851.169

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztályának Közleményei 14. kötet 1-4. szám/15. kötet 1-4. szám

14. kötet 1-4. szám/15. kötet 1-4. szám

Szerző

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 956 oldal
Sorozatcím: A Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztályának Közleményei
Kötetszám: 14-15
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal illusztrálva.

Tartalom

14. KÖTET
1. szám
Eredeti közlemények
Zimmer Károly:
Török Tibor: A leszikrázási hatás vizsgálata, IX.1
Szőke József: Lineárisan konjugált poliénrendszerek vizsgálata, I. "All-transz"-karotinoidok összehasonlító spektroszkópiája11
Porubszky Iván: Adatok a propilén heterogén katalitikus hidrogénezésének kinetikájához23
Lengyel Béla:
Csákvári Béla: Az üvegelektród lúgos hibájáról, II. Az üvegösszetétel befolyása a lúgos hibára55
Összefoglaló értekezés
Sz. Ja. Frenkel: A makromolekulák hidrodinamikai sajátságai, méretei, alakja és merevsége63
Beszámoló
Korányi György: Az üvegekre és üveges állapotra vonatkozó kutatások jelenlegi helyzete a VIII. Mendelejev kongresszus előadásai alapján125
Könyvbírálatok135
2. szám
Az 1960. évi Nagygyűlés előadásainak sorrendje139
Erdey-Grúz Tibor: Az Osztályvezetőség beszámolója141
Hozzászólások:
Hardy Gyula164
László Antal164
Szabó Zoltán165
Nagy Ferenc165
Varsányi György167
Déri Márta167
Pungor Ernő168
Nánási Pál168
Takács Pál170
Benedek Pál172
Lengyel Sándor173
Lőrinc Andor175
Schay Géza: A fizikai kémia hazai állásáról (Korreferátum)177
Schulek Elemér: A gyógyszerészi tudományok hazai állásáról (Korreferátum)183
Bruckner Győző: A szerves kémia hazai állásáról (Korreferátum)191
Korach Mór: A kémiai technológia problémáiról (Korreferátum)201
Freund Mihály: A petrokémia hazai állásáról (Korreferátum)205
Hozzászólások:
Nyúl Gyula
Végh Antal
Blickle Tibor
Erdey-Grúz Tibor válasza212
Erdey László: Az analitikai kémiai tudomány helyzete és fejlesztésének fő irányai213
Schneer Anna: Az analitikai kémiai kutatás terén a legutóbbi évtizedben elért kiemelkedő hazai tudományos eredmények (Korreferátum)227
Mázor László: Új irányok és eredmények a szerves kémiai analízisben (Korreferátum)233
Krausz Imre: Az Ipar és az analitika (Korreferátum)239
Mlinkó Sándor: A radioaktív szén elemzésében elért eredményekről és néhány alkalmazási lehetőségükről a szerves mikroanalitikában (Korreferátum)243
Hozzászólások:
Pungor Ernő245
Bányai Éva245
Meisel Tibor245
Schulek Elemér246
Erdey-Grúz Tibor247
Schulek Elemér zárószava247
Hírek az Osztály életéből
Új kutató intézmények az Osztály keretében249
A Katalízis Munkabizottság megalakulása250
3. szám
Eredeti közlemények
Zimmer Károly:
Török Tibor: A leszikrázási hatás vizsgálata, X.251
Lehotai Lajos: Az elnyelési görbék részsávokra bontása a szóráscsökkentés módszerével261
Szőke József: Lineárisan konjugált poliénrendszerek vizsgálata, II. A kromofor rendszer és az abszorpciós maximumhelyek összefüggése karotinoidok esetében271
Összefoglaló értekezések
Tettamanti Károly és munkatársai: A Szerves Vegyipari és Műanyagiapri Kutató Intézet tízéves munkája277
Matolcsy Kálmán: A kaprolaktám próbagyárról284
Geleji Frigyes: Az omega-aminokaprolaktám foszforsavas polimerizációjáról287
Zöllner Gyula: Acetaldehid előállítási kísérletek290
Thurzó György: Vinilklorid és vinilacetát kis acetiléntartalmú gázelegyekből végrehajtott szintézisének néhány kérdése292
Kállay Ferenc: A hazai furánkémiai kutatásokról296
Zincz Béla:
Keresztes János: Műanyagból készült szivattyú szerkesztése298
Márkus László: Műszeres módszerek a szerves analitikában302
Simon Artúr: Eredményeink a polietilénkutatás terén305
Back István: A szinezékkutatásról307
Vancsóné Szmercsányi Ibolya: Poliészter kontaktgyanták szerkezete és tulajdonságai309
B. Nagy Sándor: Dielektrometriás módszerek a szerves vegyipari kutatásban314
Mikes János: Pórusos és bipoláris ioncserélő műgyanták319
Lőrinc Andor: A diszperzitásfok megoszlásának vizsgálata csávaszinezékeknél323
Wurdits Imre: A ketén ipari felhasználásáról327
Dobó József:
Hardy Gyula: A sugárzásos polimerizáció néhány kérdéséről330
Nyíri Ferenc: A színes film színképző anyagainak előállításáról336
Bodor Géza: Beszámoló az Intézet röntgenlaboratóriumának munkájáról340
Szabó Zoltán: A hazai szervetlen kémiai kutatások eredményei az elmúlt évtizedben355
Beszámolók
Varsányi György: Beszámoló a bolognai IV. Molekulaspektroszkópiai Kongresszusról363
Ocskay György: Finomvegyszergyártásunk helyzete és perspektívái369
Közlemény376
4. szám
Szőke József: Lineárisan konjugált poliénrendszerek vizsgálata, III. Lineárisan konjugált poliészterrendszerek abszorpciós maximumhelyeinek számítási módszerei (Kritikai összefoglalás)385
Összefoglaló értekezések
Csányi László: A peroxivegyületek körében fellépő indukciós reakciók tanulmányozásának néhány eredményéről421
Polinszky Károly: A Veszprémi Vegyipari Egyetem eredményei és feladatai a magyar tudomány és ipar fejlesztésében431
Beszámolók
Fejes Pál: Beszámoló a Kínai Népköztársaságban tett tanulmányútról445
Hírek az Osztály életéből
A Fizikai-Kémiai Bizottság jelentése a szakterületén 1959-ben végzett munkákról457
Pályázati hirdetmény477
Tájékoztató munkatársaink részére477
15. KÖTET
1. szám
Előadások és eredeti közlemények
Romankov, P. G.: A tudományos kutató munka fejlődésének irányelvei a kémiai technológiai műveletek és készülékek területén1
Somogyi Ágnes - Géczy István - Dobó János: Szintetikus lineáris polimerek, IX. Besugárzásos fojtásos kopolimerizáció benzoilperoxid-dimetilanilin jelenlétében17
Dőry István - Szabó Gábor - Opóczky Pál: Vizsgálatok szteránvázas vegyületekkel, V. Új módszer hidroxilcsoport bevitelére 20-keto-pregnánszármazékok 21-es helyére29
Lengyel Béla - Boksay Zoltán - Gallyas Ferenc: Az üveg elektromos vezetőképessége, IV. Kétértékű kationok elegyének a vezetőképességre gyakorolt hatása35
Lányi Kálmán - Szabó Zsusza: Benzolszulfoniluretán származékok, I. Benzolszulfoniluretán származékok és aminósóik előállítása45
Magyar György: Solanum-alkaloidok, VII. A szolaszodin lebontásáról, III. Acilezési kísérletek51
Összefoglaló értekezések
Bruckner Győző - Kajtár Márton - Kucsman Árpád: A projektív kémiai képletek helyes értelmezése és egyöntetű szerkesztése57
A Magyar Tudományos Akadémia Szervetlen Kémiai Technológiai Bizottságának Műszaki Kémiai Ankétja77
Beszámolók
Huhn Péter: Beszámoló moszkvai tanulmányutamról91
Radics Lajos: Beszámoló moszkvai tanulmányutamról95
Petró József: Beszámoló moszkvai és leningrádi tanulmányutamról99
Hírek az Osztály életéből
A Szerves Kémiai Bizottság jelentése a hozzá tartozó szakterület 1959. évi munkájáról105
Hozzászólások a jelentéshez119
Könyvbírálat122
2. szám
Eredeti közlemények
Kántor Tibor: Közvetlen vízhűtésű elektródbefogó és nyitott gázcella alkalmazása az emissziós színképelemzésben123
Csűrös Zoltán - Gara Miklós - Bertalan György: Hőmérséklet hatása PVC-folyadék rendszerekre135
Összefoglaló értekezés
Lakatos Béla: A le nem zárt alhéjú fémionok komplexeinek elmélete, I. A kristálytér elmélet157
Beszámolók
Bernáth Gábor: Beszámoló bulgáriai tanulmányutamról207
Földeák Sándor: Beszámoló lengyelországi tanulmányutamról213
D. Gaál György: Beszámoló lengyelországi tanulmányutamról215
D. Gaál György: Beszámoló bulgáriai tanulmányutamról219
Király János: Beszámoló csehszlovákiai tanulmányutamról225
Korach Mór: Beszámoló az IUPAC 1959. évi kongresszusról227
Meisel Tiborné: Beszámoló romániai tanulmányutamról237
Safarik Imre: Nagyenergiájú sugárzások dozimetriájának egyes kérdései241
Siklós Pál: Beszámoló moszkvai tanulmányutamról243
Hírek az Osztály életéből
Schneer Anna: A radiokémiai módszerek hazai analitikai alkalmazásáról247
3. szám
Előadások
Charlot G.: Nem-vizes oldatban lejátszódó analitikai kémiai folyamatok253
Brodszkij A. I.: Az izotópok alkalmazása a kémiai szerkezet és a reakciómechanizmusok tanulmányozására267
Brodszkij A. I.: Redoxi- és peroxid-reakciók mechanizmusának vizsgálata izotópos módszerrel287
Összefoglaló értekezések
Lakatos Béla: A le nem zárt alhéjú fémionok komplexeinek elmélete, II. A ligandtér elmélet307
Beszámolók
Uresch Ferenc: Beszámoló keletnémetországi tanulmányutamról351
Noszkó László: Beszámoló csehszlovákiai tanulmányutamról365
Engelhardt József: Beszámoló romániai tanulmányutamról367
Földes Péter: Beszámoló a brightoni Nemzetközi Desztillációs Szimpóziumról369
Hírek az Osztály életéből
Sch. A.: Beszámoló az MTA Szervetlen és Analitikai Kémiai Bizottságának 1959. évi munkájáról375
Proszt János: Opponensi vélemény a fenti beszámolóról389
Pungor Ernő: Opponensi vélemény a fenti beszámolóról391
Szarvas Pál: Opponensi vélemény a fenti beszámolóról394
Diószeghy Dániel: A Hőtechnikai Kutatóállomás (Miskolc) feladatai397
4. szám
Közgyűlési beszámoló
Erdey-Grúz Tibor: Beszámoló a Kémiai Tudományok Osztályának 1960. évi munkájáról401
Hozzászólások
Cholnoky László445
Szabó Zoltán447
Szekér Gyula452
Földi Zoltán453
Lengyel Sándor455
Takács Pál456
Erdey-Grúz Tibor válasza456
Beszámolók
Kiss László: Beszámoló csehszlovákiai tanulmányutamról461
Maros László: Beszámoló a Német Demokratikus Köztársaságban tett tanulmányutamról465
Sasvári Kálmán: Beszámoló külföldi tanulmányutamról467
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem