A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Földrajzi Közlemények 2007/1-4.

A Magyar Földrajzi Társaság tudományos folyóirata/CXXXI./LV./kötet 1-4. szám

Előszó

Részlet a könyvből:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Tanácsa 2005-ben jelentős szervezeti átalakításokról döntött. XLIX/2005. számú határozatával 2005. június 20-i hatállyal... Tovább

Tartalom

1-2. szám
Értekezések
Mészáros Rezső: A társadalomföldrajz belső vívódásai a 21. század elején 1
Csapó Tamás-Mészáros János: A világ legnagyobb vállalkozásainak földrajzi elemzése 11
Karácsonyi Dávid: Ukrajna régióinak települési arculata és a településfejlődés
eltérő vonásai 21
Szabó Attila: A trianoni Magyarország közoktatási infrastruktúrája 39
Szabó Mária: Tájszerkezeti változások a Felső-Szigetközben az elmúlt 20 évben 55
Kisebb közlemények
Próbáld Ferenc: Tudományos műhelyeink - a földrajzi doktoriskolák 75
Márkovity Anna: Tér-idő-Ember holisztikus modellek az architópok helyi
társadalomszerveződésre gyakorolt hatásának értékelésében - A szabadkai Városháza 83
Feng Shui elemzése 83
Mező Ferenc: Geopolitika vagy geökonómia? 89
Krónika
Beszámoló a IV. Debreceni Disputáról - Négyesi Gábor 93
A Föld Éve - Horváth Gergely 94
Megalakult a Magyar ProGEO Egyesület - Horváth Gergely 96
„Régiók a Kárpát-medencén innen és túl" nemzetközi tudományos konferencia
- Csüllög Gábor 97
„Szerencs, Dél-Zemplén központja" tudományos konferencia
- Horváth Gergely- Vitányi Béla 98
Személyi kitüntetések 99
Becsei József 70 éves - Kovács Zoltán 99
Mészáros Rezső 65 éves - Kovács Zoltán 99
Miczek György 65 éves - Mari László 101
Perczel György (1941-2007) 102
Molnár Jenő (1920-2007) - Horváth Gergely 102
Pierre George (1909-2006) - Enyedi György 103
Társasági élet
A Magyar Földrajzi Társaság Erdélyben. Kolozsvári Geográfus Nap - a Cholnoky Jenő
Földrajzi Társaság és a Magyar Földrajzi Társaság közös rendezvénye
- Kondor Attila Csaba 105
Irodalom
Fodor Ferenc: A magyar földrajztudomány története - Hajdú Zoltán 109
Enyedi, Gy. - Kovács, Z. (szerk.): Social changes and social sustainability in historical
úrban centres. The case of Central Europe - Szabó Balázs 112
Csapó Tamás: A magyar városok településmorfológiája - Lenner Tibor 113
CONTENTS
S t u d i e s
Mészáros Rezső: Inner struggle of Humán Geography at the beginning
of the 21 st century 1
Csapó Tamás-Mészáros János: Geographical analysis of the greatest enterprises
of the world 11
Karácsonyi Dávid: Different characteristics and development of settlements
in the regions of Ukraine
Szabó Attila: The Infrastructure of the Public Education in Hungary
after the Trianon Peace Treaty (1920) 39
Szabó Mária: Changes in the land structure of upper-Szigetköz during the last 20 years 55
Short papers
Próbáld Ferenc: Hungárián Geography in the Mirror of Graduate School Research 75
Márkovity Anna: Space-Time-Man holistic modells in evaluating the influence
of architopes on local social organisation schemata - Feng Shui analysis of the Town
Hall of Szabadka (Subotica) 83
Mező Ferenc: Geopolitics or Geoeconomics 89

3. szám
Előszó - Michalkó Gábor 117
Értekezések
Aubert Antal - Berki Mónika: A nemzetközi és a hazai turizmus területi folyamatai,
piaci tendenciái a globalizáció korában 119
Rátz Tamara - Vizi István: A turizmus szerepe az európai közlekedési mobilitás
és integráció folyamataiban 133
Szálai Katalin - Szilágyi Zsuzsanna: A táj a turizmus fókuszában 147
Michalkó Gábor - Lőrincz Katalin: A turizmus és az életminőség kapcsolatának
nagyvárosi vetületei Magyarországon 157
Dávid Lóránt - Baros Zoltán: A tavak turisztikai célú hasznosítása az éghajlatváltozás
tükrében 171
Csordás László-Juray Tünde: A második otthonok mint térformáló tényezők 187
Hanusz Árpád-B. Pristyák Erika: A turizmus szerepe egy vidéki térség szerkezet és funkcióváltásában 203
Krónika
IV. Nemzetközi Népességföldrajzi Konferencia, Hong Kong 2007. július 10-13.
- Rédei Mária 217
Bognár András 70 éves - Kocsis Károly 218
Társasági élet
Főtitkári jelentés - Kovács Zoltán 221
Számviteli beszámoló a 2006. évről a Magyar Földrajzi Társaság közhasznúsági
jelentéséhez, valamint a Felügyelőbizottság részére - Katona Józsefné 224
Beszámoló a Magyar Földrajzi Társaság pályázati tevékenységéről- Kondor Attila Csaba 225
Beszámoló a Magyar Földrajzi Társaság 60. Vándorgyűléséről és 131. Közgyűléséről
- Kondor Attila Csaba 227
Kalandozás Bosznia-Hercegovinában, valamint Dél-Dalmáciában - Hutyán Róbert 230
Kitüntetések a Magyar Földrajzi Társaság 131. Közgyűlésén 235
Irodalom
Papp-Váry Árpád: Térképtudomány. A pálcikatérképtől az űrtérképig. - Bassa László 239
CONTENTS
S t u d i e s
Aubert Antal-Berki Mónika: Spatial processes and markét trends of interantional
and domestic tourism in the age of globalization 119
Rátz Tamara- Vízi István: The role of tourism in European transport mobility
and integration 133
Szálai Katalin-Szilágyi Zsuzsanna: Landscape in the focus of tourism 147
Michalkó Gábor-Lórincz Katalin: Úrban aspects of the link between tourism
and quality of life in Hungary 157
Dávid Lóránt-Baros Zoltán: Laké tourism in light of the global climate change
Csordás László-Juray Tünde: Second homes as space-forming factors 187
Hanusz Árpád-B. Pristyák Erika: The role of tourism in the structural (functional)
change of a Hungárián rural area 203

4. szám
Bemutatkozik az ELTE Földrajz- és Földtudományi Intézete - Horváth Ferenc 243
Értekezések
Horváth Ferenc-Dombrádi Endre-Hetényi György: A Lóczy-talány: fixista vagy mobilista? 245
Bartholy Judit - Pongrácz Rita - Barcza Zoltán - Haszpra László - Gelybó Györgyi - Kern Anikó - Hidy Dóra - Torma Csaba - Hunyady Adrienn - Kardos Péter: A klímaváltozás regionális hatásai: a jelenlegi állapot és a várható tendenciák 257
Harangi Szabolcs: A Kárpát-Pannon térség legutolsó vulkáni kitörései - lesz-e még folytatás? 271
Karátson Dávid-Ruszkiczay-Rüdiger Zsófia-Székely Balázs: Miért kanyar alakú? A Dunakanyar kialakulása az évmilliós vulkáni formák és az évszázezredes folyóvízi erózió tükrében 289
Szabó Mária - Angyal Zsuzsanna - Szabó Csaba - Konc Zoltán - Marosvölgyi Krisztina: Erőművi salakhányók környezeti hatásai 303
Ruszkiczay - Rüdiger Zsófia - Fodor László - Horváth Erzsébet - Telbisz Tamás: Folyóvízi, eolikus és neotektonikai hatások szerepe a Gödöllői-dombság felszínfejlődésében - DEM-alapú morfometriai vizsgálat 319
Mádlné Szönyi Judit - Tóth József: „A Duna-Tisza köze vízföldtani típusszelvény" és a szikesedés összefüggései 343
Timár Gábor - Kern Anikó: Szaharai porcsóvák és porjelenségek a Földközi-tenger felett
- űrfelvételek az ELTE műholdvevő állomásáról 361
Mádlné Szönyi Judit - Virág Magdolna - Erőss Anita: A Szemlő-hegy i-barlang csepegővizeinek vizsgálata a Budai Márga törmeléktakarón át történő beszivárgás értékelése céljából 371
Horváth Erzsébet - Bradák Balázs - Novothny Ágnes - Frechen, Manfréd: A löszök paleotalajainak rétegtani és környezetrekonstukciós jelentősége 389
Bottlik Zsolt: Az etnikai különbségek háttere Macedóniában az átmenet éveiben 407
Rédei Mária: A hallgatói mobilitás földrajza 419
Izsák Éva - Mindszenty Andrea: Az urbángeológia lehetőségei a 20. sz.-ban - Budapest és környéke 431
Krónika
Beszámoló az EUGEO 2007. évi kongresszusáról - Kovács Zoltán 441
Kiáltvány - A földrajz hozzájárulása Európa jövőjéhez - Sako Musterd-Joost Terwindt 442
25 éves a Nemzetközi Tájökológiai Társulás (IALE) - Csorba Péter 446
Beszámoló az I. Magyar Turizmusföldrajzi Szimpóziumról - Váradi Zsuzsanna 448
Idegenforgalmi konferencia Tápiószentmártonban - Dusek László 450
Farkas Gyula 75 éves - Frisnyák Sándor 451
Kormány Gyula 75 éves - Frisnyák Sándor 452
Rátóti Benő 75 éves - Suara Róbert 452
Bokor Péter 70 éves - Csapó Tamás 453
Boros László 70 éves - Frisnyák Sándor 454
Korompai Gábor 70 éves - Süli-Zakar István 455
Abonyiné Palotás Jolán 65 éves - Horváth Krisztián 455
Gábris Gyula 65 éves - Hevesi Attila 456
Kéri Menyhért (1914-2007) - Próbáld Ferenc 457
Társasági élet
A Magyar Földrajzi Társaság az EUGEO tagja 459
Személyi kitüntetések 459
Irodalom
Gábris Gyula: Földfelszín és éghajlat. A felszínalaktan összegzése. - Horváth Erzsébet 461
Kormány Gyula: A földrajz tanítása. - Boros László 462
CONTENTS
S t u d i e s
Horváth Ferenc-Dombrádi Endre-Hetényi György: The Lóczy-Riddle: Fixist or
mobilist? 245
Bartholy Judit - Pongrácz Rita - Barcza Zoltán - Haszpra László - Gelybó Györgyi - Kern Anikó - Hidy Dóra - Torma Csaba - Hunyady Adrienn - Kardos Péter: Régiónál consequences ofclimate change: present status and expected trends 257
Harangi Szabolcs: The last volcanic eruptions in the Carpathian-Pannonian region - to be continued? 271
Karátson Dávid - Ruszkiczay-Rüdiger Zsófia - Székely Balázs: Why bending? Origin of the Danube Bend in the light of million-year old volcanic features and hundred-thousand-year old fluvial erosion 289
Szabó Mária - Angyal Zsuzsanna - Szabó Csaba - Konc Zoltán - Marosvölgyi Krisztina:
Environmental effects of power station's slag heaps 303
Ruszkiczay-Rüdiger Zsófia - Fodor László - Horváth Erzsébet - Telbisz Tamás: Fluvial, eolian and neotectonic processes in the landscape evolution of the Gödöllő Hills, Hungary: a DEM-based morphometric study 319
Mádlné Szőnyi Judit - Tóth József: Relationships between the „Danube-Tisza interfluve
hydrogeological key profilé" and alkalization 343
Tímár Gábor - Kern Anikó: Saharan dust outbreaks and events over the Mediterranean Sea - MÓDIS satellite images from the ELTE receiving station 361
Mádlné Szönyi Judit - Virág Magdolna - Erőss Anita: Investigation of dripping water in the Szemlő Hill cave in order to assess infiltration through the Buda Mari debris mantle 371
Horváth Erzsébet - Bradák Balázs - Novothny Ágnes - Frechen, Manfréd: Importance
of paleosoils in loess for stratigraphic and environmental reconstructions 389
Bottlik Zsolt: Background of ethnic differences in Macedónia during transition 407
Rédei Mária: The geography of international student mobility 419
Izsák Éva - Mindszenty Andrea: The challenge of úrban geology in 2 lsl centurv Budapest and its sourrundings 431
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Földrajzi Közlemények 2007/1-4. Földrajzi Közlemények 2007/1-4. Földrajzi Közlemények 2007/1-4. Földrajzi Közlemények 2007/1-4. Földrajzi Közlemények 2007/1-4. Földrajzi Közlemények 2007/1-4. Földrajzi Közlemények 2007/1-4.

A kötetek borítói kissé kopottak, foltosak.

Állapot:
4.180 ,-Ft
21 pont kapható
Kosárba