A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az V. Országos Konferencia előadásainak vázlata

Magyar Kémikusok Egyesülete/Pécs 1956. augusztus 25-28.

Szerző

Kiadó: Magyar Kémikusok Egyesülete
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Spirál
Oldalszám: 139 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 29 cm x 21 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról

Tartalom

Analitikai kémiai szekció
Bartha Lajos - Görög Sándor: Kismennyiségű kobalt térfogatos meghatározása 1:37 egyenértéksúlyviszony szerint1
Baumann Miklós - Baán Károlyné: Új, kétdimenziós kvantitatív papírkromatografáló módszer2
Bayer István - Posgay Gáborné: Ioncserélő-gyanták alkalmazása alkaloidok meghatározására3
Szendey György - Bayer István: Tropán vázas-alkaloidok, bomlástermékek és gyógyszerkészítmények papírkromatográfiás vizsgálata4
Beck Mihály - Császár József - Huszka Tibor: Aminosav fémkomplexek papírkromatográfiája5
Bodor Endre: Hőmérséklet hatása a polarográfiai és oszcillográfiás polarográfiai és oszcillográfiás polarográfiai görbék lefutására6
Bozsai Imre: Színes és könnyűfémötvözetek kis mennyiségű ötvözelemeinek és szennyezőinek meghatározására szolgáló újabb módszerek7
Bányai Éva: A 4-amino-4'-metoxi-difenilamin /variaminkék/ polarográfiás vizsgálata9
Benedek Pál - Joó Lajos - Szepesy László: Szénhidrogén gázelegyek félmikro elemzése gázkromatográfiával10
Cságoly Endre: Cisztein és cisztin valamint szérumfehérje -SH, -S-S- csoportok amperometriás vizsgálata vibráló platina és csepegő higany elektródon11
Cholnoky László: A kazolinoidok analitikája13
Csányi László - Solymosi Frigyes: Megjegyzések a peroxi-vegyületek meghatározásánál fellépő indukciós reakciók természetéhez14
Cserei Pechány Éva - Valu József: B12 vitamin és egyéb kobalaminok meghatározása egymás mellett15
Ettre Lászlóné - Ádám János: Alkáliföldfémek lángfotométeres meghatározása fémek jelenlétében17
Erdey László: Pirogén analitikai reakciók derivatív termogravimetriás vizsgálata18
Galántay Jenő - Bodánszky Miklósné: Szelektív színreakció szteroidok papírkromatográfiás meghatározásában19
Gyenes István - Mizsei Antal - Szabó László: Noradrenalonklorhidrát színreakciója és meghatározása vízmentes közegben adrenalonklorhidrát mellett20
Geguss Ernő: A nagyfrekvenciás koncentrációmeghatározás alkalmazása22
Hegedűs László: Polimerek viselkedése oldószer-kicsapószer rendszerben /Ultracentrifugás-viszkozimetriás molekulasúly meghatározások/23
Horváth Albert - Király Róbert: Hazai generátorkátrány-hamuk összetételének analitikai vizsgálata24
Jánosy Antal - Farády László: Nikkel új fotometriás meghatározása rubeánsavval25
Josepovits Gyula - Südi János: Szelektív gyomírtó hatású klórozott fenoxiecetsavak és származékaik papírkromatográfiás szétválasztása26
Juhász Endre: A nagyfrekvenciás koncentrációmeghatározás módszerei28
Kőrös Endre: A szelén mikromeghatározása29
Kocsis Elemér - Geguss Ernő: Új oldatos színképelemzési eljárás: furt-elektródos porlasztásos módszer30
Laszlovszky József: Adatok a naftolszulfonsavak bromatometriás méréséhez32
Lengyel Béla - Till Ferenc - Csákvári Béla: Kis belső ellenállású üvegelektród33
Maros László: Adatok a ditionitek analitikájához és kémiájához34
Mázor László: Az oxigén közvetlen meghatározása fluortartalmú szerves vegyületekben35
Márkus László - Kayser Albert: Alifás és aromás aminok meghatározása potenciometrikus mószerrel37
Németh Miklós - Réday Zsuzsanna: Adatok a heparin abszorpciometriás meghatározásához40
Oláh Károly: Gőzkromatográfia41
Proszt János - Gresz Istvánné - Wein Tiborné - Poós László - Kis Júlia: Újabb coulombmetrikus módszerek az analitikában43
Proszt János - Győrbiró Károly: Polarográfiai vizsgálatok áramló higanyelektróddal44
Pungor Ernő: Adszorpciós indikátorok elmélete45
Rády György - Erdey László: Új komplexometriás indikátorok47
Straub Gyula: Fluoron származékok fluoresszenciás sajátságai48
Sajó István: Különböző fémionok komplexometriás meghatározása egymás mellett, elválasztás nélkül49
Solymosy Frigyes - Csányi László: A peroxivegyületek egymás melletti direkt meghatározása arzénessav mérőoldattal50
Simonyi István - Tokár Géza: Aluminiumhalogénalkoholátok alkalmazása az analitikai kémiában51
Schay Géza - Varsányi György - Billes Ferenc: Izoterm folyadék-gőz fázisdiagramm felvétele sztatikus módszerrel53
Szabó Zoltán: Aminosavak tisztasági vizsgálata papírkromatográfiás úton56
Szakács Ottó: Kémiai emissziós színképelemzési vizsgálatok széthelyezett kráterek segítségével58
Szabó Zoltán - Beck Mihály - Tóth Kálmán: A fluorid-ion extrakciógátláson alapuló meghatározása59
Szabadváry Ferenc: Újabb kolorimetriás meghatározások variaminkékkel60
Svehla Gyula: A vas/III/cianid-aszkorbinsav reakció analitikai alkalmazásai61
Szabó Zoltán - Király Dezső: Kémiai laboratóriumi torziós mérleg62
Telcs Iván: Egy új objektív fotométer63
Török Tibor: Teljes kiértékelő készülék színképelemzéshez64
Uskert Andor: Protoveratrin A és B elválasztása és meghatározása mikroméretben módosított Craig technikával66
Vorsatz Brunó: Gyors szén- és kénmeghatározás vas- és acélötvözetekben íves elégetéssel68
Zapp Erika Éva: Alkáliák mérése szilikátokban69
Zombory László: Újabb eljárások a fémtitán és titánötvözetek analitikájában70
Technológiai szekció
Almássy Gyula: Az urán kinyerése uránérc koncentrátumokból; a probléma kiterjesztése hazai viszonylatra71
Balla Béla - Bene Tibor: Nyersfoszfátok termikus feltárása nátriumszulfáttal73
Balló Rudolf: A társított műanyagok tulajdonságkialakító tényezői74
Balló Rudolf - Kappel László: Műanyag rendszerek másodrendű átalakulási hőmérsékleteit befolyásoló egyes tényezők vizsgálata76
Balló Rudolf - Makádi József: Műanyagok mikroszkópos vizsgálata77
Balló Rudolf - Szabó Zoltán: Adalékanyagok hatása társított fenoplaszt műanyagok tulajdonságaira78
Báthory József - Érdi Miklós: Parafin előállítás karbamiddal79
Benedek Pál - Sebestyén Zsigmond - Szepesváry Pál: A nagylengyeli kőolaj folytonos üzemű kokszolása80
Bruckner Zoltán - Juhászné Kovács Margit: Felületaktív anyagok szerepe a vizes semleges regenerálásnál82
Budai Gyula - Czermann János - Háy József - Gyökhegyi László: Diagrammok töltelékes oszlopokban végbemenő jelenségek tanulmányozására és töltelékes oszlopok tervezésére84
Csapó Ferenc - Bán Györgyné - Bihari Istvánné - Szendrő Éva: Germánium előállítása hazai nyersanyagokból85
Csűrös Zoltán - Groszmann Miklós - Géczy István: PVC paszták tixotróp sajátságai87
Evva Ferenc: Szintetikus védőkolloidok alkalmazása a fotográfiai iparban89
Fabuss Béla: Azeotrópos elegyek elválasztása oldószeres desztillációval91
Falkai Béla - Zsuffa Béla: Interferometrikus meghatározások akrillnitril gázfázisú szintézisnél92
Freund Mihály - Pallay István - Bencze Péter: Kéntartalmú gázolajok felhasználása dieselmotorokban95
Géczy István: Metilmetakrilát monomerolimer keverékek szobahőmérsékleten történő keményedése iniciátor-aktivátor rendszerek hatására96
Hesp Vilmos - Czermann Jánosné: Savanyúolaj komponensek meghatározása kátrányok hidrogénezési termékeiben98
Holló János - Ember György - Faltusz Elemér - Lengyel Tamás - Wieg András: Négykomponensű rendszerek fizikai egyensúlyának vizsgálata100
Iványi Gyula: Az iparban használt aktívszenek póruseloszlása és annak meghatározása102
Kovács Lajos: Poliéter epoxid gyanták előállítására vonatkozó kutató munka eddigi eredményei103
Lengyel Béla - Székely Tamás - Török Ferenc - Garzó Tamásné: A metilszilikonok ipari előállítása és felhasználása105
Lőrincz Andor - Holly Sándorné: Poliamid műszálak /perlon, nylon/ színezése antrakinon alapú csávaszínezékekkel107
Lutter Béla - Szentjóbi Ottó: Adatok az ipari keményítőszörpök és cukrok összetételéről, különös tekintettel a dextrin-maltóz-glükóz arányára /Kromatográfiás vizsgálatok kiterjesztése/108
Marton József: Kaprolaktám hazai előállításának néhány problémájáról109
Matolcsy Kálmán - Tátraaljai Ákos: Katalitikus égetőberendezések kapacitásának matematikai vizsgálata110
Merényi Róbert - Csanda Endréné: Kísérleti nátriummetilált gyártás technológiája. Nátriumamalgám iparilag hasznosított reakciói111
Mester László: Perjodáttal oxidált poliszaccharidok ipari alkalmazásának lehetőségei113
Meyer Oszkár - Beregi László: Furfurol hidrogénezése gőzfázisban114
Naszályi László: Üzemi kísérletek szárított szénből való generátorgáz gyártásra116
Németh Éva: Városi szennyvizek vegyszeres kezelése117
Óhegyi Géza: Dikotén és dikoténszármazékok előállításának néhány kérdése118
Paulik Ferenc: A derivatív termogravimetria alkalmazása a technológia területén119
Polinszky Károly - Ochsonfeld Vilmos -Szigeti György - de Jonge János: Adatok a párizsikék előállításának technológiájához II.120
Schügerl Károly - Pászthory Imre - Bakos Miklós: Gőzkondenzációval kísért gáz-gáz hőcsere vizsgálata122
Steingaszner Pál: Ásványolajpárlatok gőz-folyadék egyensúlyi viszonyai a hidrogénezés reakciókörülményei között125
Székely András: A természetes aszfaltok tulajdonságaira vonatkozó néhány megfigyelés127
Szőr Péter: Nagymolekulájú térhálós polimerek duzzadási sebessége129
Tegze Miklós: Ioncserélő műgyanták alkalmazásának egyes kérdései. Az ipari kalcium-nátrium ioncsere131
Kunz Alfonz - Tóth István: Tanulmányok a kevertsavval való nitrálás területén. I. Nitrokeményítő. Nitrálás időtartama. Degradáció132
Törley Dezső: Az ionzit foszforsavésztereinek élelmiszerkémiai szerepe133
Vajna Sándor: Marónátrongyártás ioncserélőkkel134
Wolkober Zoltán - Lajta Miklós: Vegyesfázisú folyamatos klorálgyártás technológiája135
Zalai András: Aluminiumoxid tartalmú katalizátorok137
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem