1.017.654

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Századok 1980/1-6.

A Magyar Történelmi Társulat közlönye - 114. évfolyam 1-6. szám

Tartalom

Tartalomjegyzék
Gyarmati György: Történetírásunk a felszabadulás utáni korszakból466
Miskolczy Ambrus: A szatmári békétől az 1848/49-es forradalom és szabadságharcig378
Péter Katalin: A mohácsi csatától a szatmári békéig (1526-1711)364
Romsics Ignác: Történetírásunk a két világháború közötti korszakról440
Szakály Ferenc: Őstörténet. Középkor331
Szász Zoltán: A világosi fegyvertételétől az őszirózsás forradalomig404
Tanulmányok
Andics Erzsébet: A konzervatívok tervei és tervezetei a forradalom és szabadságharc fegyveres felszámolására 1848/49-ben752
Iszák Lajos: A konvzervatív-liberális polgári ellenzék kiszorítása a politikai életből Magyarországon (1947-1949)939
Kirscher Béla: A magyar kommunisták politikai nézeteinek alakulása Komintern 1923 júniusi plénuma és V. kongresszusa között915
Paulinyi Oszkár: A bányajoghatóság centralizációjának első kísérlete Magyarországon3
Péter Katalin: Az erdélyi társadalom élete a 17. század első felében575
R. Várkonyi Ágnes: "Ad pacem universalem" (A szatmári béke nemzetközi előzményeiről)165
Tilkovszky Loránt: A weimari Németország és a Duna-medence német kisebbésgei201
Urbán Aladár: Reformtörekvések és történelmi tanulságok26
Varga János: A kormányszervek előkészületei az 1843. évi diétára727
Zimányi Vera: Gazdasági és társadalmi fejlődés Mohácstól a 16. század végéig511
Közlemények
Gebei Sándor: A Romanov-uralom konszolidációjának néhány problémája53
Garanasztói György: Kassa társadalma (1549-57) a korreszpondencia-elemzés tükrében615
Iványosi-Szabó Tibor: Pénzforgalom Kecskeméten 1622-1711 között71
Jemnitz János: Rónai Zoltán 1919 utáni sajtótevékenységéről818
Mészáros István: Az első hazai állami népoktatás-reform (1845)229
M. Tóvári Judit: A miskolci társadalom gazdasági vezető csoportjainak átrétegződése (1872-1917)781
Székely György: Mátyás kiály és a morva főváros600
T. Mérey Klára: Az ipartörténet területi kutatásának néhány problémája991
Zsuppán F. Tibor: A helyi önkormányzat újjászervezése 1871/72-ben260
Yglesia Teresita: A kubai köztársaság születése979
Elmélet és módszertan
Glatz Ferenc: A szóbeli források és kritikájuk1009
Figyelő
Buza János - Csató Tamás: Történelemoktatásunk néhány kérdése a Közgazdaságtudományi Egyetem felvételi vizsatapasztalatainak tükrében661
Vadász Sándor: Megjegyzések az újabb Rosa Luxemburg-irodalomról281
Beszámoló
Berend T. Iván: A történettudomány társadalmi hasznossága110
Hozzászólások (Összállította: Székely Anna)122
Beszámoló a Moszkvai nemzetközi üzemtörténeti konferenciáról (1979. december 10-12)1019
Vita
Ádám Magda: A müncheni egyezmény a II. világháború nyitánya846
Buza János: Timon és tallér (Néhány észrevétel a "Pénzforgalom Kecskeméten 1662-1711 között" c. közleményéhez)100
Történeti irodalom
Ambrus Béla: A Magyarországi Tanácsköztársaság pénzrendszere (Ism.: Huszár Lajos)870
A rendtartó székely falu (Faluközösségi határozatok a feudalizmus utolsó évszázadából (Ism.: Vörös Károly)694
A Tudományos Szocializmus Füzetekről (Ism.: Föglein Gizella)877
Barta László: A szentesi örökváltság (Ism.: Hársfalvi Péter)695
Béli József: Az 1945-ös földreform végrehajtása Zala megyében (Ism.: Urbán László)309
Bogdán István: Magyarországi hossz- és földmértékek a XVI. század végén (Ism.: Gunst Péter)128
Bosodi Levéltári Évkönyv I. (Ism.: T. Mérey Klára)301
Csetri Elek: Kőrösi Csoma indulása (Ism.: Vida István)872
Eötvös József Művei. Levelek (Ism.: Erdődy Gábor)703
Forradalmi munkásmozgalom a topolyai járásban (1895-1918) (Ism.: Kemény G. Gábor)867
Fried István: A délszláv népköltészet recepciója a magyar irodalomba Kazinczytól Jókaiig (Ism.: Niederhauser Emil)865
Harmat Endre: Hóhérok hegedűvel (Ism.: Tihanyi János)148
Hegyi Péter: A népi erdőkiélés történeti formái (Az Északkeleti-Bakony erdőgazdálkodása az utolsó kétszáz évben) (Ism.: Gunst Péter)291
Ila Bálint: Gömör megye I. A megye története 1772-ig (Ism.: Gunst Péter)687
Imreh István: Erdélyi hétköznapok (Ism.: Trócsányi Zsolt)864
Jakó Zsigmond - Juhász István: Nagyenyedi diákok 1662-1848 (Ism.: Trócsányi Zsolt)692
Káposztás István: Dokumentumok a magyar mezőgazdaság történetéből (1945-1948)1071
Két forradalom fényei. Adalékok a gyulai munkásmozgalom történetéhez 1918-1919 (Ism.: Romsics Ignác)869
Pintér István: A Magyarországi Szociáldemokrata Párt politikája a második világháború előestéjén (Ism.: Vida István)874
Pór Anna: Balog István és a 19. század elejének népies színjátéka (Ism.: Vörös Károly)294
Püspöki Nagy Péter: Zseliz város címere (Ism.: Fügedi Erik)690
Sándorfalva története és népélete (Ism.: Belényi Gyula)146
Siklós András: Magyarország 1918/19. Események, képek, dokumentumok (Ism.: Hetés Tibor)306
Thuróczy János: A magyarok krónikája (Ism.: Draskóczy István)127
Trócsányi Zsolt: Az 1970-es évek erdélyi rendi reformmozgalmának történetéhez (Ism.: Miskolczy Ambrus)133
Folyóiratszemle
Abherve Bertrand: Az 1919. júniusi párizsi vasas sztrájk okai890
Andrzejewski Marek: Lengyelország és a danzigi szociáldemokraták1073
Appleby Joyce: Az amerikai forradalmi ideológia társadalmi gyökerei708
Ars G. L.: A görög kérdés Oroszország külpolitikájában (1814-1820)717
Bazsova A. P.: A XVIII. századi orosz-délszláv kulturális kapcsolatok történetéből 715
Ben-Ami Shlomo: Primo die Rivera diktatúrája160
Bolhovityinov N. N.: "A Jackson-i demokrácia": histográfiai mítosz és valóság153
Brozek Andrzej: Az Egyesült Államokban élő lengyel népcsoport nemzettudata 1854-1939155
Cada V.: A cseh és a szlovák szociáldemokrácia Csehszlovákia létrejöttekor1074
Carew Anthony: Az 1931-es invergordoni flotta-zendülés1079
Cliadakis Harry: Metaxas diktatúrájának politikai és diplomáciai háttere, 1935-36320
Coatsworth John H.: Észrevételek a XIX. századi Mexikó gazdasági növekedéséhez154
Davis Gerald H.: Hadifoglyok a XX. század hadigazaságában162
Fink C.: Stresemann kisebbségi politikája 1924-29892
Fomin A. I.: Moszkva művészértelmisége a Nagy Honvédő Háború éveiben1081
Fesser Gerd: A Haladó Párt és a munkásmozgalom a porosz hadsereg- és alkotmánykonfliktus időszakában312
Galperina B. D.: A Petrográdi Szovjet 1917 szeptember-október314
Godfrey Christopher: A bebörtönzött chartisták helyzete 1839-1841 között885
Goldfarb-Marquis A.: Szavak és fegyverek: propaganda Nagy-Britanniában és Németországban az első világháború idején887
Griffith Robert: A Haladó Párt veteránjai és a hidegháború893
Haupts Leo: A liberális kormányzat Poroszországban az "Új Éra" időszakában. A porosz konstitucionizmus történetéhez157
Holzapfel Kurt: Forradalom és kiegyezés. Szempontok az 1830. júliusi forradalom történetéhez719
Holzer Jerzy: A politikai jobboldali Lengyelországban 1918-39159
Jackson Scott: A Marshall-terv előzményei. Az Egyesült Államok Európa rekonstrukciójával kapcsolatos állásfoglalásának összetevői1084
Kabuzan V. M.: Szibéria és Távol-Kelet benépesítése a XVIII. sz. végétől a XX. század elejéig (1795-1917)716
Koukolik Sylvia Emma: A cseh korona országaiból történő bevándorlás jelentősége Bécs történetében a XIX. század első felében718
Krempa I.: Kárpát-Ukrajna Csehszlovákiához csatolása893
Kurmacseva M. D.: Jobbágyi értelmiség a 18. századi Oroszországban311
Leed Eric J.: Osztályhelyzet és kiábrándultság az első világháborúban888
Marks S.: Mussolini és Locarno - a fasiszta külpolitika mikrokozmosza1078
McDougall: Az európai integráció lehetősége Versailles után891
McKale Donald M.: A náci párt a Távol-Keleten 1931-1945319
Mojszejenko T. I.: Az oroszországi paraszti földbérlet kutatásának módszerei a XIX. sz. végi zemsztvo-statisztikák adatai alapján884
Najgyonov M. Ja.: Az 1930-as évek társadalomkutatása a szovjet társadalom osztályszerkezetének átalakulásáról161
Nipperdey Thomas: 1933 és a német történelem kontinuitása318
Nyifontov A. Sz.: Új adatok a jobbágyfelszabadítás előtti Oroszország iparáról883
Orlova M. I.: Az NSZK burzsoá történetírása a Weimari Köztársaság Rapallo-politikájáról316
Papayanis Nicholas: Forradalmi tömegek és reformista vezetés: feszültség az 1919. évi francia vasas-sztájk idején315
Petrovic Durdica: A cigányok társadalmi helyzete egyes délszláv területeken a 15. és 16. században152
Proctor Donald J.: John Hancock - egy történeti személyiség újraértékelése152
Puskajev L. N.: Ukrajna és Oroszország kulturális kapcsolatai az 1654. évi egyesülés után707
Racine Nicole: Marcel Martinet és a munkáskultúra889
Reberiouc Madeleine: A kultúra és a militánsok158
Riley James C.: Külföldi hitel és költségvetési stabilitás: holland befektetés az Egyesült Államokban 1781-1794710
Stampp Kenneth M.: Az örökös unió elmélete711
Steele Richard W.: Az amerikai közvélemény és a Németország elleni háború: a megegyezéses béke ügye 19421082
Theoharis Athan: A Truman-kormányzat és a polgári jogok hanyatlása. Az FBI sikere a megelőző letartóztatások programjának hivatalossá tételében1086
Tomicki Jan: A II. Internacionálé és a versailles-i szerződés béketárgyalásai1076
Trachtengerg Marc: A jóvátétel ügye a párizsi béketárgyalásokon1074
Vinaver Vuk: Hitler-Horthy 1936-os találkozója és Jugoszlávia nemzetközi helyzete321
White Richard: A Nyugat meghódítása. A nyugati sziúk expanziója a XVIII-XIX. században713
Williams M.: A német imperializmus és Ausztria, 1938323
Krónika
A Magyar Történelmi Társulat hírei325
A Magyar Történelmi Társulat hírei721
A Magyar Történelmi Társulat hírei896
A nemzetközi munkásmozgalom kutatóinak XV. linzi konferenciája (Jennitz János)907
Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 1979. évi tevékenységéről (Szabolcs Ottó)897
Bibliográfia
A Magyarországon megjelent történeti munkák (önálló kötetek, tanulmányok, cikkek) válogatott jegyzéke (1979. január 1.-december 31.) Összeállította: Rozsnyói Ágnes és Sz. Gyivicsán Mária1089
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem