Közel 6 000 kötet Sci-fi témakörben, 20% kedvezménnyel!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Vox Humana

Bolla Kálmán professzor hetvenedik születésnapjára

Tartalom

Tabula gratulatoria5
Bolla Kálmán írásainak bibliográfiája11
Banczerowski Janusz: Bolla Kálmán professzor tudományos életútja22
Vereckei Ágnes: Levél egy tanítványtól27
A kötet szerzői29
Andó Éva: "'Ülj le közénk és mesélj". A spontán elbeszélt történetek jellemzői30
Antalné Szabó Ágnes: A fogalmazástanítás alapjai35
Balázs Géza: Egység és különbözés a nyelvben47
Balogh Judit: Kereszteződő vagy átmeneti szófajú-e a névutómelléknév?51
Bartha Csilla: A kétnyelvűség kialakulásának családi szocializációs modelljei56
Batka Jenőné: Néhány empirikus megjegyzés a helyesejtés szerepéről, lehetőségeiről az oktatásban66
Bauko János: Csomcsíd, Hestyók, Tyutyuritya és a többiek. Az izsai ragadványnevekről70
Békési Imre: Az ellentétes szerkezet szemantikai-pragmatikai, valamint szintaktikai vonatkozásai75
Bencédy József: A győri Kazinczy-versenyek és a nyelvtudomány82
Benczik Vilmos: A szépirodalom mint az akusztikum őrzője az írásbeliségben86
Benkő Loránd: Néhány gércei helynévről91
Deme László: A kérdés funkció-, szerkezet- és hangzástípusai129
Dér Csilla: A grammatikalizáció elhatárolása más nyelvi változásoktól. Analógia, lexikalizáció és reanalízis137
Domokos Péter: Csizma az asztalon. Egy osztják (hanti) íróról és könyvéről144
Eisemann György: A retorika nyelve - a nyelv retorikája148
Fábián Pál: Néhány újabb keletű idegen szavunk írásáról152
B. Fejes Katalin: A szószerkezetbokor megszólaltatásának néhány tanulsága155
Forgó Zoltán: Nyelvhasználat az interneten159
Földi Éva: A lengyel és az orosz palatalizált zárhangok a toldalékcső konfigurációinak vetületében163
Fricsovszky Éva: Szöveghiányok retorikai és szövegtani keretben168
Fülöp Lajos: A folklorista Berze Nagy János171
Gallasy Magdolna: Ómagyar kori mondattani változások feltehető intonációs hátteréről182
Gecső Tamás: Szükség van-e a filológiára? Egy nyelvész reflexiói186
Hangay Zoltán: Jel - jelent - jelentés. A jel és származékai A magyar nyelv értelmező szótárában és az Erdélyi magyar szótörténeti tárban205
Hattyár Helga: A jelnyelvek néhány jellegzetességéről210
Horváth Katalin: Mellérendelő szóösszetételek szerepe grammatikai morfémák kialakulásában. Hogyan keletkezhetett -kál, -kél gyakorító képzőnk?215
Keszler Borbála: A XVI. századi domonkos rendi kódexek írásjelhasználata228
Kiss Jenő: Nyelvjárási szavak eredetéről233
Klenk Györgyi: A fekete-afrikai közmondásokról237
Kugler Nóra: Koordinált partikulák243
Laczkó Krisztina: Az alany és az állítmány viszonyáról250
Lantos Péter: Affektív palatalizáció a baszk nyelvben257
B. Lőrinczy Éva: Sarja - Sajrúvirág. Előzetes az Új magyar tájszótár 4. (N-S) kötetéből271
Maleticsné Riba Magdolna: A beszédművelés feladatai az anyanyelvi nevelésben275
Markó Alexandra: Egy rádióinterjú szövegfonetikai tanulságai279
Mártonfi Attila: A magyar felszólító mód egy lehetséges elemzése288
D. Mátai Mária: Változások a középmagyar kori igekötőrendszerben295
Mihályi Zsuzsa fordítása: Józef Wittlin: A lengyel nyelv Ste-Honorine-des-Pertes-ben300
R. Molnár Emma: A magánhangzó-fonémák asszociatív kapcsolata313
Molnár Zoltán Miklós: Mássalhangzó-megfeleléses alakváltozatok egy csoportja a mai magyar nyelvhasználatból318
Papp Ferenc - Temesi Viola: A magyar szókincs etimológiájának számítógépes feldolgozása323
Péter Mihály: Vele vagy nélküli? Gondolatok a fonémáról332
Pusztai Ferenc: Lexikai minősítések a Czuczor-Fogarasiszótárban338
V. Raisz Rózsa: Beszédszünet - okkal és megokolatlanul343
Renkecz Anita: A felszólító módú igealak mint a megengedő mellékmondatok kifejezőeszköze349
Róna Aser: 'Ördög' jelentésű szavak a héber Bibliában és a zsidó hagyományban357
Sipos Lajos: Babits és a Békássyak361
Subosits István: Hasonlatok a Pax corporisban369
Szabó József: Gondolatok Alsómocsolád újabb helytörténeti kötetéről373
Szabó Zoltán: Intertextualitás a posztmodern irodalom stílusában377
Szathmári István: A zeneiség és a verselés eszközei az Ómagyar Mária-siralomban382
Szépe György: Tézisek a magyar nyelvről. Az emberi jogok keretében386
Vihar Judit: "Krampampuli, limonádé...". Az idegen szavak Mikszáth Kámán Szent Péter esernyője és Különös házasság című regényének orosz műfordításában407
Wacha Imre: Egy kiejtési álszabályról és feltételezett forrásvidékeiról412
Tartalom419
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Vox Humana Vox Humana

A kötet fordítva lett bekötve.

Állapot: Közepes
3.980 Ft
1.590 ,-Ft 60
8 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Vox Humana Vox Humana
Állapot:
3.980 Ft
1.990 ,-Ft 50
10 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Vox Humana
Állapot:
3.980 Ft
2.780 ,-Ft 30
14 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Vox Humana Vox Humana
Állapot:
3.980 ,-Ft
20 pont kapható
Kosárba