Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

951.741

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Századok 1984. (nem teljes évfolyam)

A Magyar Történelmi Társulat közlönye - 118. évfolyam 1-4. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Előszó

Részlet a könyvből:
Buza János
TÖRÖKKORI ÁLLATTARTÁSUNK
A „VADSZÁM" ÉS AZ ADÓZÁS TÜKRÉBEN
Immár százhúsz esztendeje annak, hogy Szilágyi Áron és Szilágyi Sándor1 csaknem két kötetnyi... Tovább

Tartalom

1.szám
TANULMÁNYOK
Buza János: Törökkori állattartásunk a „vadszám" és az adózás tükrében 3
Kemény G. Gábor: Felsőoktatásunk a dualizmus korában 64
KÖZLEMÉNYEK
Tóth Sándor: Kabarok (kavarok) a 9. századi magyar törzsszövetségben 92
James Ross Sweeney: Magyarország és a keresztes hadjáratok a 12-13. században 114
ELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN
Ember Győző: A levéltártudomány 125
TÖRTÉNETI IRODALOM
Urkundenbuch des Burgenlandes und der angrenzenden Gebiete der Komitate Wieselburg, ödenburg und Eisenburg (Ism.:
Szűcs Jenő) 146
Husitsky Tábor. Sborník Muzea husitského revoluoiiho hnuti (Ism.: Szarka László) 148
Bürokrácia és közigazgatási reformok magyarhonban (Ism.: Urbán Aladár) 149
Michel Beaud: Histoire du capitalisme 1500-1980 (Ism.:Majoros István) 152
Dávid Géza: A simontornyai szandzsák a 16. században (Ism.: Szakály Ferenc) 154
Trócsányi Zsolt: Erdély központi kormányzata (1540-1690) (Ism.: Szakály Ferenc) 157
Varga J. János: Szervitorok katonai szolgálata a XVI-XVII. századi dunántúli nagybirtokon (Ism.: Szakály Ferenc) . 160
Benczédi László: .Rendiség, abszolutizmus és centralizáció a XVII. század végi Magyarországon (1664-1685) (Ism.:
Péter Katalin) 163
Bogdán István: Régi magyar mulatságok, Bogdán István: Régi magyar históriák (Ism.:Fehér György) 164
Somogy Megye Múltjából 1981., 1982. (Ism.: Kőhegyi Mihály) . 166
FOLYÓIRATSZEMLE
Róbert E. Lerner: A Fekete Halál és a nyugat-európai eszkatológikus gondolkodás 170
- Lúdanyó és libuskái: XIV. Lajos Franciaországa a tündérmesék tükrében 172
- Je. B. Csernyák: A szabadkőművesség a 18. századi Nyugat-Európában 175
- Sung Bok Kim: Az osztály- viszonyok és a hadviselés hatása az amerikai függetlenségi háborúra: a New York-i példa 177 -Róbert E. Shalhope:
-PC második alkotmánymódosítás ideológiai gyökerei az Amerikai Egyesült Államokban 178
- Paula E. Hyman:Az európai zsidóság története 180
- Thomas W. Laqueur: Karolina királyné ügye. A politika művészete IV. György uralkodása alatt 182
- Eric H. Monkkonen: Randalírozó nép? Városi rend Amerikában a 19. és a 20. században 184
- Peter Fraser: Anglia háborús politikája és a liberalizmus válsága 1915 májusában 185 - Kenneth OReilly: A New Deal és az FBI 186 - A. A. Sevjakov: A szovjet-román viszony és Nicolae Titulescu 188
BIBLIOGRÁFIA 190
2.Szám
Fábiánné Kiss Erzsébet: A „Kossuth bankók" sorsa az osztrák uralom idején 273
Erdődy Gábor: Egység vagy szabadság. A német liberálisok dilemmáinak megítélése a Pesti Naplóban 1858-1871 304 KÖZLEMÉNYEK
Mészáros István: Az esztergomi középkori Collegium Christi
Lugosi Győző: Benyovszky Móric Madagaszkáron - „Antolegenda" és valóság
TÖRTÉNETI IRODALOM
William Doyle: Origins of the French Revolution (Ism.: Hahner Péter)Documente privind revolutia de la 1848 fn tárile románé. (Ism.: Trócsányi Zsolt) 394
Lukács Lajos: The Vatican and Hungary 1846-1878. Reports and correspondence on Hungary of the Apostolic Nunction in Vienna(Ism.: Balázs Péter) 397
The Modernization of Agriculture: Rural Transformation in Hungary,1848-1975. (Ism.:Ránki György) 400
Zachar József: Az osztrák-német liberális Alkotmánypárt és a politikai hatalom (Ism.: Heiszler Vilmos) - 402
N. D. Jerofejev: Narodnije szocialiszti v pervoj ruszszkoj revoljucii Ism.:Menyhárt Lajos) 404
Diószegi István: Nemzet, dinasztia, külpolitika (Ism.: Mérei Gyula) 406
Teodor Pavel: Mijcarea románilor pentru unitate najionala ji diplomata puterilor centrale. (Ism.: Szász Zoltán) 409
Hugh and Christopher Seton-Watson: The making of a New Europe.
R. W. Seton-Watson and the last years of Austria-Hungary (Ism.: Jeszenszky Géza) 411
Borsányi György-Kende János: Magyarországi munkásmozgalom 1867-1980 (Ism.: Gergely Jenő) 413
FOLYÓIRATSZEMLE
Carville Earle-Ronald Hofpnann: A modern gazdaság alapja: a mezőgazdaság és a munkabér-költségek az Amerikai Egyesült Államokban és Angliában 1800-1860 között 418
- Forrest McDonald-Grady McWhiney: A Dél útja az önállóságtól a félig-meddig rabszolga módra történő kizsákmányolásig 419
- William G. Roy: Az érdekek megjele-nítése és a politikai hatalom meghatározói: a méret, a szervezet össze-
függő rendszere és az amerikai iparágak mobilizációja, 1886-1905 között 420
- Paul Avrich: Kropotkin Amerikában 421 - Jean-Jacques Becker: A francia közvélemény és az 1914-es világháború kezdete 423
- William Graebner: Bizonytalan világ - Benjámin Spock szemével. Törekvések a társadalom újjászervezésére egy demokratikus kultúrában 1917 és 1950 között 424
- Az amerikai katonaság társadalomtörté-nete . Áttekintés és javaslat a kutatómunkához 425 - R. Manne: A Foreign Office és a brit-szovjet közeledés kudarca 427
- Russel H. S. Stolfi: A véletlen szerepe a történelemben. Az 1941-42-es orosz tél 428 - W. S. Linsenmeyer: Olasz béketapogatódzások Mussolini bukása előtt 429

3.szám
Ránki György: Oroszország gazdasági fejlődése 1861-1917 433
Kövér György: A brit tőkepiac és Magyarország: az Angol-magyar bank 1868-1879 486
KÖZLEMÉNYEK
Gunst Péter: A magyar mezőgazdaság piacviszonyai és a német piac az 1920-30-as években 513
Virágh Ferenc: Dél-Alföld agrárnépességének összetétele a századfordulón 531
FIGYELŐ
Kiss József: Hogyan készül Szolnokon a megyetörténet? 549
BESZÁMOLÓ
A Magyar Történelmi társulat 1983. évi tevékenységéről és az 1984. évi munkatervéről* 563
TÖRTÉNETI IRODALOM
Peter Uisch: Münzfunde und Geldumlauf in Westfalen in Mittelalter und Neuzeit (Ism.: Buza János) 576
Ránki György: Gazdaság és külpolitika. A nagyhatalmak harca a délkelet-európai gazdasági hegemóniáért (Ism.: Mérei Gyula) 577
Peretz Merchav: Linksozialisten in Európa zwischen den Weltkriegen (Ism.: Jemnitz János) 533
Romsics Ignác: Ellenforradalom és konszolidáció. A Horthy-rendszer első tíz éve. (Ism.: L Nagy Zsuzsa) 585
David E. Kaiser: Economic Diplomacy and the Origins of the Second Word War. Germany, Britain, France, and Eastern-Europe 1930-1939 (Ism.:Berend T. Iván) 586
Nemes Dezső: A biatorbágyi merénylet és ami mögötte van. (Ism.:Fehér András) 588
Alexandre Kum' A N'Dumb III: Hitler voulait l'Afrique (Ism.: Nagy László) 590
Hiller István - Németh Alajos: A háború és a felszabadulás krónikája. Sopron 1941-1945 (Ism.: Bellér Béla) 592
Bogdán Krizman: Pavelic i ustase (Ism.: A. Sajti Enikő) 594
Korom Mihály: Népi demokráciánk születése (Népi bizottságok és nemzeti összefogás Kelet-Magyarországon 1944 őszén) (Ism.: Ölvedi Ignác) 596
Rechtsextremismus in Österreich nach 1945. (Ism.: Tihanyi János) 599
FOLYÓIRATSZEMLE
Bemutatjuk a Journal of Contemporary History c. folyóiratot 601
Donald R. Hickey: Amerikai kereskedelmi korlátozások az 1812-es háború idején 602
I. D. Kovalcsenko: A történeti források az információelmélet fényében 603
Ileana Bauer - Anita Liepert: A Vormärz liberalizmusának differenciálódási folyamatához. Az ifjú hegeliánusokés az „Államlexikon" közötti kapcsolat 605
Ronald Aminzade and Randy Hodson: Társadalmi mobilitás egy francia városban a 19. század közepén 606
Tanulmányok a korai német liberalizmus történetéről 607
Lothar Gall: Bismarck Poroszországa, a birodalom és Európa 609
Bemard Macaigne: Tom Sawyértől Penrodig: gyermekábrázolások az amerikai népszerű irodalomban 1870-1910 610
Je. I. Csapkevics: Az orosz és kínai forradalmárok kapcsolatai a századelőn 611
David
Williams: A Bureau of Investigation és bírálói, 1919-1921: a politikai tevékenységek ellenőrzésének kezdete 613
C. Fischer: Az NSDAP SA szervezete, az egyszerű tagok társadalmi és ideológiai háttere a harmincas évek elején 614
KRÓNIKA
Degré Alajos] (Máthé Gábor)
616

4.szám
Tilkovszky Lóránt: „Budapesti Munkaközösség a békeszerződé-sek revíziójáért" (1925-1933) 621
Sípos József: A Kisgazdapárt és a Bethlen-kormány kezdeti tevékenysége 658
KÖZLEMÉNYEK
Czövek István: Arcképek a 19. századi orosz politika műhelyébői 709
Kukovecz György: A faji kérdés a kubai újgyarmati köztársaság társadalmi, politikai küzdelmeiben. (Az 1902-1959 kö-
zötti korszak néhány vonása) 730
Egedy Gergely: Buddhizmus és politika a gyarmati Burmában 759
DOKUMENTUMOK
Vonyó József: A Nemzeti Egység Pártja induló szervezésének első dokumentumai (1932. december-1933. január). 784
ÁLLÁSPONTOK, VÉLEMÉNYEK
Kosáry Domokos: A magyar történettudomány teendői és szer-
vezeti kérdései 832
Jean Suret-Canale: A négerkereskedelemtől a neokolonializmusig
- Afrika - történeti esszék (Ism.: Lugosi Győző) 860
Urs Bitterii: „Vadak" és „civilizáltak". Az európai-tengerentúli
érintkezés szellem-és kultúrtörténete (Ism.: Lugosi Győző) 863
Köves Erzsébet: Kelet és Nyugat. Orosz eszmék I. Miklós korá-
ban (Ism.: Niederhauser Emil) 866
Lothar Mach tan-Dietrich Miiles: Die Klassensymbiose von Jun-
kertum und Bourgeoisie. Zum Verhältnis von gesellschaft-
licher und politischer Herrschaft in Preussen-Deutschland
1850-1878/79 (Lsm.iErdődy Gábor) 868
E. H. Carr: From Napoleon to Stalin and other Essays (Ism.:
H. Haraszti Éva) 870
A Csongrád megyei munkásmozgalom 1868-1917. Válogatott
dokumentumok Csongrád megye munkásmozgalmának
történetéből (Ism.: Gadanecz Béla) 875
Walter Dornberger: Peenemünde. Die Geschichte der V-Waffen
(Ism.: Tihanyi János) 877
Népi demokratikus átalakulás Hajdú, Bihar megyékben 1945
november - 1948. június. Válogatott dokumetnumok
Hajdú-Bihar megye munkásmozgalmának felszabadulás
utáni történetéből (IsmFöglein Gizella) 878
Tanulmányok a bolgár-magyar kapcsolatok köréből (Ism.:
Hóvári János) 880
Sztojan Radev: Ungarija i Georgi Dimitrov. (Ism.: Niederhauser
Emil) 884
FOLYÓIRATSZEMLE
Charles Post: A kapitalizmus amerikai útja 886 - Dávid A.
Gerber: Shylock példája: antiszemitizmus és üzleti erkölcsök
Amerikában a 19. század közepén 887 - Dorothy Ross: Wood-
row Wilson és a pszichotörténelem 889 - I. D. Kovalcsenko,
A. Je. Sikló: Az orosz polgári történetírás válsága a századfordu-
lón 890 - M. Trachtenberg: Versailles hatvan év után 893 -
Wandycz, Piotr: A kisantant hatvan év távlatából 894 - D. L.
Wheeler: A rend szolgálatában; a portugál politikai rendőrség és
a brit, a német és a spanyol hírszerzés, 1932-45 895 -M. Seid-
man: Munka és forradalom; munkásellenőrzés Barcelonában a
spanyol polgárháború idején, 1936-38 896 - Sh. E. Fleming:
Spanyol-Marokkó és a „nemzeti felkelés", 1936-39; a protekto-
rátus katonai, gazdasági és politikai mozgósítása 897 - D. Win-
geate Pike: Franco és a tengelyhatalmak 899
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Századok 1984. (nem teljes évfolyam) Századok 1984. (nem teljes évfolyam)

Könyvtári könyv volt.

Állapot: Közepes
2.980 Ft
2.380 ,-Ft 20
12 pont kapható
Kosárba