803.228

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Hidrológiai Közlöny 1960. január-december

A Magyar Hidrológiai Társaság Hivatalos Lapja - 40. évfolyam 1-6. szám

Tartalom

HIDRAULIKA
Bozóky-Szeszich Károly : A csörgedeztető öntözés hidraulikai vizsgálata 16
Török László : Nem permanens szivárgási feladatok analóg modellen való vizsgálatának módszerei 28
Öllős Géza : Inhomogén talajok hatása a kutak vízhozamára 33
Varrók Endre : A nem permanens talaj vízmozgás vizsgálata, különös tekintettel a nyomásváltozás terjedésére 149
Szepessy József : Vízmozgások vizsgálata és surrantok méretezése erőtani alapon 155
V. Nagy Imre-Karádi Gábor : A görgetett hordalék mozgásával kapcsolatos vizsgálatok
újabb eredményei 177
Dobos Alajos-Szolnoky Csaba : Szívóaknák hidraulikai vizsgálata 185
Fáy Csaba : Venturi-szonda alkalmazása öntözővíz mérésére 199
Szalay Miklós : Laboratóriumi vízsebességmérés
gömbökkel 204
Ivicsics Lajos : Hidromechanikai feladatok megoldása rétegkisminták segítségével 367
Vágás István: Az ülepítés fiziko-kémiai szemlélete 375
Szabó László : Vízmentes lecsapoló elemek távolságának meghatározása 383
Kovács György : Felszíni vizek mentén húzódó
megcsapoló csatorna méretezése 451
Medgyesi Iván - Zahorán János: A talaj vízmozgás meghatározása radioaktív izotópokkal 461
HIDROLÓGIA
Szigyártó Zoltán : A mederváltozások hatása a kisvízfolyások vízhozamnyilvántartásának
pontosságára 4
Szesztay Károly: Országos párolgásmérő kádhálózat . . 122
Kovács György: A szíkesedés és a talaj vízháztartás kapcsolata 131
Kabar Zoltán: A víztelenítő árkok nedvességcsökkentő hatása a tőzegterületeken 140 j
Babos Zoltán: A Felső-Szinva vízgyűjtőjének vízrajza 257
Károlyi Zoltán: Zátony vándorlás és gázlóalakulás - különös tekintettel a magyar Felső-Dunára 349
Szigyártó Zoltán: Kiépített szelvények a vízhozamnyilvántartás szolgálatában 359
Salamin Pál: A domborzat befolyása a hó halmozódására és olvadására 439
HlDROGEOLÓGIA
Zsilák György: A szilvásváradi Szalajkavölgy hidrológiai és hidrogeológiai vizsgálata ... 58
Erdélyi Mihály: A Hajdúság vízföldtana 90
Szabó Gyula: Talajvízszint változása Pest belterületén 106
Vitális György: A Salgótarján környékén tervezett víztározások földtani lehetőségei 208
Janusz Dziewanski: Vízerőmű építkezéseknél végzendő földtani vizsgálatok 224
Panos Vladimír: A Budai-hegység hévforrásos karsztja és különleges lerakódásai 391
Láng Gábor: Hegységszerkezeti és vízföldtani megfigyelések a Budai-hegységben 396
Urbancsek János : Az alföld artézi kutak fajlagos vízhozama és abból levonható vízföldtani
és ősföldrajzi következtetések 398
Juhász József: A balatonfelvidék vízbeszerzési lehetőségei 404
Rónai András: Vízföldtani tanulmány a Kisalföldről 470
Balázs Dénes: A dél-kínai karsztvidék vízrajza 485
VÍZELLÁTÁS
Öllős Géza: Inhomogén talajok hatása a kutak
vízhozamára 33
Zalán Béla: Vízmennyiségmérés a hálózati veszteség tükrében 48
Kovács László-Geleji Frigyes: Poliamid szitaszövet felvitele szűrőcsőre 54
Léczfalvy Sándor: Artézi kutakra telepített vízművek élettartamának és vízhozamsorának meghatározása 227
Kozák István: A pécsi szénbányák vízellátásának
felújítása 268
Bélteky Lajos: A hazai termális vizet feltáró kútfúrás fejlődése és legújabb eredményei ... 276
Urbancsek János : Az alföldi artézi kutak fajlagos vízhozama és abból levonható vízföldtani és ősföldrajzi következtetések 398
Juhász József: A Balatonfelvidék vízbeszerzési lehetőségei 404
Juhász József: A városligeti I. sz. artézi kút felújítása 494
ÖNTÖZÉS
Harmati István: Öntöző- és csurgalékvizek kémiai vizsgálata a Duna-Tisza közén 234
Petrasovits Imre: A talaj vízmélység hatása a termés mennyiségére 504
SZENNYVÍZTISZTÍTÁS
Szolnoky Elemér : Budakeszi község és a budapesti tüdőgyógyintézeti övezet szennyvíztisztító berendezése 71
Szalay Sándor: A magfizikai ipar szennyező hatása
vízkészletünkre 293
Sz. Muhits Katalin: Nagy terhelésű élesztett-iszapos berendezéssel végzett vizsgálatok
eredményei 427
BELVÍZRENDEZÉS
Rajczi Kálmán: Az optimális belvízi e-vezetőképesség országos átlagértékének meghatározása 77
VÍZÉPÍTÉS
Sárosi Lajos: A nagy Szadd-el Aali gát Asszuánnál 342
Sárosi Lajo: Bentonitos vizelzárási eredmények helyszínen előkészített anyaggal 430
LIMNOLOGIA
Sebestyén Olga: A „niche"-mint ökológiai fogalom és jelentősége a plankton üzemének tanulmányozásában 66
Tóth László: A Fontinalis antipyretica L. cenolóeiai szerepe a Balaton nádasaiban 164
Donászy Ernő: Magyar Limnológiai és Haltenyésztési Bibliográfia 167
Uherkovich Gábor: Adatok a Tisza potamophytoplanktonja ismeretéhez II. A tiszalöki vízlépcső hatása a Tisza alga vegetációjára
Dondszy Ernő - Székelyi Árpád: Halfogási eredmények grafikus ábrázolása 330
Bérezik Árpád: Egy sajátos földalatti élőhely állatvilágáról 516
BIOLÓGIA
Széky Pál : A polarográfia és a felhasználásának lehetősége a robiológiában 337
Palik Piroska : A barlangok algavilágáról 417
Kender József : A tatai langyos források hidrobiológiái viszonyai 423
VÍZKÉMIA
Scher Áron : Bromid és jodid gyors kalorimetriás mikromeghatározása fenolvörössel 169
Harmati István : Öntöző- és csurgalékvizek kémiai vizsgálata a Duna-Tisza közén 324
Nagy Zoltán - Porcsalmy Ilona - Andrássy Katalin - Dezső István - N. Polyik Edit: A hajdúszoboszlói hőforrásvizek kémiai elemzése 300
Papp Szilárd - Bolberitz Károly - Gregács Margit - Hegyessy László - Schiefner Kálmán: A Balaton vizének komplex egészségügyi vizsgálata 304
T. Dvihally Zsuzsa: Szikes tó vizek kémiai összetételének évszakos változása 316
Csajághy Gábor: A felszín alatti vizek szerves anyagai 324
Nagy Zoltán - Andrássy Katalin - F. Kovács Edit: Nyomelemek a tiszántúli gyógyvizekben 519
METEOROLÓGIA
Aujeszky László: A felsőbb légrétegek adatainak
felhasználása a csapadékprognózisok kidolgozásában 116
BALNEOLÓGIA
Oziráky József: A hazai termális vizek 507
NEKROLÓG, VEZÉRCIKK
Vízgazdálkodásunk ötéves terve és kutatási feladataink 1
Mazalán Pál 89
Egyetemi oktatási reform és a vízépítő mérnöki szak 437
ISMERTETÉSEK, BESZÁMOLÓK
Csáposkutak újrendszerű aknakiképzése 47
Dr. Németh Endre professzor külföldi kitüntetései 53
Beszámoló az 1959. okt. 9-10-én Miskolcon rendezett Országos Szennyvíz Konferenciáról 115
A Szovjetunió vízépítési laboratóriumaiban folyó néhány kutatási munkáról 163
Főtitkári beszámoló 246
A brünni vízépítési kutatásügyi konferencia 250
Beszámoló a Magyar Hidrológiai Társaság 1959. évi évzáró közgyűléséről 345
A nancy-i hidraulikai kongresszus 515
vízgyűjtő területek modellen történő vizsgálatának fejlődése Kínában 52
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem