Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.780

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Szemelvények a magyar állam- és jogtörténet forrásaiból II.

1848-1944/Segédkönyv a magyar állam- és jogtörténet tananyagának tanulmányozásához/Kézirat/Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Szerkesztő

Kiadó: Tankönyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Varrott papírkötés
Oldalszám: 469 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Megjelent 627 példányban. Tankönyvi szám: J1-121. Kézirat.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

JOGFORRÁSOK ÉS JOGTÖRTÉNETI DOKUMENTUMOK 1848-1945
I. RÉSZ
A) Törvények
1. Az 1848. évi márciusi törvények 3
III.t. cz. Független magyar felelős ministerium alakításáról 3
IV. t-cz. Az országgyűlés évenkénti üléseiről 6
V. t-cz. Az országgyűlési követeknek népképviselet alapján választásáról 7
VII. t-cz. Magyarország és Erdély egyesítéséről 11
VIII. t-cz. A közös teherviselésről 12
IX. t-cz. Az úrbér és az azt pótló szerződések alapján eddig gyakorlatban volt szolgáltatások (robot) dézsma és pénzbeli fizetések megszüntetéséről 12
XI. t-cz. Azon ügyekről, melyek eddig a földesúri hatóságok által intéztettek 13
XII. t-cz. A papi tized megszüntetéséről 14
XV. t-cz. Az ősiség eltörléséről 14
XVI. t-cz. A megyei hatóság ideiglenes gyakorlásáról 15
XVIII. t-cz. Sajtótörvény 16
XIX. t-cz. A magyar egyetemről 18
XX. t-cz. A vallás dolgában 18
XXI. t-cz. A nemzeti színről és ország címeréről 19
XXIII. t-cz. A szabad királyi városokról 19
2. Az 1848. évi erdélyi törvények 22
Erd. I.t-cz. Magyarország és Erdély eggyé alakulásáról 22
Erd. II. t-cz. Választójogi törvény 22
3. Az első népképviseleti országgyűlés törvényei (1849) 23
I. tv. A rögtönítélő hadi s polgári vegyes bíróságok felállítása, szerkezete, eljárása - s ítéletek alá tartozó esetek meghatározása tárgyában 23
II. tv. A magyar nemzet függetlenségi nyilatkozata 26
IV. tv. A végrehajtóhatalom gyakorlásáról 38
VIII. tv. A nemzetiségekről 40
IX. tv. A zsidókról 41
B) Egyéb jogforrások és dokumentumok
1. Országos és házhatározatok 43
A képviselőház válasza a trónbeszédre 43
Az országgyűlés törvényellenes feloszlatásáról 45
V. Ferdinánd bemondásáról 51
2. Törvényjavaslatok 53
Eötvös József törvényjavaslata az elemi oktatásról 53
Szacsvay Imre javaslatai az egyházi vagyonról és a szerzetesrendek eltörléséről 56
a) Törvényjavaslat az egyházi személyekről s azoknak kezei közt levő vagyonról 56
b) Törvényjavaslat az egyházi szerzetekről 57
3. Rendeletek 57
Királyi rendelet a hadügyminiszterhez 57
Belügyminiszteri rendelet a két fővároshoz 59
Nemzetőrségi főparancsnok rendelete 59
Honvédelmi Bizottmány! rendelet a harcosok előléptetéséről 60
Kormánybiztos működésének elismerése 61
4. Jelentések, határozatok 61
Batthyány Kázmér kormánybiztos jelentése működéséről 61
A budai városi tanács határozata a 12. pont elfogadásáról 62
II. RÉSZ
A NEOABSZOLUTIZMUS IDŐSZAKA (1849-67)
A) Osztrák jogforrások és dokumentumok
1. Császári rendeletek, nyílt parancsok, miniszteri rendelet 65
Császári leirat az országgyűlés feloszlatásáról. 1848. okt.3. 65
Ferenc József első pátense trónralépésekor. 1848. dec. 2 66
Birodalmi alkotmány az ausztriai császárság számára. 1849. márc. 4. 67
Császári nyíltparancs a szász nemzethez. 1849. júli. 19 75
Császári pátens az ideiglenes közigazgatási rendszer bevezetéséről
Magyarország számára. 1849. okt. 24. 76
Császári nyíltparancs az oktroyált alkotmány hatályon kívül helyezéséről. 1851 79
Pátens az ausztriai általános polgári törvénykönyv bevezetéséről. 1852. 80
Ősiségi nyíltparancs. 1852 83
Úrbéri pátens. 1853 86
Pátens az úrbéri kárpótlásról. 1853 90
Telekkönyvi rendelet 1855 92
Protestáns pátens. 1859 93
Császári manifesztum. 1860 95
Az u.n. Októberi Diploma. 1860. 96
A Februári Pátens. 1861. 98
2. Egyéb dokumentumok. 99
Ferdinánd levele Jellachichhoz 99
Windischgritz proklamációja Kossuth és a honvédelmi bizottmány törvényenkívül helyezéséről 100
Miklós cár levele Ferenc Józsefhez 101
Császári manifesztum Haynau kinevezéséről 102
Geringer kinevezése 102
Haynau rendelkezése a rögtönítélő bíráskodás bevezetéséről 103
Ferenc József levele Miklós cárhoz 105
A helytartótanács utasítása a gyárimunkások összejöveteleinek megakadályozására 105
B) Magyar jogforrások és dokumentumok
1. Az Országbírói értekezlet. - Ideiglenes Törvénykezési Szabályok
Büntetotörvénykönyv és sajtó törvények iránti ideiglenes intézkedések. (Első választmányi javaslat.) 107
Hozzászólások a "Büntető törvény" napirendhez 109
Tanácskozás az úrbéri törvény kérdésében 111
Országbírói körlevél az összes törvényhatóságokhoz az ITSZ alkalmazásáról 112
Ideiglenes Törvénykezési Szabályok 113
2. Az 1861. évi országgyűlés dokumentumaiból
Fölírái javaslat az országgyűlés főteendői iránt 119
Határozati javaslat az országgyűlés teendői iránt 121
Fölírás az országgyűlés főteendői iránt 124
Leirat az országgyűlés feliratára 124
Részletek az 1861. évi országgyűlés képviselőházának naplójából:
a) Madách Imre felszólalása a felirati vitában 125
b) Az országgyűlést feloszlató királyi leirat ismertetése a képviselőház ülésén 126
III. rész
A DUALIZMUS KORA (1867-1918)
A) Törvények
1867: XII. t.c.: A magyar korona országai és az Ő Felsége uralkodása alatt álló többi országok között fennforgó közös érdekű viszonyokról, s ezek elintézésének módjáról. (A kiegyezési törvény.) 129
1867: XVIII. tc.: Az izraeliták egyenjogúságáról polgári és politikai jogok tekintetében 133
1868: III. te.: A törvények kihirdetéséről 133
1868: XXX. tó.: A Magyarország, s Horvát-, Sziavon- és Dalmátországok közt fennforgott közjogi kérdések kiegyenlítése iránt létrejöttegyezmény beczikkelyezéséről. (Magyar-horvát kiegyezés) 134
1868: XXXIII. tc.: Az úrbéri örökváltságokért országos alapból adandó megtérítésről 138
1868: XL. tc.: A véderőről 139
1868: XLI. tc.: A honvédségről 141
1868: XLIV. tc.: A nemzetiségi egyenjogúság tárgyában 142
1868: LIII. tc.: A törvényesen bevett keresztyén vallásfelekezetek viszonosságáról 146
1868: LIV. tc.: A polgári törvénykezési rendtartás 147
1869: IV. tc.: A birói hatalom gyakorlásáról 150
1871: XXXI. tc.: Az első folyamodású bíróságok rendezéséről 153
1871: XXXIII. tc.: A királyi ügyészségről 154
1872: VIII. tc.: Az ipartörvény 157
1872: XXXVI. tc.: Buda-Pest fővárosi törvényhatóság alakításáról és rendezéséről 163
1874: XXIII. tc.: A nők teljeskorúságáról 169
1874: XXXIII. tc.: Az 1848: V. törvényczikk és az erdélyi II. törvényczikk módosításáról és kiegészítéséről 170
1874: XXXIV. tc.: Az ügyvédi rendtartás tárgyában 172
1874: XXXV. tc.: A királyi közjegyzőkről 175
1875: I. tc.: Az összeférhetetlenségről 176
1875: XXXVII. tc.: A kereskedelmi törvény 177
1876: VI. tc.: A közigazgatási bizottságról 180
1876: XIII. tc.: A cseléd és gazda közötti viszony szabályozásáról, a gazdasági munkásokról és a napszámosokról 183
1878: V. tc.: A magyar büntetőtörvénykönyv a bűntettekről és vétségekről 188
1879: XVIII. tc.: A magyar nyelv tanításáról a népoktatási tanintézetekben 195
1879: XL. tc.: A magyar büntető törvénykönyv a kihágásokról 197
1879: L. tc.: A magyar állampolgárság megszerzéséről és elvesztéséről 200
1881: III. tc.: A közbiztonsági szolgálat szervezéséről 202
1881: XXI. tc.: A Budapest-fővárosi rendőrségről 203
1881: LIX. tc.: A polgári törvénykezési rendtartásról szóló 1986: LIV. tc. módosítása tárgyában 205
1881: LXVI. tc.: A törvények kihirdetéséről 205
1884: XVII. tc.: Ipartörvény 206
1890: XXV. tc.: A kir. ítélőtáblák és kir. főügyészségek szervezéséről 211
1893: XXVIII. tc.: Az ipari és gyári alkalmazottaknak baleset elleni védelméről és az iparfelügyelőkről 212
1894: XVI. tc.: Az örökösödési eljárásról 216
1894: XXXI. tc.: A házassági jogról 218
1894: XXXII. tc.: A gyermekek vallásáról 219
1894: XXXIII. tc.: Az állami anyakönyvekről 220
1895: XLIIII. tc.: A vallás szabad gyakorlatáról 220
1896. évi XXV. tc.: A majorsági zsellérbirtokokról s az ehhez hasonló
természetű birtokokról 222
1897. évi XXXIII. tc.: Az esküdtbíróságokról 224
1907: XLV. tc.: A gazda és a gazdasági cseléd közötti jogviszony szabályozásáról 225
1908: XXXVI. tc.: A büntető törvénykönyvek és a bűnvádi perrendtartás
kiegészítéséről és módosításáról 228
1909: XVI. tc.: A magyar főudvarnagyi bíráskodásról 231
1911: I. tc.: A polgári perrendtartásról 232
19.12: LXIII. tc.: A háború esetére szóló kivételes intézkedésekről 239
1913: XXXIV. tc.: A király megsértéséről és a királyság intézményének
megtámadásáról 242
1914: XIII. tc.: Az esküdtbíróság előtti eljárásra és a semmisségi panaszra vonatkozó rendelkezések módosításáról 244
1914: XIV. tc.: A sajtóról 248
1914: XL. tc.: A hatóságok büntetőjogi védelméről 251
1915: XIX. tc.: A hadviselés érdekei ellen elkövetett bűncselekmények,
különösen a hadi szállítások körül elkövetett visszaélések megtorlásáról 253
1916: VI. tc.: Az 1912. évi LXVIII. törvénycikk 4. §-ában meghatározott
személyes hadiszolgáltatási kötelezettség korhatárának a jelen háború tartamára való kiterjesztéséről 253
1916: IX. tc.: Az árdrágító visszaélésekről 255
1918: XVII. tc.: Az országgyűlési képviselők választásáról 257
B) Egyéb jogforrások és dokumentumok
Részlet a főrendi ház naplójából. Országos ülés, 1900. április 30.-án 258
Az országgyűlés két házának I-IV. együttes ülése 1900. évi december 4.-én 259
A vallás és közoktatásügyi miniszter utasítása a községi iskolaszékek stb. részére 261
Szabályrendelet a vármegyei, törvényhatósági bizottság közgyűléseinek számáról stb. 262
A m.kir. minisztérium 1916. évi 3470. M.E. sz. rendelete a gyorsított bűnvádi eljárásról 265
Részletek a minisztertanács jegyzőkönyvéből (1917. máj. 22-24.) 266
a) A Tisza-kormány lemondása 266
b) A Tisza-kormány lemondásának elfogadása 266
IV. RÉSZ
A POLGÁRI DEMOKRATIKUS FORRADALOM IDŐSZAKA (1918-19)
A) Néphatározat, néptörvények
Néphatározat. (A népköztársaság kikiáltása) 267
1918: I. néptörvény; A nemzetgyűlési, törvényhatósági és községi választójogról 268
1918: II. néptörvény: A sajtó szabadságáról 269
1918: III. néptörvény: A nép esküdtbíráskodásáról 270
1918: V. néptörvény: Az önálló magyar külügyi igazgatásról 270
1918: X. néptörvény: A Magyarországon élő ruszin (ruthén) nemzet autonómiájáról 271
Nemzeti tanácsi határozat. (Károlyi Mihály ideiglenes köztársasági elnöki megbízása) 273
1919: III. néptörvény: Az egyesülés és gyülekezés szabadságáról 273
1919: V. néptörvény: A vallásügyi és közoktatásügyi igazgatásról 274
1919: VI. néptörvény:. A magyarországi német nép önrendelkezési jogának gyakorlásáról 274
1919: VII. néptv.: Budapest főváros közigazgatási szervezetének ideiglenes módosításáról 276
1919: VIII. néptv.: A városok közigazgatási szervezetének ideiglenes módosításáról 278
1919: X. néptv.: A "népgazdasági ministérium" szervezése 279
1919: XI. néptv.: A népköztársasági államforma védelme 280
1919: XVI. néptv.: A törvényhatósági néptanács 281
1919: XVII. néptv.: A községi néptanács 283
1919: XVIII. néptv.: A fóldmivelő nép földhöz juttatásáról 283
1919: XX. néptv.: A forradalom vívmányait veszélyeztető egyéneknek rendőri felügyelet alá helyezése és őrizet alá vétele 287
1919: XXI. néptv. A magyar népszabadság ünnepnapjai 287
1919: XXIII. néptv.: A háborúval kapcsolatban felelős személyek ellen
eljárás előkészítése 288
1919: XXXI. néptv.: A korona és a koronázási jelvények őrzése 289
B) Egyéb jogforrások és dokumentumok
A Magyar Nemzeti Tanács felhívásában befejezettnek nyilvánítja a forradalma, a sztrájk beszüntetésére és nyugalomra hívja fel az ország népét. (1918. november 1.) 290
A vallás és közoktatásügyi ministernek 206.626/1918. V.K.M. számú rendelete 291
A földosztást követelő parasztság megnyugtatására kiadott 157.262/1918
sz. belügyminiszteri körrendelet valamennyi főispán-kormánybiztoshoz 291
Az antant-hatalmak megbízottjának jegyzéke a Magyar Köztársaság ideiglenes elnökéhez újabb területek katonai megszállásáról 292
Károlyi Mihály falragaszon bejelenti az ország népének a kormány lemondását. (1919. március 21.) 294
V. RÉSZ
A PROLETÁR SZOCIALISTA FORRADALOM IDŐSZAKA (1919)
A) A Forradalmi Kormányzótanács rendeletei és az Alkotmány
Mindenkihez! (1919. március 31.-i kiáltvány) 295
A F.Kt. I.sz. rendelete 297
A F.Kt. IV. sz. rendelete: A forradalmi törvényszék 297
A F.Kt. V. sz. rendelete: A hamis hírek terjesztői ellen 298
A F.Kt. VI. sz. rendelete: A nemesség, rang és címek eltörlése 299
A F.Kt. VIII. sz. rendelete: Nincs törvénytelen gyermek 299
A F.Kt. IX. sz. rendelete: A termelő eszközöknek köztulajdonba vétele 300
A F.Kt. X. sz. rendelete: Lakóházaknak a Magyarországi Tanácsköztársaság tulajdonába vétele 301
A F.Kt. XI.sz. rendelete: A munkakényszer és a munkához való jog 301
A F Kt XII. sz. rendelete: A pénzintézetek szocializálásának bevezetése 302
A F.Kt. XV. K.T.E. számú rendelete: Lakásínség enyhítese 302
A F.Kt. XVII. K.T.E. számú rendelete: Lakásbérek leszállítása 303
A F.Kt. XXI. K.T.E. számú rendelete: Munkások betegség és baleseti biztosításának kiépítése 303
A F.Kt. XXIII. K.T.E. számú rendelete: A Vörös Hadsereg alakítasa 304
A F.Kt. XXIV. K.T.E. sz. rendelete: A nevelési és oktatási intézetek köztulajdonba vétele 305
A F.Kt. XXVI. sz. rendelete: Munkás-, katona- és földmívestanácsok 306
A F. Kt. XXXVIII. számú rendelete: Közép és nagybirtokok állami tulajdonba vétele 308
A F. Kt. XLI. számú rendelete: Hatóságokhoz intézendő beadványok nyelve 308
A F.Kt. XLII. számú rendelete: Önhatalmú erőszakos intézkedések ellen 309
A F.Kt. XLV. számú rendelete: A Forradalmi Kormányzótanács és a népbiztosok által kiadott rendeletek megszegésének büntetése 309
A F.Kt. LX. számú rendelete: Anya és gyermekvédelmi, közjótékonysági és hadigondozási célokat szolgáló intézetek, közalapok stb. közkezelésbe vétele 310
A F.Kt. LXVII. számú rendelete: Politikai természetű cselekmények miatt történt előzetes letartóztatások bejelentése 311
A F.Kt. LXXVII. számú rendelete: Német és ruszin tanácsok megválasztása 311
A F. Kt. LXXX. számú rendelete: Május 1-nek ünneppé avatása 312
A F.Kt. XCXV. számú rendelete: A forradalmi Törvényszékek 312
A F.Kt. XCVI. számú rendelete: Megyék és városok élére kormányzótanácsi biztosok állítása 316
A F.Kt. XCVII. számú rendelete: Népgazdasági Tanács felállításáról 316
A F.Kt. XCVIII. számú rendelete: Ellenforradalmárok vagyonának elkobzása 318
A F.Kt. CIX. számú rendelete: Védkötelezettség 318
A F.Kt. CXXIV. számú rendelete: Kihágási bíráskodás 319
A Magyarországi Szocialista Szövetséges Tanácsköztársaság Alkotmánya 321
B) Egyéb jogforrások és dokumentumok
A Szövetséges Központi Intéző Bizottság I. számú rendelete: A közhatalommal visszaélés megtorlása 326
A belügyi népbiztos 1. B.N. sz. rendelete: A Vörös Őrség felállítása 327
A hajdudorogi tanács végrehajtó bizottságának 1. sz. rendelete. (1919. márc. 23.) 328
A Főváros közoktatási ügyosztályának 1919. ápr. 10-i rendelete 329
A Szentesi Városi Direktórium 1919. ápr. 11. rendelete 329
A Pest megyei Direktórium felhívása a parasztsághoz (1919. ápr. 20.) 330
A Forradalmi Kormányzótanács felhívása Wilsonhoz (1919. ápr. 28. vagy 29.) 331
A Forradalmi Kormányzótanács Külügyi Népbiztosának békeajánlata Wilsonhoz, a csehszlovák, a jugoszláv és a román kormányhoz. (1919. őpr. 30.) 332
VI. RÉSZ
AZ ELLENFORRADALOM KORSZAKA (1919-44)
A) A Tanácsköztársaság megdöntését közvetlenül követő idő jogforrásai és dokumentumai (1919. augusztus 2-8.)
A Magyar Népköztársaság kormányának 1. számú rendelete. Magyarország államformája 335
A Magyar Népköztársaság Kormányának 3. számú rendelete. A politikai
természetű cselekmények miatt indított bűnvádi eljárások megszüntetetése és az ilyen cselekmények miatti kiszabott büntetések elengedése 335
A Magyar Népköztársaság Kormányának 4. számú rendelete. Államrendőrség félállítása 336
A Magyar Népköztársaság Kormányának 7. számú rendelete. A lakásrekvirálási eljárások felfüggesztése 337
A Magyar Népköztársaság Kormányának 8. számú rendelete. A házak köztulajdonba vételére vonatkozó rendelkezések hatályonkívül helyezése 337
A Magyar Népköztársaság Kormányának 14. számú rendelete. A szakszervezetek helyiségei 338
József kir. herceg kiáltványa: A magyar néphez! 338
A Magyar Kormány 1/1919. M.E. számú rendelete. A földbirtokok köztulajdonba vételének megszüntetése 339
A Magyar kormány 3.886/1919. M.E. számú rendelete. A törvényes közigazgatás felvétele 340
B) A Horthy-korszak törvényei
1920: I. tc.: Az alkotmányosság helyreállításáról és az állami főhatalom
gyakorlásának ideiglenes rendezéséről 341
1920: XV. tc.: Az árdrágító visszaélésekről 346
1920: XVII. tc.: Az alkotmányosság helyreállításáról és az állami főhatalom ideiglenes rendezéséről szóló 1920: I.tc. 13. §-ának módosításáról 347
1921: III. tc.: Az állami és társadalmi rend hatályosabb védelméről 348
1921: XLVII. tc.: A király uralkodói jogainak és a Habsburg-ház trónörökösödésének megszűnése 351
1924: IV. tc.: Az államháztartás egyensúlyának helyreállításáról 351
1925: XXVI. tc.: Választójogi törvény 354
1926: XXII. tc.: A felsőházi törvény 362
1927: XXI. tc.: A betegségi és baleseti kötelező biztosítás 366
1928: X. tc.: A büntetőigazságszolgaltatás egyes kérdéseinek szabályozásáról (II. B. n) 369
1928: XI. tc.: Az öregség és rokkantság, özvegység esetére szóló kötelező biztosításról 374
1929: XXX. tc.: A közigazgatás rendezéséről 375
1930: XVIII. tc.: Budapest főváros közigazgatásáról. (Fővárosi törvény) 383
1930: XXXIV. tc.: A törvénykezés egyszerűsítése 387
1931: XXVI. tc.: A gazdasági és hitelélet rendjének, továbbá az államháztartás egyensúlyának biztosításáról 391
1933: XVI. tc.: A közigazgatás rendezéséről szóló 1929: XXX. tc. módosításáról és kiegészítéséről 393
1933: XXIII. tc.: Az alkotmányosság helyreállításáról és az államfői hatalom rendezéséről szóló 1920: I. tc. 13. §-ának módosításáról 396
1934: I. tc.: A közszolgálati alkalmazottaknak és a honvédség tagjainak,
valamint mindezek hozzátartozóinak ellátását szabályozó rendelkezések módosításáról 396
1934: XII. tc.: Budapest székesfőváros közigazgatásáról szóló 1930:XVIII. tc. egyes rendelkezéseinek módosításáról (Fővárosi novella.) 399
1934: XVIII. tc.: A hűtlenség szigorúbb büntetéséről 400
1937: XIX. tc.: A kormányzói jogkör kiterjesztéséről és a kormányzóválasztásról 401
1937: XXI. tc.: A munkaviszony egyes kérdéseinek szabályozásáról 405
1937: XXVI. tc.: Az országgyűlés felsőháza jogkörének újabb megállapításáról 409
1938: XV. tc.: A társadalmi és gazdasági élet egyensúlyának hatályosabb
biztosításáról 410
1938: XVI. tc.: Az állami rend megóvása érdekében szükséges büntetőjogi intézkedésekről. (Öttagú különtanács.) 413
1938: XVII. tc.: Az egyesülési szabadsággal elkövetett visszaélések megtorlásáról 414
1938: XVIII. tc.: Az állami rend megóvása végett szükséges sajtórendészeti rendelkezésekről 416
1938: XIX. tc.: Az országgyűlési képviselők választásáról 418
1939: II. tc.: A honvédelmi törvény 425
1939: IV. tc.: A zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról 428
1940: XVIII. tc.: A magyar állam biztonságát és nemzetközi érdekét veszélyeztető egyes cselekmények büntetéséről 432
1941: XV. tc.: A házassági jogról szóló 1894: XXXI. tc. kiegészítéséről
és módosításáról, valamint az ezzel kapcsolatban szükséges fajvédelmi intézkedésekről 435
1942: II. tc.: A kormányzóhelyettesről 436
1942: X. tc.: Egyes közéleti visszaéléseket büntető rendelkezések 440
1942: XV. tc.: A zsidók mező- erdőgazdasági ingatlanairól 442
1942: XX. tc.: A kormányzóhelyettes emlékének megörökítéséről 444
1942: XXII. tc.: A vármegyei, városi és községi tisztviselők alkalmazásának átmeneti szabályozásáról 445
C) Egyéb jogforrások és dokumentumok
Kormányzói kézirat az országgyűlés ülésszakának berekesztéséről és az új ülésszak megnyitásáról 447
Kitiltás és rendőrhatósági felügyelet, vagy őrizet alá helyezés (8130/1939.M.E. r.) 447
A közigazgatási bíróság Ítélete képviselőválasztási ügyben 448
Zsitvay Tibor Javaslata Bárdossy miniszterelnökhöz a magyar államfő és helyettese oimének tárgyában 456
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem