Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

977.804

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Századok 1915. január-december

A Magyar Történelmi Társulat Közlönye - XLIX. évfolyam, 1-10. füzet

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet:

A hadsereg élelmezése az 1788-90-iki háborúban.

Leó császár beszéli, hogy a magyar sereget nagyszámú ló és barom követi, részint tej és élelem nyerése czéljából, részint hogy... Tovább

Előszó

Részlet:

A hadsereg élelmezése az 1788-90-iki háborúban.

Leó császár beszéli, hogy a magyar sereget nagyszámú ló és barom követi, részint tej és élelem nyerése czéljából, részint hogy többeknek képzeljék őket. A mellett szárított hús, melynek valószínűleg tokány volt a neve, szolgált táplálékul. Még Nagy Lajos korában is nagy társzekereken vitték a magyar hadak után Olaszországba. Ott azonban, mint Villani Máté megjegyzi, a dús és változatos élelmezés miatt már nem ízlett a magyar vitézeknek. Inkább Kelet felé tartó hosszú hadjárataikban használták tovább is, hol, a nagy pusztaságon, legfőbb élelmük ez volt. Aztán lassankint kiveszett nálunk. Ügy látszik, a szarvasmarhának nagy számban való kihajtása Nyugat felé vetette végét ennek a Keletről hozott conservenak. Mert, hogy onnét hozták, azt bizonyítja a törökök példája, kik még a XVI. századbeli háborúkban is éltek vele.
Volt azonban már növénytáplálék is. Hornecki Ottokár elmondja, hogy morva hadjáratukban nagy volt náluk az éhség - mert fokhagymás szekereik nem érkeztek meg. Ebbe az adatba tán belejátszik valamelyes tréfa is, de a vegetabilis táplálkozást mégis csak bizonyossá teszi. Hogy az intendantura akkor sem működött kifogástalanul, kitűnik ugyanazon rímes krónikának elbeszéléséből, mely szerint a magyar táborban 1260-ban, szintén a Morva mezején, oly nagy volt az élelem szűke, hogy IV. Béla két fiával egy csibével volt kénytelen megelégedni.
Mihelyt a királyi igazgatás bomlásnak indult és a »Victualium administratio«, melyről még XIV. századi okleveleink is szólnak, megszűnőiéiben volt, nagyobb bajt okozott a hadseregnek ellátása. A szükséges terményeket össze kellett vásárolni és máris érezték, hogy, mihelyt megkezdődik a hadbaszállás, felszökik az élelmi czikkek ára. A földnek előhaladottabb művelése sem engedte meg az élelemnek útközben, ingyen való elszedését vagy épen pusztítását. Vissza

Tartalom

Csekey István: Az 1741 : II. törvényczikk történetéhez és
közjogi jelentéséhez 371
Dékány István : Történelmi realismus és fejlődésszemlélet 577
Eckhart Ferencz : A közös vámterület történetéről 465
Gárdonyi Albert : Javaslat a szövőipar meghonosítására a
XVIII. századi Budán 288
Gyalokay Jenő : A perlaszi tábor megvétele. 1848 szept. 2. 274
Karácsonyi János : Kálmán király rokonsága a horvát
királyi családdal 133
R. Kiss István : Küküllei János munkájának kritikájához 515
Marczali Henrik : A hadsereg élelmezése az 1788-90-iki
háborúban 1
Müller Frigyes : A nagyobb Gellért-legenda keletkezése és
forrásai 387
Sisic Nándor : A Nándorfejérvár név jelentéséről 615
Szádeczky Kardoss Lajos : Bethlen Gábor és Trencsén
vármegye (1619-1629) 353, 479
Tarczay Erzsébet : Boszorkányüldözés Horvátországban .. 162
Thallóczi Lajos: Évszázad 1814-1914 113
Veress Endre : A Sennyei fiúk külföldi iskoláztatása____ 50
Závodszky Levente : Szemere Bertalan Magyarország világpolitikai feladatairól 241
Zayzon Sándor : Károlyi és a szatmári béke----34, 142, 258
Történeti irodalom.
Acta et diplomata res Albaniae mediae aetatis illustrantia.
Vol. I. Collegerunt et digesserunt L. Thallóczy, C. Jirecek.
E. Sufflay. Ism. Hodinka Antal 642
Barcsa J. és Sümeghy D.: Nemes családok Csanád vármegyében. Ism. Demkó Kálmán 77
Baumgartner Alán : A kerczi apátság a középkorban. Ism.
Patek Ferencz 656
Berzeviczy Albert: Aragoniai Beatrix királyné életére vonatkozó okiratok. Ism. Csánki Dezső 175
Biró Venczel : A római katholikusok helyzete és hitélete
Erdélyben a jezsuiták első betelepítése idején 1579-
1588. Ism. -k 116
Borcsiczky Béla : A politikai változások befolyása Magyarország kereskedelmi útjaira a XIV-XV. században. Ism. -y 659
Castelli, I. F. : Memoiren meines Lebens. Ism. Weher Arthur 318
Császár Mihály: Az Academia Istropolitana, Mátyás király
pozsonyi egyeteme. Ism. Keller Imre 427
Cserny, Kari von: Deutsch-ungarische Beziehungen. Ism.
550
Czímeres könyve, 1. Magyarország alatt 73
Dabrowski, Jan : Nowsza historyografia wegierska 437
Dézsi Lajos : Tinódi Sebestyén. Ism. Gyulai Ágost 180
Dráganu, N. l. Sotropa alatt
Dziák Sándor : Eperjes város topográfiái növekedése és
társadalmának átalakulása 1850-től 437
Éble Gábor : A szamosújvári Verzár-család. Ism. yl 660
Fináczy Ernő: A középkori nevelés története. Ism. Békefi Remig 304
Fraknói Vilmos : Mátyás törekvései a császári trónra. Ism.
Tóth Zoltán 70
Friedreich Endre : A budapesti piarista telek története.
Ism. P 89
Gorzó Gellért: Rádai Ráday Pál. Ism. Vértesy Jenő ____657
Gragger, Róbert: Geschichte der deutschen Literatur in
Ungarn. Ism. Weber Artúr 429
Gregorich Izidor : Társadalom és művelődés Nagy Lajos
életrajzaiban 664
Győrffy István : A feketekörös-völgyi magyarság települése.
Ism. Gagyi Jenő 546
Győrffy István : Dél-Bihar népesedési és nemzetiségi viszonyai negyedfélszáz év óta. Ism. Gagyi Jenő 546
Helmolt, Hans F. : Die geheime Vorgeschichte des Weltkrieges. Ism. M. I. 201
Hengelmüller : Franz Rákóczi und sein Kampf für Ungarns
Freiheit 1703-1711. I. Ism. Márki Sándor 307
Ivic, Aleksa: Istorija Srba u Ugarskoj od pada Smedereva
do seobe pod Carnoievicem. 1459-1690. Ism Sufflay
Milán 544
Jaurés, Jean : Die neue Armee. Ism. Marczali Henrik 151
Jirecek, C. l. Acta alatt
Karácsonyi János : Magyarország egyháztörténete főbb
vonásokban 970-től 1900-ig. Ism. Patek Ferencz 540
Kempelen Béla : Magyar nemes családok czímerei. I. Ism.
Dőry Ferencz 184
Kerekes György : A kassai kereskedők életéből harmadfélszázad. Ism. Kemény Lajos 432
Kétszery Lajos : A piaristák Szigeten a XVIII. században.
Ism. Gagyi Jenő 90
Kogutovicz Károly : Atlasz a magyar történelem tanításához. Ism. Madzsar Imre 83
Kogutovicz Károly : Atlasz a világtörténelem tanításához.
Ism. Madzsar Imre 83
K. Kováts Gyula : Ünnepi beszéd. Ism. -y 88
Kriegsliteratur, Die deutsche - von Kriegsbeginn bis Anfang Dezember 1914
H. Ch. Lea Geschichte der Inquisition im Mittelalter. III.
Bd. Ism. Rácz Lajos 86
R. Lubenau, Beschreibung der Reisen des -. Ism. Hlb. .. 80
Lukcsics Pál : Schwartner Márton élete és tudományos
jelentősége. Ism. P 549
Magyarország Czímeres könyve. Ism. Dőry Ferencz 73
Márki Sándor : Dózsa György. Ism. Závodszky Levente .. 415
Mohi Adolf : Horvátok bevándorlása 1533-ban. Ism. T. L. 663
Molden, Ernst: Die Orientpolitik des Fürsten Metternich.
1829-1833. Ism. Wertheimer Ede 312
Ortvay Tivadar : Mária, II. Lajos magyar király neje. 1505-
1558. Ism. Szabó Dezső 535
Ortvay Tivadar: Temes vármegye és Temesvár város története
a legrégibb időktől a jelenkorig. I. Ism. Téglás Gábor 422
Pallmann Péter : A magyar piaristák II. József uralkodása
alatt. Ism. P 190
Párkányi Dezső : Magyar orvosok és orvostudomány a XVII.
században. Ism. Ernyey József 651
Payr Sándor : Bocskay hadai Sopronban. 1605. Ism. G. J. 436
Pelz Béla : A Magyar Történelmi Tár és a Történelmi Tár
tartalommutatója. Ism. D 90
Petrik Géza : Magyar könyvészet 1901-1910 551
Pichler, Caroline: Denkwürdigkeiten aus meinem Lében
1769-1843. Ism. Weber Arthur 318
Purjesz, Ignaz : Beiträge zur Geschichte der Gründung des
Sankt Rochusspitals im XVIII. Jahrhundert 191
Roloff, G.: Deutschland und Russland im Widerstreit seit
200 Jahren. Ism. -r. - 202
Seemann Gábor : Hazánk középkori várkútjai 325
Sieper, E. : Die wirtschaftliche Rivalität zwischen Deutschland und England. Ism. M. I. 201
Smiciklas T.: Codex Diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae
et Slavoniae. VII. Ism. Tarczay Erzsébet 412
Sotropa, V. - Dráganu, N. : Istoria scoalelor násáudene.
Ism. Gagyi Jenő 434
Sufflay Milán, l. Acta alatt.
Sümeghi D., l. Barcsa alatt.
Szendrei János és Szentiványi Gyula : Magyar képzőművészek Lexikona. I. Ism. Csánki Dénes 418
Szentiványi Gyula, l. Szendrei alatt.
Szűcsi József: Bajza József. Ism. Császár Elemér 315
Temesváry János : Erdély választott püspökei. (1618-1695.)
Második rész 662.
Thallóczy Lajos, l. Acta alatt.
Weiss, Leo : Beiträge zur Geschichte der mittelalterlichen
Stadtwirtschaft in Ungarn. Ism. D. S 188
Zachar, Otakar : Alchymie u dvore Rudolfa. Ism. Ernyey
József 320
Zimmermann, Heinrich: Die päpstliche Legation in der
ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Ism. H. 324
Zoltványi Irén: A pannonhalmi főapátsági főiskola évkönyve az 1913-4. tanévre. Patek Ferencz 323;
Folyóiratszemle 91, 202, 325, 437, 552, 664
A Cél 91, 202, 325, 437, 552, 665
Adalékok Zemplén Vármegye Történetéhez 202, 326, 665
A Hét 92, 203, 326, 665.
A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat Évkönyve 203
Akadémiai Értesítő 92, 203, 438, 552, 665.
Alkotmány .. 93, 204, 438, 553, 666
Archaeologiai Értesítő 553
Archiv des Vereines für siebenbürgische Landeskunde .. 666
Az Est 439
Az Újság 93, 204, 327, 439, 554, 667
Bereg 94
Biserica si Scoala 667
Budapesti Hirlap 204, 327, 439, 555
Budapesti Szemle 94, 205, 327, 440 555
Bulletin de l'Institut pour l'étude de l'Europe sudorientale 94, 329, 667
Byzantinische Zeitschrift 329
Cultura Crestina 95, 205, 441, 556
Deutsche Rundschau 206
Dolgozatok az Erdélyi Nemzeti Múzeum érem- és régiségtárából 330
Dunántúli Protestáns Lap 442
Egyetemes Philologiai Közlöny 206, 330, 442, 556
Egyházi Közlöny 206, 442, 556, 667
Eperjesi Lapok 5S6
Erdély 206
Erzsébetfalvai Közlöny 442, 556
Ethnographia 556
Fiumei Estilap 557
Földrajzi Közlemények 207, 331, 442
Gazetta Transilvaniei 557
Glasnik zemaljskog muzeje u Bosnu i Herczegovini.. 331, 557
Gömör-Kishont 442, 557
Hadtörténelmi Közlemények 96, 667
Historisches Jahrbuch 207
Historische Zeitschrift 97, 442, 557
Hrvatska Prosvjeta 207, 443
Huszadik Század 97, 207, 331, 443
Internationale Zeitschr. f. Wissenschaft, Kunst u. Technik 208
Irodalomtörténet 444
Katholikus Szemle 97, 208, 331, 444
Keresztény Magvető 445
Komáromi Újság 97, 332, 445, 558
Korrespondenzbl. d. Vereines f. Siebenbürg. Landeskunde.. 97
Könyvtári Szemle 208, 332, 445
Közlemények Szepes Vármegye Múltjából 208, 558
Közművelődés 670
Levéltárosok Lapja 332
Lielopis Jugoslavenske Akademije Zuanosti i Umjetnosti 332
Magyar Figyelő 98, 209, 333, 445
Magyar Hirlap 446, 670
Magyar Könyvszemle 98, 334
Magyar Középiskola 98, 210, 446, 558
Magyar Kultura 98, 210, 447, 558, 670
Magyar Nyelv 99, 210, 334, 447, 559, 670
Magyar Nyelvőr 99, 210, 335, 448, 559, 670
Magyarország 99, 335, 448, 559, 670
Magyar Paedagogia 448, 559
Magyar Társadalomtudományi Szemle 210
Mitteilungen aus der Historischen Literatur 210
Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 211, 448, 670
Nagykőrösi Hirlap 559
Népművelés 335. 559, 671
Neues Pester Journal 99, 335, 449, 560, 671
Numizmatikai Közlöny 99. 560
Nyugat 100, 211, 335, 449, 560, 671
Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny 100
Ország-Világ 336. 561
Pester Lloyd 100, 211, 336, 450, 561, 672
Pesti Hirlap 100, 336, 561
Pesti Napló 100, 211, 561, 672
Pressburger Zeitung 672
Protestáns Szemle 101, 211, 450. 562, 672
Religio 101, 450, 562
Revista Catolicá 336
Revista Teologica 450
Románul 562, 672
Sajó vidék 673
Süddeutsche Monatshefte 212
Telegraful Románul 673
Temesvári Hirlap 450. 563
Theologiai Szaklap 563
Történeti Szemle 212, 337, 4SO
Transilvania 673
Turul 563
Udvarhelyi Hiradó 563
Uj Élet 101, 213
Uj Idők 101, 213, 338, 451. 564, 673
Uj Nemzedék 338. 452
Ungarische Rundschavi 102, 214, 452
Unirea 564
Uránia 102, 215, 339, 453, 564. 675
Városi Szemle 216, 674
Vasárnapi Újság 103, 216, 340, 454, 565, 674
Világ 217, 340, 455, 565
Vjesnik hrv. archaeologoskoga drustva 674
Vjesnik kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatinskoga zemaljskoga
arkiva 340
Von der Heide 455
Westungarischer Grenzbote 565
Zalai Közlöny 455, 675
Zeitschrift für Kirchengeschichte 104, 217
Tárcza.
B. Sz. L.: Forgách Ferencz évkönyveinek pécsi codexe . . 105
Czebe Gyula : Görög kereskedők nyugtái Bornemissza Anna
gazdasági naplójában 456
Domanovszky Sándor : Jelentés a Magyar Történelmi Társulat 1914. évi működéséről 218
Eckhart Ferencz : Nyilt levél a szerkesztőhöz 570
Finály Gábor: Nyilatkozat 574
Kemény Lajos: Ráskay Gáspár 343
Madzsar Imre: A Gellért-legenda kérdéséhez 572
Magyar történelmi kutatás Konstantinápolyban 566
Müller Frigyes : A Gellért-legenda kérdéséhez 679
Nyilt levél Steinacker Harold úrhoz 220
Oszvald F. Arisztid : Hunyadi a »fehér lovag« 676
Srs. : Forgách Ferencz kortörténelmének pécsi kézirata . . 222
Srs. : Oláh Miklós győri kanonoksága 678
Bunyitay Vincze 345
Id. br. Dániel Gábor 223
Lehoczky Tivadar 679
Nagy Géza, írta : k. z 225
Réthy László, írta : Harsányt Pál 107
Rónai Horváth Jenő írta : Szendrei János 227
A Magy. Tud. Akadémia történeti jutalomtételei 347
Vegyes közlések 108, 228, 346, 462
Hivatalos értesítő 110, 229, 349, 463, 574
Pályázathirdetés 112, 352
Melléklet:
Hellebrant Árpád : A magyar történeti irodalom 1914-ben . . 1-76
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Századok 1915. január-december Századok 1915. január-december Századok 1915. január-december Századok 1915. január-december

A borító foltos.

A lapélek mintázottak.

Állapot:
18.000 ,-Ft
90 pont kapható
Kosárba