Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.507

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Századok 1903/1-10.

A Magyar Történelmi Társulat Közlönye - XXXVII. évfolyam 1-10. füzet

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet az 1. számból:

Történetíróink mindenkoron szívesen foglalkoztak annak a sokoldalú kapcsolatnak tanulmányozásával, mely hazánk és a romai szent-szék között a hosszú századok folyamán... Tovább

Előszó

Részlet az 1. számból:

Történetíróink mindenkoron szívesen foglalkoztak annak a sokoldalú kapcsolatnak tanulmányozásával, mely hazánk és a romai szent-szék között a hosszú századok folyamán kifejlődött, a mióta első nagy királyunk, Szent István, koronát kérő követséget küldött II. Sylvester pápához. A szövevényes kérdést hol több, hol kevesebb alapossággal, majd pártatlan tárgyilagossággal, majd egyoldalú czélzatossággal tárgyalták, míg végre a letűnt század utolsó évtizedeiben lényeges fordulat következett be, mely a kérdés kritikai méltatását tetemesen megkönnyítette. Értem a forrástanulmányok nagymérvű előhaladását; de főképen az uralkodó egyházfő, XIII. Leo pápa nemes szándékra valló elhatározását, melylyel 1880-ban az addig elzárt vatikáni levéltárt - hol a kevés kiváltságosok is csak mértékkel meríthettek - minden megszorítás nélkül, az összes nemzetek fiai előtt megnyitotta; majd 1892-ben az u. n. vatikáni levéltárhoz a dataria vagyis a lateráni levéltárat is hozzácsatolta s ezzel oly bányát nyitott meg a történetbúvárok előtt, melyben nemzedékről-nemzedékre fognak találni kutatni valót. A szép tett csakhamar meghozta nemes gyümölcsét. Vissza

Tartalom

BÁNÓ JÓZSEF.
Berzeviczy Edmund emlékezete 397
CSÁNKI DEZSŐ.
Kéza 885
ILLÉSSY JÁNOS.
A megyei levéltárak állapota 1772/74-ben 731
KISS ISTVÁN.
Radvánszky György eljegyzésének története 797
KBOPF LAJOS.
Chishull utazása hazánkban 1702-ben 334
MARGALITS EDE.
Karnarutié éneke és a magyar Zrínyiász 537
MÁRKI SÁNDOR.
Szent Jeromos 38
MOHL ADOLF.
Szarvkő és urai. (I. II. bef. közi.) 612, 713
ÓVÁRY LIPÓT.
Az 1866-iki hadjárat és a magyar emigráczió 16
PÓR ANTAL.
Magyar-lengyel érintkezés a XIV-ik században. (I. II. bef. közi.) 201, 308
Nagy Kázmér lengyel király családi élete 693
REISZIG EDE.
Róbert Károly és a János lovag-rend 515
SÖRÖS PONGRÁCZ.
Lévai Cseh Péter 824
STESSEL JÓZSEF.
Sopron vármegye nyugati területe 431
SZÁDECZKY LAJOS.
Cserei Mihály jegyzőkönyvei 891
SZENTPÉTERY IMRE.
A veszprémi püspökség alapítólevele 297
SZERÉMI.
Adatok a fekete seregről 921
TAKÁTS SÁNDOR.
Telepítések Esztergom vidékére a XVI-ik század végén 531
TÓTH-SZABŐ PÁL.
Magyar ország a XV-ik század végén a pápai supplicatiók világánál. I. II.
1 III. IV. bef. közi.) 1, 151, 219, 327
TURCHÁNYI TIHAMÉR.
Rogerins mester Siralmas éneke a tatárjárásról. (I. II. bef. közi.) 412, 493
VÉCSEY TAMÁS.
Hajnik Imre emlékezete 101
WERTNER MÓR.
Margit császárné fiai 593
A stájer Trenn család magyar vonatkozásai 709
Zsigmond király magyar kisérete Rómában 1433-ban 90,
Történeti irodalom.
Arany László tanulmányai. Ism. Yáczy János 71
Barna Leánder: VII. Gergely egyházpolitikai viszonyai es reformtörekvései. Ism. Márki Sándor 558
Benkó Imre: Az Inárcsi Farkas család története. Ism. 947
Barna Ágoston : Vechile episcopii romanesci a Vadului, Geoagiului,
Silvasului si Belgradilui. - Episcopi Petru Paul Aron si Dionisiü Novacovici. Ism. Görög Ferencz 649
Carlyle Tamás : Hősökről. Gyémánt-nyakláncz. Ford. Végh Arthur.
Ism. Rácz Lajos 445
Cartwright Júlia : Beatrice d'Este, duchess of Milán, 1475 - 1497.
Ism. Kropf Lajos 849
Császár Mihály: A magyar művelődés a XV-ik században. Ism.
-r- 552
Denis Ernest: La Bohémé depuis la Montagne-Blanche. Ism. Kont
Ignácz 641
Divald Kornél: A sárospataki vár. Ism. -r 179
Dudás Gyula: Az oktatásügy története Bács-Bodrog vármegyében.
Ism. Fináczy Ernő 468
Éble Gábor : A cserneki és tarkeői Dessewífy család. Ism. Karácsonyi
János 755
Ehrhard L. L'ambassade du prince coadjuteur Louis de Rohan á la
cour de Vienne, 1771-1774 261
Eszterházy János gróf: Az Eszterházy-család és oldalágainak leírása.
- Az Eszterházy-család és oldalágainak leírásához tartozó
Oklevéltár. Ism. -yj- 68
Ferdinandy Géza : Az államalkotó szerződések a magyar közjogban.
Ism. -y-z 172
Fináczy Ernő: A magyarországi közoktatás története Mária Terézia
korában. II. köt. Ism. Marczali Henrik 167
Finke Heinrich : Aus den Tagén Bonifaz VIII. Funde und Forschungen 860
Gyomlay Gyula : Bölcs Leo taktikája mint magyar történeti kútforrás. Ism. Pauler Gyula 57
Hartmann Ludo Móritz: Oorporis chartarum Italiae specimen 860
Hegyi József: Hazánk történelmi nevezetességű helyei és meglévő
műemlékei. Ism. -d 560
Hornig Károly: Monumenta Romana episcopatus Vesprimiensis. III.
köt. Ism. Aldásy Antal 852
llléssy János : Az 1754-55 évi országos nemesi összeírás. Ism. N. L. 765
Irinyi István: Az irínyi Irinyi család levéltára. Ism. -yj- 181
Jalava Antti: Frans Deák. Ism. Vikár Béla 256
Kaindl R. Fr. Studien zu den üngarischen Gescliichtsquellen. Ism.
Domanovszky Sándor
Karácsonyi János : A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig
I. II. III. köt. Ism. Wertner Mór 453
Kerekes György Nemes Almássy István kassai kereskedő és bíró
üzleti, köz- és családi élete, 1573-1635. Ism. Takáts Sándor 838
Kontignaee : Etude fluence de la littérature franchise en
Hongrie, 1772-1896. Ism. Váczy János 24
Körösi Sándor: Zrínyi és Machiavelli. Ism. I. J 663
Kubinyi Ferencz : A felső-kubini Kubinyi család története Ism
Illéssy János 943
Mandonnet: Beitráge zur Geschichte des Kardinals Giovanni Dominici
Ism. M. L. 261
Monteciiecoli: (Ausgewáhlte Schriften des Raimund Fürsten - i
I-IV. köt. Ism. -1- 254
Ommen Heinrich: Die Kriegführiing des Erzherzogs Kari 182
Pears Edwin : The destruction of the Greck Empire and the story
of the capture of Constantinople by the Turks. Ism. Kropf
Lajos 661
Ferepatits István : A magyar művelődés I. Ferdinánd korában. Ism.
Takáts Sándor 749
Féterfy Jenő összegyűjtött munkái. III. köt. Ism. Váczy János 759
Petri Mór : Szilágy vármegye monographiája. I. II. III. köt. Ism.
gr. Kuun Géza 353
Fiehler : Austria Romana 861
Ráth György : Az iparművészet könyve. Első kötet. Ism. -r- 366
Recouly Baymond : Le pays magyar. Ism. Kont Ignácz 858
Récsey Viktor: A pannonhalmi főapátság könyvtárának jegyzéke
1658-ban. Ism. -i-s 764
Saski: Campagne de 1809 en Allemagne et en Aatriche. Tom. III. 861
Sehrauf Károly : A bécsi egyetem magyar nemzetének anyakönyve,
1453-1630. Ism. Békefi Rémig 251
Sennowitz Adolf: Manlias János. Ism. Naményi Lajos 367
Sindelár József: Adatok a marturina történeti fejlődéséhez. Ism.
-y-r. 369
Szentldáray Jenő: Csatád helytörténeti emlékei. Ism. -yj- 259
Szmida Lajos: Temes vármegyei Vojtek nagyközség története. Ism.
-yj- 857
Szongott Kristóf: Szamosujvár szab. kir. város monographiája. Ism.
-yj- 176
Szögyény-Marieh László (id.) Emlékiratai. Első köt. Ism. V. J. 546
Thaly Kálmán : Gróf Eszterházy Antal kurucz generális tábori könyve,
1706-1709. - Gróf Eszterházy Dániel tábornok jegyzőkönyve,
1708. Ism. Illéssy János 545
Tilemann Heinrieh: Speculum Perfectionis und Legenda Trium
Sociorum. Ein Beitrag zur Quellenkritik der Geschichte des hl.
Franz von Assisi. Ism. Katona Lajos 656
Timon Ákos : Magyar alkotmány- és jogtörténet. Ism. Dedek
Crescens Lajos 63
Uhlirz Ottó : Jahrbücher des deutschen Reiches unter Ottó 11. und
Varju János: A magyar művelődés története vegyesházbeli királyaink korában. Ism. T. S. 854
Varju János: Kétszáz év a magyar művelődés történetéből. Ism. T. S. 855
Vojnovic: Bratovstine i obrtne korporacije u republici Dubrovackoj. Ism. Margalits Ede 345
Wertheimer Eduard: Der Herzog von Reichstadt. Ism. Áldásy Antal 361
A magyar honfoglalás kútfői. - (II.) Byzanczi történetírók. Ism. Pecz Vilmos 160
(III.) Keleti kútfők. Ism. Thury József 240
(LV) Nyugati kútfők. Ism. Borovszky Samu 940
A pannonhalmi Szent-Benedek-rend története. I. II. kot. Ism. Karácsonyi János 762
Bars vármegye. Ism. Naményi Lajos 762
Hunyad vármegye története. Első kötet. Ism. - y]- 257
Satiza fleri dioecesis Csanádiensis pro anno Domim MCMII. Ism. -y 555
Der römische Limes in Oesterreich 861
Tárcza.
Áldásy Antal: XIII. Leo pápa és a történettudomány 949
Berzeviczy Egyed: Néhány adat Berzeviczy Mártonról 564
Czaich Á. Gilbert: Adalék II. Ulászló és Beatrix házassága úgyehez 862
Dudás Gyula: Kinizsi Pál származása helye 471
Kállay Ubul: Mikor koronázták meg Kálmánt, Halics felkent királyát. a pápától küldött koronával? 672
Karácsonyi János: Szóváltás az Egyháztörténelmi Emlékek ügyében. (I.) 75
Karácsonyi János: Kőszegiek s nem Németujváriak 371
Karácsonyi János: Kőszegiek vagy Kősziniek ? (II.) 476
Karácsonyi János : Alsó-Eperjes vár tartománya 670
Németh Ambrus: Két győri benczés tanár mint könyvrevisor
1847/48-ban 375
Pór Antal: Kőszegiek vagy Kősziniek? (I.) 475
Pór Antal: Lehet-e Volfer nemzetségét »Kőszegi«-nek neveznünk? 566
Révész Kálmán: Szóváltás az Egyháztörténelmi Emlékek ügyében. (II.) 81
Srs. Adat Karai László életéhez 473
Takáts Sándor: II. Lajos király fia 183
Teleki Géza gróf: Elnöki megnyitó beszéd a Magyar Történelmi
Társulat 1903 évi febr. 19-én tartott közgyűlésén 262
Timon Ákos: Levél a szerkesztőhöz 269
Felelet (Timon Ákos levelére) 271
Weber Samu : Néhány szó a rozgonyi csatáról 952
Wertner Mór : Ki volt Hédervári Kont István ? 562
A Teleki család német-birodalmi grófsága 767
Kállay Benjámin nekrologja 668
Kubinyi Eerencz nekrologja 669
Pauler Gyula nekrologja 665
Nemzetközi történelmi congressus 83, 477
Értekezések az iskolai Értesítőkben 382, 479, 573. 675, 869, 958
Pótlékok a magyarországi latinság szótárához 190, 388. 685
Jelentés a Magyar Történelmi Társulat 1902 évi munkásságáról 264
Jelentés a Szilágyi Sándor-alapítvány kamataiból kitűzött jutalom
odaítélése tárgyában 268
Külföldi történeti kútfők az Akadémiában 683
A M. Tud. Akadémia történelmi jutalomtételei 687
Helyreigazítás
Vegyes közlések 85, 272, 379, 567, 674, 774, 865, 956
Magyar Tudományos Akadémia . 85, 272, 379, 567, 774, 865, 956
A M. Tud. Akadémia nagy-gyűlése 569
A M. Tud. Akadémia könyvkiadó vállalata 273
Gr. Széchényi István munkáinak új kiadása 776
Alexander Bernát emlékbeszéde Taine Hippolyt külső tagról 379
Asboth János felolvasása a Balkán-félszigetről' 776
Borovszky Samu előadása ifj. Vitéz János Pontificaléjáról 775
Concha Gyozo emlékbeszéde Pulszky Ferenczről 570
Cserép József értekezése a határidőszámításról a rómaiaknál 272
Edvi Illés Károly értekezése a parlamenti szólásszabadságról 775
Földes Béla értekezése a társadalom-erkölcsi problémáról 568
Frankéi Bertalan értekezése a palotás zene viszonyáról a
népdalhoz 775
Goldziher Ignácz értekezése a buddhismus hatásáról az iszlámra 567
Hampel József előadása a jász kürt domborműveiről 273
Hegedűs István értekezése egy angol humanistáról és Janus
Pannoniusról 381
Hegedűs István értekezése Niavis Epistolae b reves cz.
munkájáról 95G
Hegedűs Sándor tanulmánya az aranyvaluta terjedéséről 380
Heinrich Gusztáv értekezése a magyar elemekről a német
költészetben 570
Jánosi Béla értekezése az aesthetikai hatás tényezőiről 380
Károlyi Árpád emlékbeszéde Horvát Árpádról 867
Katona Lajos értekezése alexandriai szent Katalin legendájáról 272
Katona Lajos értekezése a Virginia-codex Ferencz-legendájáról 775
Melich János értekezése a magyar nyelv keresztény terminológiájáról 85
Paider Ákos értekezése az ismeretelméleti kategóriákról 273
Pékár Károly értekezése az okkapcsolat eredetéről 380
Pröhle Vilmos baskír nyelvtanulmányai 569
Récsey Viktor felolvasása Antonius Gazius humanistáról 380
Reiner János értekezése az egyházi házassági jog történelmi
alapjairól 272
Schönherr Gyula előadása a Casanote-könyvtár Corvincodexéről 774
Sismanov Iván tanulmánya a bolgár név eredetéről 568
Szádeczky Lajos felolvasása báró Apor Péter műveiről és
levelezéséről 87
Széchy Károly értekezése Debreczeni Márton költői műveiről 272
Szendrei János tanulmánya a magyar viselet fejlődéséről 95
Szinnyei József jelentése a Karacsay-codexről 381
Szinnyei József értekezése a Halotti Beszéd olvasásáról 950
Thirrwg Gusztáv értekezése népesedésünk mult századi kútforrásairól 568
Thúry József előadása a Behzet-ül-Lugat czímu csagatajszótárról 273
Thúry József értekezese a török nyelvemlékekről a XIV-ik
század végéig 865
Tóth-Szabó Pál felolvasása Giskráról, különös tekintettel
Abauj vármegyére 866
Franknói Vilmos: ifj. Vitéz János Pontificaléja 572
Radvánszky Béla báró: A b. Radvánszky család Leveles-könyve 867
Thaly Kálmán: Kuruczvilág 777
Magyar nyelvtudományi társaság 957
Az alsófehér-megyei tört. rég. és természettudományi egylet 776
A bihar-megyei és nagyváradi régészeti és történelmi egylet 776
Az országgyűlési emlékek kiadásának ügye a képviselőházban 88
Deák Ferencz beszédeinek új kiadása 777
Izabella királyné életrajzának bevezetése 868
Sátoralja-Ujhely története 570
II. Rákóczi Ferencz emlékének ünneplése 774
A kassai Rákóczi-ünnepek 674
Társulatunk vidéki kirándulása 674
Szmrecsányi Antal helyreigazítása 90
Kerékgyártó Árpád 381
Tóth Lőrincz 381
Mommsen Tivadar 869
Lederer Béla 958
Folyóiratok 576
Budapesti Szemle 576
Egyetemes Philologiai Közlöny 577
Erdélyi Muzeum 578
Ethnographia 778
Földrajzi Közlemények 579
Irodalomtörténeti Közlemények 779
Katholikus Szemle 580
Magyar Könyvszemle 779
Szláv történeti szemle 91, 185, 274, 387, 482, 531, 680, 780, 873
Glasnik zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovim 274, 874
Kwartalnik historyczny 482, 581, 680
Nada 387
Prosvjeta 278, 784
Rad jugoslavenske Akademije znanosti i umjetnosti 188, 874
Vienac 373
Yjesnik hrvatskoga arheoloskoga drustva 189, 783
Vjestnik kr. hrv. slav. dalm. zemaljskog arkiva 91, 185, 780
Hazai hírlapok repertóriuma 93, 192 876
Uj könyvek 95, 195, 389, 488, 585, 784, 879, 965
Hivatalos értesítő 97, 199, 231, 394, 491, 590. 690, 882 972
Az 1902 évi decz. 4-iki r. vál. ülés jegyzőkönyve 97
Az 1903 évi jan. 2-iki » » » 199
febr.. 5-iki » » » 281
» febr. 19-iki r. évi krzgyülés jegyzőkönyve 284
Az 1902 évi számadások megvizsgálására kiküldött bizottság
jelentése 286
Kimutatás a M. Tört. Társ. törzs vagyonáról 1902 végével
A M. Tört. Társ. pénztári zárszámadása 1902-ről 290
» költségvetése 1903-ra 294
Az 1903 évi márcz. 5-iki r. vál. ülés jegyzőkönyve 294
» ápr. 2-iki » » » 491
» máj. 7iki » » » 590
» jun. 4-iki » » » 690
» okt. 2-iki » » » 882
» nov. 5-iki rk. közgyűlés » » » 972
» » » r. vál. ülés » 974
Kérelem tagtársainkhoz 100
Felhivás tagtársainkhoz 592
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Századok 1903/1-10. Századok 1903/1-10. Századok 1903/1-10. Századok 1903/1-10. Századok 1903/1-10.

Könyvtári könyv volt. A gerinc sérült. Az eredeti borító egy részét a címlap elé ragasztották.

A lapélek mintázottak.

Állapot:
15.000 ,-Ft
75 pont kapható
Kosárba