1.043.420

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Századok 1976/4-6. (fél évfolyam)

A Magyar Történelmi Társulat Közlönye - 110. évfolyam 4-6. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Kemény G. Gábor: Mocsáry Lajos és a nemzetiségi egyenjogúság 587
Gonda Imre: A monarchiabeli cseh nemzeti mozgalom szerepe az első világháború éveiben (1916—1917) 607
Korom Mihály: Az Ideiglenes Nemzetgyűlés debreceni ülése és az Ideiglenes Nemzeti Kormány megalakítása 641
KÖZLEMÉNYEK
Bajomi-Lázár Endre: A Párizsi Kommün száműzöttei Magyarországon 675
Árvayné Rényi Zsuzsa: Gróf Fekete János történetírói próbálkozásairól 691
BESZÁMOLÓ
Bartha Antal: Nemzetközi őstörténeti konferencia Novoszibirszkben 699
Jemnitz János—Mucsi Ferenc: A XI. linzi konferencia (1975. szept. 9—13.) 706
TÖRTÉNETI IRODALOM
Ausztria története lengyel tükörben (Ism. Kovács Endre) 712
Irinyi Károly: Mitteleuropa-tervek ós az osztrák—magyar politikai közgondolkodás (Ism. Somogyi Éva) 719
Magyar—szovjet kapcsolatok 1948 — 1970 (Ism. Izsák Lajos) 721
Jacques Duclos: Harcaim, emlékeim. 1910—1945 (Ism. Jemnitz János) 723
R. G. Szkrünnikov: Rosszija poszle opricsnyinü (Ism. Szvák Gyula) 725
Jordálcy Lajos: A Komán Nemzeti Párt megalakulása (Ism. Miskolczy Ambrus) 727
Andrei Ofetea: A reneszánsz és a reformáció (Ism. HecJcenast Gusztáv) 729
Kis Aladár: Olaszország története 1748—1968 (Ism. L. Nagy Zsuzsa) 731
Erdmann Gyula—Pető Iván: Dokumentumok a magyar szénbányászat történetéből (1945—1949). (Ism.Varga F. János) 734
T. Mérey Klára: A parasztság élete és sorsa a Somogy megyei Hunyadi-birtokokon 1767—1867). (Ism. Oláh József) 735
Hystorika. Studia metodologiczne (Ism. Niederhauser Emil) 737
Pölöskei Ferenc: Hatalmi viszonyok 1919 őszén Magyarországon 757
Stier Miklós: Oktató-nevelő munka a Szociáldemokrata Pártban és a szakszervezetekben (1919—1930) 802
KÖZLEMÉNYEK
Király Péter: A Naum-életírás a magyarokról 842
Kállay István: Az Esterházy hercegi hitbizomány központi igazgatása a 18. század második felében 853
Erdmann Gyula: Lónyay Gábor naplója 914
BESZÁMOLÓ
„A régi lengyel irodalom és az európai irodalmak". Beszámoló eGy irodalomtörténeti kongresszusról (Petneki ron) 956
TÖRTÉNETI IRODALOM
Dániel Csatári: Dans la tourmente. Les relations hungaroroumaines de 1940 á 1945 (Ism. Tilkovszky Lóránt) 962
A finn-ugor őshaza nyomában (Ism. Bartha Antal) 965
Die Korrespondenz Ferdinands I. (Ism. Hermann Zsuzsanna) 967
Oláh József: Az akasztói-vésztői uradalmak gazdálkodása a 19—20. század fordulóján (Ism. Für Lajos) 969
Somogy megye múltjából 1974, 1975 (Ism. T. Mérey Klára) 971
A. P. Grickevics: Csasztnovladel'cseszkie goroda Beloruszszii v 16—18. vv. (Ism. Niederhauser Emil) 986
A múlt magyar tudósai (Ism. Gergely András) 978
Bellér Béla: Az ellenforradalom nemzetiségi politikájának kialakulása (Ism. Szász Zoltán) 980
Obscsesztvenno-politieseszkie dvizsenija v Central'noj Evrope v 19 — nacsale 20. v. (Ism. Niederhauser Emil) 982
Papp Lajos: Törvényen kívül (Ism. Urbán Károly) 985
Világtörténet képekben II. köt. 1640-től 1970-ig (Ism. H. Haraszti Éva) 986
Hiller István: A soproni egyetemi hallgatók mozgalmai a két világháború között. Fejezetek a soproni egyetem történetéből, 1919—1945 (Ism. Fogarassy László) 989
FOLYÓIRATSZEMLE
M. A. Barg: A 16—18. századi polgári forradalmak összehasonlító -történeti vizsgálata 991
Marc Baeff: A jól szabályozott rendőri állam és a modernség kifejlődése a tizenhetedik és tizennyolcadik századi Európában 994
A. I. Petrusev: A „német historizmus" hagyományai a nyugat-német polgári történetírásban 995
Arno J. Mayer: Az alsó középosztály mint történelmi probléma 997
L. Bazilov: 1911. szeptember 1. rejtélye 998
A. A. Sevjakov: A diplomáciai kapcsolatok felvétele a Szovjetunió, valamint a közép- és délkelet-európai országok között 1000
M. N. Csernomorsz-kij: A Szovjetunió ipara 1928—29-ben 1002
KRÓNIKA
A Magyar Történelmi Társulat hírei 1004
A SÁROSPATAKI RÁKÓCZI-EMLÉKÜLÉS ANYAGABÓL
Köpeczi Béla: A Rákóczi-szabadságharc és Európa 1009
B. VárJconyi Ágnes: Társadalmi fejlődés és állami önállóság (Habsburg-abszolutizmus és független Magyarország) 1018
Bán Imre: Korai felvilágosodás és nemzeti műveltség 1052
A sárospataki nemzetközi tudományos ülésszakról (Zacliar József) 1070
BESZÁMOLÓ
A Magyar—Csehszlovák Történész Vegyesbizottság tudományos ülésszaka (— r. —I.) 1106
FIGYELŐ
A Rákóczi-emigráció Törökországban (Összeállította: Maria M. Mrávkarová) 1121
Helytörténeti kiadványok (Benda Kálmán) 1131
TÖRTÉNETI IRODALOM
Rákóczi-kori tudományos ülésszak 1973. szeptember 20—21. — A Rákóczi-kori kutatások újabb eredményei (Ism. Heckenast Gusztáv) 1151
Tóth István: A rómaiak Magyarországon. (Ism. Gastiglione László) 1152
Szabolcs de Vajay: Der Eintritt des ungarischen Stämme- bundes in die europäische Geschichte (862 — 933). (Ism. Bart ha Antal) 1154
Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Sieben- bürgen (Ism. Engel Pál) 1156
Maxime JRodinson: Mohamed (Ism. Dávid Géza) 1158
Péter Katalin: A magyar romlásnak századában (Ism. Benczédi László) 1159
Helmut Oraßhoff—Annelies Lauch—Ulf Lehmann: Humanistische Traditionen der russischen Aufklärung (Ism. Niederhauser Emil) 1161
P. G. Kozlovszkij: Magnatszkoje hozjajsztvo Bjelorussziji vo vtoroj polovinye XVIII. veke (Ism. Gebei Sándor) 1162
Nagy László: Magyar hadsereg és hadmű veszet a harminc éves háborúban (Ism. Borosy András) 1164
Hungary and Sweden. Early contacts, early sources (Ism.N. Balogh Anikó) 1167
Rapporti veneto—ungheresi all'epoca del Rinascimento (Ism. Takács József) 1168
A magyarországi céhes kézműipar forrásanyagának katasztere I. (Ism. Dóka Klára) 1169
Sas Andor: A koronázó város. A bécsi kongresszustól a nagy márciusig. J 818 — 1848 (Ism. Fogarassy László) 1171
George Barit §i contemporanii säi. I. köt. (Ism. Miskolczy Ambrus) 1172
Bonyhád a 18 — 20. században (Ism. Fehér István) 1173
Gaál Endre: Válogatott dokumentumok a szegedi ipari munkások szocialista szakmai szervezkedésének történetéből 1890—1904 (Ism. Soós Pál) 1175
Csonka Rózsa: Agrárproblémák, parasztmozgalmak és a Kommunista Internacionálé agrárpolitikája (1919 - 1929). (Ism. Vida István) 1176
Sipos Péter: Imrédy Béla és a Magyar Megújulás Pártja (Ism. Tilkovszky Lóránt) 1178
A népszerű történelem-sorozat új kiadványai (Ism. Sávoly Mária) 1180
Egyetemes történeti tanulmányok VIII. (Ism. Niederhauser Emil) 1183
FOLYÓIRATSZEMLE
Külföldi folyóiratokból
Benedykt Zientara: Vallonok Sziléziában a 12. és 13. században 1185
Janusz Tazbir: A lengyel reformáció társadalmi és területi kiterjedése 1185
N. V. Nyecskina: A dekabristák és a három forradalom problémája 1186
Z. Veselá-Prenasilová: A szlovák nép viszonya az oszmán expanzióhoz 1188
Elisabeth A. R. Brown: Egy szerkezet zsarnoksága: a feudalizmus és Európa középkor történészei 1189
I. M. Dazsina: Három forradalom aktív résztvevője és történésze (V. I. Nyevszkij születésének 100. évfordulója alkalmából) 1190
T.V. Oszipova, P. N. Szobelev: Lenin koncepciója az osztály-erőviszonyok alakulásáról az Októberi Forradalomban 1191
B.N. Vasziljev: A gyáripari proletariátus száma, összetétele és területi megoszlása Oroszország európai részén a századfordulón 1193
KRÓNIKA
Eperjessy Kálmán 1893 — 1976 (Benda Kálmán) 1195
A Magyar Történelmi Társulat hírei (Érszegi Géza) 1197
BIBLIOGRÁFIA
A Magyarországon megjelent történeti munkák (önálló kötetek, tanulmányok, cikkek) jegyzéke (1975. január 1.—december 31.) Összeállították: Rozsnyói Ágnes és Szincsok Pálné 1198
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem