A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar nyelvészeti szöveggyűjtemény

Tanítóképző Főiskolák részére/Egységes jegyzet/Kézirat

Tartalom

A nyelv és a nyelvtudomány
Bárczi Géza: Az emberi nyelv3
Ferdinand de Saussure: A nyelvi jel természete4
Roman Jakobson: A nyelv funkciói9
Deme László: A beszéd és a nyelv15
Telegdi Zs. - Nyíri J. Kristóf: A nyelv és a gondolkodás24
Telegdi Zsigmond: A nyelv és a társadalom28
F. de Saussure: A nyelvtudomány anyaga és feladata29
Gombocz Zoltán: A funkcionális nyelvszemlélet31
Fabricius-Kovács Ferenc: Nyelvtudomány, kommunikációelmélet, társaslélektan36
Antal László - Csongor Barnabás - Fodor István: A nyelvrokonság38
Szabó T. Attila: Nyelvünk finnugor eredete és rokonsága41
Szabó T. Attila: A magyar nyelv finnugor eredeztetésének évszázados ösvényein49
Szabó T. Attila: Mi a nyelvtörténet?51
Havas Ferenc: A nyelvtipológiáról54
Bárczi Géza: A nyelvi eszmény és nyelvművelés56
Hangtan, beszéd és írás, írás és helyesírás
Papp István: A magyar hangrendszer60
Pap István: Hang és funkció62
Kovalovszky Miklós: A hangállomány változásának nyelvhelyességi kérdéseiből64
Papp István: Az írás funkciója és fejlődése70
Kniezsa István: A magyar helyesírás történetéből74
Deme László: Helyesírásunk egyetlen alapelve79
Szókészlettan
Juhász József: A szó meghatározásáról85
Bodrogligeti András: A szókészlet92
Szabó T. Attila: Hány szó van a magyar nyelvben?98
Károly Sándor: A frazeológiai egységek csoportosítása102
O. Nagy Gábor: Két szólásmagyarázat105
Benkő Loránd: Egy jövevényszó réteg: a török106
Fábián Pál: Az idegen szavak kérdése112
Kovalovszky Miklós: Az ifjúsági nyelv118
Szófajtan és alaktan
Deme László: A morféma meghatározása és jellemzői120
Deme László: A lexémák és osztályaik127
Deme László: A nyelv kialakulása; a szófajok eredete131
Telegdi Zsigmond: A paradigma133
Velcsov Mártonné: Igealakjaink néhány kérdése134
Bárczi Géza: A névragozás a XIX. század második felétől139
Bárczi Géza: A határozórag- és névutó-rendszer az ősmagyar korban140
Deme László: Tulajdonnévírásunk alapelvei142
Papp István: Az igenevek helye a nyelvtan rendszerében145
Nagy J. Béla: Helyesen magyarul: vonatkozó névmások és határozószók153
Sebestyén Árpád: Mi a névutó?157
H. Molnár Ilona: A módosító szók162
Jelentéstan
Károly Sándor - Fabricius-Kovács Ferenc: A jelentéstan kérdései168
Berrár Jolán: A jelentés terjedelme és tartalma170
Károly Sándor: Egy komplex jelentés meghatározás172
J. Soltész Katalin: A tulajdonnév jelentésszerkezete174
Károly Sándor: A jelentésváltozás181
Károly Sándor: A poliszémia187
Telegdi Zsigmond: A jelentésmező193
Rácz Endre: A homonímia196
Károly Sándor: A szinonímia203
Mondattan
Telegdi Zsigmond: A szintaxistól a mondattanig210
Deme László: A mondat meghatározása és jellemzői210
Deme László: A mondategész és a mondategység213
Deme László: A mondatépítés testetlen eszközei217
Deme László: A mondatban jelentkező szervetlen részek219
Kelemen József: A mondatszó fogalma221
Deme László: A mondatfunkciós részek és a szerkezettagok225
Huszár Ágnes: A predikatív viszony problémái227
Kovalovszky Miklós: Az állapothatározó igeszerkezet228
Molnár Ilona: A vonzat problémái232
Rácz Endre: A többszörösen összetett mondat alaptípusai238
Huszár Ágnes: Az aktuális mondattagolás246
Telegdi Zsigmond: A transzformációs generatív grammatika mondattana251
Szövegtan
Balázs János: A szövegtan alapjai256
Károly Sándor: A szöveg és a jelentés270
Szabó Zoltán: A szövegelemzés278
Békési Imre: A beépítettség mondatok közti vizsgálata283
A XX. századi nyelvtudomány és interdiszciplionáris kapcsolatai
Ferdinánd de Saussure: Szinkrónia és diakrónia288
Szabó Zoltán: A strukturalizmus290
Szabó Zoltán: A matematikai nyelvészet291
Nagy Ferenc: A kvantitatív és a kvalitatív nyelvészet294
Szabó Zoltán: A szemantika297
Szabó Zoltán: A szövegnyelvészet303
Csepeli György: A kommunikáció306
Voigt Vilmos: A szemiotika309
Büky Béla: A pszicholingvisztika313
Szépe György: A szociolingvisztika316
Albert Sándorné - Varsányi György: Nyelvtudományi alapfogalmak319
Cs. Nagy Lajos: A gyakrabban használt nyelvészeti kiadványok jegyzéke és ismertetése363
Utószó375
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar nyelvészeti szöveggyűjtemény Magyar nyelvészeti szöveggyűjtemény Magyar nyelvészeti szöveggyűjtemény Magyar nyelvészeti szöveggyűjtemény Magyar nyelvészeti szöveggyűjtemény

A borító kissé foltos, elszíneződött, javított, bejegyzés látható rajta. Néhány oldalon színes sorkiemelések és jelölések láthatók.

Állapot:
2.540 ,-Ft
13 pont kapható
Kosárba