Regény, novella, elbeszélés témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Paedagogia 1900/1-10.

A Magyar Paedagogiai Társaság havi folyóirata - XI. évfolyam, 1-10. szám

Előszó

A PEDAGÓGIA FELADATA ÉS HELYE A TUDOMÁNYOK SORÁBAN.

Igen t. szakosztály!
Alkalomszerűnek tartottam, midőn a tanügyi kongresszus körében általános paedagogiai és iskolai szakosztály is alakult,... Tovább

Tartalom

I. Értekezések.
Beke Manó: Typikus hibák a mathematikai tanításban 520
Belják Bernát: Az epikai olvasmányról 366
Bihari F. Immanuel: Quintilianns eszménye 187, 253
Csengeri János: Az egyetem szerepe a tanárképzésben 449
Donner Lajos: A nevelés czélja 577
Fejes Áron: Paedagogiai képek egy modern középiskola életéből (New school Abbotsholme) 384
Geőcze Sarolta: A gyermekvédő kongresszus 1
Geőcze Sarolta: Ruskin 289
Geőcze Sarolta: A modern nevelés ferdeségei 351
Gombocz Zoltán: A kisérleti phonetika és a nyelvtanítás (Rajzokkal) 180
György Aladár: A nemzetközi gyermekvédő kongresszus Budapesten 8
Horvay Róbert: Nyári franczia tanfolyam a genfi egyetemen 34
Ifj. Imre Sándor: Az iskola és az egyetem 263
Ifj. Imre Sándor: Eötvös nézetei az oktatásra vonatkozó állami jogokról és
kötelességekről 457-530
Juba Adolf: A gyengetehetségűek iskoláztatása 19, 99
Kálmán Miksa: Franczia tanárjelöltjeink figyelmébe 605
Kemény Ferencz: Paedagogiai plebiscitumok 176
Kemény Ferencz: A világkiállítások nemzetközi iskolája 238
Kemény Ferencz: Pálffy János gróf alapítványa 513
Kont Ignácz: Franczia tanárjelöltjeink figyelmébe 191
Kovács János: A polgáriskola kérdéséhez : V. A «szakszerű irány» 299
Kovács János: A polgáriskola kérdéséhez : VI. Összefoglalás; a reform végrehajtása 345
Kovács Rezső: A játékdélutánokról 193
Kőrösi Henrik: Külföldi népiskolai szemléltető képek kiállítása 380
Körösi Sándor: Retrogad irányzat 247
Miskovits Ferencz: A vetítőkészülék az iskolában és azon kívül 410
Nagy László: A Tanítók Háza 171
Pethes János: A gyermek-psychologusok gyűlése Jenában 79
Schöber Emil: A természetrajz az új tantervben 593
Schön József: Művészet a népiskolában 359
Somogyi Géza: Egy minta állam 397
Székely György: Az érzelem fejlesztéseről 161
Téri József: Az osztrák új érettségi szabályzat a reáliskolák számára 39
Török István: A református tanítóképzők első terve 318
Verédy Károly: Zichy Antal emlékezete 81
Weszely Ödön: A magyar írásbeli dolgozatokról 225
Zigány Jolán: Egy-két szó az angol egyetemi életről 491
II. Hazai irodalom.
K. J.: Baranyai Gyula: A polgári iskolák reformjához. K. J. 132
Bódiss Jusztin: Csengeri János: Szemelvények Ovidiusból 123
Császár Elemér: Dézsi Lajos : Szenczi Molnár Albert I. Naplója, levelezése és irományai.
2. Életrajza. 432
Eötvös József báró összes művei végleges kiadásának programmja 63
Posh Árpád: Geréb József: Görög prózai szemelvények. 203
Neményi Imre: Hegedűs István : Apáczai Cseri János paedagogiai munkái 43
Rupp Kornél: Horváth Cyrill: A magyar irodalom története. 60
B. F.: Kiss János: A hittudományi oktatás nyelvéről 120
Vajda Gyula: Madzsar Gusztáv: A stilisztika tanításáról 328
Teveli Mihály: Markovics Sándor és Hegedűs Sándor: Német nyelv-, olvasó- és gyakorlókönyv szemléltető alapon. 501
Paedagogiai programmértekezések 335
Buday József: Pauer Imre: A lélektan alaptanai 418, 496, 541
Pecz Vilmos: Ó-kori lexikon 201
G. S.: Schön József: A szoczialismus ismertetése 196
Székely György: Szitnyai Elek: Lélektan és logika 273
Csengeri János: Tóth Sándor: A magyar nemzeti irodalom története 325
Szterényi Hugó: Vángel Jenő és Seemayer Villibald: Nagy képes természetrajz a hazai
művelt közönség számára 51
Vángel Jenő és Seemayer Villibald válasza 126
Viszonválasz Szterényi Hugótól 212
Zárószó Vángel J. és Seemayer F.-tól 215
III. Külföldi irodalom
IV. Ifjúsági- és gyemekirodalom
Csengeri János: Gaál Mózes: Hun és magyar mondák 327
Weszely Ödön: Robinson mint ifjusági könyv 623
V. Országos Közoktatási Tanács.
Az Orsz. Közokt. Tanács munkássága az 1899 -1900. évben 378
VI. Vegyesek.
A harmadik egyetem 65
Népiskolai szemléltető képek 66
A philologia az egyetemen 67
A Nibelungeposz középiskoláinkban 67
Fenntartandók-e a nyilvános évzáró vizsgálatok? 68
Az Eötvös-alap, a Tanítók Háza és Péterfy Sándor 69
Reáliskolai jelességek 69
A középiskolák új tanterveinek életbeléptetése 70
Rendtartási szabályzat a tanítóképzők számára 70
219 tanuló egy tanítóra 71
Szomorú esetek (kf) 72
Az orsz. tanítói nyugdijalap 1898-ban 72
Középiskolai tanárok kívánságai 73
Polgáriskolai igazgatók 73
Fővárosi iskolaügy 73, 221
Gyomlay Gyula görög története 77
Új állami iskolák 134
Testnevelési irányok (K. R.) 134
Nemzetközi paedagogiai könyvtár (kf.) 137
Magyar készítésű iskolai szerek 138, 284
Művészettörténeti előadások a középiskolákban 139
Tanítók és tanárok gyermekeinek tandíjmentessége 139
Az osztatlan népiskola tanterve 139
A leánygyimasiumról 139
A moszkvai egyetemről 215
A pécsi egyetem története 216
A középiskolai tanárképzőről 217
A harmadévi osztály vizsgálat a kereskedelmi iskolákban 217
Fordulat a különiskolák ügyében 218
Tandíjak a főváros községi iskoláiban 219
20,000 Korona a debreczeni kántusnak 220
Tanárok nyugdíj nélkül 221
A közoktatási költségvetés tárgyalása 279
Az igazi kereskedelmi akadémia 281
Az administratio egyszerűsítése 282
Pályanyertes tanítók 283
Tanárok mellékfoglalkozása 283, 342
A miniszter a polgáriskolai reformról 337
Egy főrend a nevelésről 338
Az iskola a színpadon. Imre S. 340
Női kereskedelmi tanfolyamok 341
Tüntetés a középiskolai reform mellett 341
Az osztatlan népiskola tanterve 342
A kisdednevelők közgyűlése és Pósa-ünnepe 343
Közgyűlések 443
Népszerű Paedagogia 439
A játékdélutánok 440
Uj qualificatio a polgáriskolai hat osztálynak 441
A papírfogyasztás apasztása 141
Gyógypaedagogiai szaktanítók képzése 442
A fogyatékos beszédűek tanítása 443
A tanítóképző tanárok kolozsvári közgyűlése 443
A kereskedelmi isk. tanárok szegedi közgyűlése 445
Vendéglős inasok iskolája 445
Szünidei cursusok Jénában (m.) 446
Gyógypedagogiai intézetek 507
Gyöngetehetségűek iskolája 507
Visszavonás 508
A jénai szünidei tanfolyam hallgatói 508
Antik helyesírás 509
A Középiskolai Tanáregyesület temesvári közgyűlése 565
A tanítói nyugdíjtörvény revisiója a M. T. O. B. közgyűlésén 566
Orvosi vizsgálatok Németországban 569
Leány fiúiskoláiban 569
A bécsi és budapesti egyetem hallgatósága az 1899-1900. évben 569
Magyar Egyetemi Szemle 570
Orsz. Ipari- és Kereskedelmi Oktatási Tanács 570
Polgáriskolai reformok 571
A Középiskolai Tanáregyesület vitatételei 571
«Tanbetyár» 572
A tankönyvbirálati szabályzat egy hiánya (kf.) 633
A képes levelezőlapok mint az érzékiség terjesztői (kf) 633
Az állami népiskolák helye 634
A Tanítók Kaszinójának vitatételei 634
Pályázathirdetés oláh tannyelvű gyakorlati magyar nyelvtanra 140
Pályázat Eötvös József báró életrajzára 285
Ministeri rendelet a hazai papíripar érdekében, és pótrendelet ehhez 510
VII. Magyar Paedagogiai Társaság.
Nagygyűlés 1900. január 20-án 140
Hegedűs István elnöki megnyitó beszéde 141
Titkári jelentés 152
Zárószámla 157
Költségelőirányzat 158
Havi fölolvasó ülések: 78, 222, 285, 573, 635
Hivatalos nyugtázás: 160, 288, 640
Értesítő: 223, 286
Beküldött könyvek: 80, 159, 224, 286, 344, 447, 511, 575, 638
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem