836.918

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A száműzött Rákóczi

1715-35.

Szerző
Róla szól

Kiadó: Magyar Tudományos Akadémia Kiadása
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 418 oldal
Sorozatcím: A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 13 cm
ISBN:
Megjegyzés: Új folyam 1911-1913. cyclus. Az 1913-dik évi illetmény harmadik kötete. Nyomtatta Hornyánszky Viktor cs. és kir. udvari könyvnyomdája Budapesten.

Előszó

A jelen munka II. Rákóczi Ferencz életének utolsó húsz évét írja le, 1715-től kezdve, a mikor XIV. Lajos halála folytán helyzete a franczia udvarban gyökeresen megváltozott. Mindeddig a... Tovább

Tartalom

Előszó
A regens udvarában1
I.
XIV. Lajos halála
A versaillesi udvar
Maintenon asszony és pártja
Montespanné gyermekei: Maine herczeg és a toulouse-i gróf
Harcz a vérbeli herczegségért és Maine számára a rengességért.
Az orleánsi herczeg mint regens
A "régi udvar" háttérbe szorítása
Rákóczi a régi udvar tagja
Francziaországba érkezése, nagy becsülése XIV. Lajosnál
Helyzete a versaillesi udvarban
Comte de Charoche
Az erdélyi fejedelmi czím
Érintkezése a toulouse-i gróffal
Maine herczeggel, Dangeauval, Tessével ritkán az orleansi herczeg pártjával.
Liselotte
A társasági élet az udvarnál.
Rákóczi és az asszonyok
Conti herczegné
II.
A Grosboisba vonulás
Vagyoni helyzet
A vele jött magyarok, belső cselédjei
Király Ádám, Mikes, Ilosvay
A háztartás gondjai
Brenner apát és a kártyabarlang a Hotel de Transsylvanie-ban
A megtérés Grosboisban
Visszavonulás a regens udvarától
Saint-Simon
A renges kormányzása
A conseil de Régence
D'Huxelles, a külügyek vezetője
Rákóczi politikai helyzete a rastatti és badeni békék értelmében
Imhoff lépése Brenner követi jellegének megszüntetésére
A török háború hírére Pentendriedter jegyzéke d'Huxellesnél és a regensnél.
Königsegg követsége
A Stuart trónkövetelő eltávolítása
Rákóczi utolsó audientiája a rengesnél
A török háború50
I.
Rákóczi indítóokai Francziaország elhagyásánál
Az erdélyi fejedelemség vágya és reménye a felkelés idején.
Saját vallomásai erre nézve
Az 1704. erdélyi fejedelemválasztó országgyűlés
A fejedelemválasztás és Thököly
A fejedelemválasztás és Bercsényi
A választási feltételek
A kitörölhetetlen benyomás
Hatása a szatmári béke idején
A fejedelemség keresésének kötelessége a száműzetésben
Az eskü
A souverainség kifejlődése az aristokrata és rendi felfogásból
Tokaji lázadásának megítélése
A vezérlőfejedelemség rendi mivolta
A franczia absolutismus hatása
A grosboisi felfogás kialakulása: a fejeldelem mint Istennek földi képe
A császárral, mint egy másik souverainnal való kibékülés lehetetlensége
II.
Török viszonyok
III. Ahmed szultán
Ali Damad pasa nagyvezir
A velenczei háború
Savoyai Eugén és a török háború
A száműzöttek Khotinban
A péterváradi csata
Halil pasa nagyvezir
A téli készülődések
Bercsényi Drinápolyban, ajánlatai
Az új haditerv
Eszterházy Khotinban
Máriássy, Bercsényi és Csáky sereggyűjtése
Magyarország közönye
A keresztúri "összeesküvés", Korponai Julianna szerepe
A nép békevágya
Barkóczy Krisztina
Eugén haditerve, Károlyi a határvédelemnél
Az új confoederatio Khotnban
Eszterházy betörése és az utolsó tatárjárás
A kuruczmozgalom kudarcza
A belgrádi csata
Rákóczi első lépése a török háború hírére
Pápai János küldetése a havasalföldi vajdánál
Túllépi megbízatását, khotini tárgyalásai
Rákóczi szerződést követel a szultántól és pénzösszeget magyar hadtest alakítására
A konstantinápolyi franczia követ, Bonnac
Helyzete Bercsényi és Pápai között
A franczia politika a portán
Spanyol remény101
A szultán levele Párisban. Rákóczi tengerreszállása. A diplomatiai helyzetbe vetett remény
I.
Az utrechti, rastadt-badeni béke utáni európai helyzet
A háború veszélye
V. Fülöp elégedetlensége; renuntiatiója a franczia trón örökösödéséről
A franczia és angol felfogás
I. György és a jakobiták
Az angol-franczia szövetség eszméje a béke fenntartására
V. Fülöp ellenműködése
Cellamare herczeg és a régi udvar, Rákóczi barátjai
Alberoni, a háborús irány vezetője
V. Fülöp franczia és olasz vágyai
A regens védekezése
Dubois küldetése, Stanhope
A Triple Alliance
A regens titkos diplomatiája, Dubois és d'Huxelles
Rákóczi és V. Fülöp
D'Absac újabb küldetése
A regens intrikája, Rákóczi félrevezetve
A spanyol hábor első hírei
D'Absac újabb küldetése
Rákóczi Alberoni tervében
A spanyol-éjszaki szövetség gondolata
Goertz terve
Nagy Péter és Hannover ellenségeskedése
A czár párisi útja
Rákóczi és d'Huxelles felfogása
Dubois győzelme
A czár Francziaországtól elutasítva
Alberoni tárgyalásai a régi udvarral, a jakobitákkal, Rákóczival és az északi hatalmakkal
A háború előtt
II.
Rákóczi Gallipoliban, mint erdélyi fejedelem
Látogatása a tatár khánnál
Pápai mint rendkívülikövet
Bevonulása Drinápolyba
Mohammed nagyvezir és Ibrahim kajmakám
Béketárgyalási hírek
Török vagy tatár sereg parancsnoksága
Rákóczi megmarad követelései mellett
A drinápolyi fejedelmi udvar
Szertartásosság
Bonnac-kal rossz viszony
Az első látogatás kérdése
Rákóczi a portát spanyol háborúval biztatja
A béketárgyalások, angol és hollandi követség
Boissiméne
Sardinia megszállása
Cellamare és Rákóczi érintkezése
Boissiméne utasítása, megérkezése Rákóczihoz Drinápolyba
A passaroviczi béketárgyalás előkészületei
Bonnac fáradozásai az új nagyvezirnél, Ibrahim pasánál
Rákóczi és Boissiméne Ibrahimnál
A bécsi udvar és Cellamare tárgyalásai
Gallas lépése a Vatikánban
Alberoni és Cellamare letagadják a Rákóczival folytatott tárgyalásokat
Rákóczi el akar menni Törökországból
Boissiméne sértő visszahivatása és távozása
A spanyol érintkezés vége
A szultán pártfogoltja170
A török vendégszeretet
A titokban folyó béketárgyalások
A mediatio kérdése
Bonnac és Rákóczi lépései ez ügyben
Egymáshoz való viszonyuk
Rákóczi kívánságai és a valódi viszonyok közt levő űr
A nevető nagyvezir
Az elhagyatottság a fejedelemség keresésében
A passaroviczi béketárgyalások, Virmont és Talmann
A szultán megvédi pártfogoltját
A refugiumot keresők
A paszaroviczi béke tizenötödik pontja
A porta magatartásának változása
A száműzöttek szállingózása Drinápolyba
Rákóczi távozási szándékai
Útja Konstantinápolyba, a bujukderei táborozás
Bonnacné és Rákóczi bejárói
A Jenikőbe költözés
Rákóczi kérelme a Francziaországba való visszatérhetésére
A visszautasítás: a toulouse-i gróf levele és Bonnac közlése a Quadruple Alliance szövegével együtt. A Triple Alliancenak kiegészítése a császár belépése által
Az európai végrehajtás V. Fülöp és Alberoni ellen
Cellamare utolsó intézkedései; III. Jakab készenléte
Byng admiralis győzelme a spanyol armadán
Maine herczegnő és a Cellamare-összeesküvés
A regens győzelme, a régi udvar megsemmisítése
Franczia-spanyol háború, Alberoni bukása
V. Fülöp hozzájárul a Quadruple Alliance-hoz
A béke helyreállítása
Rákóczi helyzetének vigasztalansága, Jenikőben
Bercsényi Therapiában
Rákóczi orosz tervei, Daskov Konstantinápolyban
Együttműködése Rákóczival a pruthi béke revisiójára
Kihasználja Rákóczit
Stanyan ellenactiója
Virmont, a császári nagykövet megérkezése
Rákóczinak Kis-Ázsiába küldését követeli
Rákóczi tiltakozása
Oláhországi és moldvai fejedelemség terve
A livlandi fejedelemség terve
Bellebbezés Silivriába, az utolsó audientia a nagyvezirnél
Rodostóba költözés
Rodostóban211
I.
Apathia, Daskov áltatásainak felismerése
Berendezkedés Rodostóban
Az udvartartás
Bercsényi udvara
Felesége, a Csáky leány
A magyarok eltávolítása Oláhországból
Eszterházy Antal Rodostóban, felesége; halála
Forgách honvágya, érintkezése Virmonttal, távozása Lengyelországba
Csáky
Bercsényi Rodostóban; özvegysége, elveszi Kőszeghy Zsuzsit.
Halála
Mikes szerelme
Rákóczi magábavonultsága; a rodostói napirend
Gondolatköre: a vallásosság
Szent Ágoston utánzása.
"Vallomása."
Vallásos életének egyéni tulajdonságai: a fejedelemség keresésének esküje; a belső élet szigorú felfogása
Ebben Szent Ágostonnal egyezik
A jansenismus vádja
A "Vallomás" elítélése Gallani érsek theologusai által
A fel nem oldható eskü
A "keresztény fejedelem áhításai"
A vallásosság és politikai meggyőződés kölcsönhatása
A Boussuethez való viszony
Rendektől nyujtott souverainitas
A "Traité de la puissance"
II.
Fáradozások Rodostó elhagyására
A tain leszállítása
Ibrahim nagyvezir kormányzása; takarékosság és békeszeretet
A cambrayi congressus
Bon küldetése V. Fülöphöz
III. Jakab siciliai királyságának híre
Mehemet pasa követsége Párisban, Rákóczi üzenete
Mémoire-ja Duboishoz; az orleansi herczeghez
Kérése Conti herczegnéhez
Újra a Quadruple Alliance akadályozza
A vagyoni romlás: Brenner és Law
Brenner halála
Újabb kétségbeesett kérelmek
Dubois és a regens halála
Az új franczia kormány: Bourbon herczeg, Morville békepolitikája
Rákóczi Spanyolországba menés engedélyét kéri
Misérable situation
Elkeseredés.
Panaszai marquis d'O-hoz
A császárral való békülés első gondolata; Dirling
A pragmatica sanctio híre
Felesége halála
Diplomatiai időtöltés: a latin keresztények helyzetén segítés
Bonnac merevsége; az orosz diplomatia, Neplujeff
Az orosz-török-perzsa kérdés
Az afghánok Perzsiában, Tahmasp sah és Mir Mahmud háborúja, Nagy Péter közbelépése
Rákóczi terve orosz-török együttműködés helyreállítására
Bonnac sikerei
XV. Lajos lengyel házassága, az oroszbarát politika vége, Bonnac utóda D'Azdrezel
Barátságos viszonya Rákóczihoz
Kihasználja a perzsa-kérdésben
A latin keresztények dolgában
Rákóczi mémoire-jai D'Andrezel használatára
"Musztafa és Pelerin" párbeszéd
III.
A rodostói elszigeteltség
Dirling és Talmann
Cachod atya, Gallani és Mauri érsekek
Egyházi irodalom tanulmányozása; írás: a "Traité de la politesse", a "magyar forradalmak története". Fejedelmi elzárkózottság
A magukra hagyott bejárók történelemphilosophiája
Mikes elítéli a fejedelem politikai törekvéseit
A franczia etiquette
A szíveknek ritkán való megnyilása
A kalandorok: a magyarok előtt előnyben részesülnek
Ploutman: az archipelagusi kalózfejedelemség terve
Bohn, a császári kém
Vigouroux, Mikes ítélete róla
Élettörténete
Befolyása Rákóczira
Président du conseil
Barátsága Ilosvayval
Vigouroux és Ilosvay ajánlatai Dirlingnél
Rákóczi György megérkezése és távozása
Az utolsó lobbanások294
I.
Atyai gondok
Az anyagi helyzet javításának törekvése
A császárral való kibékülés terve
Rákóczi házassági terve Jablonovski Konstantina herczegnővel
Vigouroux és Bachstrom küldetése
Az utasítás: saját établissementja Lengyelországban a házasság segítségével; Rákóczi György házassági terve Dönhoff grófnéval, a jaroszlói birtok
A lengyel és porosz király közbenjárása a császárnál
Manteuffel, Seckendorf; Vigouroux hűtlensége
Savoyai Eugén visszautasító határozata
Rákóczi izgatottsága; beteges lélekállapot
A lotharingiai herczegséget kéri fiai számára
II.
Házibajok Vigouroux miatt
Saussure megérkezése
D'Andrezel utóda Villeneuve
Chauvelin utasítása
Villeneuve és Rákóczi rossz viszonya
Az etiquette-kérdés
Rákóczi teljes leszigeteltsége
A perzsa zavarok miatt lázadás Konstantinápolyban, Ibrahim nagyvezir halála, III. Ahmed letétele
Az új török kormány nem érdeklődik Európa iránt.
A lengyel örökösödési háború kitörése
Lescinsky, Francziaország pártfogoltja
Rákóczi "systemája"
Bonneval pasa Konstantinápolyban, viszonya Rákóczihoz és Villeneuve-hez
Villeneuve fáradozásai orosz-török háború előidézésére
Fleury és Bonneval állásfoglalása
Bonneval terve: az istriai támadás Budáig
Rákóczi lépése, hogy Francziaországba mehessen
Tárgyalása Kinnoul lorddal
Bohn küldetése Párisba
Elfogatása, leleplezi Rákóczi angol tárgyalását
Chauvelin és Villeneuve szemrehányásai, Rákóczi védekezése
Az istriai támadás javított terve
Utolsó erőfeszítések, a test kimerülése; az elalvás
Végszó334
Jegyzetek és bizonyítékok338
Tartalomjegyzék339
Névmutató406

Szekfű Gyula

Szekfű Gyula műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Szekfű Gyula könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem