797.426

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Névtani Értesítő 33.

A Magyar Nyelvtudományi Társaság és az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet időszakos kiadványa

Tartalom

TANULMÁNYOK
Szentgyörgyi Rudolf: A Tihanyi alapítólevél személynevei I. Középkori okleveleink
teonimái 9
F. Láncz Éva: A tulajdonságra utaló családnevek kognitív nyelvészeti megközelítésben 29
Megyeri-Pálffi Zoltán: Egyes rendi jogintézmények hatása a nemesi családnévviselésre 39
Bura László: Családnevek művelődéstörténeti és nyelvészeti tanúságtétele 49
Trunki Péter: A moldvai Forrófalva és környéke családnevei a 17-18. században 59
Mizser Lajos: Rakamaz régi német családnevei 71
Rácz Anita: Az ómagyar kori településnevekben előforduló 'német' jelentésű lexémák nyelvföldrajzi vizsgálata 77
Győrffy Erzsébet: A szleng helynevek névrendszertani helyéről 93
Szabó Krisztina: A Pécs környéki szénbányászat épített környezetének nevei 101
Kocsis Réka: Személynévhasználat a magyar halottsiratókban 113
Tamás Ágnes: Nemzetiségi szereplők neveinek összehasonlító elemzése bécsi és magyar élclapokban 121
Hertelendy Réka: Fordítói kihívások és megoldások a magyar nyelvű Harry Potter-kötetekben 133
Slíz Mariann: A név szerepe Salman Rushdie „Hárún és a Mesék Tengere" című
művében 147
Szalai Péter: A védjegyek köznevesüléséről 155

MŰHELY
N. Fodor János - F. Láncz Éva: A Történeti magyar családnévatlasz előmunkálatairól 175
Vörös Ferenc: Hol tartanak a mai magyar családnévatlasz munkálatai? 191
Farkas Tamás: Terminológiai munkálatok a névkutatás területén 203
Tóth Valéria: Gondolatok a településnév-korrelációkról 213
Maticsák Sándor: A mordvin névtani kutatások etimológiai problémái 225
Kozma Judit: Beszámoló a XXIV. Nemzetközi Névtudományi Kongresszusról 239
Szabó József: Észrevételek és kiegészítések Baski Imrének „A török hódoltság néprajzi és nyelvi maradványai földrajzi neveinkben" című könyvemről írt ismertetéséhez 243
Ördög Ferenc: Akadémiai doktori értekezése védésének tézisei 255
A doktori iskolákban megvédett névtani témájú disszertációk 2010-ben: Gecsey Sándorné Papp Katalin: „Én Alsórácegresből vagyok..." írói névadás Lázár Ervin műveiben; Slíz Mariann: Névadás és történelem: az Anjou-kor I. felének személynevei; Kanizsai Mária: Személynévvizsgálatok a zalai kaj-horvátok körében 1794-től 1998-ig; Firisz Hajnalka: Magyar eredetű családnevek a bács-szerémi ruszinoknál; Fábics Tamás: Az ősszláv eredetű helységnévanyag tükröződése a magyar nyelvben 263
Mnohotvárnost a specificnost onomastiky IV. ceská onomastická konference, 15.-17. zári 2009, Ostrava [A névtan sokszínűsége és sajátossága. IV. Cseh Névtudományi Konferencia, 2009. szeptember 15-17.] 326
KÖNYVSZEMLE
Slíz Mariann: Vörös Ferenc szerk.: A nyelvföldrajztól a névföldrajzig. A 2010. június 8-i szombathelyi tanácskozás előadásai 283
Szabó József: Vörös Ferenc: Családnevek térképlapjainak nyelvföldrajzi vallomása 286
Vörös Ferenc:- Farkas Tamás: Családnév-változtatás Magyarországon 291
Farkas Tamás: Fenyves Katalin: Képzelt asszimiláció? Négy zsidó értelmiségi nemzedék önképe 294
Bölcskei Andrea: Hoffmann István: A Tihanyi Alapítólevél mint helynévtörténeti
forrás 296
Szentgyörgyi Rudolf: Schwing József: Pécs város nevei 299
Bölcskei Andrea: Hári Gyula: Név és környezet viszonya a létesítménynevekben 303
Bárth M. János: Újabb helynévtárak Szatmár megyéből (Bura László: Szatmár megye helynevei; Szatmár megye történeti-etimológiai helységnévtára) 305
Kocán Béla: Sebestyén Zsolt: Bereg megye helységneveinek etimológiai szótára 307
Ditrói Eszter: P. Lakatos Ilona - Sebestyén Zsolt szerk.: Emlékkönyv Mező András tiszteletére 309
Farkas Tamás: A Duden személynévszótárai (Rosa Kohlheim - Volker Kohlheim:
Duden Familiennamen [Duden Családnevek]; Duden Das grofie Vornamenlexikon [Duden Nagy utónévlexikon]) 313
Póczos Rita: Albrecht Greule: Etymologische Studien zu geographischen Namen in Europa. Ausgewählte Beitrage 1998-2006. [Etimológiai tanulmányok az európai földrajzi nevekről. Válogatott tanulmányok 1998-2006] 320
Bényei Ágnes: Silvio Brendler: Nomematik [Nomematika] 324
Pál Angelika: Jaroslav David - Michaela Comejová - Milán Harvalík szerk.:

Pátrovics Péter: Aleksandra Cieslikowa szerk.: Antroponimia Polski od XVI do konca XVIII wieku 1-2. [Lengyelország személynevei a XVI. századtól a XVIII. század végéig] 329
Takó Ferenc: Viktoria Eschbach-Szabo: Personen und Namen im Japanischen Veranderungen in der Modernisierung und in der Globalisierung [Személyek és nevek a japán nyelvben. Változások a modernizációban és a globalizációban] 332
A Névtani Értesítő szerkesztőségébe beérkezett, később ismertetendő magyar névtani
kiadványok 335

FOLYÓIRATSZEMLE
Vörös Ottó: Helynévtörténeti Tanulmányok 5. (2010) 337
Fábián Zsuzsanna: Rivista Italiana di Onomastica 16. (2010) 340
Klein Laura: Acta Onomastica 51. 1-2. (2010) 343
Sz. Tóth László: Onomastica 54. (2010) 344
Szelp Szabolcs: Zunamen/Surnames 5. (2010) 346
Kepes Júlia: Studia Anthroponymica Scandinavica 28. (2010) 348
Sztrákos Eszter: Narnn och Bygd 98. (2010) 350
Hajdú Anna: Ortnamnssöllskapcts i Uppsala Ársskrift (2010) 351

MEGEMLÉKEZÉS
Juhász Dezső: Benkő Lorándra emlékezve 353
Farkas Tamás: Vincze Lászlóra emlékezve 361

TÁJÉKOZTATÓ
Szerzőink figyelmébe 363
Fontosabb rövidítések 366
Számunk szerzői 367

CONTENTS 369
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem