Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

977.795

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Századok 1901/1-10./A Magyar Történelmi Társulat névkönyve

A Magyar Történelmi Társulat Közlönye - XXXV. évfolyam 1-10. füzet

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

ÁLDÁSY ANTAL:
Zsigmond király és a velenczei köztársaság. (I. II. III. bef. közl.) 15, 116, 209
BÉKEFI REMIG:
Szent István király intelmei 922
CSÁSZÁR ELEMÉR:
A pálos-rend feloszlatása. (I. II. bef. közlemény) 310, 412
CZOBOR BÉLA.
Egyházi szerelvények Szent István király korában 1009
FRAKNÓI VILMOS:
A szent jobb 880
GYŐRY TIBOR:
Momentumok a magyar orvosi történetből 45
HODINKA ANTAL:
Van-e nyoma Szent István királynak a szláv forrásokban ? 1059
JANCSÓ BENEDEK:
A hazai görög-keleti román metropolia története 609
KARÁCSONYI JÁNOS:
A hód-tavi csata éve 626
Bua és Bucna 769
Szent István megkoronázása 869
Hol bővítették ki a Hartvik-legendát először és másodszor? 991
Halavány vonások hazánk Szent István korabeli határairól 1039
LÁNCZY GYULA:
A nemzetközi történelmi congressus második ülés-szaka 507
Vatikáni anyagok Magyarországnak Szent István király által pápai hűbérűl való felajánlásához 905
PÓR ANTAL:
Erzsébet királyné aacheni zarándoklása 1357-ben 1
István úr árvája. (I. II. bef. közl.) 97, 193
János opuliai herczeg, szepesi prépost 437
REISZIG EDE:
IV. Béla király és a János lovag-rend Magyarországon 520
SÖRÖS PONGRÁCZ:
Forgách Ferencz a bíboros. (I. II. III. bef. közlemény) 577, 690, 774
STESSEL JÓZSEF:
A márczi prépostság és a horpácsi monostor 146
THALLÓCZY LAJOS:
Gróf Szécsen Antal. (I. II. III. bef. közlemény) 289, 385, 481
THALY KÁLMÁN:
Néhány új adat Ocskay László életéhez 430
TÓTH-SZABÓ PÁL.:
Mallyó József 231
WERTNER MÓR:
A Lévai Csehek 332
Az első havasalföldi vajdák 678
Történeti irodalom.
Apponyi Sándor: Hungarica. Magyar vonatkozású külföldi nyomtatványok. lsm. L. 442
Barabás Samu : Zrínyi Miklós a szigetvári hős életére vonatkozó levelek és okiratok. I. II. Ism. Angyal Dávid 730
Barcsa János : Hajdu-Nánás város és a hajdúk történelme. Ism. I. J. 348
Beöthy Zsolt: A magyar irodalom története. I. II. Ism. Szabó Dávid 57
Brandenburg Erich: Politische Korrespondenz des Herzogs und Kurfürsten Moritz von Sachsen. I. Bd. Ism. Kropf Lajos 544
Briefsammlung (Die Vadianische -). I. II. III. Ism. Kropf Lajos 451
Bury J. B. The history of the decline and fali of the Roman Empire by Edward Gibbon. Vol. VII. Ism. Kropf Lajos 352
Cultru Prosper: De colonia in insulam Delphinam vulgo Madagascar a barone M. A. de Benyovszky deducta. Ism. Kont Ignácz 839
Czapáry László: Vörösmarty Emlékkönyve. Ism. V. J. 448
Czeizel Gábor: Nyitra multja és a Nyitra vármegyei monographia. Ism. r. e. 647
Dany Charles : Les idées politiques et l'esprit public en Pologne a la fin du XVIII. siécle. Ism. Kont Ignácz 750
Darvai Maurice: La Hongrie et ses premiers vassaux roumains. Ism. Jancsó Benedek 154
Dézsi Lajos: Szent Ágoston reguláinak magyar fordítása Coelius (Bánffy) Gergelytől (1537). Ism. Császár Elemér 163
Divald Kornél: Művészettörténeti korrajzok. I. II. Ism. -r- 644
Firtinger Károly: Ötven esztendő a magyarországi könyvnyomtatás közelmúltjából. Ism. Naményi Lajos 252
Gumplowiez Max: Zur Geschichte Polens im Mittelalter. Ism. Mangold Lajos 353
Hornyik József: Kecskeméti írók. Ism. yj. 650
Hrusevskyj Michael: Descriptiones bonorum regalium in terris Ukraino-Russicis. Ism. Petrássevich Géza 747
Hübner Emil: A czeglédi róm. kath. egyház rövid története. Ism. Illéssy János 740
Illés József: A magyar házassági vagyonjog az Árpádok korában. Ism. Dőry Ferencz 343
Jakab Elek - Szádeczky Lajos: Udvarhely vármegye története. Ism. -a-a- 824
Madzsar Imre : Adatok Forgách Ferencz kor történelmének kritikájához. Ism. Srs. 835
Matunák Mihály: Drégely és Palánk katonai szerepe a törökök alatt 1552-1593. Ism. yj. 648
Matunák Mihály: Korpona várkapitányai. Ism. yj. 648
Mihalovics Ede : A katholikus predikáczió története Magyarországon. I. II. Ism. Révész Kálmán 744
Mohl Adolf: Török világ Kismarton vidékén 1683- 1699. Ism. yj. 651
Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst erganzenden Aktenstücken. Erste Abth. XII. Bd. Ism. Áldásy Antal 819
Pálmay József: Udvarhely vármegye nemes családai. Ism. gd. 67
Priebatsch Félix : Politische Correspondenz des Kurfürsten Albrecht Achilles. I. II. III. Ism. Kropf Lajos 455
Révész Kálmán: Révész Imre munkái a pátens korából, 1859-1860. Ism. D. 171
Rockhill W. W.: The journey of William of Rubruck to the Eastern parts of the World (1253-1255), as narrated by himself, with two accounts of the earlier journey of John of Pian de Carpine. Ism. Kropf Lajos 63
Sabatier Paul: Regula antiqua fratrum et sororum de poenitentia, seu tertii ordinis sancti Francisci. Ism. Márki Sándor 833
Sváby Frigyes: A Szepesség lakosságának sociologiai viszonyai a XVIII. és XIX. században. Ism. yj. 837
Szabolcs vármegye. Ism. yj 175
Széchenyi Miklós: A szent György vértanúról nevezett jaáki apátság története. Ism. Pór Antal 829
Szigethy Lehel: Beőthy Ödön menekülése 1849-ben. Ism. N. L. 838
Sztrukics Ferencz : Történeti vázlatok Kresevoról és ennek Ferencz-rendi zárdájáról. Ism. Margalits Ede 545
Tausserat-Radel Alexandre : Correspondance politique de Guillaume Pellicier, ambassadeur de Francé á Venise, 1540 -1542. Ism. Kropf Lajos 542
Tyukics A. Ustrojstvo c. kr. Titelskog krajiskog sajkaskog bataljona za doba narodnog pokreta 1848-1849. Ism. Margalits Ede 242
Vámossy István: Adatok a gyógyászat történetéhez Pozsonyban. Ism. Győry Tibor 637
Weber S. Ehrenhalle verdienstvoller Zipser des XIX. Jahrhunderts. Ism. Sváby Frigyes 736
Xenopol A. D. Magyars et roumains devant l'histoire. Ism. Jancsó Benedek 154
Zsák J. Adolf: Ki térítette Pázmány Pétert a katholikus vallásra? Ism. Naményi Lajos 350
Zsilinszky Mihály: Csongrád vármegye története. III. rész. Ism. L. 255
Tárcza.
-l -d. Rákóczi Erzsébet és Zrínyi Miklós 359
Berzeviczy Egyed: Parte 1607-ből 178
Berzeviczy Egyed : József nádor Szepes megyében 658
Bleyer Jakab : Utazás a Dunán Linztől Budáig meg vissza 69
B. S. Bezerédj Antal emlékiratai 358
Dudás Gyula: A »fejér« lovag 360
Fináczy Ernő: Adalékok a temesvári kath. gymnasium történetéhez 354
llléssy János : Limbus darabok 356
-yj- Ki volt Herkó páter? 465
Karácson Imre : Erdélyi fejedelem-jelöltek 1661-ben 460
Karácsonyi János : Mikor lett Hunyadi János Szörényi bánná ? 76
Karácsonyi János : Uj szó Trencséni Csák Máté nádorságáról 551
Kemény Lajos: Ifj. Tinódi Sebestyén családja 655
Kisfaludy Zsigmond: Egy kis helyreigazítás 557
Kr. L.: Egykorú tudósítás Hunyadi László haláláról 180
Kubinyi Ferencz: Orosz fejedelmek a IX-ik század végén 753
Németh Ambrus: A székesfejérvári kiváltságos prépostság és az esztergomi érsekség 547
-l -l. Il conte Bianch alias Hudianus 265
Pór Antal: Az aacheni káptalan pecsétje 653
Szederkényi Nándor : Levél a szerkesztőhöz (Dobó István egri ágyumesteréről) 844
Takáts Sándor : Dobó István egri ágyumestere 554
Teleki Géza gróf: Elnöki megnyitó beszéd. (Elmondta a M. Tört. Társ. 1901 évi febr. 21-én tartott r. közgyűlésén) 258
Wertner Mór : Levél a szerkesztőhöz. (Kicsedi Albert bánról) 73
Wertner Mór : A ratibori krónika magyar vonatkozású adatai 841
Káldy Gyula. (Nekrolog) 361
Szilágyi Sándor síremléke 457
Jakab Elek síremléke 755
Jelentés a Magyar Történelmi Társulat 1900 évi munkásságáról 260
A M. Tud. Akadémia történelmi jutalomtételei 567
Vegyes közlések 77, 181, 265, 362, 466, 558, 660, 846
Magyar Tudományos Akadémia 77, 181, 265, 362, 466, 558, 660, 846
Magyar Tudományos Akadémia nagy-gyűlése 558
Békefi Rémig értekezése a rabszolgaságról Magyarországon az Árpádok alatt 77
Békefi Rémig értekezése a bolognai jogi egyetem XIV. századi statutumairól 848
Borovszky Samu értekezése egy alajbég telepítéseiről 660
Concha Győző székfoglaló értekezése a rendőrség természetéről és állásáról a szabad államokban 466
Czobor Béla székfoglaló értekezése Szent Margit házi oltárkájáról 467
Fináczy Ernő székfoglaló értekezése az 1777-iki »Ratio educationis« alapelveiről 363
Hegedüs István értekezése Garzoni Jánosnak Mátyás király felett mondott gyászbeszédéről 847
Kunos Ignácz előadása Hirth Frigyes tanulmányairól 362
Kunos Ignácz tanulmánya a török hódoltság emlékeiről a magyar szókincsben 558
Mahler Ede felolvasása egy egyiptomi sírkőről 266
Marczali Henrik értekezése Mátyás királyról és alkotmányunk fejlődéséről 266
Ováry Lipót emlékbeszéde Capasso Bertalan külső tagról 181
Radvánszky Béla báró emlékbeszéde gróf Andrássy Manó lev. tagról 467
Simonyi Zsigmond előadása Winkler Henrik »Magyarország ős kulturelemei« czímű munkájáról 265
Szilády Áron előadása a »Régi magyar költők tára« hetedik kötetéről 660
Szinnyei József id. székfoglaló értekezése az első magyar bibliographusról 846
Vámbéry Ármin felolvasása Evlia Cselebi török utazó útleírásairól 266
Wertheimer Ede székfoglaló értekezése Magyarország és II. Frigyes Vilmos porosz király viszonyáról 848
Főtitkári jelentés a magyarországi latinság szótáráról 362, 846
Főtitkári jelentés Jósika Miklós báró leveleiről 559
Bihar-megyei és nagyváradi régészeti és történelmi egylet 661
Délmagyarországi történelmi és régészeti muzeum-társulat 468
Eperjesi Széchenyi-kör 469
Hunyad-megyei történelmi és régészeti társulat 78, 365
Magyar földrajzi társaság. (Történelmi fali térképek) 363
Magyar heraldikai és genealógiai társaság. (Magyar czímeres emlékek) 849
Mátyás király emlékezete 79
Magyarország bibliographiája 182
Háromszék vármegye nemes családai 267, 664
A párisi nemzetközi kiállítás alkalmából való kitüntetések 267
Skót-magyar történeti vonatkozások 469
Hajnik Imre kitüntetése 471
Máramaros vármegye tiszteletbeli főlevéltárnoka 471
Pázmány Péter áttérése 560
Szamosujvár szab. kir. város monographiája Szongott Kristóftól 561
A magyar történetirodalom ismertetése Kont Ignácztól 662
Orvostörténelmi társulat 663, 853
Vincenzo Joppi 663
Gróf Eszterházy Antal kurucz generális tábori könyve (1706-1709) Thaly Kálmántól 850
Középkori krónikások 851
Tapani Széchenyi 852
História vitae magistra (Orvostörténelmi társulat) 853
Német történelmi intézet 853
Ukkon-pohár 854
Uj könyvek 81, 365, 664
Beőthy Ákos: A magyar államiság fejlődése, küzdelmei 86
Bielik E. Geschichte der k. u. k. Militár-Seelsorge und des apostolischen Feld-Vicariates 370
Bodley J. E. Courtenay: Francziaország 82
Carlyle Tamás: Hősökről. Gyémánt nyakláncz 83
Fayer László : Az 1843-iki büntetőjogi javaslatok 367
Fraknói Vilmos: Magyarország és a római szent-szék 365
Györy Tibor: Magyarország orvosi bibliographiája 371
Jakab Elek és Szádeczky Lajos: Udvarhely vármegye története 368
Jánosi Béla : Az aesthetika története 82
Karácsonyi János: A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig 366
Marczali Henrik : A reformáczió kora 664
Marczali Henrik: Az ellenreformáczió kora 664
'Marton József: Magyar Voltaire, magyar encziklopédisták 369
Mihályi János : Máramarosi diplomák a XIV. és XV. századból 369
Nagy Géza és Nemes Mihály: A magyar viseletek története 85
Pauler Gyula: A magyar nemzet története Szent Istvánig 83
Rajner Lajos: A püspöki székek betöltésének története 665
Zsilinszky Mihály: Csongrád vármegye története 87
A magyar honfoglalás kútfői 81
A budai krónika (Chronica Hungarorum) 84
Szolnok-Doboka vármegye monographiája 87, 666
Folyóiratok 183, 267, 371, 562, 757
Armenia 562
Bács-Bodrog vármegyei történelmi társulat Évkönyve 757
Budapesti Szemle 267
Egyetemes Philologiai Közlöny 183, 562
Erdélyi Muzeum 185, 758
Ethnographia 269
Földrajzi közlemények 185
Irodalomtörténeti közlemények 186
Katholikus Szemle 563
Keresztény Magvető 373
Ludovika Akadémia Közlönye 373
Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle 270, 760
Magyar Könyvszemle 374
Magyar Sion 272
Magyar-zsidó Szemle 272
Nagy Iván 186
Protestáns egyházi és iskolai lap 188
Protestáns Szemle 187
Turul 188
Uj Magyar Szemle 371
Szláv történeti szemle 88, 375, 472, 666, 762, 855
Hazai hírlapok repertoriuma 474, 564
Történeti könyvtár 90, 378, 477, 570, 670, 765, 859
Hivatalos Értesítő 93, 189, 273, 381, 479, 573
Az 1900 évi decz. 6-iki r. vál. ülés jegyzőkönyve 93
Az 1901 évi jan. 3-iki » » » 189
» febr. 7-iki » » » 273
» febr. 21-iki r. közgyűlés » 276
Az 1900 évi számadások megvizsgálására kiküldött bizottság jelentése 278
Kimutatás a M. Tört. Társulat törzs vagyonáról 1900 végével 282
Az 1900 évi zárszámadás 282
Az 1901 évi költségvetés 285
Az 1901 évi márcz. 7-iki r. vál. ülés jegyzőkönyve 381
» ápr. 4-iki » » » 479
» máj. 2-iki » » » 573
» jun. 7-iki » » » 575

A Magyar Történelmi Társulat névkönyve tartalomjegyzéke:
A M. Tört. Társulat alapszabályai 3
A M. Tört. Társulat ügyrendje 12
Választmányi határozatok 23
Névkönyv:
I. A M. Tört. Társ. elnökei és tisztviselői 1867-1901 29
Az ig. választmányból kilépett és elhalt tagok 1867-1901 30
II. A M. Tört. Társ. elnökei, tisztviselői, ig. választmánya és bizottságai 1901-ben 32
III. A M. Tört. Társ. tagjai 40
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Századok 1901/1-10./A Magyar Történelmi Társulat névkönyve Századok 1901/1-10./A Magyar Történelmi Társulat névkönyve Századok 1901/1-10./A Magyar Történelmi Társulat névkönyve Századok 1901/1-10./A Magyar Történelmi Társulat névkönyve Századok 1901/1-10./A Magyar Történelmi Társulat névkönyve Századok 1901/1-10./A Magyar Történelmi Társulat névkönyve

Könyvtári könyv volt. A gerinc kopott. Az eredeti borító egy részét a címlap elé ragasztották.

A lapélek mintázottak.

Állapot:
18.000 ,-Ft
90 pont kapható
Kosárba