A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Ethnographia - Népélet 1936/1-4.

A Magyar Néprajzi Társaság folyóirata - XLVII. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

Bartucz Lajos: A magyar nemzetismeretről 5-19
Bátky Zsigmond: Az ormánsági lakóház kialakulásának kérdéséhez 262-268
Benkő László: Adalékok A halott vőlegény balladatipus történetéhez 26-34
Csalogovits József: A sárközi halótanya 142-143
Gunda Béla: A lalkóház kialakulása az Ormánságban, különös tekintettel a tűzhelyek kultúrmorfológiai jelentőségére 183-210
Gőnyey Sándor: Kun táncok 214-218
Heller Bernát: Mátyás király megfejt bakkecskéi 290-293
Herkely Károly: A legényélet szokásai Mezőkövesden 210-213
Honti János: Mesék és mitoszok halálról és halhatatlanságról 34-39
Honti János: Mese és legenda 281-290
Lükő Gábor: Moldva alapításának mondáihoz 48-56
Lajtha László: Kuruc eredetű dallam a magyar népdalgyüjtésben 111-114
Linnus Ferdinánd: Néprajzi kutatások Észtországban a világháború után 129-135
Loschdorfer Anna: Veszprémmegyei népmesék 91-104
Loschdorfer Anna: Szép Erzsi balladája 159-160
Marót Károly: Faj és fejlődés az ethnologiában 252-261
Márkus Mihály: A tirpák név eredete 20-25
Seemayer Vilmos: A régi lakodalom Nemespátrón 72-90
Szabolcsi Bence: Egyetemes művelődéstörténet és ötfokú hangsorok 233-251
Szendrey Ákos: Népi büntetszokások 65-72
Szendrey Ákos: Néprajz és jogtörténet 144-150
Szendrey Ákos: A magyar nemzetségi szervezet emlékei 269-280
Szendrey Ákos: Néplélektani problémák 136-142
Szűcs Sándor: Táltosok és boszorkányok a Nagysárréten 39-48
Szűcs Sándor: Boszorkány történetek a Nagysárrétről 151-155
Szűcs Sándor: Nagysárréti babonák és mendemondák az elásott kincsről 299-304
Tagán Galimdsán: Népi lóverseny a kirgizeknél és baskíroknál 104-110
Tagán Galimdsán: A lólopás és ezzel kapcsolatos bíráskodás és büntetés a kirgizeknél 305-310
Tagán Galimdsán: A lóbetegségek és azok gyógyítása a kirgizeknél és baskiroknál 310-313
Tálasi István: A jószág enyhelye a kiskun pusztákon 161-183
Wagenhuber Aurél: A veszettség és ijedezés gyógyítása az Alföldön 155-158
Wagenhuber Aurél: Rándulás és mérés 294-298
Wichmanné Hermann Julia: Moldvai csángó menyegző Szabófalván 57-65
gróf Zichy István: Néprajz és mveldéstörténet 1-5
KISEBB KÖZLEMÉNYEK
Bálint Sándor: Szegediek búcsújárása Radnára 317-318
Bálint Sándor: Egy vendéglátással kapcsolatos hiedelem 318
Beke Ödön: Hamuba sült pogácsa 319-220
Domanovszky György: Beregmegyei babonák 114-116
Gunda Béla: Ráolvasással történő gyógyítás Apátfalván (Csanád m.) 319-320
Morvay Péter: Az Ecsedi láp egykori élete a népnyelv tükrében 312-317
Szendrey Zsigmond: Nyomfelszedés 220
Szendrey Zsigmond: A piros szín 220-222
Szendrey Zsigmond: Hangya a magyar néphitben 318-319
Tagán Galimdzsán: A kéz alkotó tevékenységének visszatükröződése az orosz ornamentikában 320-322
Wagenhuber Aurél: Eleven csomó, mint húgyhajtó 313-315
RÉGI FELJEGYZÉSEK
Gy.: (Györffy) A kolumbácsi légy eredete 322-323
Gy.: Ló- és szamárhús evés a magyar népnél 323
Gy.: Tobzódások tilalmazása a Jász-Kunságbna 1799-ben 323
Szabó Kálmán: Adatok a kecskeméti pásztorok nyelvkincséhez 222-223
Rexa Dezső: Népi gyógymódok a XVIII. századból 223-224
IRODALMI SZEMLE
Balla Péter: Szegedi Kis Kalendárium, 1937. 327
Bátky Zsigmond: N. Sebestyén I.: Az urali nyelvek régi halnevei 116-117
Dános Erzsébet: Dömötör T.: A passiójáték 331-332
Gunda béla: Boros M.: A falusi ruházat és változása 327
Györffy György: Cholnoky J. - Princz Gy.: Magyar földrajz I. 231
Herkely Károly: Jámbor L. S.: Szól a vészhang 332
Kovács László: Zoltai L.: Ismeretlen részletek Debrecen multjából 231-232
Loschdorfer Anna: Ortutay Gy.: Nyíri és rétközi parasztmesék 224-226
Ortutay Gyula: Elsüllyedt falu a Dunántúlon 226-228
Ortutay Gyula: Szabó Z.: A tardi helyzet 228-229
Szendrey Zsigmond: Luby M.: A parasztélet rendje 117
Szendrey Zsigmond: Luby M.: Bábalelte babona 117
Wagenhuber Aurél: Magyary-Kossa Gy.: Magyar orvosi emlékek 229-230
NÉPRAJZI HÍREK
G. B.: Néprajz egy felvidéki folyóiratban 332
G. B.: A szláv etnográfusok és geográfusok IV. kongresszusa 332
Honti János: Népköltési gyüjtés Irországban 332-333
G. B.: Új néprajzi folyóirat 333
A NÉPRAJZ HALOTTAI
G. B.: Bibó István 120
G. B.: Ecsedi István 120
G. B.: Lambrecht Kálmán 120-121
Krompecher Bertalan: Manniner Ilmari 121
TÁRSASÁGI ÜGYEK
A Magyar Néprajzi Társaság 1936. évi május hó 27-én tartott XLVIII. évi rendes közgyűlése
I. Gróf Zichy István elnöki megnyitó előadása 132
II. Dr. Bartucz Lajos főtitkári és ügyvezető alelnöki jelentése 122-124
III. Jegyzőkönyv a Magyar Néprajzi Társaság 1936. évi május hó 27-én tartott XLVIII. évi rendes közgyűléséről 125
IV. A számvizsgáló bizottság jelentése 125-126
V. Pénztárikimutatás a Magyar Néprajzi Társaság 1936. évi bevételeiről és kiadásairól 126
VI. Pénztári kimutatás a Magyar Néprajzi Társaság vagyonáról 1935. évi
december hó 31-én 126-127
VII. A Magyar Néprajzi Társaság költésgelőirányzata az 1936. évre 127
Tagfelvétel 127-128, 333-434
Adomány, segély, felülfizetés 128
VEGYESEK
Holló Domonkos: Nyilatkozat 122
Seemayer Vilmos: Pótlás 121
Kérdés - felelet 333
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem