803.195

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Századok 1976/1-6.

A Magyar Történelmi Társulat közlönye - 110. évfolyam 1-6. szám

Tartalom

Tanulmányok
Bán Imre: Korai felvilágosodás és nemzeti műveltség1052
Gergely Jenő: A keresztényszocialisták politikai szerepe az ellenforradalom első éveiben (1919-1923)225
Glatz Ferenc: Történetíró, jelenkor, interpretáció (Történetpolitikai koncepció és "történetfilozófiai" irányzat Szekfű Gyula Der Staat Ungarn c. művében)181
Gonda Imre: A monarchiabeli cseh nemzeti mozgalom szerepe az első világháború éveiben (1916-1917)607
Kemény G. Gábor: Mocsáry Lajos és a nemzetiségi egyenjogúság587
Kerekes Lajos: A Habsburg-restaurációs kísérletek és az osztrák-magyar viszony 1921-ben3
Korom Mihály: Az Ideiglenes Nemzetgyűlés debreceni ülése és az Ideiglenes Nemzeti Kormány megalakítása641
Köpeczi Béla: A Rákóczi-szabadságharc és Európa1009
Kövér György: A diplomás értelmiség társadalmi származása Oroszországban a 19-20. század fordulóján433
Nagy Zsuzsa, L.: Az Egyesült Államok és a Duna-medence 1919-193851
Pölöskei Ferenc: Hatalmi viszonyok 1919 őszén Magyarországon757
Stier Miklós: Oktató-nevelő munka a Szociáldemokrata Pártban és a szakszervezetekben803
Székely György: Törzsek alkonya - népek születése (Közép- és Kelet-Európa a magyar honfoglalás után)415
Várkonyi Ágnes, R.: Társadalmi fejlődés és állami önállóság (Habsburg-abszolutizmus és független Magyarország)1018
Közlemények
Bajomi Lázár Endre: A Párizsi Kommün száműzöttei Magyarországon675
Barla Gyula: Adatok a fiatal Kemény politikai tevékenységéhez és nézeteihez461
Bérenger, Jean: A francia politika és a kurucok (1676-1681)273
Erdmann Gyula: Lónya Lónyai Gábor naplója914
Hamar Mária: A magyar nyelv kötelező tanításáról szóló 1879. évi törvényről84
Kállay István: Az Esterhzy hercegi hitbizomány központi igazgatása a 18. század második felében853
Kiss Erzsébet, Fábiánné: A magyar egészségügyi szakigazgatás szervezete és problémái 1848-49-ben294
Mészáros László: A hódoltsági latinok, görögök és cigányok történetéhez (16. századi oszmán-török szórványadatok)474
Rényi Zsuzsa, Árvayné: Gróf Fekete János történetírói próbálkozásairól691
Rónai Tamás: Jászi Oszkár a dunai kérdésről 1933 és 1939 között77
A történelemtanítás kérdései
Szabolcs Ottó - Unger Mátyás: Egy nemzetközi tanácskozás tapasztalatai (Történelem-tanítási szimpózium Varsóban és Krakkóban)119
Unger Mátyás lásd Szabó Ottó
A XIV. nemzetközi történész kongresszusról
Arató Endre: Beszámoló a kongresszus munkájáról490
Elekes Lajos: A "Történelem és társadalom" c. téma vitájáról511
Mérei Gyula: Hozzászólás E. Sestan és P. Brezzi "A historiográfia mint történettudomány" című referátumához517
Székely György: Ismertetés Mócsy András "A limes és a provinciák" című referátumának vitájáról525
Beszámoló
Bartha Antal: Nemzetközi őstörténeti konferencia Novoszibirszkben699
Jemnitz János - Mucsi Ferenc: A XI. linzi konferencia (1975. szept. 9-13.)706
Mucsi Ferenc lásd Jemnitz János
A Magyar-Csehszlovák Történész Vegyesbizottság tudományos ülésszaka (-r. -l.)1106
A Magyar Történelmi Társulat tisztújító közgyűlése (Ember Győző, Szabolcs Ottó, Pamlényi Ervin hozzászólásával)327
A Magyar Történelmi Társulat vándorgyűlése. Berend T. Iván: A történelem mint tudományos diszciplina - és mint iskolai stúdium529
Hozzászólások (Mann Miklós összeállítása)540
"A régi lengyel irodalom és az európai irodalmak." Beszámoló egy irodalomtörténeti kongresszusról (Petneki Áron)956
A sárospataki nemzetközi tudományos ülésszakról (Zachar József)1070
Figyelő
Vörös Károly: A vidéki periodikák és a történettudomány125
A Rákóczi-emigráció Törökországban (Összeállította Maria M. Mravkarová)1121
Helytörténeti kiadványok (Benda Kálmán)1131
Történeti irodalom
Adriányi, Gabriel: Ungarn und das I. Vaticanum (Ism. Lukács Lajos)167
Arató Endre: A feudális nemzetiségtől a polgári nemzetig. A magyarországi nem magyar népek nemzeti ideológiájának előzményei (Ism. Niederhauser Emil)553
A finn-ugor őshaza nyomában (Ism. Bartha Antal)965
A KMP első kongresszusa. Dokumentumgyűjtemény (Ism. Liptai ErvinnéI)555
A magyarországi céhes kézműipar forrásanyagának katasztere I. (Ism. Dóka Klára)1169
A múlt magyar tudósai (Ism. Gergely András)978
A népszerű történelem-sorozat új kiadványai (Ism. Sávoly Máris)1180
Ausztria története lengyel tükörben (Ism. Kovács Endre)712
Bak, M. János: Königtum und Stände in Ungarn im 14-16. Jahrhundert (Ism. Fügedi Erik)571
Barta Gábor - Fekete Nagy Antal: Parasztháború 1514-ben (Ism. Szakály Ferenc)565
Bellér Béla: Az ellenforradalom nemzetiségi politikájának kialakulása (Ism. Szász Zoltán)980
Berend T. Iván: A szocialista gazdaság fejlődése Magyarországon 1945-1968 (Ism. Birta István)132
Beyerly, Elisabeth: The Europocentric Historiography of Russia (Ism. Niederhauser Emil)154
Bonyhád a 18-20. században (Ism. Fehér István)1173
Borsodi történelmi évkönyv IV. (III.). (Ism. Szakács Sándor)379
Csapodi Csaba: A "Magyar Codexek" elnevezésű gyűjtemény (Ism. Érszegi Géza)152
Csatári, Dániel: Dans la tourmente. Les relations hungaro-roumaines de 1940 á 1945 (Ism. Tilkovszky Loránt)962
Csonka Rózsa: Agrárproblémák, parasztmozgalmak és a Kommunista Internacionálé agrárpolitikája (1919-1929) (Ism. Vida István)1176
Diószegi István: Két világháború árnyékában. Nemzetközi kapcsolatok története 1919-1939 (Ism. Stemler Gyula)144
Duclos, Jacques: Harcaim, emlékeim. 1910-1945 (Ism. Jemnitz János)724
Die Korrespondenz Ferdinands I. (Ism. Hermann Zsuzsanna)967
Die Städte des Burgenlandes (Ism. Kállay István)156
Eyll, Klara von: Voraussetzungen und Entwicklungslinien von Wirtschaftsarchiven bis zum zweiten Weltkrieg (Ism. Szekeres József)559
Erdmann Gyula - Pető Iván: Dokumentumok a magyar szénbányászat történetéből (1945-1949) (Ism. Varga F. János)734
Egyetemes történeti tanulmányok VIII. (Ism. Niederhauser Emil)1183
"Emlékül hagyom az unokáknak, dédunokáknak, lássák, hogy éltünk, s hogy az ő életük szebb legyen egyszer..." (Ism. Gergely András)166
1848/49 zalai eseménytörténete (Ism. Szőcs Sebestyén)163
Fekete Nagy Antal lásd Barta Gábor
Forradalomban, háborúban (Ism. Györkei Jenő)141
Gaál Endre: Válogatott dokumentumok a szegedi ipari munkások szocialista szakmai szervezkedésének történetéből 1890-1904 (Ism. Soós Pál)1175
George Barit si contemporanii sai. I. köt. (Ism. Miskolczy Ambrus)1172
Grickevics, A. P.: Csasztnovladelcseszkie goroda Beloruszszii v 16-18. vv. (Ism. Niederhauser Emil)976
Großhoff, Helmut - Annelies, Lauch - Ulf, Lehmann: Humanistische Traditionen der russischen Aufklärung (Ism. Niederhauser Emil)1161
Heyduk, Bronislaw: Dahlbergh w Polsce (Ism. Petneki Áron)151
Hiller István: A soproni egyetemi hallgatók mozgalmai a két világháború között (Ism. Fogarassy László)989
Hungary and Sweden. Early contacts, early sources (Ism. N. Balogh Anikó)1167
Hystorika. Studia metodologiczne (Ism. Niederhauser Emil)737
Irinyi Károly: Mitteleuropa-tervek és az osztrák-magyar közgondolkodás (Ism. Somogyi Éva)719
Iszorija Francii v treh tomah (Ism. Niederhauser Emil)136
Jordáky Lajos: A Román Nemzeti Párt megalakulása (Ism. Miskolczy Ambrus)727
Kerekes Lajos: Az első osztrák köztársaság alkonya. Mussolini, Gömbös és az osztrák Heimwehr (Ism. Ördögh Piroska)377
Kis Aladár: Olaszország története 1748-1968 (Ism. L. Nagy Zsuzsa)731
Kolomejczik, Norbert: Rewolucje Ludowe w Europie 1939-1948 (Ism. Vályi-Nagy József)381
Koszyk, Kurt: Die Presse der deutschen Sozialdemokratie. Eine Bibliographie (Ism. Jemnitz JÁnos)387
Koszlovszkij, P. G.: Magnatszkoje hozjajsztvo Bjeloruszsziji vo vtoroj polovinye XVIII. veke (Ism. Gebei Sándor)1162
Köpeczi Béla: Az "új baloldal" ideológiája (Ism. Szilágyi János)135
Kühnrich, Heinz: Partizánháború Európában. 1939-1945 (Ism. Gazsi József)375
Lauch, Annelis lásd Großhoff, Helmut
Lehmann, Ulf lásd Gro$shoff, Helmut
Lengyel István: A Breszt-litovszki béketárgyalások (Ism. Gonda Imre)146
Mérey Klára, T.: A parasztság élete és sorsa a Somogy megyei Hunyadi-birtokon 1767-1867 (Ism. Oláh József)735
Mirnic, Josip: Nemci u Backoj u drugom svetskom ratu (Ism. Tilkovszky Loránt)557
Magyar műemlékvédelem 1971-1972 (Ism. Fügedi Erik)149
Magyar-szovjet kapcsolatok 1948-1970 (Ism. Izsák Lajos)721
Nagy László: Magyar hadsereg és hadművészet a harmincéves háborúban (Ism. Borosy András)1164
Oláh József: Az akasztói-vésztői uradalmak gazdálkodása a 19-20. század fordulóján (Ism. Für Lajos)969
Otetea, Andrej: A reneszánsz és a reformáció (Ism. Heckenast Gusztáv)729
Obcsesztvenno-politicseszkie dvizsenija v Central'noj Evrope v 19. - nacsale 20. v. (Ism. Niederhauser Emil)982
Papp Lajos: Törvényen kívül (Ism. Urbán Károly)985
Péter Katalin: A magyar romlásnak századában (Ism. Benczédi László)1159
Pető Iván lásd Erdmann Gyula
Pintér István: Magyar antifasizmus és ellenállás (Ism. Gazsi József) 142
Procacci, Giuliano: Storia degli italiani (Ism. Réti György)385
Pest-budai hivatali utasítások a XVIII. században (Ism. Heckenast Gusztáv)561
Rácz Zoltán: Jezsuiták tegnap és ma (Ism. Bellér Béla)161
Radó Sándor: Dóra jelenti (Ism. Szabolcs Ottó)383
Rodinson, Maxime: Mohamed (Ism. Dávid Géza)1158
Rákóczi-kori tudományos ülésszak 1973. szeptember 20-21. A Rákóczi-kori kutatások újabb eredményei (Ism. Heckenast Gusztáv)1151
Rapporti veneto - ungheresi all'epoca del Rinascimento (Ism. Takács József)1168
Sas Andor: A koronázási város. A bécsi kongresszusról a nagy márciusig. 1818-1848 (Ism. Fogarassy László)1171
Schaedlinger, Anton C.: Osmanische Numismatik (Ism. Buza János)147
Sipos Péter: Imrédy Béla és a Magyar Megújúlás Pártja (Ism. Tilkovszky Loránt)1178
Soboul, Albert: A francia forradalom története (1789-1799). (Ism. Niederhauser Emil)373
Szabó György: Abafáji Gyulay Pál (Ism. Péter Katalin)158
Szkrünnikov, R. G.: Rosszija poszle opricsnyinü (Ism. Szvák Gyula)725
Somogy megye múltjából 1974, 1975 (Ism. T. Mérey Klára)971
Tóth, Adalbert: Parteien und Reichstagswahlen in Ungarn 1848-1892 (Ism. Szabó Dániel)562
Tóth István: A rómaiak Magyarországon (Ism. Castiglione László)1152
Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen (Ism. Engel Pál)1156
Vajay, Szabolcs de: Der Eintritt des ungarischen Stämmebundes in die europäische Geschichte (862-933) (Ism. Bartha Antal)1154
"Vár egy új világ" - Tanulmányok a szociális irodalom történetéből (Ism. K. Nagy Magda)138
Világtörténet képekben. II. köt, 1640-től 1970-ig (Ism. H. Haraszti Éva)986
Vízügyi történeti füzetek (Ism. Dóka Klára)564
Wojtkiewicz, Stanislaw Strumph: A tábornok halála (Ism. Godó Ágnes)157
Folyóiratszemle
Appleby, Andrew B.: Agrárkapitalizmus vagy földesúri reakció? Északnyugat-Anglia, 1500-1700743
Barg, M. A.: A 16-18. századi polgári forradalmak összehasonlító történeti vizsgálata991
Bazilov, L.: 1911. szeptember 11. rejtélye998
Berghauzen, Janusz: Lengyel-szlovák kapcsolatok 1938-1947 között748
Botz, Gerhard: Otto Bauer fasizmuselméletének keletkezése és tartalma575
Brown, Elisabeth A. R.: Egy szerkezet zsarnoksága: a feudalizmus és Európa középkor-történészei1189
Cohen, Jack: Néhány gondolat a munkásosztályról401
Csernomorszkij, M. N.: A Szovjetunió ipara 1928-29-ben1002
Dazsina, I. M.: Három forradalom aktív résztvevője és történésze (V. I. Nyevszkij születésének 100. évfordulója alkalmából)1190
Domnyics, M. Ja.: A keresztény szakszervezetek a második világháború éveiben398
Finucane, R.C.: A középkori csodák579
Fogel, Robert William: A kvantitatív módszer határai a történelemben746
Galandauer, J.: A viharos 1905-ös esztendő Bohumir Smeral életében752
Hillgruber, Andreas: Politikatörténet mai szemmel578
Holton, R. J.: A Daily Citizen a Daily Herald ellen 1912-1915. Küzdelem a munkás napilapért és ennek kapcsolata a munkásság nyugtalanságával392
Ivanov, G.M.: A történeti forrás pozitivista koncepciójának krízise és B. Crose397
Janácek, J. - Kucera, J.: Nemesfémkészletek a fehérhegyi csata előtti Csehországban747
Kerrigan, Peter: John Maclean. Halálának 50. évfordulójára396
Kim, P.M.: A kultúráról mint a történeti kutatás tárgyáról402
Kolomejcev, V.F.: De Gaulle és Franciaország külpolitikája400
Král, V.: Az 1945 májusi prágai felkelés nemzetközi összefüggései751
Kucera, J. lásd Janácek, J.
Mayer, Arno, J.: Az alsó-középosztály mint történelmi probléma997
Mironov, B.M.: A gabonaárak Oroszországban az 1801-1914-es években391
Nyecskina, N.V.: A dekabristák és a három forradalom problémája1186
Oszipova, T.V. - Szobolev, P.N.: Lenin koncepciója az osztály-erőviszonyok alakulásáról az Októberi Forradalomban1191
Petrusev, A.J.: A "német historizmus" hagyományai a nyugat-német polgári történetírásban995
Raeff, Marc: A jól szabályozott rendőri állam és a modernség kifejlődése a tizenhetedik és tizennyolcadik századi Európában994
Senn, Alfred Erich: Lenin Svájcból való 1917. évi hazatérésének új dokumentumai395
Sevjakov, A.A.: A diplomáciai kapcsolatok felvétele a Szovjetunió, valamint a közép- és délkelet-európai országok között1000
Shorter, Edward: Női emancipáció, születésszabályozás és termékenység az európai történelemben577
Szaharov, A.M.: A histográfiai kutatások tárgyáról573
Szobolev, P.N. lásd Oszipova, T.V.
Tazbir, Janusz: A lengyel reformáció társadalmi és területi kiterjedése1185
Ugarov, J.F.: A moszkvai proletariátus kialakulása és összetétele az 1905-1907-es forradalom előestéjén744
Vartiková, M.: A Szlovák Kommunista Párt össz-szlovákiai munkásértekezlete, a Csehek és Szlovákok Nemzeti Frontja kormányprogramjának kialakítója750
Vasziljev, B.N.: A gyáripari proletariátus száma, összetétele és területi megoszlása Oroszország európai részén a századfordulón1193
Vermes Gábor: A föderalizmus agóniája Magyarországon a Károlyi-kormányzat idején, 1918-1919-ben576
Veselá-Prenasilová, Z.: A szlovák nép viszonya az oszmán expanzióhoz1188
Vinogradov, V.N.: Az 1918-as besszarábiai intervenció, mint a Szovjet-Oroszország elleni nemzetközi imperialista összeesküvés láncszeme741
Vuillemier, Marc: A munkásmozgalom Svájcban az első világháború éveiben. Histográfiai mérleg393
Wall, Irwin M.: A szocialisták és a bürökraták: A Blum-kormány és a francia adminisztráció. 1936-1937580
Zientara, Benedykt: Vallonok Sziléziában a 12. és 13. században1185
Krónika
Eperjessy Kálmán 1893-1976 (Benda Kálmán)1195
A Magyar Történelmi Társulat hírei171
A Magyar Történelmi Társulat hírei404
A Magyar Történelmi Társulat hírei582
A Magyar Történelmi Társulat hírei1197
A Magyar Történelmi Társulat társadalomtörténeti pályázatának értékelése (S. Vince Edit)405
Történelemtanítás és múzeum (Mann Miklós)409
Tudományos minősítések (Márkus Ferencné)172
Bibliográfia
A Magyarországon megjelent történeti munkák (önálló kötetek, tanulmányok, cikkek) jegyzéke (1975. január 1. - december 31.). Összeállították: Rozsnyói Ágnes és Szincsok Pálné1198
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem