A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Földrajzi Közlemények 2009/1-4.

A Magyar Földrajzi Társaság tudományos folyóirata/133. évfolyam 1-4. szám

Előszó

Részlet a könyvből:

Bevezetés
Bár a városi hősziget jelenségét már a 18. század végén felismerték, a fogalmat - ami egy városban a felszínközeli (a házak közötti) légréteg hőmérsékleti... Tovább

Tartalom

1. szám
Értekezések / Studies
Kuti Adrienn - Keresztúri Ákos: Inszolációs aprózódás a Marson / Insolation weathering on Mars 1
Kiss Tímea - Sípos György: Dendrológia alkalmazása a geomorfológiai kutatások során:
a szigetvándorlás vizsgálata a Maros magyarországi szakaszán / Applying dendrology
in geomorphological researches: case study on island formation on Maros River,
Hungary 13
Karancsi Zoltán - Katona Zoltán: Egy festői út tervezése a Medves-térségben / Planning
of a scenic road in the Medves Region 23
Dávid Lóránt - Tóth Géza: Hegyvidéki területek szezonalitásának problémái a Mátravidék példáján
/ Problems of seasonality in mountainous areas through the example of Mátra Region 33
Tóth Géza: Az M3 autópálya területfejlesztési hatásai heves megyében / Régiónál development impacts of motorway M3 in Heves county 43
Bujdosó Zoltán: Gyöngyös város vonzáskörzetének változása az elmúlt negyedszázadban / Changes in the catchment area of the town of Gyöngyös in the last quarter century 59
Vita
Gondolatok Csorba Péter „A tájhatárok kijelölése és változása" című tanulmányához
- Bárányi Gábor 75
Krónika
5. Debreceni Disputa és új akadémiai albizottság létrehozása - Csorba Péter 77
Beszámoló a Magyar Földrajzi Múzeum 2008. évi munkájáról - Lendvai Tímár Edit 79
A Tájföldrajzi Albizottság ülése - Gyenizse Péter 81
Bartke István (1930-2009) - Szabó Szabolcs 83
Krónika
Nemerkényi Antal emléktáblájának avatása 84
Mérő József (1924-2008) - Horváth Gergely 85
Bagdi Sándor 80 éves - Karancsi Zoltán 86
Krajkó Gyula 80 éves - Mészáros Rezső 87
Berta Bálint 65 éves - Dusek László 88
Kitüntetések - Dusek László 89
Társasági élet
A Magyar Földrajzi Társaság beszámolója az MTA (X.) Földrajztudományok Osztályának (2005) 91
Irodalom
Mészáros Rezső: A kibertér, és ami körülötte van - társadalomföldrajzi megközelítés - Nagy Erika 95
Horváth Gergely - Próbáld Ferenc-Szabó Pál (szerk.): Ázsia regionális földrajza
- Karácsonyi Dávid 98
Mark Jenkins (szerk.): Felfedezők aranykora. Kalandok, útleírások a National Geographic
archívumából - Papp-Váry Árpád 100
Csorba Péter-Fazekas István (szerk.): Tájkutatás - tájökológia - Berki Márton 101

2. szám
Értekezések / Studies
Molnár Ernő: A világ autóiparának változó földrajza / Changing geography of the World's
automobilé industry 105
Szabó Pál: Európa térszerkezete különböző szemléletek tükrében / Spatial structure of Europe in the mirror of different hypotheses 121
Berényi B. Eszter: Budapest belvárosának társadalmi megítélése egy kérdőíves felmérés tükrében
/ The image of the inner city of Budapest in the mirror of a survey 135
Fejér Gábor: Rijeka (Fiume) közel 250 éves szerepe Magyarország külkereskedelmében
/ The 250 years old role of Rijeka (Fiume) in the international trade of Hungary 147
Molnár Melinda-Gugi Bettina: A közigazgatási gyakorlat hatása a tanyaközségesedésre
Tótkér példáján / Effects of administrative practices on the forming of village communities
through Tótkér's example 159
Fehér Katalin-Janata Károly-Kiss Klaudia-Méhész Nóra: Középhegységi patakok környezeti
állapotának vizsgálata vízminőség-mérésekkel / Investigation of environmental conditions
of mountain streams by water quality measurements 167
Kisebb közlemények / Short papers
Csorba Péter: Mennyire összeilleszthető a hazai természet- és társadalom-földrajzi adatbázis?
/ How far can be synchronized the physical and social geographical database of
Hungary? 181
Műhely
A földrajztanár szerszámosládája, avagy egy mérés elméleti háttere - Szabó Júlia 189
Krónika
A geomorfológiai térképezés kihívásai a 21. században - Kiss Tímea 201
Sajó Károly Kárpát-medencei Környezetvédelmi Csapatverseny - Kondor Attila Csaba 202
Marosi Sándor 80 éves - Schweitzer Ferenc 202
Erdősi Ferenc 75 éves - Tiner Tibor 203
Frisnyák Sándor 75 éves - Horváth Gergely 204
Korompai Attila 65 éves - Formán Balázs 205
Irodalom
Horváth Gyula (szerk.): Regionális fejlődés és politika az átalakuló Oroszországban
- Karácsonyi Dávid 207
Papp-Váry Árpád: Gazdaságföldrajz - A gazdasági élet földrajzi alapja - Kondor Attila Csaba 209
Enyedi György - Keresztély Krisztina (szerk): A magyar városok kulturális gazdasága
-Szabó Balázs 210
Beluszky Pál (szerk.): Magyarország történeti földrajza I.-II. - Jankó Ferenc 212

3. szám
Beköszöntő - Michalkó Gábor 215
Marosi Sándor 1929-2009 - Papp-Váry Árpád - Horváth Gergely 216
Értekezések / Studies
Pintér Zoltán-Prakfalvi Péter-Karancsi Zoltán-Horváth Gergely: Medves-vidéki riolittufák
eróziós formakincse / Erosional forms on rhyolite tuffs in the Medves Region 219
Gadányi Péter: Abráziós barlangok kialakulása és formakincse különböző kőzetszerkezetű
bazaltlávákban és piroklasztitokban / Development and morphology of sea caves in basaltic lavas and pyroclastics of different structure 239
Keresztúri Gábor: A fekete-hegyi salakkúp-roncsok morfometriája (Bakony-Balaton-felvidék vulkáni terület) / Morphometry of eroded scoria cones of Fekete-hegy (Balaton Highland, Hungary) 255
Székely Molnár Ákos: A HIV/AIDS szerepe Fekete-Afrika társadalmi-gazdasági
folyamataiban a legújabb adatok tükrében / The role of HIV/AIDS in social and economic
situation of Sub-Saharan Africa 269
Németh Ádám: Etnikai struktúra és nemzetiségi problémák a rendszerváltozás utáni Baltikumban
/ Ethnic structure and ethnic problems of the Baltic States after the political transformation
Tátrai Patrik: A ciprusi belső határ / The inner bordér of Cyprus 299
Pirisi Gábor: Differenciálódó kisvárosaink / Differentiated transition of small towns in Hungary 313
Társasági élet
Nyolc év a Magyar Földrajzi Társaság élén - Papp-Váry Árpád 327
Főtitkári jelentés - Kovács Zoltán 331
Közhasznúsági beszámoló a 2008. évről - Kovács Zoltán 336
A Magyar Földrajzi Társaság Számviteli beszámolója a 2008. évről - Katona Józsefné 338
A Felügyelőbizottság jelentése a Magyar Földrajzi Társaság 2008. évi gazdasági és pénzügyi tevékenységéről - Jankó Annamária 339
Beszámoló a Magyar Földrajzi Társaság 62. Vándorgyűléséről és 133. Közgyűléséről
- Kondor Attila Csaba 340
Beszámoló a Magyar Földrajzi Társaság 62. Vándorgyűlését követő dél-erdélyi és óromániai
tanulmányútról - Kesselyák Péter 344
Kitüntetések a Magyar Földrajzi Társaság 133. Közgyűlésén 350
Krónika
Beszámoló az EUGEO 2009. évi kongresszusáról - Radics Zsolt 351
Beszámoló a „Változó Föld, változó társadalom, változó ismeretszerzés" című konferenciáról
- Tóth Antal 352
80 éves a Földgömb - Michalkó Gábor 354
Berényi István 75 éves - Kovács Zoltán 355
Schweitzer Ferenc 70 éves - Kocsis Károly 356
Félegyházi Enikő 65 éves - Lóki József 357
Dobosi Zoltán (1915-2009)- Próbáld Ferenc 358
Göcsei Imre (1915-2009) - Jáki Katalin-Szabó József 358
Személyi kitüntetés 360
Irodalom
Frisnyák Sándor - Gál András Horváth Gergely (szerk.): A Zempléni-hegység földrajzi lexikona
- Boros László 361
Tuba Zoltán Frisnyák Sándor (szerk.): Bodrogköz Boros László 362
Tatai Zoltán: Molnár Gábor élete, munkássága - Lerner János 363
Kocsis Károly - Schweitzer Ferenc (szerk.): Hungary in Maps (Magyarország térképeken)
- Bassa László 364

4. szám
Értekezések / Studies
Rakonczai János- Unger János-Mucsi László-Szatmári József Tobak Zalán-Boudewun
van Leeuwen-Gál Tamás-Fiala Károly: A napfény városa naplemente után. Légi
távérzékeléses módszerrel támogatott hősziget-térképezés Szegeden / City of Sunlight after
Sunset Mapping of úrban heat island using aerial remote sensing method in Szeged 367
Rakonczai János-Kozák Péter: Az Alsó-Tisza-vidék és a Tisza / The Lower Tisza District
and the Tisza River 385
Farsang Andrea - Puskás Irén: A talajok sajátoságai a városi ökoszisztémában. Szeged talajainak átfogó elemzése / Characteristics of soils in úrban ecosystems. A Complex analysis of soils in Szeged 397
Mucsi László-Unger János-Henits László: A beépítettség és a városi hősziget kapcsolatrendszerének vizsgálata geoinformatikai módszerekkel Szegeden / Analysis of the relationship between úrban land use and úrban heat island using GIS methods
in Szeged 411
Bajmócy Péter: Szeged város fejlődésének társadalomföldrajzi aspektusai a kezdetektől a 20. század közepéig / Development of Szeged from the starts to the middle of the 20th centrury from a humán geographical perspective 447
Boros Lajos: Szeged belső térfolyamatai az 1950-es évektől napjainkig / Intra-urban processes in Szeged from the 1950s to present day 453
Társasági élet
A Magyar Földrajzi Társaság Alapszabálya - Kovács Zoltán 467
Krónika
II. Települési Környezet Konferencia Debrecenben Egedy Tamás 475
VI. Településföldrajz! Konferencia Józsa Klára 475
Wu Chuanjun (Vu csuan-csün) 1918-2009 Enyedi György 477
Irodalom
Boros Lajos- Garamhegyí Ábel: Bevezetés a településmarketingbe Pap Ági 479
Egedy Tamás: Városrehabilitáció és életminőség - Karácsonyi Dávid 480
Melléklet
Tisztelt Olvasók! - Kondor Attila Csaba 484
A közösségi részvételen alapuló zöldterület-fejlesztés a nagyvárosokban. Interjú Alföldi Györggyel és Kovács Zoltánnal Kondor Aitila Csaba 485
Hol vagy Vitruvíus? Közösségi zöldterület-fejlesztés a nagyvárosokban Ongjerth
Richárd 489
A közösségi zöldterület-fejlesztés jövőbeni irányai Kristin Faurksi 495
Zöldövezet program: közösségi zöldfelület-fejlesztés civil módra - Móra Veronika 501
Kié a város? Kié a tér? Kié a zöld? - DEMETER Anna 506
Hogyan tovább? Egy rés/vételi folyamat fenntarthatóságának kérdései Tapasztalatok
Budapest-Józsefvárosból - Alföldi György Horváth Dániel 510
Közösségpalánták Bálint Mónika- Deák Adrienn Ágnes 516
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Földrajzi Közlemények 2009/1-4. Földrajzi Közlemények 2009/1-4. Földrajzi Közlemények 2009/1-4. Földrajzi Közlemények 2009/1-4. Földrajzi Közlemények 2009/1-4. Földrajzi Közlemények 2009/1-4.
Állapot:
4.180 ,-Ft
33 pont kapható
Kosárba