864.659

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyarország története I.

Az őskortól 1526-ig

Szerző

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 460 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér térképábrákkal, kihajtható mellékletekkel.

Tartalom

A Kárpát-medence és a magyar nép története a honfoglalás előtt (Őstörténet)
A kárpátok medencéjének lakói a magyarok előtt8
A Kárpát-medence őstörténete8
Kőkorszak8
A fémfeldolgozás kezdetei9
Bronzkor9
Vaskor10
A kelták11
A dákok11
Pannónia és Dacia a rómaiak, az alföld a lovas nomádok uralma alatt12
A római hódítás12
Társadalmi fejlődés ideológia13
A barbaricum14
Dacia provincia15
A pannóniai uralom hanyatlása16
A népvándorlás hullámai a Kárpátok medencéjében17
A hunok17
Attila birodalma19
Germán törzsek uralma20
Az avarok uralma21
A frank támadás23
Erdély a népvándorlás korában23
A honfoglaló magyarság kialakulása25
A magyar nép kialakulásának finnugor és ugor szakasza25
A finnugor nyelvrokonság25
Társadalomfejlődés a finnugor együttélés korában27
Az ugorkori fejlődés28
Az állattenyésztésre áttérés következményei29
A magyar pásztortársadalom vándorlása. A katonai demokrácia30
Vándorlás a mai Szovjetunió földjén30
A mezőgazdaság fejlettsége31
Társadalmi és szervezeti változások32
A honfoglalás előestéjén34
Magyarország története a feudalizmus korai szakaszában (A honfoglalástól kb. a 13. század derekáig)
A feudális viszonyok fejlődése (a honfoglalástól az államalapításig)39
A honfoglalás39
A honfoglalókkal kapcsolatban álló országok helyzete40
A honfoglaló magyarok hadszervezete43
A honfoglalás története44
Az osztályviszonyok fejlődése47
A pásztortársadalom válsága47
Az osztályviszonyok a szláv területeken49
Az ún. kalandozó hadjáratok50
A "kibékíthetetlen osztályellentétek" kialakulása54
Az állam megszervezése58
Harcok az államszervezésért58
Az István-kori állam gazdasági alapja. (A feudális földtulajdon kialakulása60
Az új magyar állam harca az idegen hódítók ellen65
A feudális földtulajdon monopóliumának kialakulása68
A "pogánylázadások"68
A korai feudális állam megszilárdulása72
A feudális földtulajdon monopóliumának kifejlődése76
A világi magánnagybirtok78
Az egyházi birtok80
Királyi birtok85
A honfoglaláskori pogány műveltség és a keresztény egyházi művelődés kezdetei87
A korai feudális állam a széttagolódás útján93
A bel- és külpolitika fejlődés Kálmántól III. Béláig93
Az állam III. Béla idején103
A feudális anarchia éleződése a 13. század elején106
A királyi birtokok népei és helyzetük a 13. század elején112
A "serviensek" (servientes regis)114
Az Aranybulla-mozgalom és eredményei115
Az egyházi nagybirtok reakciója: az 1231-i hulla és a beregi egyezmény120
A tatárjárás és következményei124
IV. Béla politikája a tatárjárás előtt124
A tatár hódítás jellege és szervezete. A tatárjárás126
IV. Béla bel- és külpolitikája a tatárjárás után132
Magyarország története az érett feudalizmus időszakában (kb. a 13. század derekától)
Feudális széttagoltság (a 13. század derekától kb. 1320-ig)143
Az árutermelés csíráinak jelentkezése143
A termelőerők fejlődése a magánnagybirtokon a 13. század folyamán143
A munkamegosztás fejlődése, városok alakulása146
Az uralkodó osztályon belüli rétegharcok kiéleződése156
A nemesi megye156
A tartományuraságok szervezete, magánhadsereg, familiaritás159
A paraszti osztályharc és eredményei a 13. század második felében162
Az inttergnum: a nagy tartományurak leverése176
Az egyszerű árutermelés rendjének kezdetei. Az uralkodó osztály törekvései az államhatalom rendi megosztására (kb. 1320-1382)184
A központi hatalom átmeneti megerősödése Károly Róbert idejében184
A királyi hatalom és a nagybirtokosság egyensúlya184
A magyar állam külpolitikájának fejlődése Károly Róbert idején. A külkereskedelem a 14. században189
Az állami pénzügy fejlődése Károly Róbert idején191
A banderiális hadrendszer192
Az árutermelés továbbfejlődése
A munka termelékenységének emelkedése a mezőgazdaságban és a paraszti árutermelés194
A bányászati fejlődés a 14. században199
A városok fejlődése, a céhek kezdődő kialakulása201
A rendi törekvések jelentkezése208
Az új nagybirtokosok felülkerekedése208
I. Lajos külpolitikája210
A hódító hadjáratok hatása a társadalmi ellentétek kiéleződésére. Az 1351. évi országgyűlés215
A világias irányú nemesi és városi műveltség elemei az egyházi kultúra keretei közt218
A városok fejlődése és a rendi képviseleti állam elemeinek kialakulása (1382-1439)233
A rendi-képviseleti állam elemeinek kialakulása233
Bárói ligák és dinasztiák harcai a hatalomért233
A rendi ellentétek fejlődése a kiszélesedő árutermelés talaján240
Zsigmond külpolitikája254
A huszitizmus magyarországi visszhangja és az erdélyi magyar-román parasztfelkelés258
A pénzjáradék előretörése és a zselléresedés a századforduló évtizedeiben258
Antifeudális harcok, eretnekmozgalmak262
Az 1437-38. évi erdélyi magyar-román parasztfelkelés266
Harcok a török hódítók ellen. A rendi-képviseleti állam kifejlődése (1439-1458)276
A hódítók visszaszorítása276
A török veszedelem kibontakozása a feudális pártharcok fokozódása idején276
A török háborők fordulata278
Összefogás a török visszaszorítására281
Küzdelmek a központi hatalom megszilárdításáért a rendi-képviseleti államban287
A rendi-képviseleti állam kifejlődése287
Újabb kísérletek a török visszaszorítására. A belgrádi győzelem293
Központosító törekvések a rendi-képviseleti államban a növekvő árutermelés és pénzgazdálkodás talaján (1458-1490)302
A rendi-képviseleti állam megszilárdítása és a központosítás kezedetei302
Mátyás királlyá választása és a központosítás kérdése302
A rendi-képviseleti állam megszilárdítása, függetlenségének és egységének biztosítása306
Harcok Boszniában a török hódítók ellen312
A központosító politika belső erőforrásai314
Az egyszerű árutermelés rendjének fejlődése314
Az osztályok és a központosító politika321
Az államhatalom központi szervezetének kiépítése328
Küzdelmek a központosítás belső és külső akadályaival328
Az új intézmények: hadsereg, hivatalok333
Küzdelmek a központosítás eredményeinek megszilárdításáért340
Mátyás hivatali-rendeleti kormányzása és a rendek340
"Két császár ellen"343
A világi elem megerősodése a műveltségben352
A rendi rekació és a röghöz kötő tendencia felülkerekedése az 1514. évi parasztháború. Mohács (1490-1526)368
A központosítás eredményeinek összeomlása368
A bárói rend uralma368
A központosítás intézményeinek hanyatlása372
A középnemesség harca a hatalomban való nagyobb részesedésért. A "köznemesi párt"375
A török veszély előtérbe kerülése, a Habsubrg hatalmi törekvések felújulása378
A jobbágyság helyzete a parasztháború küszöbén381
A városi és bányavárosi lakosság helyzete387
Helyi antifeudális mozgalmak387
Az 1514. évi magyarországi parasztháború392
A keresztes hadjárat. Dózsa György392
A parasztháború kirobbanása395
A parasztháború ideológiája396
A parasztháború felfelé ívelő szakasza399
A parasztháború hanyatlása406
Utolsó ellenállási kísérletek409
A városi lakosság és a bányamunkások szerepe a parasztháborúban411
A nemesi megtorlás412
A török hódítók elleni védelem összeomlása415
Az államszervezet további bomlása a parasztháború leverése után415
A török támadások megélénkülése421
A rendi küzdelmek kiéleződése424
A besztercebányai bányamunkásmozgalmak 1525-26426
A török veszély növekedése és az európai politika429
A feudális hadvezetés csődje. A népi ellenállás kezdetei430
Időrendi áttekintés436
Képmelléklet463
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyarország története I. Magyarország története I. Magyarország története I. Magyarország története I. Magyarország története I. Magyarország története I.

A védőborító sérült, enyhén kopott, foltos.

Állapot:
1.140 ,-Ft
6 pont kapható
Kosárba