A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Irodalomtörténeti Közlemények 1926.

Harminchatodik évfolyam

Előszó

Részlet a kötetből:

METRIKAI MEGFIGYELÉSEK ARANYNÁL.
(Nemzeti ritmusú verseiben.)
- Török Bálint. Mátyás anyja. -

Arany tudvalevőleg 1856-ban tette közé A magyar nemzeti versidomról c.... Tovább

Tartalom

TANULMÁNYOK, ÉRTEKEZÉSEK.
Császár Elemér: Arany képzelete 54, 161, 257
Galamb Sándor: Huszonöt év a magyar társadalmi dráma történetéből 14
Négyesy László: Metrikai megfigyelések Aranynál 1
Timár Kálmán: Adalékok kódexeink forrásaihoz 42, 169, 264
Tóth Béla: A Kisfaludy-regék utánzatai 211, 286
Waldapfel József: Balassi költeményeinek kronológiája 185, 271
ADATTÁR.
Lukinich Imre: Arany János életéhez 300
Gálos Rezső: Berzsenyi «A magyarokhoz» című ódájának kialakulása 69
Gulyás József: Berzsenyi és Horatius 319
Gulyás József: Csokonai néhány versének latin forrásáról 121
Kerényi György: Egy Csokonai-vers két dallama 234
Harsányi István: Gróf Dessewffy József levele báró Vay Miklós tábornokhoz 75
Lám Frigyes: Győri adalékok a cenzurához és Bánk bán történetéhez 87
Jónás Károly: Gyulai Pál mint a Budapesti Szemle szerkesztője 314
Horváth Konstantin: Ki írta az «lm arcunkra borulunk» mise-éneket 102
Hellebrant Árpád: Ipolyi Arnold levelei Toldy Ferenchez 76
Badics Ferenc: Kazinczy ismeretlen levele Horváth Jánoshoz 68
Horváth Konstantin: Kiss Ferenc levele Verseghyhez 103
Pitroff Pál: Ének Kölcseynek követi állásáról történt lemondásáról 240
Császár Elemér: Kreskay levele Batsányihoz 316
Gulyás József: A Markalf korához 241
Tóth János: Melius négy ismeretlen munkája 112
Harsányi István: A Ráday-graduál 224
Tóth János: A Ráday-kódex 106
Harsányi István: Egy Ráday Pálnak tulajdonított régi ének igazi szerzője 232
Gulyás József: Rhédeiné gyászjelentése 241
Császár Elemér: Toldy Ferenc levele Ányos Pál életrajza ügyében 242
Csizovszky Sándor: Néhány ismeretlen Tompa-levél 123
Csizovszky Sándor: Tompa Mihály ismeretlen levelei Borsodi Józsefhez 305
Neumann Jenő: Vajda Péter ismeretlen levelei 238
Dézsi Lajos: Régi magyar versek a gróf Zichy-család zsélyi levéltárából 218
Szabolcsi Bence: Egy XVIII. századi nagyenyedi kézirat irodalomtörténeti adalékai 114
Kocsis Lénárd: Ady-Múzeum, II. k. 139
Papp Ferenc: Angyal Dávid: Falk Miksa és Kecskeméthy Aurél elkobzott levelei 126
Tóth Lajos: Bálint Sándor: Szilády Áron pályája 254
Speneder Andor: Barcsai Károly: Költők és írók jellemrajza 255
Gálos Rezső: Borbély István: A magyar irodalom története 320
Zlinszky Aladár: Emlékkönyv dr. gróf Klebelsberg Kunó negyedszázados működésének
emlékére 128
Zsigmond Ferenc: Dr. Gál János: Jókai élete és írói jelleme 141
Tóth Lajos: Gulyás József újabb irodalomtörténeti dolgozatai 253
Papp Ferenc: Dr. György Lajos: Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája (1919-
1924) 139
Hegedűs Zoltán: Dr. Hajnóczy Iván: Katona József Kecskeméten 325
Tóth Lajos: Harsányi István: Miskolczi Csulyak István élete és munkái 254
Szinnyei Ferenc: Keszthelyi Helikon 248
Tolnai Vilmos: Magyar Anonymus. Ford.: Pais Dezső 323
Papp Ferenc: Mitrovics Gyula: Gyulai Pál esztétikája idézetekben 244
Kocsis Lénárd: Négyesy László: Beöthy Zsolt emlékezete 249
Zs. F.: S. Szabó József: A debreceni ref. kollégium tanárai stb. 247
Kocsis Lénárd: Gr. Széchenyi István: Kelet népe 131
Baros Gyula: Gróf Széchenyi István naplói. I. 250
Császár Ernő: Szinnyei Ferenc: A regény 324
Zsigmond Ferenc: Szinnyei Ferenc: Novella és regényirodalmunk a szabadságharcig I-II. 134, 245
Kéky Lajos: Zsigmond Ferenc: Jókai és Debrecen 137
IRODALOMTÖRTÉNETI REPERTÓRIUM.
Goriupp Alisz: Az 1925-ik évről 143
Goriupp Alisz: Az 1926-ik évről 327
Kérelem 142
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem