Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.791

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Századok 1986/1-6.

A Magyar Történelmi Társulat közlönye - 120. évfolyam 1-6. szám

Tartalom

1. szám
Tanulmányok
Karl Nehring: Magyarország és a zsitvatoroki szerződés (1605-1609)3
Kiss Z. Géza: A földesúri birtok és parasztföld elkülönítésének történeti útja az Ormánságban, 1767-186751
Közlemények
Székely György: Magyarok, bolgártörökök, avarok a Kárpátokon túli és inneni kapcsolataik hagyományában101
A. N. Szaharov: Orosz-magyar szövetségi kapcsolatok a 9-10. században111
Fenyvesi László: A budai zsandzsák görögkeleti központjainak görög diaszpórája a 16. században123
Történeti irodalom
Erdélyi István: Az avarság és keleti a régészeti források tükrében (Ism.: U. Kőhalmi Katalin)163
Moravcsik Gyula: Az Árpád-kori magyar történet bizánci forrásai (Ism.: P. Gábor Mózes)174
A magyar hivatali írásbeliség fejlődése 1181-1981 (Ism.: Bán Judit)177
Guy Cabourdin: Föld és emberek Lotharingiában (1550-1635) Toul vidéke és a vaudémont-i grófság (Ism.: Tóth István György)194
Sugár István: Lehanyatlik a török félhold (Ism.: Haraszti György)196
Történelmi atlasz a középiskolák számára (Ism.: Hahner Péter)211
Folyóiratszemle
G. B. Fjodorov - L. L. Polevoj: Burebista és Decebal "királysága": törzsszövetségek vagy államok?214
Daniel Vidal: Egy profetizmus-ellenes szekta: a montpellier-i "Multiplian"-ok (1719-1723)215
H. Sztrodsz: A lett parasztság társadalmi szerkezete Kurlandban (1734-1813)216
Lawrence Delbert Cress: Fegyveres közösség: a fegyverviselési jog eredete és értelme217
Sz. I. Bruk - V. M. Kabuzan: A lakosság migrációja Oroszországban a XVIII-XX. században (Mértéke, struktúrája, földrajzi megoszlása)219
Franz Irsingler - Rainer Metz: A "hosszú hullámok" statisztikai bizonyítása a preindusztriális és ipari korszakban221
E. W. Brooks: Reform az orosz hadseregben, 1956-61222
Nancy F. Cott: A feminista politika az 1920-as években: a Nemzeti Női Párt223
2. szám
Tanulmányok
Józsa Antal - Mucsi Ferenc: Kun Béla pályakezdése227
Stier Miklós: Politikai újraorientálódás az 1920-as és 30-as évek fordulóján260
Petőcz Pál: Az egyetemi és főiskolai hallgatók második világháborús történetéhez301
Közlemények
Tokaji András: Polgári és munkás dalosmozgalom Magyarországon (1868-1948)345
Varsányi Erika: Weltner Jakab az emigrációban (1919-1924)383
Történeti irodalom
Palotás Emil: A nemzetközi Duna-hajózás a Habsburg-Monarchia diplomáciájában 1856--1983 (Ism.: Gonda Imre)456
Arany Trombita - "Fiktív Népkönyv" Táncsics Mihály és munkatársai írásaiból (Ism.: Varga László)457
A baranyai-pécsi munkásmozgalom története (Ism.: T. Mérey Klára)469
A Magyar Munkásmozgalmi Múzeum évkönyve 1981-1982 (Ism.: Demeter Zsuzsanna)472
Folyóiratszemle
A. M. Szolovjova: A nagyipari burzsoázia profitja az oroszországi részvénytársaságokban a századfordulón476
T. U. Raun: Az 1905-ös forradalom a balti tartományokban és Finnországban 477
Ju. A. Paljakov: A szovjetek országa a Szovjetunió megalakulásakor. a lakosság nemzetiségi összetétele478
V. Caron: Előjáték Vichyhez, Franciaország és a zsidó menekültek a "megbékéltetés" időszakában480
Richard W. Steele: A nagy vita: Roosevelt, a hírközlő szervek és a közelgő háború 1940-1941481
R. I. Szemirjaga: A fasiszta megszállási rendszer az ideiglenesen elfoglalt szovjet területeken483
I. E. Levit: Az Antonescu diktatúra politikája az ideiglenesen megszállt szovjet területeken484
Je. P. Kraszilcsikov: A holland ellenállási mozgalom történetéből (1940-1945)485
L. A. Ingulszkaja: Az 1948. évi szerződés - a Szovjetunió és Finnország jószomszédi viszonyának chartája: története, sajátosságai, jelentősége487
A. A. Sevjakov: Az új Románia kiemelkedő államférfia488
3. szám
Tanulmányok
Szűcs Jenő: Szlavóniai báni dénárok Erdélyben. Kereskedelemtörténet a pénztörténet tükrében (1318-1336)591
Fekete László: A nemzetközi munkamegosztás szervezeti kiépülésének kezdetei a későközépkori Európa északi felén641
Közlemények
Vanyó Tihamér: Nemzeti egyháztörténetírásunk. Teljesítmények és feladatok678
Iványosi-Szabó Tibor: Nagykőrös társadalma az 1689-es összeírások tükrében706
Történeti irodalom
Finnugor-szamojéd (uráli) regék és mondák (Ism.: Bartha Antal)756
Bodor Imre - Fügedi Erik - Takács Imre: A középkori Magyarország főpapi pecsétjei a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának pecsétmásolatgyűjteménye alapján (Ism.: Pandula Attila)76
Szvák Gyula: Iván, a Félelmetes (Ism.: V. Molnár László)766
Vajda Lajos: Erdélyi bányák, kohók, emberek, századok. Gazdasági-, társadalom- és munkásmozgalom-történet a XVIII. század második felétől 1918-ig (Ism.: Szász Zoltán)769
Folyóiratszemle
L. V. Milov: A jobbágyrendszer kialakulásának okai Oroszországban772
A. L. Jasztrebickaja: A család a középkori városban773
Robert Muchembled: A tükör másik oldala: Sátánmítoszok és kulturális valóság a 16-17 századi Angliában777
M. A. Barg: A 17. század helye Európa történetében778
Bonnie Smith: Nők a modern történetírásban Nagy-Britanniában, Franciaországban és az Egyesült Államokban (1750-1940)779
B. N. Mironov: Az írástudás Oroszországban 1797-1917 között780
R. Munck: Osztály és vallás Belfastban - történelmi visszatekintés781
Lawrence W. Levine: William Shakespeare és az amerikai nép. Tanulmány a kultúra átformálódásáról782
4. szám
Tanulmányok
Somogyi Éva: Aehrental birodalmi reformtörekvései 1906-1907787
Szinai Miklós: A parlamenten kívüli kormányzás Ausztriában és Magyarországon az első világháború után802
Közlemények
Kemény G. Gábor: Dunai néző (Három történeti esszé)832
Gonda Imre: A restauráció hatása a Habsburg Monarchia belső helyzetére és hatalmi viszonyaira 1849 után851
Történeti irodalom
Szabó László: Magyar múlt Dél-Amerikában (1519-1900) (Ism.: Urbán Aladár)866
Kerecsényi Edit: A muramenti horvátok története és anyagi kultúrája (Ism.: T. Mérey Klára)873
Vita Zsigmond: Művelődés és népszolgálat (Ism.: Trócsányi Zsolt)874
Pusztaszeri László: Görgey Artúr a szabadságharcban (Ism.: Erdődy Gábor)880
Both - Csizmadia - Hajdú - Horváth - Nagyné: Egyetemes Állam- és Jogtörténet (Ism.: Rácz Lajos)892
Folyóiratszemle
Eugene Schulkind: Szocialista nőmozgalom az 1871-es Párizsi Kommün idején896
T. C. Barker: A közúti motoros szállítás története897
P. E. Ljubarov: Az oroszországi forradalmi mozgalom és A. Bebel 898
Manuel Villaverde Cabral: Az állam és a portugál munkáltatók a munkásosztállyal szemben 1890 és 1914 között899
A. E. Bohanov: A kereskedőréteg Oroszországban a századfordulón901
Anna-Marie Thiesse: A népi kultúra változásai és folytonossága: olvasás a századforduló idején902
O. V. Bolobujev - M. I. Leonov - A. I. Utkin - V. V. Selohajev: A politikai pártok története az első oroszországi forradalom időszakában - a legújabb szovjet kutatások tükrében904
K. F. Sacillo: Az alkotmányos mozgalom az első orosz forradalom előestéjén905
A. N. Artizov: M. N. Pokrovszkij, mint az orosz történettudomány historiográfusa907
J. Newsinger: Sean O'Casey politikai tevékenysége (1908-1916)908
Krónika910
5-6. szám
Tanulmányok
Pach Zsigmond Pál: Mohácstól Buda visszavívásáig (Magyarország történeti útjának nemzetközi háttere)917
Berlász Jenő: Pavo Ritter-Vitezovic az illirizmus szülőatyja. Magyar-horvát viszony a 17-18. század fordulóján943
Trócsányi Zsolt: Az első abszolutisztikus adórendszer Erdélyben1003
Heckenast Gusztáv: Magyarország vastermelése II. József korában1040
Vita
Hajdu Lajos: Jogtörténeti kutatómunkánk hiányosságairól és követelményeiről (Töprengés Kállay István "Úriszéki bíráskodás a XVIII-XIX. században" című monográfiája kapcsán)1095
Figyelő
Szabó János Győző: Észrevételek a Magyar Életrajzi Lexikon negyedik kiadásához1121
Beszámoló
"Mogersdorf" Nemzetközi Kultúrtörténeti Szimpozion, Celje, 1986. június 30-július 4. (Stier Miklós)1129
Történeti irodalom
Balás Gábor: A székelyek nyomában (Ism.: Kordé Zoltán)1135
A táguló világ magyarországi hímondói XV-XVII. század (Ism.: Varga Katalin)1139
A magyarországi értelmiség a XVII-XVIII. században (Ism.: Bán Judit)1148
Wesselényi István: Sanyarú világ. Napló 1703-1708. II. 1707-1708. (Ism.: Trócsányi Zsolt)1151
Kállay István: Úriszéki bíráskodás a XVIII-XIX. századben (Ism.: Vargyai Gyula)1158
Csetri Elek: Kőrösi Csoma Sándor (Ism.: Papp Klára)1160
Füzes Endre: A gabona tárolása a magyar parasztgazdaságokban (Ism.: Szilágyi Miklós)1163
Folyóiratszemle
A. P. Novoszelcev: A legrégibb államok a Szovjetunió területén1167
Peter Lewellyn: A 8. századi pápaság és a konstantinusi adománylevél1169
M. B. Szverdlov: Az orosz feudalizmus kialakulásának mai kutatási problémái1171
Adolf Laube: A reformáció mint szocialista mozgalom1172
D. N. Alsic: Az orosz egyeduralom történetének kezdeti szakasza1173
G. F. Kim: Az ázsiai és afrikai országok új- és legújabbkori története historiográfiájának kérdései1175
Stuart M. Blumin: Hipotézis a középosztály kialakulására a XIX. századi Amerikában. Kritika és javaslatok1178
Matthew Burrows: "Mission Cilvilisatrice": Francia kultúrpolitika a Közel-Keleten (1860-1914)1180
Maciej Kozminski: Nemzeti tudat és konvenciók a magyar-szlovák határvidéken az I. világháború után1181
Ju. Sz. Lurje: A bizonyítás módjai a forráselemzés során1183
V. I. Razin - JE. Ju. Ekohomova: A "történelmi korszak" fogalmának kérdéséhez1184
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem