A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Olvasókönyv a dialektikus materializmus és a történelmi materializmus tanulmányozásához

Kiadóra való feliratkozás

Előszó

Ez az olvasókönyv tartalmazza azokat a legfontosabb műveket, amelyeknek tanulmányozása a dialektikus és a történelmi materializmus egyetemi színvonalú elsajátításához feltétlenül szükséges. Az... Tovább

Tartalom

DIALEKTIKUS MATERIALIZMUS 5
I. RÉSZ. BEVEZETÉS
1., 2., 3. téma. A filozófia általános jellemzése. A Marx előtti filozófia története. A marxista filozófia keletkezése és fejlődése. A modern polgári filozófia bírálata.
Engels: Ludwig Feuerbach és a klasszikus német filozófia vége.
I-III
Lenin: A marxizmus három forrása és három alkotórésze
II. RÉSZ
1. téma. A világ anyagi természete. Az anyag és létezési formái
Lenin: Materializmus és empíriokriticizmus. III. fej. A dialektikus
materializmus és az empíriokriticizmus ismeretelmélete. III.
1. Mi az anyag? Mi a tapasztalat? 40
Lenin: Materializmus és empíriokriticizmus. III. fej. A dialektikus
materializmus és az empíriokriticizmus Ismeretelmélete. III.
5. Tér és idő 48
Lenin: Materializmus és empíriokriticizmus. V. fej. A legújabb
forradalom a természettudományban és a filozófiai idealizmus
3. Elképzelhető-e mozgás anyag nélkül? 60
Engels levele Marxhoz. 1873'. május 30 68
Engels: A természet dialektikája (Részletek) 70
Engels: Anti-Dühring. V. Természetfilozófia. Idő és tér 72
2. téma. Az anyag és a tudat
Engels: A természet dialektikája
A munka része a majom emberré válásában 83
A. Szpirkin: Tudat és öntudat. (Részletek) 96
3. téma. A jelenségek egyetemes összefüggése és kölcsönhatása
Engels: A természet dialektikája
Dialektika 111
Lenin: Materializmus és empíriokriticizmus. III. fej. A dialektikus
materializmus és az empíriokriticizmus ismeretelmélete. III.
3. Okság és szükségszerűség a természetben 114
H. Varró Rózsa: Dialektika az élő természetben. I. A természet
dialektikájáról 120
G. I. Glezerman: Történelmi materializmus és a szocialista társadalom fejlődése. A szocialista társadalom tudományos elemzésének metodológiai problémája 134
4. téma. Az ellentétek egysége és harca
Engels: A természet dialektikája
[Dialektika] (a) Általános kérdések. Dialektikus kategóriák;
törvények] 146
H. Varró Rózsa: Dialektika az élő természetben. 3. Az ellentmondás
egyetemessége 152
Az MSZMP XI. kongresszusa. (Felszólalások) 157
Fock Jenő felszólalása 157
Biszku Béla felszólalása 159
Benke Valéria felszólalása
5., 6. téma. A mennyiségi és minőségi változások kölcsönös átcsapása.
A tagadás tagadása. A fejlődés sajátossága a természetben és a társadalomban
Engels: A természet dialektikája
Dialektika 194
Engels: Anti-Dühring. XII. és XIII. fejezel 200
7. téma. A valóság megismerésének folyamata
Marx: Tézisei Feuerbachról 225
Engels: A szocializmus fejlődése az utópiától a tudományig.
Előszó) (Részlet) 228
Engels:
IX. Morál és jog. örök Igazságok 232
i. téma- A világ egysége
Engels: "Anti-Dühring"
IV. Világszkematika 244
Engels: "Anti-Dühring"
VI. Természetfilozófia. Kozmogónia, fizika, kémia 249
TÖRTÉNELMI MATERIALIZMUS 259
I. RÉSZ. BEVEZETÉS
3. téma. A történelmi materializmus általános jellemzése,
A társadalom - az anyagi világ sajátos területe. A társadalmi törvény és az emberi cselekvés
Marx levele P. V. Annyenkovhoz 261
Lenin: Kik azok a „népbarátok" és hogyan hadakoznak a szociáldemokraták ellen? (Részlet) 274
II. RÉSZ. AZ ANYAGI JAVAK TERMELÉSÉNEK MÓDJA ÉS
MEGHATÁROZÓ SZEREPE
1, 2. téma. Az anyagi javak termelésének módja és fejlődésének törvényszerűségei. A társadalom gazdasági alapja és felépítménye
Marx: A politikai gazdaságtan bírálatához. Előszó 290
Ember-tudomány-technika. 2. A tudományos-technikai forradalom, termelés és a társadalom 295
V. G. Afanaszjev: Irányítás, képzés, tudományos-technikai forradalom
A modern tudományos-technikai forradalom lényege és alapvető
fejlődési tendenciái 303
III. RÉSZ. A TÁRSADALOM TAGOZÓDÁSA ÉS POLITIKAI
ÉLETE
1., 2. téma. A társadalom csoporttagozódása és ennek főbb formái.
A néptömegek - a társadalmi haladás hordozói. A társadalom politikai élete és főbb törvényszerűségei
Lenin: Állam és forradalom (Részletek) 316
Lenin: „Baloldaliság" a kommunizmus gyermekbetegsége (Részletek) 335
M. Rutkevics: A fejlett szocialista társadalom szerkezete 353
Wirth Ádám: Mi a társadalmi struktúra? I. Társadalomszemlélet,
társadalmi struktúra 359
Kiss Artúr: Hogyan fejlődik a szocialista demokrácia? (Részlet) 371
Az MSZMP XI. kongresszusa (Felszólalások) 387
Gáspár Sándor felszólalása 387
Benkei András felszólalása 398
Pullai Árpád felszólalása 400
A szocialista hazafiság és a proletár internacionalizmus időszerű
kérdései. Az MSZMP KB mellett működő Kultúrpolitikai Munkaközösség állásfoglalása 410
IV. RÉSZ. A TÁRSADALOM SZELLEMI ÉLETE
1., 2., 3., 4., 5. téma. A társadalom szellemi életének általános jellemzése. Az erkölcs. A vallás. A művészet. A tudomány
Marx: A hegeli jogfilozófia kritikájához. Bevezetés 435
Lukács József: Istenek útjai (Részlet) 451
Aczél György: Az eszmék nemzetközi küzdőterén 465
G. Glezerman: Lenin - és a szocialista életforma kialakulása 489
Dr. Nagy Emil: A szocialista életmódról 502
Szántó Miklós: A szocialista életmód kialakulása 512
Ancsel Éva: A kommunisták erkölcsi arculatáról 530
Ancsel Éva: A szabadság dilemmái 550
Dr. Kiss István: A szocialista erkölcs jelenkori problémái. Szocializmus és kispolgárság 561
AZ MSZMP XI. kongresszusa (Felszólalások) 583
Leonyid Brezsnyev felszólalása 583
Nemes Dezső felszólalása 502
Maróthy László felszólalása 604
V. RÉSZ. A TÁRSADALMI HALADÁS FOGALMA ÉS TÖRTÉNELMI SZAKASZAI
Engels: „Anti-Dühring". III, rész. II. Elméleti kérdések 613
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Olvasókönyv a dialektikus materializmus és a történelmi materializmus tanulmányozásához Olvasókönyv a dialektikus materializmus és a történelmi materializmus tanulmányozásához Olvasókönyv a dialektikus materializmus és a történelmi materializmus tanulmányozásához Olvasókönyv a dialektikus materializmus és a történelmi materializmus tanulmányozásához

A borító enyhén kopott, elszíneződött, rajta tulajdonosi bejegyzés látható. Néhány lapon aláhúzás látható. A kötés megtört.

Állapot:
640 ,-Ft
3 pont kapható
Kosárba