A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Századok 1982/1-6. II.

A Magyar Történelmi Társulat közlönye - 116. évfolyam 1-6. szám

Tartalom

Erdődy Gábor: Batthyány és az európai változások 1848-ban1251
Gergely András: Batthyány Lajos a reformellenzék élén1159
Szabad György: Batthyány és Magyarország alkotmányos önkormányzatának kérdése 1848 tavaszán1175
Urbán Aladár: Batthyány és a honvédelem 1848-ban1229
Urbán Aladár: "Honunkat dúló ellenségeinknek minden lépetit nehezítsük..." Válogatás Batthyány Lajos miniszterelnök irataiból. 1848. szeptember 13-szeptember 26.1262
Varga János: Batthyány és a jobbágyfelszabadítás1193
Zimányi Vera: A Batthyány család hagyományai1153
Tanulmányok
Bálint Csanád: Az európai dirhem-forgalom néhány kérdése3
Ember Győző: A magyar királyi kamara pénzbeli bevételei és kiadásai 1555-1562507
Engel Pál: Honor, vár, ispánság. Tanulmányok az Anjou-királyság kormányazti rendszeréről880
Erényi Tibor: Politika - hírközlés - agitáció. Magyarországi munkássajtó 1900-1905199
Fügedi Erik: Mátyás király jövedelme 1475-ben484
Hahn István: Külkereskedelem és külpolitika az archaikus Hellaszban460
Hanák Péter: A tőkés vállalkozótól a hivatásos menedzserig577
Korom Mihály: Az Ideiglenes Nemzetgyűlés küldötteinek megválasztása 1944 decemberében247
Lukács Lajos: Frigyesy és Garibaldi 1866-67-ben689
Magyar István Lénárd: "Quaestio bulgarica" (A kereszténység felvétele Bulgáriában)839
Makk Ferenc: III. Béla és Bizánc33
Nagy László: Erdély és a tizenötéves háború639
Niederhauser Emil: Jobbágyfelszabadítás Kelet-Európában562
Pach Zsigmond Pál: Közép-Kelet-Európa és a világkereskedelem az újkor hajnalán427
Ránki György: Az angol ipari forradalom kérdéséhez539
Műhely
Mályusz Elemér: A Zsigmondkori Oklevéltárról923
Közlemények
Anderle Ádám: Az államfejlődés alternatívái az Andok térségében a 19. század elején292
Arday Lajos: Dokumentumok a jugoszláv-magyar határ kialakulásáróól (1918-1919)323
Csóka J. Lajos: Az esztergomi főszékesegyházi könyvtár MS. III. 184. kódexe969
Herényi István: A magyar törzsszövetség törzsei és törzsfői62
Hidas Péter I.: Az osztrák kormányzat gazdaságpolitikájának hatása Magyarországon, 1849-1853743
J. Nagy László: Gazdaság és társadalom a gyarmati Algériában301
Kristó Gyula. Koppány felnégyelése959
Szvák Gyula: IV. Iván alakja az orosz történetírásban93
Tóth Ede: Mocsáry Lajos elveszettnek tartott röpirata: "A kiegyenlítés"760
Varsányi Péter István: Nagykikinda és a Délvidék 1848 tavaszán718
Figyelő
Kiss József: Hozzászólás Szolnok megye néprajzi atlasza történeti bevezetőjéhez123
Szarka László: A századelő (1900-1918) a hetvenes évek szlovák történetírásában156
Beszámoló
Beszámoló (Pajkossy Gábor)190
Beszámoló Spira György "Széchenyi és a forradalom" című értekezésének vitájáról1298
XII. Nemzetközi Kultúrtörténeti Szimpózion "Mogersdorf" 81 (Stier Miklós)1094
Tudományos konferencia hazánk elmúlt negyedszázad alatt végbement fejlődéséről (Vida István)368
Utazás és útleírás a történeti kutatásban. Egy szimpoziumról. (Kisbán Eszter)1091
Elmélet és módszertan
Török Sándor - Györffy György bevezetésével: Mi volt a neve a három kabar törzsnek986
Vita
Ballók János: Még egyszer Thonuzóbáról1078
Mérei Gyula: Megjegyzések Tolnai Györgynek a Magyarország története V. kötete ipartörténeti fejezetéhez kapcsolódó hozzászólásához343
Szegfű László: Megjegyzések Thonuzoba históriájához1060
Tolnai György: Hozzászólás a Magyarország története V. kötete ipartörténet fejezetéhez340
Trócsányi Zsolt: Válasz Stefán Pascunak1296
Történeti irodalom
Andics Erzsébet: A nagybirtokos arisztokrácia ellenforradalmi szerepe 1848-49-ben (Ism.: Mérei Gyula)1328
A Pápai Kollégium története (Ism.: Gergely Jenő)1123
Művészet és felvilágosodás (Művészettörténeti tanulmányok) (Ism.: Vörös Károly)797
Nagy László: Bocskai István a hadak élén (Ism.: Rácz István)1113
Németország és Olaszország Napóleon korában (Ism.: Benda Kálmán)588
Szakály Ferenc: Magyar adóztatás a török hódoltságban (Ism.: Zimányi Vera)1111
Szántó Imre: A végvári rendszer kiépítése és fénykora Magyarországon (1541-1593) (Ism.: Barta Gábor)1110
Szőreg és népe (Ism.: Kövér Lajos)169
Tanulmányok Tolna megye történetéből IX. (Ism.: Bellér Béla)793
Tokody Gyula: Németország 1918-1919. (Ism.: Erdődy Gábor)815
Zay Ferenc: Az Lándorfejirvár elvesztésének oka e vót és így esött (Ism.: Bessenyei József)161
Folyóiratszemle
Anfinov, N. - Zirjanov, P. N.: Az orosz paraszti obscsina fejlődésének néhány vonása 1861-1914 között1358
Anghel, Gherorghe: Moldva középkori várai Stefan cel Mare idejében1136
Austensen, Roy A.: Ausztria és a porosz hatalmi törekvések 1848 és 1864 között827
Barg, M. A.: Az "egyetemes történeti" és a "lokális történeti" (regionális, nemzeti) kategóriája a marxista-leninista történelemelméletben421
Bemutatjuk a Geschichte und Gesellschaft c. folyóiratot1131
Berding, Helmut: A vámügyek reformja a "napóleoni" Németországban621
Boguljubov, A. N.: A tőzsde sajtó Oroszországban411
Bruk, Sz. I. - Kabuzan, V. M.: Oroszország lakosságának növekedése és etnikai összetétele az imperializmus korában (a 19. sz. végétől - 1917-ig)829
Coleman, Michael C.: Nem a faj, hanem a Kegyelem828
Degler, Carl N.: Az amerikai történelem átdolgozása419
Dimitrijev, Sz. Sz.: Az emlékirat, mint kulturális jelenség1335
Dülffer, Jost: A tekintélyuralmi bonapartizmustól a liberálisig. Politikai rendszerváltozás Franciaországban 1858-60410
Dülmen, Richard von: Az európai társadalom formálódása a korai újkorban822
Erdmann, Karl Dietrich: Gustav Stresemann és a történetírás834
Fegyukin, Sz. A.: A szovjet értelmiség története kutatásának néhány aspektusa1360
Grantham, J. T.: Hugh Dalton és a háború utáni nemzetközi rendezés: a munkáspárt külpolitikájának kialakulása 1943-44-ben631
Greiffenhagen, M.: A németországi konzervativizmus dilemmája185
Gross, Izhak: A rabszolgaság felszámolása és a Brit Parlament politikája 1832-33-ben407
Grzybowski, Stanislav: Az 1573-i varsói konföderációs törvény és Európa vallási türelmi rendeletei179
Hardtwig, Wolfgang: Pororszország németországi feladatától Németország világmissziójáig1362
Herzog, Jesus Silva: Emlékezzünk egy nagy mexikóra: Benita Jurárezre623
Hildermeier, Manfred: Rendi társadalom és társadalmi változás. Oroszország az iparosodás korai időszakában1144
Hitchins, Keith: Woodrow Wilson és Erdély egyesítése Romániával832
Hobsbawm, Eric interjuja Tony Ben-nel az angol munkásmozgalom jelenéről és múltjáról632
Iszajevics, Ja. D.: A 18. századi ukrán kultúra407
Janácek, J.: A cseh állam és Európa a 13. században178
Klotter, James C.: A "Fekete Dél" és a "Fehér Appalache" vidéke183
Kramer, Lloyd S.: Amerika Lafayette-je és Lafayette Amerikája: Egy európai és egy amerikai forradalom1141
Krzemienska, Barbara - Trestik, Dusan: A korai középkori közép-európai államok gazdasági alapjai (Csehország, Lengyelország és Magyarország a 10-11. században)177
Langewisch, Dieter: Alkotmányos képviseleti monarchia és a "szociális kérdés". Az 1848-49-es német forradalom alapproblémái409
Leonard, Thomas C.: A forradalom "hírei". A leleplezés Amerikában 1768-1773-ban823
Levine, Peter: A katonai behívóparancs megtagadói az amerikai polgárháboróban1145
Ljublinszkaja, A. D.: A XVI-XVII. századi francia parasztság szociálpszichológiájának problémájához1352
López-Baralt, Mercedes: Guamán Poma de Ayala és a memória művészete egy 17. századi illusztrált krónikában180
Manyikin, Sz. - Jazkov, Je, F.: A harmadik pártok szerepe az USA pártpolitikai rendszerében625
McKee Ewans, William: Kanaán földjétől Guinea földjéig. "Khám fiainak" különös Odüsszeája175
Milov, L. V.: A parasztság osztályharca a 17-18. században1138
Mommsen, Wilhelm: A német liberalizmus az "osztálynélküli polgári társadalom" és a "szervezett kapitalizmus" között622
Onuf, Peter S.: A független Vermont megszületése A Függetlenségi Háború zivatarában1354
Orlova, M. I.: Az 1918 novemberi német forradalom marxista historiográfiája415
Petrov, A. A.: A második oroszországi forradalmi válság társadalmi mozgalmának történetéből. Forradalmárok és liberálisok az 1870-es évek végén629
Poljakov, Ju. A. - Kiszeljov, I. N.: Oroszország lakosságának száma és nemzetiségi összetétele 1917-ben629
Purdy, David: A brit kapitalizmus a II. világháború után417
Racovitan, Mihail: A dél-erdélyi kereskedők és a román fejedelemségekből származó viasz-export a 18. század végén1141
Rahmatulin, M. A.: A. V. Szuvorov generalisszimusz és a "győzelem tudománya"406
Ribakov, B. A.: A Kijevi Oroszország előretörésének új koncepciója1349
Ritter, Gerhard A.: Állam és munkásság Németországban az 1848/49-es forradalom és a nemzetiszocialisták hatalomrajutása közötti időszakban1356
Ruge, Wolfgang: Friedrich Ebert 1918. november 10-én831
Russel, Major J.: Nemesi jövedelem, infláció és vallásháborúk Franciaországban1351
Schäfer, Peter: Az USA polgári pártjainak és polgári pártrendszerének történetéhez 1917-1945630
Scott, Donald M.: A nyilvános előadások rendszerének és közönségének alakítása a 19. századi Amerikában825
Simecek, Zdenek: Az újságok elterjedése a cseh tartományokban a 17. században és a 18. század kezdetén405
Skowronek, Jerzy: A "forradalom" modellje a kelet-közép-európai politikai gondolkodásban a napóleoni időszakban1143
Spieralski, Zdislaw: A Jagelló-szövetség a XV. század végéig1137
Treadgold, Warren T.: A bizánci tudomány és a bizánci állam megújulása176
Udalcova, Z. V. - Sapov, Ja. N. - Gutnova, Ja. V. - Novoszelcev, A. P.: Az Óorosz állam - mint civilizációk találkozásának színtere1135
Van Astyne, R. W.: A Panama-csatorna: a "birodalmi mámor" klasszikus esete414
Williams, Walter L.: Az USA indián politikája és a Fülőp-szigetek annexiója412
Winkler, Heinrich A.: A baloldalitól a jobboldali nacionalizmusig. A német liberalizmus és az 1878/79-es válság627
Zevelev, A. I. - Naumov, V. P.: A histográfiai tény: értékelésének és elemzésének kritériumai420
Krónika
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete levéltáros szekciójának megalakulásáról1147
A Magyar Történelmi Társulat hírei1370
Elekes Lajos 1914-1982 (Rottler Ferenc)1368
Kemény G. Gábor 1915-1981 (Niederhauser Emil)187
Paulinyi Oszkár 1899-1982 (Heckenast Gusztáv)1366
Perényi József 1915-1981 (Palotás Emil)189
Ruzsás Lajos 1914-1981 (T. Mérey Klára)186
Bibliográfia
(Összeállította: Rozsnyói Ágnes és Sz. Gyivicsán Mária)1376
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Századok 1982/1-6. II. Századok 1982/1-6. II. Századok 1982/1-6. II. Századok 1982/1-6. II. Századok 1982/1-6. II. Századok 1982/1-6. II. Századok 1982/1-6. II.

Könyvtári könyvek voltak. A borítók és a lapélek enyhén foltosak.

Állapot: Közepes
3.980 Ft
3.180 ,-Ft 20
16 pont kapható
Kosárba