A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyar irodalom története II.

Bessenyey felléptétől a kiegyezésig 1772-1867/Képes díszmunka két kötetben

Kiadóra való feliratkozás
Sorozatra való feliratkozás

Előszó

39. A megújhodás.
(1772-1820.)
Mária Terézia a magyar nemzet ősi hűségének, vitézi önfeláldozásának és harci diadalmainak köszönhette királyi örökének megmentését, birodalmának biztosítását és... Tovább

Tartalom

39. A megújhodás. (1772-1820.) Széchy Károlytól 3
40. Bessenyei és társai. Széchy Károlytól 16
41. Franciások itthon. Széchy Károlytól 41
42. A deákosak Virág Benedekig. Négyesi Lászlótól 50
43. Dugonics András. Endrödi Sándortól 61
44. Horváth Ádám és Gvadányi József. Badics Ferenctől 69
45. Debrecen irói és irodalmi élete. Kardos Alberttől 87
46. Az egyeztető irány. Váczy Jánostól 96
47. Csokonai Vitéz Mihály. Haraszti Gyulától 108
48. Kármán József. Beöthy Zsolttól 120
49. Révai Miklós és a korabeli nyelvtudomány. Simonyi Zsigmondtól 129
50. Kazinczy Ferenc. Váczy Jánostól 145
51. A nyelvújítás története. I-III. Imre Sándortól 171
52. Kazinczy költői iskolája. Váczy Jánostól 191
53. Kölcsey Ferenc. Kelemen Bélától 201
54. Kisfaludy Sándor. Angyal Dávidtól 212
55. Berzsenyi Dániel. Keszthelyi Helikon. Költőnők. Négyesi Lászlótól 230
56. A felvilágosodás irodalma. Ballagi Gézától 246
57. Tudományos irodalmunk. A magyar történetírás és irodalomtörténet. Badics
Ferenctől 258
58. A nemzeti játékszín története 1837-ig. Bayer Józseftől 268
A NEMZETI IRODALOM KIFEJLŐDÉSE. REFORM-KOR
59. Széchenyi kora. Beöthy Zsolttól 281
60. A Magyar Tudós Társaság. Az akadémia keletkezése, megalapítása s első szervezete. Szász Károlytól 287
61. Gróf Széchenyi István, mint író. Zichy Antaltól 303
62. Kisfaludy Károly. Kardos Alberttől 319
63. Katona József. Rákosi Jenőtől 329
64. Kisfaludy Károly iskolája. Gombos, Bolyai, Vitkovics, Fáy, Gaal és mások.
Badics Ferenctől 339
65. Vörösmarty Mihály. Szász Károlytól 354
66. A klasszikai éposz mívelői. Horvát Endre, Czuczor Gergely. Debreczeni Márton, Garay János. Váczy Jánostól 380
67. Bajza József és az Athenaeum köre. Kelemen Bélától 395
68. Kazinczy utóda: Toldy Ferenc. Váczy Jánostól 405
69. A nemzeti szinház története 1867-ig. Bayer Józseftől 415
70. Vajda és Kúthy. Széchy Károlytól 424
71. Jósika Miklós. Széchy Károlytól 435
72. Eötvös József. Baráth Ferenctől 446
73. Kemény Zsigmond. Gyulai Páltól 469
74. A magyar népköltészet és gyűjtői. I. A magyar népköltészet. II. Gyűjtők és
gyűjtemények. Sebestyén Gyulától 481
75. Tompa Mihály. Szász Károlytól 508
76. Petőfi Sándor. Riedl Frigyestől 522
77. Arany János. Beöthy Zsolttól 541
78. Szigligeti és társai. A negyvenes évek drámairodalma. Rákosi Jenőtől 578
79. Kossuth Lajos mint szónok és író. Baráth Ferenctől 596
80. A forradalom költészetéről 18i8-49-ben. Vadnai Károlytól 625.
A MAGYAR IRODALOM A SZABADSÁGHARC UTÁN
81. A forradalom után. Szilágyi Sándortól 657
82. Deák Ferenc mint író. Zichy Antaltól 666
83. A magyar líra a forradalom után. I-IV. Széchy Károlytól 689
84. Jókai Mór és a regény. Beöthy Zsolttól 731
85. Az Ember Tragédiája. Alexander Bernáttól 752

86. A dráma a forradom után. Alexander Bernáttól ... 771
87. A műfordítás története 1830-1867-ig. Radó Antaltól ... ... 779
88. Az újabbkori magyar történetírás. Marczali Henriktől 787
89. A magyar nyelv és műszellem búvárai. Erdélyi Páltól 802
Tartalom 813
Szövegképek a II. kötethez 815
Műmellékletek a II. kötethez 820
Név- és tárgymutató az I. és II. kötethez. Hellebrant Árpádtól 822

Szövegképek
Mária Terézia arcképe (1743.) 6
II. József arcképe 9
Bessenyei György szülőháza Bercelen s
az u. o. ref. templom (Széll Farkas
gyűjteményéből) 19
Bessenyei Ágis Tragédiájának címlapja 21
Bessenyei György arcképe. (Az eredeti
festmény a M. T. Akadémiában) ... 22
Bessenyei György névaláírása 23
Herceg Esterházy kastélya Esterházán 25
Bessenyei Holmijának címlapja 27
Bessenyei Természet világának előszavából. (Eredetije a M. N. Múzeumban) .w 31
Bessenyei György síremléke Puszta-Kovácsiban 34
Báróczy Sándor arcképe 37
Báró Orczy Lőrinc arcképe 42
Gróf Teleki József aláirása 44
Ányos Pál aláirása 45
Péczeli József arcképe és aláirása 47
A Mindenes gyűjtemény címlapja.
(Félnagyságban.) 48
Baróti Szabó Dávid arcképe 51
Rajnis József állítólagos arcképe 52
Baróti Szabó Dávid névaláírása 53
Rajnis József névaláírása 54
Virág Benedek arcképe 57
Virág Benedek buda-tabáni lakóháza ... 58
Virág Benedek üdvözlő verse Vitkovicshoz (1821. március 4) 59
Dugonics András arcképe 62
Dugonics Etelkájának címképe (I. k) 64
» (II. k.) 65
Dugonics szobra Szegeden (Izsótól) ... 66
Dugonics síremléke Szegeden 67
Balatonfüred a jelen század elején 70
P. Horváth Ádám kézirata : az Ötödfélszáz Énekekből. (Eredetije a M.
Tud. Akadémiában) 72
Gvadányi József arcképe 74
Gvadányi első nyomtatott munkájának
címlapja (Pöstényi Förödés, 1787.) 77
A Török háborúra célzó gondolatok
címképe (1790.) 78
Magyar viselet 1790-ben ... 79
Buda a múlt század végén ... 81
Gvadányi kézirata (Péczeli Józsefhez-írt
leveléből) 83
Gvadányi szakolcai lakóháza. (1801.) 85
A debreceni kollégium 1802-ben 89
Diószeghi és Fazekas emlékoszlopa a
budapesti növénykertben. (1865.) ... 93
Ráday Gedeon arcképe 97
Ráday Gedeon aláirása 98
Verseghy Ferenc arcképe 99
Bacsányi János arcképe ... 101
Bacsányiné Baumberg Gabriella arcképe ... 102
Bacsányi és nejének közös síremléke
Linzben 105
Csokonai arcképe és névaláírása 110
Csokonai lakóháza Debrecenben 112
Csokonai kézirata: A Tihanyi Ekhóhoz.
(Eredetije a M. T. Akadémiában.) 114
Csokonai síremléke Debrecenben 115
Csokonai szobra Debrecenben (Izsótól) 116
Kármán költött arcképe. (Toldy kiadása
a Nemz. Könyvtárban) 121
Az Uránia címlapja 123
Fanni arcképe az Urániában 125
Fanni költött arcképe. (Toldy kiadása
a Nemz. Könyvtárban) 127
Pápai Páriz Ferenc arcképe 130
Pápai Páriz I.szótárának címképe. (1782.) 131
Görög Demeter arcképe 134
A Debreceni Grammatika címlapja
(Fél-nagyságban) 136
Nunkovits-emlék. (Kininger metszete a
Debr. Gramm, első lapján) 137
Révai Miklós arcképe és névaláírása ... 139
Révai magyar nyelvtanának (Elab.
Gramm. Hung.) címlapja. (Kisebbítve) 142
Révai szobra az Akadémia homlokzatán 143
Kazinczy gyermekkori arcképe. (Az eredeti festmény a M. T. Akadémiában) 147
Kazinczy ifjúkori arcképe. (1791.) 149
Kufstein vára 152
Kazinczy rajza a kufsteini várbörtönről 153
Kazinczyné gr. Török Sophie arcképe.
(Az eredeti festmény a Kisfaludytárs. birtokában.) 155
Kazinczy széphalmi lakóháza 157
Kazinczy összes munkái I. kötetének
címlapja. (Kisebbítve.) 158
Kazinczy kézirata : A kötés napja.
(Eredetije a M. T. Akadémiában.) 160
Kazinczy Ferenc arcképe és névaláírása 161
Hódolat Kazinczy szellemének, 1859.
(Egykorú rajz, kisebbítve.) 163
Kazinczy síremléke Széphalmon 165
Kazinczy széphalmi mauzóleuma 168
A Tövisek és virágok címlapja 175
A Mondolat címképe 180
A Mondolat címlapja 181
A Felelet címlapja 186
Kis János arcképe és névaláírása 192
Kis János szülőháza 193
Döbrentei Gábor arcképe 195
Szemere Pál arcképe 198
Kölcsey arcképe. (Eredetije Szatmármegye nagykárolyi székházában.)... 203
Emlékoszlopa Szatmár főterén -
Szülőháza -
Kölcsey Alkonyi dal c. költeménye.
(Eredeti kézirata a M. T. Akadémiában) 206
Kölcsey síremléke Csekén 208
Kisfaludy Sándor ifjúkori arcképe. (Kisfaludy K. festményéről. Eredetije a
Kisfaludy-társ. birtokában) 213
Kisfaludy Sándor szülő- és lakóháza
Sümegen 214
Kisfaludy Sándor arcképe 217
Kisfaludy Sándor kézirata: A Himfy
25. és 19. dala; Takáts Józsefhez
írt 1797. júl. 7-iki leveléből. (Eredetije a M. T. Akadémiában) 218
Kisfaludy Sándor sírja. (1858.) 221
Kisfaludy Sándor mostani síremléke
Sümegen 224
Kisfaludy Sándor régi szobra Balatonfüreden. (Züllichtől) 226
Kisfaludy Sándor mostani szobra Balatonfüreden. (B. Vay Miklóstól) 227
Berzsenyi Dániel arcképe. (Az eredeti
festmény a Kisfalud3'-társ. birtokában) 231
Berzsenyi Dániel szülőháza Egyházas-Hetyén 233
Berzsenyi A magyarokhoz című ódájának első két versszaka. (Eredetije
a M. T. Akadémiában) 236
Berzsenyi síremléke Niklán 240
Gróf Festetics György arcképe 244
A Magyar Kurir címképe 247
Laczkovics János arcképe 249
Martinovics Ignác arcképe 252
Az összeesküvők fája 255
Budai Ézsaiás arcképe 260
Korányi Elek arcképe 261
Wallaszky Pál arcképe 263
Pápay Sámuel arcképe és névaláírása... 265
A pesti Duna-parti Rondella 269
A kolozsvári nemzeti színház 270
Kántorné Engelhart Anna arcképe 272
Déryné Széppataki Róza arcképe 273
A pesti nemzeti színház. (1837.) 275
A Hajnal allegóriája. (Az Aurora első
címképe 1823.) 282
József nádor. (Az Aurora második címképe, 1823.) 283
Felsőbüki Nagy Pál arcképe 289
Báró Wesselényi Miklós arcképe 292
Gróf Széchenyi István arcképe 295
Gróf Teleki József arcképe 298
A M. T. Akadémia palotája, gr. Széchenyi István szobrával 300
A M. T. Akadémia jelvénye (zárókép) 302
Gróf Széchenyi Ferenc arcképe 304
Gróf Széchenyi István ifjúkon arcképe 307
Széchen3'i Istvánné, Seilern Crescentia
grófnő 309
Gróf Széchenyi István arcképe. (1860) 311
Gróf Széchenyi István síremléke Cenken 313
Széchenyi-emlék a budai Széchenyi-hegyen 315
Kisfaludy Károly arcképe 320
Kisfaludy Károly halálos ágyán (Bajza,
Toldy, Vörösmarty arcképeivel) 321
Kisfaludy Károly emléke. (Ferenczy István tervezete, Aurora, 1832.) 324
Kisfaludy Károly síremléke a kerepesiúti temetőben 326
Kisfaludy Károly első szobra a N. Múzeum kertjében. (Ferenczytől.) Zárókép 328
Katona József szülőháza Kecskeméten 330
Katona József arcképe és névaláírása 332
Katona József szobra a régi nemzeti
színház előtt. (Züllichtől) 335
Gertrúd és Bánkbán, IV. felv. (Vahot J.
Magyar Tháliájából.) -
Katona József mellszobra Kecskeméten 338
Vitkovics Mihály arcképe 341
Fáy András arcképe és névaláírása ... 343
Fáy András kalap-utcai háza 345
Fáy András mellszobra. (Izsótól) 347
Gaal József arcképe 349
Kovács Pál arcképe ... 351
Csató Pál arcképe ... ... 352
Vörösmarty háza Nyéken 355
Vörösmarty Mihály arcképe (1837.) ... 358
Vörösmartyné Csajághy Laura arcképe 362
Vörösmarty kézirata: Egy kis gyermek
halálára első fogalmazásban 364
Vörösmarty Fáy szőllejében elszavalja
a Fóti dalt. (Szemlér Mihály rajza
után) 367
Vörösmarty 1855-ben 369
Vörösmarty ércszobra Székesfehérvárott 375
P. Horvát Endre arcképe 381
P. Horvát Endre emlékérme 382
Czuczor Gergely arcképe 384
Czuczor Botondjához. (Aurora, 1833.) 386
Czuczor Gergely kézirata. (Emléksorok) 387
Debreczeni Márton arcképe 389
Garay János arcképe 391
Garay János kézirata. (Emléksorok) ... 392
Bajza József arcképe 397
Vachott Sándor arcképe 401
Vachott Sándor kézirata. (Emléksorok) 402
Szemere Miklós arcképe 403
Körösi Csoma Sándor arcképe 406
Reguly Antal arcképe 407
Schedel (Toldy) Ferenc arcképe 409
Szentpétery Zsigmond arcképe 416
Lendvayné arcképe 418
Jókainé arcképe és névaláírása 419
i Idősb Lendvay Márton 421
Egressy Gábor arcképe 422
Vajda Péter arcképe 425
Vajda Péter Manahorja. (Emlény, 1837.) 427
Vajda Péter síremléke 429
Kúthy Lajos kézirata. (Emléksorok) ... 431
Kúthy Lajos arcképe 432
Jósika szülőháza Tordán 436
Jósika ifjúkori arcképe és névaláírása... 437
Jósika lakása Szurdokon 438
Szontágh Gusztáv arcképe 439
Dandár és Isidora. Jelenet Jósika Abafijából. (Emlény, 1841.) 440
Jósikáné Podmaniczky Júlia arcképe ... 442
Jósika arcképe brüsszeli lakása idejéből 443
Jósika első nyugvó-helye a drezdai temetőben 445
Báró Eötvös József arcképe (1841.) ... 447
A Karthauzi-lak a budai Svábhegyen 449
Eötvös József svábhegyi nyaralója 452
Báró Eötvös József arcképe 457
Eötvös síremléke Ercsiben 462
Kemény Zsigmond arcképe (1847.) 471
Kemény Zsigmond névaláírása 472
Kemény Zsigmond arcképe 476
Kemény Zsigmond sírja 480
Bájoló imádság Bornemisza Péter Az
ördögi kísértetekről című prédikációjából. (1578.) ... ... 487
(Adagiorum Graeco-Latinorum chiliades quinque stb.) címlapja 498
Erdélyi János arcképe ... 500
Kriza János arcképe 501
Henszlmann Imre arcképe 503
Ipolyi Arnold arcképe (1854) 505
Tompa Mihály arcképe (1847) 509
Az erdei lak 512
Tompa Mihály arcképe (1857) 514
Tompáné Zsoldos Emilia arcképe 515
Tompa Mihály utolsó arcképe és névaláírása 519
Tompa feketehegyi emléke 521
Petőfi kiskőrösi szülőháza 524
Petőfi szülei 525
Petőfi gyermekkori lakóháza Félegyházán 527
A pápai főiskola 528
Petőfi arcképe (Orlay Soma festményéről) 529
Petőfi Sándor arcképe (Barabástól, 1845.) 532
A Helység kalapácsának címképe 533
Petőfi arcképe (Egyetlen fenmaradt fényképe után) 535
Erdőd vára 538
Petőfi fia egy napos korában. (A költő
rajza) 539
Arany János. (Nagykőrösi éveiben. Horovicz képe után) 542
A nagyszalontai csonka-torony. (Petőfi
rajza) 544
Arany szinészi szereplése. (A hívatlan
képíró című darab színlapja) 546
Arany ponyvairodalmi Toldi-példányának címlapja. (Később Petőfi birtokában) 549
Arany János arcképe (Petőfi rajza) és
kézirata 552
Arany angol levele Petőfihez 555
Arany János lakása Nagy-Kőrösön 561
Arany János arcképe (Barabástól, 1856.)564
Aranyné Ercsey Juliánná 565
A Nagyidai cigányok címképe 566
Arany János mellszobra 568
Arany János ércszobra Budapesten
(Stróbl Alajostól) 571
A nagyszalontai Arany-szoba 574
Arany János síremléke 577
Szigligeti Ede arcképe 579
Szigligeti Két pisztolyának címképe.
(1844.) 582
Szigligeti kézirata. (A Fenn az ernyőből) 585
Szigligeti síremléke a kerepesi-úti temetőben 588
Czakó Zsigmond arcképe 591
Gróf Teleki László arcképe (1843.) ...592
Hugó Károly arcképe 593
Kossuth szülőháza Monokon 598
Kossuth Lajos arcképe (1841.) 603
Az 1848-iki országgyűlés megnyitása 608
Kossuth Lajos arcképe és névaláírása
(1848.) 611
Allegorikus kép Kossuth fogadtatásáról
Angliában és Amerikában 614
Kossuth turini lakása 619
Kossuth Lajos öregkori arcképe 622
1848. március 15, allegóriája. (Egykorú
rajz, id. Szinnyei J. gyűjteményéből 629
Sárosy Gyula arcképe 638
Sárosy Gyula Arany Trombitájának
első lapja 640
Petőfi ércszobra Budapesten 641
Bem arcképe és névaláírása. (Petőti rajza) 644
A honvéd-szobor Budán 650
Az Új-épület 1850. körül 658
Nagy Ignác, a Hölgyfutár szerkesztője 681
A Hangok a múltból című anthologia
címképe 663
Deák Ferenc söjtöri szülőháza 668
Deák Ferenc 1842-iki arcképe 670
Deák Ferenc az utcán (1861.) 673
Puszta-Szent-László 676
Töredék Deák Ferencnek Zichy Antalhoz írt leveléből (1868.) 679
Deák Ferenc öregkori arcképe 682
Deák Ferenc mauzóleuma a kerepesi-úti
temetőben 685
Deák Ferenc ércszobra Budapesten 687
Lisznyai Károly arcképe 691
Tóth Kálmán arcképe 697
Tóth Kálmán Kinizsi Páljának címképe 699
Gyulai Pál arcképe (1855.) és névaláírása 702
Gyulai Pál kézirata. (Vörösmarty életrajzának kezdő sorai) 704
Gyulai Pál arcképe. (1877.) 705
Gyulai Pál emléktárgyai. (írói munkássága 50-ik évfordulóján) 707
Gyulai Pál arcképe (Hirsch Nelli rajza,
1894.) 708
Szász Károly arcképe. (1855.) 711
Szász Károly kézirata 714
Szász Károly arcképe és névaláírása.
(1885.) 717
Lévája József kézirata. (Mikes c. költ.
első versszaka.) 722
Vajda János arcképe. (1855.) 725
Jókai Mór gyermekkori lakóháza Komáromban, emléktáblával 732
Jókai ifjúkori arcképe. (Saját rajza, 1849.) 733
Jókai Mór arcképe. (1855.) 736
Jókai svábhegyi nyaralója 737
Jókai levele Beöthy Zsolthoz. (1895.
szept. 22.; 739
Vas Gereben (Radákovics József arcképe) 741
Degré Alajos arcképe 743
Beöthy László arcképe. (1855.) 744
Beöthy Lacikonyhájának címképe
(1855.) 745
P. Szathmáry Káróly arcképe 746
Vadnai Károly arcképe 748
Madách Imre arcképe 756
Madách dolgozó-szobája 759
Szigeti József arcképe (1855.) 773
Dobsa Lajos arcképe (1860.) 775
Rákosi Jenő arcképe 776
Szabó István arcképe 782
Győry Vilmos arcképe 785
Horvát István arcképe 791
Fejér György arcképe 793
Horváth Mihály arcképe 795-
Szalay László arcképe 798
Salamon Ferenc arcképe 800
Hunfalvy Pál arcképe 806
Szarvas Gábor arcképe .... ... 808
Greguss Ágost arcképe 811

Műmellékletek
Dugonics Etelkájának címlapja. (1788.) 64
Dugonics Följegyzéseinek első lapja. Kézirati hasonmás. (Eredetije a M. N. Múzeumban.) 66
Dugonics oszlopa. Csokonai rajza Dugonics Szerecsenek című munkája előtt. (Eredetije a M. N. Múzeumban.) 68
Gvadányi Peleskei Nótáriusának címlapja. (1790.) Színes címképpel 80
Gvadányi munkáinak színes címképei: 1. Időtöltés. 2. Az 1790. országgyűlés, 2. Rontó
Pál. 4. A peleskei nótárius halála 81
Fazekas Ludas Matyijának illustrációi. (Négy kép az 1817-iki (II-ik) kiadásból) 94
Kazinczy Ferenc arcképe, 1808 (Kreutzinger festménye után) 158
Kazinczy Ferenc levele Kis Jánoshoz 1806. jún. 16. (Eredetije a M. T. Akadémiában) 166
Kazinczy-ünnep Pesten a Múzeum dísztermében, 1859. okt. 27. (Egykorú kőnyomat
után) 170
Herzsenyi Dániel levele Festetics Györgyhöz 1816. nov. 15. (Eredetije a M. T. Akadémiában) 244
Wesselényi Miklós levele Földváry Gáborhoz az Akadémia megalapításáról, 1825.
nov. 4. (Eredetije a M. T. Akadémiában) 293
Az Akadémia alapításának emléktáblája, Holló Barnabástól. (Bronzszínnyomat, a M.
T. Akadémia palotájának oldalfaláról) 294
Széchenyi István ifjúkori költeménye. (Eredetije a M. Tud. Akadémiában) 304
Kisfaludy Károly Koldustársaság című rajza 320
Kisfaludy Károly Vihart ábrázoló festménye, színes hasonmásban. (Eredetije a Kisfaludy-társaság birtokában) 321
Kazinczy találkozása Kisfaludy Károlylyal. (Orlay P. Soma festménye után készült
kőnyomatról) 322
Kisfaludy Károly költeményei. (Hat epigramma, kézirati hasonmásban) 323
Kisfaludy Károly ércszobra Győrött, Mátray Lajostól 326
Vörösmarty A hazafiak című költeményének kézirati hasonmása 372
Vörösmarty műveinek egykorú illusztrációi; 1. Szilágyi és Hajmási. (Aurora, 1829.)
2. A két szomszédvár. (Aurora, 1832.) 3 Zrinyi, a költő. (Aurora, 1829.)
4. Toldi Miklós. (Aurora, 1830.) 373
Bajza A királyra című költeményének kézirati hasonmása. (Eredetije a M. Tud.
Akadémiában) 398
A Nemzeti Színház első előadásának (1837. aug. 22.) színlapja. (Színnyomat, eredetije id. Szinnyei József gyűjteményében) 416
Eötvös József ércszobra Budapesten. (Huszár Adolftól) 464
Kemény Zsigmond kézirata - A Visszaemlékezések című novella 1 - 2 lapja. (Eredetije Beöthy Zsolt gyűjteményében) 476
Petőfi János vitézének első kiadásából (1845.): 1. A mű címlapja. 2. János vitéz és
az óriás csősz 536
Petőfiné Szendrey Júlia arcképe. (1848.) ... 538
Petőfi Sándor arcképe. (1848.) 538
Petőfi első levele Aranyhoz (1847. febr. 4.) 558
Arany János verses levele Petőfihez. (1847. aug. 11.) 559
A Tetemre hívás első fogalmazású kézirata 569
Arany J. utolsó arcképe (1880.) és ennek verses jellemzése 572
Szigligeti Liliomfijának első lapja. (Első fogalmazású kézirat.) 586
Petőfi Nemzeti dala, a szabadsajtó első terméke. (1848. márc. 15.) 626
Petőfi a Nemzeti Múzeum előtt elszavalja a Nemzeti dalt. (1848. márc. 15.) 627
Deák Ferencz levele Zichy Antalhoz (1868. febr. 21.) 682
Jókai Mór arcképe 739
Részlet Madách Ember Tragédiájából (Arany János javításaival) 760
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem