799.122

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Jogtudományi Közlöny 1984. (nem teljes évfolyam)

A Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának folyóirata - XXXIX. évfolyam 1-2., 4-12. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Lapkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 670 oldal
Sorozatcím: Jogtudományi Közlöny
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 28 cm x 20 cm
ISBN:
Megjegyzés: Nem teljes évfolyam. További szerzők a tartalomjegyzékekben. Hiány: 3. szám

Tartalom

1. szám
Domé Györgyné: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek gazdasági tevékenysége1
Felkay Andrásné-Kiss Daisy: A személyiség védelme és a bírói gyakorlat8
Jobbágyi Gábor: Személyiségi jogok - egészségügyi szerződés15
Drgonec, Jan-Fábry, Anton: A korszerű orvosi beavatkozások és a jogi felelősség27
Székely János: Jogi kérdések a szakvéleményben40
Ficzeréné, Sirko Alexandra: A család intézménye az újabb szovjet jogalkotásban 47
Véres József: Földes Ivánra emlékezünk51
Domány András: Új vonások a szejm működésében és a bírósági rendszerben Lengyelországban52
Jogirodalom
Harmathy Attila: Szerződés, közigazgatás, gazdaságirányítás (FERENCZY ENDRE)56
Dunay Pál: Az új szovjet nemzetközi jogi tankönyvről59
Láng Ildikó: A Világbank Bretton Woods óta61
Csizmadia Andor: Melichar Emlékkönyv63
2.szám
Gyertyánfy Péter: Ellentmondások és változások korunk szerzői jogában65
Dunay Pál: A kormányzati irányítás hatékonyságának növelése70
Száceczky Kardoss Irma: Perjogunk és nyelvhelyesség73
Lukács Tibor: Az elítéltek munkavégzésének jogi természete80
Tanka Endre: Az állami földtulajdonból eredő illetmény-földhasználat különös jogcímei86
Vida Sándor: Technológiai háború az USA és Nyugat-Európa között a szovjet földgázvezetékek miatt96
Wagner, Ingo: A személyiség alanyi joga és jogi státusza a szocialista társadalomban103
Jescheck, Hans-Heinrich: A Nemzetközi Büntetőjogi Társaság elnökének részvétnyilvánítása Szakács Ödön elhunyta alkalmából108
Kosutic, B.: A sztrájkjog és a lock-out a nyugat-német jogban109
Bihary Tibor: Három különböző termékfelelősségi jogi rendszer vázlata113
Jogirodalom
Szalay László, a reformkor politikai-jogi gondolkodója (RUSZOLY JÓZSEF)118
Tamás Lajos: Doktori értekezés a mezőgazdasági termékértékesítési szerződésről120
Sükösd Ferenc: Nemzetközi konferencia "A vonzáskörzetek gazdasági és közigazgatási kérdése"-ről123
4.szám
Dezső Márta: A magyar választási rendszer 1983. évi reformja177
Müller György: A tanácsok céltársulásairól182
Sárközy Tamás: Új jogi személyelméletek Nyugat-Európában189
Burián László: A jogi személyek honossága különös tekintettel az amerikai embargó extraterritoriális hatályára199
Ficzere Lajos: A KGST és a harmadik országok205
Szemle
Hamza Gábor: Emlékezés Diósdi Györgyre, a hazai jogtudomány európai hírű művelőjére213
Herczegh Géza: Milyen út vezetett Trianonhoz?215
Ujlaki László: A Csehszlovák Gazdasági Törvénykönyv módosítása217
Trócsányi László: A Dokumentációs Szemle megszűnéséhez219
Jogirodalom - Jogélet
V. N. Kudrjavcev: A jogellenes cselekmények okai (LÉVAI MIKLÓS)220
Lévayné Fazekas Judit-Cserba Lajos-Miskolczi Bodnár Péter: A Polgári Törvénykönyv magyarázata223
Takáts Péter: Az I. NSZK-magyar gazdasági jogi konferencia229
Polt Péter: A "Gazdasági bűnözés - gazdasági bűncselekmények" című doktori értekezés vitájáról232
5. szám
Sajó András: Van-e ugrás a jogban?237
Domé Györgyné: A gazdasági társulások kodifikációs kérdéseihez241
Takáts Péter: Állami intézkedések és a szerződések teljesítése a KGST ÁSZF rendszerében251
Bauer Miklós: Kritikai megjegyzések a KGST/ÁSZF felelősségi rendszeréhez257
Hidas János: A nem szocialista országokkal való gazdasági együttműködés pénzügyi jogi eszközei269
Újlaki László: A szállítási és belföldi árufuvarozási kötelmek kölcsönös összefüggéseiből adódó eljárásjogi sajátosságok276
Tóth Mihály: Feloldható-e a béklyó?282
Szemle
Hamza Gábor: Visky Károly(1908-1984)287
Nagyné Szegvári Katalin: Clara Zetkin évforduló288
Varga Péter: Emlékkönyv Kauser Lipót születésének 100. évfordulójára293
Jogirodalom
Alekszidze, L.A.: A nemzetközi jog elméletének egyes kérdései (MAVI VIKTOR)296
Vörös Imre: Kézikönyv a svájci kartell- és monopolellenes joganyagról298
Trócsányi László: Állam- és jogtudományi bibliográfia. 1980-1981.299
6.szám
Wiener A. Imre: A gazdasági tevékenységel kapcsolatos bűntető szankciók301
Román László: Kollektív jelleg az individuális munkajogviszonyban306
Domé Györgyné: A termelési rendszerek jogi szabályozásának továbbfejlesztése316
Notovni Zoltán: A vállalati gazdasági munkaközösségek polgári jogi kérdései320
Both Ödön: A magyar feudális tulajdon fő vonásai akései feudalizmus idején328
Németh Ágnes: A képviselet szabályainak egységesítése333
Jogirodalom - Jogélet
Bihari Ottó: Államjog (Alkotmányjog) ÁDÁM ANTAL)338
Tamás András: Gendai hótecugaku no kihon mondai, vagyis: A modern jogfilozófia alapproblémái340
Balás Gábor: A nemzetiségek egyejogúsításának útján342
Ksilégi-Nagy Dénes: Életályám emlékei (TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ)342
Huchthausen, L.: Römisches Recht (FÖLDI ANDRÁS)343
Kányáné Komlódi Katalin: Vitaülés a szegedi egyetem Állam és Jogtudományi Karán344
7.szám
Szerkesztőségi előszó347
Csaba László: A magyar gazdasági reform dilemmái347
Sárközy Tamás: A gazdaságirányítási rendszer továbbfejlesztéséről360
Ferenczy Endre: A gazdasági mechanizmus pénzügyeinek joga366
Vörös Imre: Beruházások versenytárgyalások útján376
Sárándi Imre: Történeti, elméleti és pragmatikus elemzés a mezőgazdasági termékértékesítési szerződésről382
Tanka Endre: Föld árujelleg - földtulajdoni rendszer - racionális földhasználat389
Kurasvili, B.P: Mi legyen az ágazati irányítás sorsa?400
Stepniak, Lechoslaw: Az állami vállalat helyzete az új lengyel vállalati törvényhozásban408
Szemle
Török Attila: Gazdasági problémák jogszabályi megoldásai és álmegoldásai414
Halustyik Anna: Az állami gazdaságirányítás egy történelmi torzója; Peru 1968 után420
Jogirodalom
Török Gábor: A gazdaságirányítás szervezetének joga424
Berend T. Iván: Gazdasági útkeresés 1956-1965 (KENDERES GYÖRGY)426
Sajó András: Kritikai értekezés a jogtudományról (TAKÁCS ALBERT)427
8. szám
Kovács István: Az állam társadalmi szerepének változása431
Schmidt Péter: A jogforrások tipológiája440
Kukorelli István: A képviselői mandátum kezdetének és érvényességének államjogi alapjai446
Ruszoly József: Választási bíráskodás, nálunk - de lege ferenda451
Ifj. Trócsányi László: Az interpellációs jog egyes elméleti és gyakorlati kérdései459
Szemle
Csizmadia Andor: Degré Alajos (1909-1984)465
Zawadka, Barbara: Az önkormányzat rendszerbeli pozíciója a szocialista államban466
Jogirodalom - Jogélet
Tóth István: Uralkodó eszmék Magyarországon 1939-1944471
Imreh István: A törvényhozó székely falu (HAJDU LAJOS)474
Török Gábor: A jog gazdasági elemzése476
D. L. Zlatopolszkij: A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa - a szovjet nép akaratának kifejezője (KUKORELLI ISTVÁN)478
Trócsányi László: Jogtörténeti tanulmányok480
Dunay Pál-Nagy Boldizsár: Hol a helye a nemzetközi jognak?481
9.szám
Varga Csaba: Tételezések rendszerből áll-e a jog?483
Háromi Vilmos: Jogi és jogon kivüli normativ elemek a polgári itélkezésben486
Bodnár Zoltán: A bírói jogalkotás497
Mavi Viktor: Az új nemzetközi gazdasági rend normatív szabályozása: illuziók és valóság504
Bihary Tibor: Két európai egységesítési törekvés a termékfelelőség jogában514
Hamza Gábor: A jogfejlődés eltérő útjai az antikvitásban: a magánjogi rendszer a jogforssáok tükrében521
Barabaseva, Ny. Sz.: Az elosztási viszonyok jogi szabályozásának fejlesztése525
Az európai szocialista államok jogalkotásáról530
Jogirodalom
Takács Albert: Tanulmánykötet és vita a jogon belüli ellentmondásokról536
Kiss Barnabás: A Szovjetunió 1977 évi alkotmánya és az új szovjet államjogi tankönyv540
Nagy Lajos: A biblography on foreign and comparative law542
Nagy Boldizsár: Semlegesen, de nem pártatlanul543
10. szám
Ádám György: Az orvosi hálapénz kifejlődésének jogi előzményei547
Laufs, Adolf: Gyógykísérlet és orvosi kísérlet az NSZK jogában556
Drgonec, Ján: A művi megtermékenyíséttel összefüggő problémák563
Török Gábor: A nem vagyoni kártérítés bírói gyakorlatának néhány kérdése570
Nagy Ferenc: A büntetőjogi intézkedések igazolásáról, indkoltságáról575
Rittner, Fritz: Konvergencia vagy divergencia a versenykorlátozási jogban582
Szemle
Ungvári Gábor-Karczag István: Igazságügyi szakértői tapasztalatok a gondnokság alá helyezés rendszerével kapcsolatban586
Jogirodalom - Jogélet
Bokorné Szegő Hanna: Államazonosság - államutódlás (HERCZEGH GÉZA)588
Drgonec, J.-Hollander, P.: A korszerű orvostudomány és a jog (DZURIK, VLADISLAV)589
Nagy Ferenc: Intézkedések a büntetőjogi szankciórendszerében című kanditátusi értekezésének vitája (KÓNYÁNÉ KUTRUCZ KATALIN)590
11.szám
Szerkesztőség595
Sárándi Imre: A népgazdaság gazdasági szervezeti rendszerének átalakítása és vállalati belső szervezet595
Sütő Miklós: Belső jogalanyiság és nagyvállalat598
Novotni Zoltán: A vállalaton belüli jogalanyiság kérdései607
Hegedüs István: A vállalati belső viszonyok jogi szabályrendszerének önigazgatási irányú fejlesztése (egy történeti alternatíva)616
Csillag István: A vállalaton belüli partnerkapcsolatok a kisvállalkozás területén626
Kovács Péter: A szerződéses üzemeltetési forma főbb jogi és működési problémái632
Ádám György: Az orvosi hálapénz hatályos jogunkban642
Jogirodalom - Jogélet
Gruber Balázs Attila: Az állam- és jogelmélet újabb kutatási eredményei a prágai Károly Egyetem Jogi Karán650
Yolanda Eminescu-Tudor Popescu: A szocialista országok polgári törvénykönyvei (NÉMETH ÁGNES)652
Troller: Szellemi alkotások joga (VIDA SÁNDOR)654
Prugberger Tamás: "A kooperációs és integrációs kapcsolatok jogi kérdései" c. doktori értekezés vitája656
12.szám
Sólyom László: Polgárjog és polgári jog (A személyiségi jogok lehetőségei)663
Sajó András: Állandóság és dinamizmus a jogi szabályozásban670
Holló András: Az egyesülési jog a politika és a jog határán674
Ilkei Csaba: Személyiség, társadalom, tömegkommunikáció679
Szamel Katalin: A közigazgatás lehetőségei az állampolgári jogok alanyi joggá transzformálásában685
Müller György: A szakizgatási szervezet meghatározásának joga a III. tanácstörvény önkormányzati koncepciójában691
Fekete, Imrich-Tamás András: Egy állampolgári jog kapcsán a környezetvédelem jogáról696
Szemle
Halász József: Török Lajos 1929-1984709
Zawadzka, Barbara: A nemzeti tanácsok és a területi önkormányzat rendszere (új lengyel törvény)709
Jogirodalom - Jogélet
Peschka Vilmos: Bevezetés a jogtudományba717
Baka András: Még egy szó a "forradalom után"719
Kukorelli István: "Törvényességet, de elevent..."724
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Jogtudományi Közlöny 1984. (nem teljes évfolyam) Jogtudományi Közlöny 1984. (nem teljes évfolyam) Jogtudományi Közlöny 1984. (nem teljes évfolyam) Jogtudományi Közlöny 1984. (nem teljes évfolyam) Jogtudományi Közlöny 1984. (nem teljes évfolyam)

A kötetek borítója kissé elszíneződött, enyhén foltos. A 8. számban néhány lapon bejegyzések és aláhúzások láthatók.

Állapot:
3.480 ,-Ft
17 pont kapható
Kosárba