenség c. művének fordításához... 272
Martin Heidegger: Érzetlenség............................................ 274
ESZMECSERE
Csányi Vilmos: Válasz Kelemen Jánosnak. Ki beszél itt arabusul? ............. 282
AZ OKTATÁS KÉRDÉSEIHEZ
Szigetvári Sándor: Néhány megjegyzés a materialista dialektika alap- és nemalaptörvényei és kategóriái viszonyának kérdéséhez......................... 285
SZEMLE
Tuba Imre: Tények és értékek.............................................. 298
Klíma Gyula: Eva Picardi: Assertibility and Truth - A Study of Fregean Themes 303
A külföldi folyóiratokból................................................... 306
3. szám
Lendvai L. Ferenc: A marxizmus tudományosságáról,..............................................323
Andrássy György: Marx történetfilozófiája és a hegeli logika (Párhuzamok)________326
Kerékgyártó P. István: Adalékok Marx közösségelméletéhez................................352
Tütő László: Marx a nagyipari korszak ideológiájáról..................................384
Hársing László: Az idealizáló absztrakció szerepe az elméletalkotásban............425
Redl Károly: Marx és a középkori gazdasági gondolkodás a tulajdonról................438
KONGRESSZUS
Tőkei Ferenc: A XVII. Filozófiai Világkongresszusról ......................... 467
SZEMLE
Szabó Tibor: "...Itáliában mindent újjá kell teremteni !" (Gramsci fiatalkori írásainak kritikai kiadásáról) .......................................... 468
Forrai Gábor: Az ázsiai termelési mód ..................................... 472
Kelemen János: Marx, Wittgenstein és a társadalomtudományok.............. 476
Rózsahegyi Edit: Marx és a fenomenológia. Reflexiók egy könyv ürügyén....... 481
A külföldi folyóiratokból................................................... 487
4. szám
Szabó Márton: Az öntudatos munka lehetősége és valósága (Társadalomkép és munkamorál a Magyar Tanácsköztársaság időszakában) ......................... 511
Galicza Péter: Két kísérlet. A két világháború közötti magyar katedrafilozófia történetéhez .............................................................. 529
Lukács Tibor: A gondolkodás törvényeinek szerepe az igazságszolgáltatásban .... 543
Mario Bunge: A dialektika kritikai vizsgálata (Havas Katalin fordítása)........ 566
I. Narszkij: Megjegyzések Mario Bunge előadásáról (Hársing László fordítása) .... 579
Kalocsai Dezső: Spinoza ember és erkölcs eszményének kérdéséről ............. 585
Balázs Tibor: A tudományos kutatás stratégiájáról a televízió keletkezéstörténete
alapján 1839-1934............................................ 608
HOZZÁSZÓLÁS
G. Havas Katalin: Egy ontológia-felfogás, következményei.................. 626
MŰHELY
Tóth I. János: A bizalmatlanság kibernetikai elemzése........................ 637
Bécsy Tamás: Az ontológia és a gnoszeológia sászonya a marxista irodalomelmélet
szempontjából.........................$................................ 651
SZEMLE
Fehér M. István: Heidegger Hegel-értelmezéséhez............................. 677
Mátrai László (1909-1983) |.................................................... 684
5. szám
Földesi Tamás: Egy lehetséges marxista igazságossági koncepció körvonalazása I. 687
Nováky Erzsébet - Hideg Éva: Modellezés és modell a jövőkutatásban........ 712
Szabó Máté: Max Weber és a szocializmus.................................... 729
Sárkány Mihály: A törzsi társadalmak gazdasága ......................... 738
Rozsnyai Ervin: Husserl platonizmusa és az objektív igazság................. 749
MŰHELY
Varga Csaba: A jog ontológiai megalapozása felé (Tételek Lukács Ontológiája alapján).767
G. Z. Ramisvili: Zenefilozófia és előadóművészét............................. 777
Pethő Bertalan: Az ontológiai idealizmus ismeretelméleti idealizmustól való
különválásáról a „határ" és a „korlát" 1781-1807 közötti értelem- és funkcióváltozása kapcsán...................................................... 788
OKTATÁSRÓL, NEVELÉSRŐL
Szabó János: Oktatásról, nevelésről, elméletről és gyakorlatról, a tudomány hasznosságáról .............................................................. 817
Dobó Andor: Problémák a matematikai feladatok megoldása körül............. 832
SZEMLE
Kohári Ilona: Hankiss Elemér: Diagnózisok................................. 842
6. szám
Földesi Tamás: Egy lehetséges marxista igazságossági koncepció körvonalazása. II. 874
Szabó Tibor: A szemléleti materializmustól a gyakorlati materializmusig (Buharin
filozófiai fejlődéséről) ................................................... 872
N. I. Buharin: Elmélet és gyakorlat a dialektikus materializmus szemszögéből
(Fordította: Szabó Tibor) ................................................ 880
Tagai Imre: Az azonosság filozófiai problémája (Vizsgálódás Kant és Hegel felfogásából kiindulva s kitekintés a kategória dialektikájának egy marxi alkalmazására)... 898
Rozsnyai Ervin: A modern polgári ideológia előzményei a badeni újkantianizmusban................................................................ 936
Todor Sztojcsev: Ideológia és társadalmi pszichikum (Fordította: Rákosi Gábor)...961
MŰHELY
Pethő Bertalan: Az ontológiai idealizmus ismeretelméleti idealizmustól való különválásáról a ,,határ" és a „korlát" 1781-1807 közötti értelem- és funkcióváltozása kapcsán. II. ...973
SZEMLE
Bayer Miklós: Szili József: A művészi visszatükrözés szerkezete (A művészet ismeretelméleti kérdései Christopher Caudwell és Lukács György esztétikájában)...... 991
Bujalos István: Görgényi Ferenc: Tulajdon és politika........................ 994
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem