A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Tudomány 1967. január-december

A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője/LXXIV. kötet Új folyam XII. kötet

Tartalom

Almár Iván: Űrkutatás 1957-1967648
Alpár László: Két nevezetes matematikai problémáról153
Ádám András: A matematika egy modern fejezete: a gráfelmélet301
Bálint Andor: Növénynemesítésünk helyzete és feladatai15
Bókay Béla - Kovács K. Pál: Analóg számológépek alkalmazásáról239
Boldizsár Tibor: Geometrikus energia573
Csanádi György: A közlekedéstudományok hazai fejlődése96
Csikós-Nagy Béla: A szocializmus politikai gazdaságtanának néhány kérdése549
Csűrös Zoltán: Emlékezés Zemplén Gézára325
Egyed Imre: A mezőgazdasági tudományos kutatások hatékonysága777
Eörsi Gyula: A gazdaságirányítás reformja és az állam- és jogtudományok143
Erdey-Grúz Tibor: A kémiai anyag szerveződési fokozatairól769
Erdey-Grúz Tibor: A kémiai mozgásformáról71
Farkas János: A tudomány struktúrális tagozódásáról226
Fenyő István: Eötvös József a magyar jobbágyság nyomoráról562
Fenyő István: Korai szocialista eszmék jelentkezése a reformkori magyar sajtóban4
Ferge Sándorné: A kutatók és a kutatói munka22
Földes Károly: Áruérték és szocializmus82
Fukász György: Szükséglet és kényszer636
Gergely György - Pál Lénárd - Szigeti György: Szilárdtestek kutatása167
Hegedüs András: A tudományos kutatás szakigazgatásáról504
Kecső István: Az időtényező a műszaki kutatásban172
B. M. Kedrov: A tudomány és az ember625
Klár János: Alaptudományi kutatómunkák eredményességének vizsgálata656
Korcsog András - Nagy Miklós: Tudományos és műszaki együttműködés a szocialista országok között38
Kozma László: A híradástechnika társadalmi jelentősége315
Ladányi Andor: A felsőoktatás-történeti kutatások245
M. A. Lavrentyev: A tudomány fejlődése a Szovjetunióban727
Lissák Kálmán: A modern természettudomány és a filozófia sikeres kooperációjának útja294
Lőrincz Lajos: Science of science- tudományszervezés-tudománypolitika398
Major Máté: A mérnök és a művész az építészetben487
Mátrai László: Filozófia és szaktudomány283
Nagy László: A termelőszövetkezeti földtulajdonról749
Október köszöntése691
Pál Lénárd: A szaktudományok differenciálódása és integrációja298
Pándi Pál: Európai tájékozódás493
A párt IX. kongresszusa után1
Perényi Imre: Iparfejlesztés- városfejlesztés760
Rajka Ödön: Az allergológia helyzete512
Réti Endre: Jegyzetek a genetika fejlődéséről100
Sőtér István: Arany János, a gondolkodó216
Takács József: A kutatóhelyek beszámolási kötelezettsége111
R. Várkonyi Ágnes: Történettudomány és a természettudományok a XIX. század közepén Magyarországon384
Vas-Zoltán Péter: A "politikai tudomány" tartalmának kialakításához587
A Magyar Tudományos Akadémia 1967. évi CXXVII. közgyűlése és CXXI. nagygyűlése
Rusznák István: Elnöki megnyitó353
Erdey-Grúz Tibor: Az Elnökség beszámolója az 1967. évi közgyűlésen355
Ajtai Miklós: Üdvözlő beszéd381
A nagygyűlés előadásaiból
Friss István: A szocialista gazdaság törvényei és irányítása423
A vita436
Szigeti József: A marxista esztétika időszerű kérdései440
A vita452
Benedikt Ottó: Az automatizálási, műszaki-kibernetikai kutatások eredményei és fejlődési irányai456
Sós József: A kemizáció egészségügyi problémái467
A vita472
Szádeczky-Kardoss Elemér: Magyarország mélyszerkezetének komplex vizsgálata476
A Magyar Tudományos Akadémia ünnepi ülése a Nagy Októberi Szocialista Forradalom ötvenedik évfordulója alkalmából
Rusznyák István: Elnöki megnyitó693
Pach Zsigmond Pál: A Szovjetunió történelmi szerepéről695
Rusznyák István: Október és a tudomány711
Straub F. Brunó: Gondolatok az élet-tudományok szerepéről a szocialista társadalomban714
Szabó Imre: A szocialista jogelmélet ötven éve720
Vita
Szentgyörgyvári Artúr: Tudományos kutatók akadémiai rendszerű idegennyelvi képzése178
Tamás Lajos: Észrevételek Láng István "A tudományos kutatók nyelvtudása- megoldatlan probléma" című cikkéhez45
Nekrológok
Szabó Dezső: Cholnoky László664
Proszt János: Jaroslav Heyrovsky602
Rusznyák István: Kodály Zoltán sírjánál212
Szabolcsi Bence: Búcsú Kodály Zoltántól214
Szabó István: Révész Imre784
Szemle
A Tudomnyos Minősítő Bizottság hírei135
Megemlékezés Arany János születésének 150. évfordulójáról261
A Magyar Tudományos Akadémia 1967. évi közgyűlése406
A közgyűlés határozata407
A Magyar Tudományos Akadémia új tagjai408
Az 1967. évi akadémiai jutalmak414
Az MTA levele a Szovjetunió Tudományos Akadémiájához "A szovjet tudomány és technika 50 éve" (Szluka Emil)736
Az akadémia testületi szerveinek tevékenysége
Az elnökség hírei48
A neveléstudományi kutatások tartalmi és szervezeti problémái48
Akadémiai állásfoglalás a tudományos kutatások irányítási rendszerének aktuális problémáival kapcsolatosan115
Az 1964-ben megjelent kiadványok tartalmi, tudománypolitikai értékelése116
Az 1968. évi tudományos tanácskozások116
Változás a Pszichológiai Bizottság szervezeti helyzetében117
Új tudományos bizottságok117
A Szegedi Akadémiai Bizottság munkájáról184
A Műszaki Kémiai Kutatóintézet Tudományos Tanácsa185
Az Akadémia 1966. évi nemzetközi tevékenysége262
A filozófiai kutatások helyzete és feladatai264
A TMB határozata az egyéves és annál régebbi tudományos minősítési ügyekről266
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. évfordulójának akadémiai megünneplése331
Az 1968. évi könyvkiadási terv elkészítésének elvi szempontjai331
Az ország természeti erőforrásainak kutatása és feltárása519
Összes-ülések az 1968. évi közgyűlésig terjedő időszakban521
Beszámoló az Akadémiai Kiadó 1966. évi tervteljesítésének számszerű adatairól521
A Reakciókinetikai Tanszéki Akadémiai Kutatócsoport átszervezése522
Élelmiszerkémiai Kutatócsoport létesül522
Újabb UNESCO matematikai tanfolyam522
Az MTA Izotóp Intézete tudományos tanácsának tagjai522
Tiltakozó távirat a Görög Királyság budapesti nagykövetségének522
Az újonnan megválasztott osztályvezetőségek és elnökségi bizottságok607
Néhány experimentális biológiai tudományág hazai helyzetéről (Láng István)667
A Szovjetunió Tudományos Akadémiája és a Magyar Tudományos Akadémia együttműködéséről787
A megjelent művek tudományos, tudománypolitikai értékelése787
Az MTA 1968. évi tudományos tanácskozási tervének módosítása788
A Magyar Tudomány szerkesztőbizottsága788
A Tudományos Minősítő Bizottság kinevezése788
Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága789
Tudományos élet
Ankét a magyarorzági algebrai kutatások helyzetéről és feladatairól (Szász Ferenc)332
Biológusok és könyvtárosok együttműködése (Simon Mária Anna)337
A Bolgár Tudományos Akadémia főtitkárának magyarországi látogatása (Alpár László)612
Dalton-ünnepségek Manchesterben (M. Zemplén Jolán)125
Az egyetemeken folyó kutatásszervezés néhány kérdése az Egyesült Államokban (Szántay Csaba)271
Egy ismeretlen Mengyelejev kéziratról (Baik Éva)530
Előadás és vita a kiegyezés előzményeiről (Dolmányos István)613
Az első francia-magyar jogásznapok (Péteri Zoltán)268
A 3. nemzetközi logikai kongresszusról (Ruzsa Imre)799
A VI. Szociológiai Világkongresszusról (Sz.)61
A VII. Nemzetközi Biokémiai Kongresszus (Keleti Tamás)797
Az ifjúság problémáinak pedagógiai-pszichológiai megközelítése (Lénárd Ferenc)335
Kollokvium a finn-ugor és magyar kutatások helyzetéről Franciaországban (Klaniczay Tibor)614
Mm Curie születésének 100. évfordulója (F. T.)530
A magyar nyelvészek első nemzetközi kongresszusa (Imre Samu)128
Magyar tudósok Dubnában (Fenyves Ervin)118
A marxizmus emberképe és az ember problémája a szocialista társadalomban (Somogyi Zoltán)63
A moszkvai Pszichológiai Kongresszus eredményeiről (Bartha Lajos-Kardos Lajos)120
40 éves a Tihanyi Biológiai Kutatóintézet (Salánki János)790
Nemzetközi Izomszimpózium (Garamvölgyi Miklós)133
Nemzetközi konferencia az európai biztonság tudományos problémáiról (Vas-Zoltán Péter)270
Nemzetközi Konferencia az ionizált gázok jelenségeiről (Bitó János)800
Nemzetközi Matematikai Kongresszus Moszkvában (Alpár László)57
Nemzetközi Mikrobiológiai Kongresszus (Szabó Gábor)185
Nemzetközi nyelvész-munkaértekezlet az ige grammatikájáról és szemantikájáról (Károly Sándor)802
A Nemzetközi Összehasonlító Irodalomtörténeti Társaság belgrádi kongresszusa (Ferenczi László-Vajda György Mihály)794
Nemzetközi szimpózium az állóeszközgazdálkodásról (Szaniszlói József)527
Az orvosi tudományos műszerek gazdaságos kihasználásának kérdése (Horvai Ervin)338
Statisztikai tudományos konferencia az Akadémián (Mód Aladárné)523
Szimpózium a félvezető eszközök vizsgálati módszereiről (Bodó Zoltán)526
A szovjet tudományos élet irányításának új vonásai (Tőkés Ottó)70
A Szovjetunió Tudományos Akadémiája évi közgyűlése616
A Szovjetunió Tudományos Akadémiája küldöttségének látogatása (N. L.)610
A tudományszervezés nemzetközi irodalmából196
Külföldi vendégek előadásai
Carlo Arnaudi: A tudományos kutatás szervezése Olaszországban (Székely Dániel)193
Lotz János: Egy nyelvtani modell (Károly Sándor)191
T. Parsons: A tudománnyal foglalkozók néhány problémája és helyük a társadalomban (Szelényi Iván)187
Történelmi adattár
Arany János hagyatéka az Akadémiai Könyvtárban (Sáfrán Györgyi)343
Földtani szaknyelvünk fejlődéstörténeti vázlata (Vadász Elemér)677
Hermann Ottó, a kultúrpolitikus (Sáfrán Györgyi)197
A Korányi-hagyaték az MTA Könyvtárának kézirattárában (H. Boros Vilma)535
Szalay László két levele Guizot francia külügyminiszterhez (V. Waldapfel Eszter)807
Könyvszemle
Andai Pál: A technika fejlődése az őskortól az atomkor küszöbéig (Balázs Tibor)682
Angol nyelvű magyar jogi bibliográfia (Takács József)546
Az atomvárostól a csillagvárosokig (Szántó Lajos)745
Belgyógyászati vesebajok (Vas György)350
Egy tudományos ismeretterjesztő sorozatról (M. Kondor Viktória)279
Földes Éva: Népoktatási, népnevelési törekvések a korai antifeudális népi-forradalmi mozgalmakban (Zibolen Endre)140
Gottsegen György: A légzés betegségei (Kelemen Sándor)624
Jemnitz János. A háború veszélye és a II. Internacionáló (1911-1914) (M. Kondor Viktória)542
Jubileumi tanulmányok. A pécsi egyetem történetéből (Máthé Gábor)810
P. L. Kapica: A tudomány oltárán I-IV. (Szántó Lajos)68
Kováts Ferenc-Nyiredi Géza: A hörgők betegségei (Keszler Pál)281
A Magyar Fizikai Folyóirat klasszikus sorozatának margójára (Frenkel Andor)419
Majzon László: Foraminifera vizsgálatok (Vadász Elemér)69
"Mindenki újakra készül..." II., IV. (Rejtő István)741
A magyar internacionalisták a Nagy Októberi Szocialista Forradalomban és a polgárháborúban (1917-1922) (Hetés Tibor)743
Öregkori ideg- és elmegyógyászati kórképek (Haranghy László)812
Péter Rózs: Recursive functions (Surányi János)621
Pszichológiai Tanulmányok IX. (Erdélyi Elekné)139
Remete László: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár története (Rejtő István)349
Fazlollah M. Reza: Bevezetés az információelméletbe (Katona Gyula)622
Shakespeare-tanulmányok (Rejtő István)206
Simonovits Istvánné Beke Anna: A dialektika Leibniz filozófiájában (Biró Gábor)542
Straub F. Brunó: Enzimek, molekulák, életjelenségek (Südi János)420
Varga Tamás: Matematikai logika 1., 2., (Urbán János)207
Robert S. Woodvorth-H. Schlosberg: Kísérleti pszichológia (Palotás Gábor)686
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem