821.182

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Századok 1984. (nem teljes évfolyam)

A Magyar Történelmi Társulat közlönye - 118. évfolyam 1-4. szám

Előszó

Részlet a könyvből:
Buza János
TÖRÖKKORI ÁLLATTARTÁSUNK
A „VADSZÁM" ÉS AZ ADÓZÁS TÜKRÉBEN
Immár százhúsz esztendeje annak, hogy Szilágyi Áron és Szilágyi Sándor1 csaknem két kötetnyi... Tovább

Tartalom

1.szám
TANULMÁNYOK
Buza János: Törökkori állattartásunk a „vadszám" és az adózás tükrében 3
Kemény G. Gábor: Felsőoktatásunk a dualizmus korában 64
KÖZLEMÉNYEK
Tóth Sándor: Kabarok (kavarok) a 9. századi magyar törzsszövetségben 92
James Ross Sweeney: Magyarország és a keresztes hadjáratok a 12-13. században 114
ELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN
Ember Győző: A levéltártudomány 125
TÖRTÉNETI IRODALOM
Urkundenbuch des Burgenlandes und der angrenzenden Gebiete der Komitate Wieselburg, ödenburg und Eisenburg (Ism.:
Szűcs Jenő) 146
Husitsky Tábor. Sborník Muzea husitského revoluoiiho hnuti (Ism.: Szarka László) 148
Bürokrácia és közigazgatási reformok magyarhonban (Ism.: Urbán Aladár) 149
Michel Beaud: Histoire du capitalisme 1500-1980 (Ism.:Majoros István) 152
Dávid Géza: A simontornyai szandzsák a 16. században (Ism.: Szakály Ferenc) 154
Trócsányi Zsolt: Erdély központi kormányzata (1540-1690) (Ism.: Szakály Ferenc) 157
Varga J. János: Szervitorok katonai szolgálata a XVI-XVII. századi dunántúli nagybirtokon (Ism.: Szakály Ferenc) . 160
Benczédi László: .Rendiség, abszolutizmus és centralizáció a XVII. század végi Magyarországon (1664-1685) (Ism.:
Péter Katalin) 163
Bogdán István: Régi magyar mulatságok, Bogdán István: Régi magyar históriák (Ism.:Fehér György) 164
Somogy Megye Múltjából 1981., 1982. (Ism.: Kőhegyi Mihály) . 166
FOLYÓIRATSZEMLE
Róbert E. Lerner: A Fekete Halál és a nyugat-európai eszkatológikus gondolkodás 170
- Lúdanyó és libuskái: XIV. Lajos Franciaországa a tündérmesék tükrében 172
- Je. B. Csernyák: A szabadkőművesség a 18. századi Nyugat-Európában 175
- Sung Bok Kim: Az osztály- viszonyok és a hadviselés hatása az amerikai függetlenségi háborúra: a New York-i példa 177 -Róbert E. Shalhope:
-PC második alkotmánymódosítás ideológiai gyökerei az Amerikai Egyesült Államokban 178
- Paula E. Hyman:Az európai zsidóság története 180
- Thomas W. Laqueur: Karolina királyné ügye. A politika művészete IV. György uralkodása alatt 182
- Eric H. Monkkonen: Randalírozó nép? Városi rend Amerikában a 19. és a 20. században 184
- Peter Fraser: Anglia háborús politikája és a liberalizmus válsága 1915 májusában 185 - Kenneth OReilly: A New Deal és az FBI 186 - A. A. Sevjakov: A szovjet-román viszony és Nicolae Titulescu 188
BIBLIOGRÁFIA 190
2.Szám
Fábiánné Kiss Erzsébet: A „Kossuth bankók" sorsa az osztrák uralom idején 273
Erdődy Gábor: Egység vagy szabadság. A német liberálisok dilemmáinak megítélése a Pesti Naplóban 1858-1871 304 KÖZLEMÉNYEK
Mészáros István: Az esztergomi középkori Collegium Christi
Lugosi Győző: Benyovszky Móric Madagaszkáron - „Antolegenda" és valóság
TÖRTÉNETI IRODALOM
William Doyle: Origins of the French Revolution (Ism.: Hahner Péter)Documente privind revolutia de la 1848 fn tárile románé. (Ism.: Trócsányi Zsolt) 394
Lukács Lajos: The Vatican and Hungary 1846-1878. Reports and correspondence on Hungary of the Apostolic Nunction in Vienna(Ism.: Balázs Péter) 397
The Modernization of Agriculture: Rural Transformation in Hungary,1848-1975. (Ism.:Ránki György) 400
Zachar József: Az osztrák-német liberális Alkotmánypárt és a politikai hatalom (Ism.: Heiszler Vilmos) - 402
N. D. Jerofejev: Narodnije szocialiszti v pervoj ruszszkoj revoljucii Ism.:Menyhárt Lajos) 404
Diószegi István: Nemzet, dinasztia, külpolitika (Ism.: Mérei Gyula) 406
Teodor Pavel: Mijcarea románilor pentru unitate najionala ji diplomata puterilor centrale. (Ism.: Szász Zoltán) 409
Hugh and Christopher Seton-Watson: The making of a New Europe.
R. W. Seton-Watson and the last years of Austria-Hungary (Ism.: Jeszenszky Géza) 411
Borsányi György-Kende János: Magyarországi munkásmozgalom 1867-1980 (Ism.: Gergely Jenő) 413
FOLYÓIRATSZEMLE
Carville Earle-Ronald Hofpnann: A modern gazdaság alapja: a mezőgazdaság és a munkabér-költségek az Amerikai Egyesült Államokban és Angliában 1800-1860 között 418
- Forrest McDonald-Grady McWhiney: A Dél útja az önállóságtól a félig-meddig rabszolga módra történő kizsákmányolásig 419
- William G. Roy: Az érdekek megjele-nítése és a politikai hatalom meghatározói: a méret, a szervezet össze-
függő rendszere és az amerikai iparágak mobilizációja, 1886-1905 között 420
- Paul Avrich: Kropotkin Amerikában 421 - Jean-Jacques Becker: A francia közvélemény és az 1914-es világháború kezdete 423
- William Graebner: Bizonytalan világ - Benjámin Spock szemével. Törekvések a társadalom újjászervezésére egy demokratikus kultúrában 1917 és 1950 között 424
- Az amerikai katonaság társadalomtörté-nete . Áttekintés és javaslat a kutatómunkához 425 - R. Manne: A Foreign Office és a brit-szovjet közeledés kudarca 427
- Russel H. S. Stolfi: A véletlen szerepe a történelemben. Az 1941-42-es orosz tél 428 - W. S. Linsenmeyer: Olasz béketapogatódzások Mussolini bukása előtt 429

3.szám
Ránki György: Oroszország gazdasági fejlődése 1861-1917 433
Kövér György: A brit tőkepiac és Magyarország: az Angol-magyar bank 1868-1879 486
KÖZLEMÉNYEK
Gunst Péter: A magyar mezőgazdaság piacviszonyai és a német piac az 1920-30-as években 513
Virágh Ferenc: Dél-Alföld agrárnépességének összetétele a századfordulón 531
FIGYELŐ
Kiss József: Hogyan készül Szolnokon a megyetörténet? 549
BESZÁMOLÓ
A Magyar Történelmi társulat 1983. évi tevékenységéről és az 1984. évi munkatervéről* 563
TÖRTÉNETI IRODALOM
Peter Uisch: Münzfunde und Geldumlauf in Westfalen in Mittelalter und Neuzeit (Ism.: Buza János) 576
Ránki György: Gazdaság és külpolitika. A nagyhatalmak harca a délkelet-európai gazdasági hegemóniáért (Ism.: Mérei Gyula) 577
Peretz Merchav: Linksozialisten in Európa zwischen den Weltkriegen (Ism.: Jemnitz János) 533
Romsics Ignác: Ellenforradalom és konszolidáció. A Horthy-rendszer első tíz éve. (Ism.: L Nagy Zsuzsa) 585
David E. Kaiser: Economic Diplomacy and the Origins of the Second Word War. Germany, Britain, France, and Eastern-Europe 1930-1939 (Ism.:Berend T. Iván) 586
Nemes Dezső: A biatorbágyi merénylet és ami mögötte van. (Ism.:Fehér András) 588
Alexandre Kum' A N'Dumb III: Hitler voulait l'Afrique (Ism.: Nagy László) 590
Hiller István - Németh Alajos: A háború és a felszabadulás krónikája. Sopron 1941-1945 (Ism.: Bellér Béla) 592
Bogdán Krizman: Pavelic i ustase (Ism.: A. Sajti Enikő) 594
Korom Mihály: Népi demokráciánk születése (Népi bizottságok és nemzeti összefogás Kelet-Magyarországon 1944 őszén) (Ism.: Ölvedi Ignác) 596
Rechtsextremismus in Österreich nach 1945. (Ism.: Tihanyi János) 599
FOLYÓIRATSZEMLE
Bemutatjuk a Journal of Contemporary History c. folyóiratot 601
Donald R. Hickey: Amerikai kereskedelmi korlátozások az 1812-es háború idején 602
I. D. Kovalcsenko: A történeti források az információelmélet fényében 603
Ileana Bauer - Anita Liepert: A Vormärz liberalizmusának differenciálódási folyamatához. Az ifjú hegeliánusokés az „Államlexikon" közötti kapcsolat 605
Ronald Aminzade and Randy Hodson: Társadalmi mobilitás egy francia városban a 19. század közepén 606
Tanulmányok a korai német liberalizmus történetéről 607
Lothar Gall: Bismarck Poroszországa, a birodalom és Európa 609
Bemard Macaigne: Tom Sawyértől Penrodig: gyermekábrázolások az amerikai népszerű irodalomban 1870-1910 610
Je. I. Csapkevics: Az orosz és kínai forradalmárok kapcsolatai a századelőn 611
David
Williams: A Bureau of Investigation és bírálói, 1919-1921: a politikai tevékenységek ellenőrzésének kezdete 613
C. Fischer: Az NSDAP SA szervezete, az egyszerű tagok társadalmi és ideológiai háttere a harmincas évek elején 614
KRÓNIKA
Degré Alajos] (Máthé Gábor)
616

4.szám
Tilkovszky Lóránt: „Budapesti Munkaközösség a békeszerződé-sek revíziójáért" (1925-1933) 621
Sípos József: A Kisgazdapárt és a Bethlen-kormány kezdeti tevékenysége 658
KÖZLEMÉNYEK
Czövek István: Arcképek a 19. századi orosz politika műhelyébői 709
Kukovecz György: A faji kérdés a kubai újgyarmati köztársaság társadalmi, politikai küzdelmeiben. (Az 1902-1959 kö-
zötti korszak néhány vonása) 730
Egedy Gergely: Buddhizmus és politika a gyarmati Burmában 759
DOKUMENTUMOK
Vonyó József: A Nemzeti Egység Pártja induló szervezésének első dokumentumai (1932. december-1933. január). 784
ÁLLÁSPONTOK, VÉLEMÉNYEK
Kosáry Domokos: A magyar történettudomány teendői és szer-
vezeti kérdései 832
Jean Suret-Canale: A négerkereskedelemtől a neokolonializmusig
- Afrika - történeti esszék (Ism.: Lugosi Győző) 860
Urs Bitterii: „Vadak" és „civilizáltak". Az európai-tengerentúli
érintkezés szellem-és kultúrtörténete (Ism.: Lugosi Győző) 863
Köves Erzsébet: Kelet és Nyugat. Orosz eszmék I. Miklós korá-
ban (Ism.: Niederhauser Emil) 866
Lothar Mach tan-Dietrich Miiles: Die Klassensymbiose von Jun-
kertum und Bourgeoisie. Zum Verhältnis von gesellschaft-
licher und politischer Herrschaft in Preussen-Deutschland
1850-1878/79 (Lsm.iErdődy Gábor) 868
E. H. Carr: From Napoleon to Stalin and other Essays (Ism.:
H. Haraszti Éva) 870
A Csongrád megyei munkásmozgalom 1868-1917. Válogatott
dokumentumok Csongrád megye munkásmozgalmának
történetéből (Ism.: Gadanecz Béla) 875
Walter Dornberger: Peenemünde. Die Geschichte der V-Waffen
(Ism.: Tihanyi János) 877
Népi demokratikus átalakulás Hajdú, Bihar megyékben 1945
november - 1948. június. Válogatott dokumetnumok
Hajdú-Bihar megye munkásmozgalmának felszabadulás
utáni történetéből (IsmFöglein Gizella) 878
Tanulmányok a bolgár-magyar kapcsolatok köréből (Ism.:
Hóvári János) 880
Sztojan Radev: Ungarija i Georgi Dimitrov. (Ism.: Niederhauser
Emil) 884
FOLYÓIRATSZEMLE
Charles Post: A kapitalizmus amerikai útja 886 - Dávid A.
Gerber: Shylock példája: antiszemitizmus és üzleti erkölcsök
Amerikában a 19. század közepén 887 - Dorothy Ross: Wood-
row Wilson és a pszichotörténelem 889 - I. D. Kovalcsenko,
A. Je. Sikló: Az orosz polgári történetírás válsága a századfordu-
lón 890 - M. Trachtenberg: Versailles hatvan év után 893 -
Wandycz, Piotr: A kisantant hatvan év távlatából 894 - D. L.
Wheeler: A rend szolgálatában; a portugál politikai rendőrség és
a brit, a német és a spanyol hírszerzés, 1932-45 895 -M. Seid-
man: Munka és forradalom; munkásellenőrzés Barcelonában a
spanyol polgárháború idején, 1936-38 896 - Sh. E. Fleming:
Spanyol-Marokkó és a „nemzeti felkelés", 1936-39; a protekto-
rátus katonai, gazdasági és politikai mozgósítása 897 - D. Win-
geate Pike: Franco és a tengelyhatalmak 899
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Századok 1984. (nem teljes évfolyam) Századok 1984. (nem teljes évfolyam)

Könyvtári könyv volt.

Állapot: Közepes
2.780 Ft
2.220 ,-Ft 20
11 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Századok 1984. (nem teljes évfolyam) Századok 1984. (nem teljes évfolyam) Századok 1984. (nem teljes évfolyam) Századok 1984. (nem teljes évfolyam) Századok 1984. (nem teljes évfolyam) Századok 1984. (nem teljes évfolyam) Századok 1984. (nem teljes évfolyam)

A számok borítói és a lapélei enyhén foltosak. A borítók kissé töredezettek, kopottak.

Állapot:
2.780 ,-Ft
14 pont kapható
Kosárba