A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Jogtudományi Közlöny 1987. január-december

A Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának folyóirata/XLII. évfolyam 1-12. szám

Tartalom

I. szám
Ádám Antal: Az 1986. évi magyar sajtótörvényről1
Sárközy Tamás: A kínai gazdasági reform jogáról II.7
Demeter János: Romániai közigazgatási-területi beosztásának változásai15
Bauer Miklós: A fórumválasztási és jogválasztási autonómia korlátai a KGST jogrendszerében20
Anufrijeva, L. N.: A KGST-tagországok tudományos-műszaki együttműködése jogi szabályozásának mechanizmusa a szocialista gazdasági integráció folyamatában26
Miskolczi Bodnár Péter: A lízingszerződés tartalma és elhatárolása más szerződéstípusoktól30
Szemle
Halmai Gábor: Csanádi György (1917-1986)36
Kardos Gábor: A külügyek állami irányítása az Egyesült Államokban37
Jogirodalom - Jogélet
Györgyi Kálmán: Monográfia a gazdasági bűncselekményekről42
Kecskés László: Novotni Zoltán "A gazdaságszervező (organizációs) szerződések népgazdasági jelentősége" című doktori értekezésének védése az Akadémián45
Borbás Bernadett: A jugoszláv nemzetközi magánjogi irodalom két új könyve48
Ifj. Trócsányi László: Tudományos vitaülés az állampolgári alapjogok és kötelezettségek alkotmányjogi szabályozásáról50
Révész T. Mihály: Doktori értekezés a harmincas évek magyar hadseregének politikai szerepéről53
II. szám
Novotni Zoltán: A gazdasági társaságok (társulási funkciók)57
Domé Györgyné: Gazdasági társulások a mezőgazdaságban61
Kurasvili, B. P.: A gazdasági rendszer alapvető láncszeme73
Sárközy Tamás: A kínai gazdasági reform jogáról III.79
Csillag István: A kisvállalkozások jellegzetességei - a gazdasági munkaközösség ellentmondásosságai86
Szwaja, Janusz: A találmányi jog korszerűsítése Lengyelországban94
Szemle
Csurgo Ottó: A termékfelelősségi szeme térhódítása a magyar bírói gyakorlatban101
Jogirodalom - Jogélet
Gergely Jenő: A katolikus egyház Magyarországon 1944-1971 (Kőhegyi Kálmán)103
Takáts Péter - Vörös Imre: Magyar - NSZK eszmecsere egymás jogrendszereinek kölcsönös megismerésére104
Dantesz Péter: Az erkölcsi értékek szerepe a jog társadalmi hatékonyságában c. kandidátusi értekezésének nyilvános vitája (Szlovák Tibor)105
III. szám
Rácz Attila: Az állampolgári alapvető jogainak védelme Magyarországon109
Madarász Tibor: Jogalkotásunk néhány problémájáról117
Sajó András: A jog a gazdaság szabályozástechnikái közt126
Sárközy Tamás: A kínai gazdasági reform jogáról IV.132
Hlavathy Attila: Jogsegély típusú szerződéseink és a külföldi állampolgárok jogvédelme137
Pólay Elemér: A személyhez kapcsolódó egyes eszmei javak magánjogi védelmének nyomai a római jogban 147
Szemle
Sergio Cotta: Az együttlétezés mint a jog ontológiai alapja152
Jogirodalom - Jogélet
Mádl Ferenc: A Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Akadémia konferenciája a Harvardon156
Stefánia Mertanová: Jus tavernicale (Szita János)159
Helmut Coing: Europäisches Privatrecht (Zlinszky János)159
IV. szám
Novotni Zoltán: Kérdések a vállalatirányítás jogi szabályozásával kapcsolatban165
Polt Péter: A nemzetközi büntetőjog fejlődésének néhny kérdése172
Wiener A. Imre: Reflexió egy törvénytervezetre a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről178
Lothar Reuter - Karola Wille: A büntetőeljárás átvátele az NDK és a többi szocialista ország közötti bűnügyi együttműködésben180
Erdősy Emil: Vizsgálódások a mulasztási bűncselekmények körében184
Sárközy Tamás: A kínai gazdasági reform jogáról V.189
Szemle
Horváth Anna: A vádlott védelméhez való joga a bolgár büntető eljárásban197
Horváth Anna: Az európai szocialista államok jogalkotásáról200
Jogirodalom - Jogélet
Nagy Ferenc: Szabadságvesztés és szurrogátumai a német és a külföldi jogban207
Hámori Vilmos: A bizonyítékok forrásai a szovjet és a magyar büntetőeljárási jogban209
V. szám
Sajó András: Környezetvédelmi jogunk továbbfejlesztéséről213
Sólyom László: A környezeti kockázatok elosztásának néhány előkérdése221
Tamás András: Bírság és bonum a környezet védelmében227
Török Gábor: Környezetvédelmi szervezetrendszerünk néhány kérdése234
Persányi Miklós: A környezetvédő társadalmi aktivitás feltételei és gyökerei240
Szemle
Halmai Gábor: A környezetvédelem hatósági szervezeti-jogi kérdései néhány tőkés ország jogrendszerében249
Boguljubov, Sz. A.: Az ökológiai intézkedések nyilvánosságának jogi ösztönzése254
Jogirodalom - Jogélet
Tremmel Flórián: A magánvádak (Fehér Lenke)259
Hajdú Lajos: Bűntett és büntetés Magyarországon a XVIII. század utolsó harmadában (Ijjas József)260
Szalay Péter: Praetor ius facere non potest (?!) avagy tanácskozás a bíróságok jogalakításban betöltött szerepéről a Legfelsőbb Bíróságon262
Bányai László: Axiológiai és jog - Jugoszláv - magyar módszertani konferencia az MTA ÁJI-ben265
VI. szám
Kemenes Béla: A polgári jogi felelősség érvényesítése a népgazdaságban269
Harmathy Attila: Gazdasági szerkezet - verseny - jogi szabályozás281
Vörös Imre: A tisztességtelen gazdasági tevékenység tilalmáról szóló tv. gyakorlatának margójára286
Pálfalvy József: Nem varázsszőnyeg, de mankó: Az ellenüzlet294
Varga Emil: Az 1984. évi IV. törvény és a kapcsolódó jogszabályok gyakorlati alkalmazásának tapasztalatai301
Bán Chrysta: Egyensúlyi problémák az üzemeltetési szerződéseknél305
Rolf Ostherim: Az árverseny határai Ausztriában313
Szemle
Faludi Gábor: A szerzői jog kizárólagossága a Berni Uniós Egyezményben (BUE) - egy jogeset kapcsán316
Jogirodalom - Jogélet
Prugberger Tamás: A fizetésképtelenségi jog kultúr és gazdaságtörténete a mai problémák tükrében322
Török Gábor: Pillantás a színfalak mögé325
Csanády Dániel: Modernizáció, jog, komparatisztika326
Harmathy Katalin: Svájci - magyar szerzői jogi szeminárium328
VII. szám
Ficzere Lajos: A kormányzati gazdaságirányítás funkciói333
Lőrincz Lajos: A közigazgatás szerepkörének tükröződése a magyar alkotmányban340
Nemes Zoltán: A párt és a gazdasági irányítás351
Dezső Márta: Kié a képviselő? - avagy a képviselői mandátum jellege358
Kukorelli István: A parlamenti állandó bizottságok a törvényhozásban363
Balázs István: A minisztériumoi titkárságok helye és szerepe a minisztériumi szervezetben371
Páricsi Viktor: A minisztériumi és az interminiszteriális bizottságok a döntés-előkészítés folyamatában376
Polgár Tibor - Sinka József: Demokratizmus és szakszerűség a közigazgatás személyzeti munkájában383
Szemle
Zsivko Milanov: Az állami szervek fejlesztésének tendenciái a Bolgár Népköztársaságban389
Solt Kornél: A nyelv határozatlansága és a jogalkalmazás393
ifj. Trócsányi László: Az államigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatának rendszere Jugoszláviában396
Jogirodalom - Jogélet
Szabad György: Magyarország önálló államiságának kérdése a polgári átalakulás korában (Kőhegyi Mihály)399
V. Chirkin - Yu. Yudin: A szocialista orientáció állama (Vastagh Pál)400
VIII. szám
Samu Mihály: A kultúra és a jog; a jogi kultúra405
Györgyi Kálmán: Viski László és az általános bűncselekménytan415
Pusztai László: Viski László kriminalisztikai munkásságáról421
Irk Ferenc: Viski László nézetei a közlekedésbiztonság fokozásáról427
Klauss Sessar: Büntetés helyett az okozott kár jóvátétele? Vizsgálódások e gondolat lakossági fogadtatásáról433
Szemle
Tremmel Flórián: Monográfia a büntető jogorvoslatokról442
Vörös Imre: A versenytárgyalások újrakodifikálásához446
Tervezet a versenytárgyalások új jogi szabályozásáról450
Az európai szocialista országok jogalkotásáról452
Jogirodalom - Jogélet
Tauber István: A hátrányos társadalmi helyzet és a bűnözés összefüggései, különös tekintettel egyes kisebbségi csoportokra (Bordás Mária)461
Nagy Ferenc: Intézkedések a büntetőjog szankciórendszerében (Lévai Miklós)463
Petrik Ferenc: A "tükörkép árnyéka": látszat és valóság a jogban (Sajó András)465
M. Ch. Bassiouni: Nemzetközi büntetőjog (Morvai Krisztina)466
Peter Noll: Gondolatok a nyugtalanságról és a rendről (Solt Kornél)469
IX. szám
Zlinszky János: Jogalap nélküli gazdagodás - egykor és ma471
Bodnár Béla - Bodnár Zoltán: "Pótanyasági" szerződések481
Jobbágyi Gábor: A terhesség művi megszakítása - polgári jogi kérdőjelek487
Ferenczi Endre: Nagyvállalkozások jogállása összehasonlító jogi szempontból494
Cserba Lajos: Vázlatok a perbeli mulasztások szabályozásához502
Rácz Lajos: Államstruktúra és kormányzás a feudális abszolutizmusban505
Szemle
Hajdú Lajos: Zsarnay Sándor 1928-1987510
Balásházy Mária: A KGST 1976-os Egységes Rendelkezése a nemzetközi gazdálkodó szervezetek alapításáról, működéséről és a magyar jog kapcsolata511
Ifj. Trócsányi László: A norvég közigazgatási ombudsman működésének egyes kérdései516
Jogirodalom - Jogélet
Takáts Péter: Termékforgalom és szállítási szerződések a szocialista gazdasági integrációban (Burián László)518
Papp Judit: Az eljárási jogok az Alkotmány rendszerében520
Gergely Ernő: A magyarországi bányásztársadalom története 1967-ig (Szekeres József)523
X. szám
Nagy László: Gondolatok a munkáltató anyagi felelősségének továbbfejlesztéséről527
Csillag György: Terv és/vagy épület, avagy: mit véd a szerzői jog?533
Rácz György: A foglalkozástól eltiltás - összehasonlító jogi vetületben538
Zoltán Ödön: A termelői felelősségről542
Szabó Miklós: A nemzetközi jog sajátosságainak hatása a jog fogalmára548
Király Miklós: A deliktuális felelősség nemzetközi magánjogi szabályozásáank jelenkori fejlődéséről553
Szemle
Ruszoly József: a kiegyezés újabb historiográfiája és a jogtörténet559
Vida Sándor: Fogyasztói véleménykutatás eredményeinek felhasználása az USA védjegyjogi ítélkezésében565
Jogirodalom - Jogélet
Ádám Antal: A társadalmi szervezetek fogalma, típusai és jogállása de lege ferenda (Pfeil Edit)569
Törő Károly: Az orvosi jogviszony (Tatár Irén)572
Hajdú Lajos: Bűntett és büntetés Magyarországon a XVIII. század utolsó harmadában (Kőhegyi Mihály)575
Kukorelli István: Állam - térkapcsolatok - demokrácia (Bihari Ottó emlékülés)577
Stipta istván: Ijjas József kandidátusi értekezésének vitája578
XI. szám
Vastagh Pál: A szocialista jogelmélet kialakulásának kezdeteiről581
Mónus Lajos: Az állami tevékenység demokratikus fejlesztéséhez Egy év hordaléka586
Ficzere Lajos: A miniszteri intézmény és kapcsolatrendszere591
Holló András: A párttag képviselők (tanácstagok) felelőssége601
Hámori Vilmos: Személyhez fűződő jogok védelme és sajtószabadság606
Szemle
Székely János: Passzivitás613
Balázs István: Kormánystruktúra és államigazgatási szervezet615
Jogirodalom - Jogélet
Hencz Aurél: Törekvések a közszolgálati etika kialakítására (Trócsányi László)618
Fehér Lenke: A bűnözés új jelenségei. A bűnözés megelőzése (Vitaülés)619
Stipta István: A második miskolci jogtörténész nap (Wenczel Gusztáv emlékülés és tankönyv vita)623
Hamza Gábor: Római jogi tankönyv vitája Szegeden625
Dunai Pál: Az egyoldalú jognyilatkozat a nemzetközi jogban626
XII. szám
Törő Károly: Hogyan védi jogunk a szabadságot?:631
Horváth Tibor: Megjegyzések a büntetőpolitika és a büntetési rendszer összefüggéseiről639
Kovacsicsné Nagy Katalin: A szabálysértési eljárás és az elzárás büntetés alakulása643
Prugberger Tamás: A szövetkezetek jogi szabályozásáank lehetősége egy egységes vállalati törvény keretében647
Eigner József: A végrendeleti közreműködésről de lege lata és de lege ferenda654
Bajory Pál: Bizonyítás a római jogban658
Szemle
Borisz Szpaszov: A Nemzetgyűlés állandó bizottságainak fejlődése a Bolgár Népköztársaságban666
Jogirodalom - Jogélet
Burián László - Török Gábor: az első svájci-magyar jogásznapok Veszprémben669
Pólay Elemér: A modern magánjog római jogi gyökerei670
Jobbágyi Gábor: "A gyógyító tevékenység újabb polgári jogi vonatkozásai, különös tekintettel a személyiségi jogi és felelősségi kérdésekre" c. kandidátusi értekezésének nyilvános vitájáról (Czuglerné Ivány Judit)672
Takács Albert: A közigazgatási bírósági jogvédelem rendszere675
Dr. Gyertyánffy Péter - Perjés Sándor: A szoftver szerzői jogvédelemről magyarul (Vida Sándor)678
Shin Oikawa: A jog és a szokás konfliktusa Japánban678
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem