A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Paedagogia 1901/1-10.

A Magyar Paedagogiai Társaság havi folyóirata - X. évfolyam, 1-10. szám

Előszó

Részlet:

AZ ACTIOK A MAGYAR NYELVTANÍTÁS SZEMPONTJÁBÓL.

Társaságunk folyóiratának áprilisi számában jelent meg Retrográd irányzat czimű felszólalásom. Jól tudtam és tudta folyóiratunk... Tovább

Tartalom

I. Értekezések.
Albert József: Tanulmányi kirándulások . 487
Barczán Endre: A bukottak statisztikája az 1899-1900. évi középiskolai értesítőkből 243
Barla Jenő: A középiskolai vallástanítás 195
Békefi Remig: Inczédy Dénes emlékezete 65
Berzeviczy Albert: A középső felvidék szerepe tudományosságunk történetében ; tudományos élet a múltban és a jelenben 449, 513
Bódiss Jusztin: Az actiók ügye 135, 201
- - A latin nyelvbeli actiók kérdése 408, 528
Csengeri János: Ifjúsági előadások a kolozsvári nemzeti színházban 586
Császári rendelet a középiskolák reformjáról 174
Ellenbach Mátyás: Gyógypedagógia 93
Geőcze Sarolta: A testi fenyíték kérdése. 18
Heinrich Gusztáv: Középiskoláink felügyelete 577
Herodek Károly: Fontosabb részletek a vakok oktatásügyéről 429
Juha Adolf: A svéd paedagogiai testgyakorlat 382
- - Az iskolaorvosi intézmény reformja,,, „„614
Körösi Sándor: Az actiók a magyar nyelvtanítás szempontjából 1
Kovács János: A tanárok javadalmazásának rendszere elvi alapon . 257
- - A tanítóképzés módja,,,, .605
Kovács Rezső: A testgyakorlatok hatása az egész emberre . 233, 284
- Jelentés a testi nevelés nemzetközi kongresszusáról „„ „„ 350
Miklóssy István: Megjegyzések «A nevelés czélja» czimü értekezéshez 554
Molnár István, Actio és syntaxis 321
- - Válasz Bódiss Jusztin urnák ,„617
Négyesy László: Egy régi magyar kulturpolitikusról . , - - 595
Pethes János: A normálszavak módszere Jenában 470
Radó Vilmos: A német nyelv a, budapesti elemi népiskolákban 223
Somogyi Géza: A japán nevelés,,,, „414
Szabó Ernő: A német nyelv tanításának új módszere , . 293
Székely György: Középiskolai tantervünk egyik fogyatkozásáról -„ 86
Téglás Gábor: Az erdélyi részek középiskoláinak területi elosztása . 346
Téri József: Franczia nyelvi szünidei tanfolyamok . „„ . 301
- Közoktatásügyi reformtörekvések Francziaországban , , 403
Török István: Népoktatási adat 1785-ből„, „„ „„ 305
- - Adatok leánynevelésünk történetéhez .„, „„ „„ ,„. „„ 483
- - Vajna Antal tanterve (Iskolatörténeti adalék) „„ ,„, 545
Verédy Károly: Németország 1899. évi közoktatási állapota „„ ,„. „„ 164
Veress Vilmos: Mathematika a középiskolák III. osztályában „„ „„ 36
Weszely Ödön: A fogalmazás tanítása „„ .„„ 153
Wlassics miniszter beszéde „„ . 129
Zárójelentések a milleniumi tanügyi kongresszusról:
I. Titkári jelentés, Kovács Jánostól „„ „„ ,„, „„ „„ „„ 558
II. Pénztárosi jelentés, Beke Manótól .„, ,„. „„ „„ 566
II. Hazai irodalom.
Ballenegger Henrik, Feuillet: Le village, ism. bn „„ 440
Ballagi Géza: A magyar alkotmány, Székely György „„ „„ 45
Balogh Péter: Magyar olvasókönyv, Máthé György „„ 431
Franklin-Társulat, Magyar remekirók „„ „„ „„ „„ „„ „„ 626
Kemény Ferencz és Szőllösi Jenő: Ungarische Pädagogische Revue „„ 625
Népnevelök könyvtára, szerk. Peres Sándor, ism. Schön József 307
Paedagogiai programmértekezések az 1899-1900. iskolai évről „„ .„, 441
Platz Bonifácz dr. Utazás a természetben. Kovács János „ 51
Téri József Racine: Athalie, Kelemen Béla „„ „ „„„ 312
Theisz Gyula dr. és Matskássy József, Franczia könyvtár. Oláh Béla 48
III. Külföldi irodalom.
Berthold Ottó: Lehrgang der Zukunftschule, Kemény Ferencz„„ 310
Couhertin P. de, Notes sur l'éducation publique, Kemény Ferencz 567
Külföldi lapokból, i. s.. 491, 620
Legerlotz O.: Der deutsclie Aufsatz, i. s. „„ „„ „„ .„, 434
Muche Klara, Was hat eine Mutter ihrer erwachsenen Tochter zu
sagen ? Kemény Ferencz „„ 495
Rückholdt A. dr., Französisclie Schulredensarten für den Sprachunterricht, tj. „„ 497
Türnau D. dr, Rabanus Maurus der praeceptor Germaniae, tj. ,„, „„ 49
Waneck Adolf: Das Realschulwesen Mährens 1848-1898, Téri József 497
Ziehen, Das Verhältniss der Herbartiscben Psychologie zur physiologisch-experimentellen Psychologie, Székely György 247
V. Vegyesek.
A tanító közhivatalnok „ 55
Az állami tanítóképzők új rendtartási szabályzata 56
A tankönyvbirálati szabályzat egyes hiányai (E) 58
Az egyetemi ifjúság tanítói működése 59
Uránia „„ „„ „„ 59
Ötödéves pótlékok 60
Szép és tiszta iskola ,„,, ,„, ______ .„. „„ .„, „„ „„ „„ „„ 61
Egységes népiskolai tanterv ,.„ ,„, ,„. „„ ,„, 96
II. Vilmos császár a középiskolai oktatásról (i. h.) „„ , 96
Országos ifjúsági tornaverseny .„, „„ 98, 444
Középiskolai tanárok fizetése a külföldön „„ 98
A középiskolák tantervének életbeléptetése .,„ . , 99
Az állami népiskolák fejlődése . .,„ .„, 99
Takarékoskodás tanítókban „„ 99
Mentőtanfolyam tanítóknak „„ .„, „„ ,„, 100
A közoktatási költségvetés tárgyalása 177
Közoktatási kérdés az igazságügyi vitában 178
Uj egyetemek - 179
A német helyesírás reformja (kf.) - - 180
A helyesírás kérdése az Akadémiában és az iskolában . 181
Az orvosi szigorlatok új szabályzata ,, 182
A középiskolai tanulók és a főiskolai hallgatók viszonya (kf.) „„ . 183
A Wodianer-díj első nyertesei - 183
Doctor rerum technicarum „„ - --- 252
Kereskedelmi főiskolák „„ „„ „„ ™ 253
A középiskolai tanáregyesület évi fölterjesztése 253
Utasítások a népiskolai tantervhez 254
Szülői értekezletek „„ „„ 254
A rang .„. 255
A budapesti egyetemi tanárok javadalmazása 256
A műszaki doctoratus szabályzata , „„314
Szünidei tanfolyamok itthon 314
Az iskolák zsúfoltsága ellen 315
Népiskolai szemléltető képek 315
A főváros iskolaügyének új vezetője 315
Uj könyvészeti munka 316
Az állami népiskolák uj rendje 443
Katonai gyakorlatok az iskolában - - -446
Magyar Filozófiai Társaság „„ - - -- 447
Nagy alapítvány a siketnémáknak 447
A felsőbb leányiskolák uj tanterve 499
Az Orsz. Középisk. Tanáregyesület közgyülése 503
Az Orsz. Polgárisk. Egyesület közgyűlése „.. - 504
A Tiszántúli ref. középisk. Tanáregyesület közgyűlése -- 504
A Magyarországi Tanítók Orsz. Bizottságának közgyűlése „„ .„. - 505
Szüneti tanfolyamok „„ „„ „„ - - 505
A Budapesti Szabad Egyetem - - - - - 506
Országos Képzőművészeti Tanács - - - 507
Uj paedagogiai társaság (i. s.) 508
Az ifjúsági irodalom megbirálása - 508
Wlassics kollégium „„ 509
A budapesti egyetem paedagogiai tanszékének betöltése 509
Tiszteljétek a nőket (kf.) 510
A kisdedóvó és a népiskola kapcsolata . 572
A kievi első gymnasium K. R. „„ . .™ - - - - - - 572
A Magyar Paedagogia 100-dik füzete ,„, 631
Egyetem Kassán „„ - . - - 632
Statisztikai adatok a magyarországi középiskolákról az 1900-1901.
tanévben, Auerhach Lipót... 632
A virág és a gyermek 635
V. Magyar Paedagogiai Társaság.
IX. nagygyűlés 1901 jan. 19-én,.., ... 100
Erődi Béla alelnök megnyitó beszéde - 101
Titkári jelentés „„ .„. 119
Zárószámla 125
Költségelőirányzat 126
Fölolvasó ülések „„ 61, 184, 317, 448, 575, 636
Hivatalos nyugtázás _ „„64,128,191,320,640
A pénztáros közleményei 64, 510
Beküldött könyvek ., 63, 127, 189, 319, 448, 510, 637
Helyreigazítások 127, 316
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Paedagogia 1901/1-10. Magyar Paedagogia 1901/1-10. Magyar Paedagogia 1901/1-10. Magyar Paedagogia 1901/1-10. Magyar Paedagogia 1901/1-10. Magyar Paedagogia 1901/1-10. Magyar Paedagogia 1901/1-10. Magyar Paedagogia 1901/1-10. Magyar Paedagogia 1901/1-10. Magyar Paedagogia 1901/1-10. Magyar Paedagogia 1901/1-10.

Könyvtári könyv volt.

A lapélek mintázottak.

Állapot:
15.000 Ft
7.500 ,-Ft 50
38 pont kapható
Kosárba