863.964

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Szenci Molnár Albert költői művei

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 531 oldal
Sorozatcím: Régi Magyar Költők Tára - XVII. század
Kötetszám: 6
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 18 cm
ISBN:

Fülszöveg

Szenci Molnár Albert a magyar későreneszánsz kiemelkedően széles látókörű egyénisége. Sokoldalú irodalmi termésének legértékesebb részét zsoltárfordításai alkotják. Az első mai értelemben vett műfordítások ezek, alkotójuk az addigi gyakorlattól eltérően az eredeti szöveg tartalmilag és formailag egyaránt minél pontosabb tolmácsolására törekszik. A kötet Szenci Molnár Albert zsoltárfordításainak és egyéb verseinek kritikai szövegét tartalmazza a hozzájuk tartozó dallamokkal együtt. A jegyzetanyag részletesen foglalkozik a "Psalterium Hungaricum" keletkezéstörténetével, forrásaihoz való viszonyával, valamint - Csomasz Tóth Kálmán munkájaként - a dallamok történetével és utóéletével. Külön érdekessége a kiadványnak, hogy közli Szenci Molnár Albert könyvei elé írt összes előszavát és ajánlását is, melyekben pedagógiai és művelődéspolitikai nézetei, irodalmi tervei mellett legszemélyesebb mondanivalói is hangot kapnak. Fokozza e rész jelentőségét, hogy ezek az írások - kevés kivétellel -... Tovább

Tartalom

Előszó5
Psalterium Ungaricum
I. Soltar
Az ki nem jár hitlenec tanáczán17
II. Soltar
Miért zugolodnac az pogányoc18
III. Soltar
O melly sokan vadnac21
IIII. Soltar
En igazsságomnac Istene23
V. Soltar
Ur Isten az én imátságom25
VI. Soltar
Uram te nagy haragodban27
VII. Soltar
Oh én Uram es én Istenem29
VIII. Soltar
O felséges Ur mi kegyes Istenünc32
IX. Soltar
Diczérlec téged Ur Isten33
X. Soltar
Mire távozol tülünc Ur Isten36
XI. Soltar
Az Istenben bizom jo reménséggel38
XII. Soltar
Szabaditsmeg és tartsmeg Uram Isten39
XIII. Soltar
Miglen feleytesz el Uram41
XIIII. Soltar
Az bolond igy szól az ö szivében42
XV. Soltar
Uram ki leszen lakoja44
XVI. Soltar
Tarts meg engem oh én Istenem45
XVII. Soltar
Halgasdmeg igasságomat47
XVIII. Soltar
Oh én Uram, ki eröt adsz ennékem49
XIX. Soltar
Az Egec beszéllic53
XX. Soltar
Az Ur tégedet meghalgasson56
XXI. Soltar
Örvendez Uram az királ57
XXII. Soltar
En Istenem én erös Istenem59
XXIII. Soltar
Az Ur ennékem örizö pásztorom63
XXIIII. Soltar
Az Ur bir az egesz földdel65
XXV. Soltar
Szivemet hozzád emelem66
XXVI. Soltar
Légy itélöm Uram69
XXVII. Soltar
Az Ur Isten az én világosságom73
XXVIII. Soltar
Hozzád kiáltoc kegyes Uram73
XXIX. Soltar
Mostan ki hatalmassac75
XXX. Soltar
Diczérlec Uram tégedet76
XXXI. Soltar
Uram én czac te benned biztam78
XXXII. Soltar
O melly bodog az olly ember éltében81
XXXIII. Soltar
Nosza Isten félö szent hivec83
XXXIIII. Soltar
Mindenkoron áldom87
XXXV. Soltar
Pörölly Uram pörlöimmel89
XXXVI. Soltar
A gonosztévönec dolgán93
XXXVII. Soltar
Ne boszszonkodgyál á gonosz tevökre95
XXXVIII. Soltar
Haragodnac nagy voltában99
XXXIX. Soltar
Magamban elvégezém es mondám103
XL. Soltar
Varván vártam az fölséges Urat105
XLI. Soltar
Boldog az ki az nyavalyást hiven107
XLII. Soltar
Mint az szép hives patakra109
XLIII. Soltar
Itélly meg engemet Ur Isten111
XLIIII. Soltar
Hallottuc, Isten, füleinckel112
XLV. Soltar
Egy szép dolgot hoz elö az én szivem116
XLVI. Soltar
Az Isten az mi reménségünc118
XLVII. Soltar
No minden népec120
XLVIII. Soltar
Nagy az Ur méltóságában122
XLIX. Soltar
Halgassátoc meg ezt minden népec124
L. Soltar
Az erös Isten, Uraknac Ura127
LI. Soltar
Ur Isten kegyelmezz meg énnékem129
LII. Soltar
Mit diczekedel gonosságban131
LIII. Soltar
Az bolond igy szól az ö szivében133
LIIII. Soltar
Tarts meg Uram Isten engem134
LV. Soltar
Halgasdmeg az én könyörgésem135
LVI. Soltar
Kegyelmezz meg nékem én Istenem138
LVII. Soltar
Irgalmazz Uram, irgalmazz nékem140
LVIII. Soltar
Ti tanáczban ülö személyec142
LIX. Soltar
Szabadits meg engem Ur Isten144
LX. Soltar
Minket Ur Isten elhagyál146
LXI. Soltar
Kiáltásom hald meg Isten148
LXII. Soltar
Az én lelkem szép czendesszen150
LXIII. Soltar
Isten te vagy én Istenem151
LXIIII. Soltar
Halgasd meg Uram könyörgésem152
LXV. Soltar
Az Sionnac hegyén Ur Isten154
LXVI. Soltar
Örvendgy egész föld az Istennec156
LXVII. Soltar
Ur Isten áldgy meg jovoltodbol159
LXVIII. Soltar
Hogy ha fölindol az Isten160
LXIX. Soltar
Ur Isten segits, es tarts meg engem165
LXX. Soltar
Siess ments meg Uram Isten168
LXXI. Soltar
Te benned bizom én Istenem168
LXXII. Soltar
Uram az te itéleteidet171
LXXIII. Soltar
Bizonyára jo az Isten173
LXXIV. Soltar
Miért vetsz minket igy el Ur Isten177
LXXV. Soltar
Diczérünc téged Isten180
LXXVI. Soltar
Esmeretes az Ur Isten181
LXXVII. Soltar
Az Istenhez az én szómat182
LXXVIII. Soltar
Halgass én népem az én törvényemre185
LXXIX. Soltar
Öröködben Uram pogányoc jöttec191
LXXX. Soltar
Halgasd meg Izrael pasztora193
LXXXI. Soltar
Örvendezzetec195
LXXXII. Soltar
Az Isten áll ö seregében198
LXXXIII. Soltar
Uram ne halgass illy igen199
LXXXIIII. Soltar
Oh seregeknec Istene201
LXXXV. Soltar
Nagy kegyessen töl Uram földeddel203
LXXXVI. Soltar
Hayts hozzám Uram füledet205
LXXXVII. Soltar
Az Ur Isten az ö lakohaylékát207
LXXXVIII. Soltar
Ur Isten én idvösségem208
LXXXIX. Soltar
Az Urnak irgalmát öröcké éneklem210
XC. Soltar
Te benned biztunc eleitöl fogva214
XCI. Soltar
Azki az fölséges Urnac215
XCII. Soltar
Ekes dolog diczérni217
XCIII. Soltar
Nagy hatalommal regnál az Isten219
XCIIII. Soltar
Oh erös bosszuállo Isten220
XCV. Soltar
Jertec örvendgyünc mindnyájan222
XCVI. Soltar
Enekellyetec minden népec224
XCVII. Soltar
Az Ur Isten regnál225
XCVIII. Soltar
Enekellyetec uy éneket227
XCIX. Soltar
Az Ur országol228
C. Soltar
Ez földön ti minden népec230
CI. Soltar
Mindennec elötte irgalmasságrol231
CII. Soltar
Halgasd meg Uram kérésem233
CIII. Soltar
Aldgyad lelkem Uradat Istenedet236
CIIII. Soltar
Aldgyad lelkem az Urat és tisztöld238
CV. Soltar
Adgyatoc hálát az Istennec243
CVI. Soltar
Az Urat áldgyátoc, mert jo247
CVII. Soltar
Diczérjétec az Urat251
CVIII. Soltar
Ur Isten kész az én szivem256
CIX. Soltar
Oh Ur Isten, én diczöségem257
CX. Soltar
Az Ur Isten monda az én Uramnac260
CXI. Soltar
Halát adoc Uram néked261
CXII. Soltar
Bodog ember az ki az Istent262
CXIII. Soltar
Az Urat ti ö szolgái264
CXIIII. Soltar
Hogy Izrael kijött Egyyptombol265
CXV. Soltar
Nem nékünc Uram nem nékünc engedd267
CXVI. Soltar
Szeretem és áldom az Ur Istent269
CXVII. Soltar
Az Urat minden nemzetec270
CXVIII. Soltar
Adgyatoc hálákat az Urnac271
CXIX. Soltar
Az olly emberec nyilván boldogoc274
CXX. Soltar
En az Ur Istenhez kiáltéc289
CXXI. Soltar
Szemem az hegyekre vetem291
CXXII. Soltar
Örülöc az én szivemben292
CXXIII. Soltar
Te hozzád szemeimet Ur Isten293
CXXIV. Soltar
Az Izrael ezt nyilván mondhattya294
CXXV. Soltar
Az kic biznac az Ur Istenben295
CXXVI. Soltar
Mikor az Siont az Isten296
CXXVII. Soltar
Hogy ha ember házat épét297
CXXVIII. Soltar
Bodog az ember nyilván298
CXXIX. Soltar
En ifjuságomtul fogva engem299
CXXX. Soltar
Te hozzád tellyes szivböl300
CXXXI. Soltar
Uram nem üz nagyra szivem302
CXXXII. Soltar
Emlekezzél meg Ur Isten302
CXXXIII. Soltar
Ime melly jo és melly nagy gyönyörüség304
CXXXIV. Soltar
Urnac szolgai mindnyájan305
CXXXV. Soltar
Adlgyátoc az Ur nevét306
CXXXVI. Soltar
Diczérjétec az Urat308
CXXXVII. Soltar
Hogy az Babyloni vizeknél ültünc311
CXXXVIII. Soltar
Diczér téged tellyes szivem312
CXXXIX. Soltar
Uram te megvisgálsz engem314
CXL. Soltar
Szabadits meg engem Ur Isten316
CXLI. Soltar
Te hozzád kiáltoc Ur Isten318
CXLII. Soltar
En az Urhoz fölkiáltéc320
CXLIII. Soltar
Halgasd meg Uram kérésemet321
CXLIV. Soltar
Aldott az Ur, ki kezemet tanitya323
CXLV. Soltar
Magasztallac téged én Istenem324
CXLVI. Soltar
Aldgyad én lelkem az Urat326
CXLVII. Soltar
Az Urat dicsérjétec, mert jo328
CXLVIII. Soltar
Noh diczerjétec mindnyájan331
CXLIX. Soltar
Az Urnac nó énekellyetec333
CL. Soltar
Diczérjétec az Urat334
Az Istennek tizparanczolattya
Emeldföl szived, füled nyisdmeg336
Az Simeonnac eneke
Uram boczássadel337
A zsoltárkiadások függelékeinek énekei
Mindennémü haboruság ellen
Ur Isten melly sokan vadnac341
Az Isten Törvényéről
Meghattad nekünk Ur Isten342
Az Vr vaczorája elött
Halgasd meg Ur Isten kérésemet343
Az szent vaczora után
Oh én lelkem diczérjed Istenedet344
Az pogany ellenseg ellen
Uraknak Ura nagj Isten345
Hazassagrol valo enec
Kezdetben hogy Isten Adámot347
Anna asszony háláado éneke
Örül az én szivem az Urban349
Reggeli diczeret - Estveli enec
Halát ádoc néked menybéli Isten350
Az Vrnac Imadsága
Mi Atyánc ő kegyes Isten351
Az Apastali Credo
Hiszec az menybéli egy Istenbe352
Szüz Marianac Eneke
Magasztallya az én szivem353
Kereszségkor valo énec
Ur Isten kérünc tégedet354
Christus szenvedesenec es halálánac historiaja
Sirasd meg ember bünödött355
Egyéb versek
Ez könyvnec ajanlasara
Nagy ajándeka ez az Ur Istennec363
Theodori Bezae Epigramma
Anglusoc és Belgác, és Francia, Scotia népe363
Számkivetésben járt ez földön Christus Urunkis364
A szent könyvnec után, kiket az nagy Apastaloc irtac364
[A "Postilla Scultetica" verses részletei]
Szegénységben jött ez földre364
Ronts, térits minden testet vért364
Mind ezeket tötte értünc364
Ha ellen tartás jelentis364
Oe testénec tagja vagyoc364
Az ki nem jö, s' (nem) követi ött365
Es noha soc az mi bününc365
Hartzban estem viaskodom365
En nagy vigan éneklec365
Az erös Fejedelem Janos Fridric365
Intés á Könyörgésre
Mivel Keresztyén, bizonyos vagy ebben365
Bodog életnec Regulaja
Ha kivánsz Ember, czendeszszen élni366
Ertelme az Religio képénec
Mond meg ó szent Religio366
Az Christus képét mikoron mellöle menedesz367
Tetrastichon Hunniadicum
Dengelegi Petert367
[A "Discursus de summo bono" verses részletei]
Az gyöngyörüség olly csorgó kút fö368
Öröme s- gyönyörüsége az testnek368
Testi enyhödést és rövid örömet368
Tetczet az Istennek ez temporálás368
Nincsen állando öröm ez világon368
Sok emberek öletnek meg fegyverrel369
Vak az Szerencse és mindent meg vakit369
Az Szerencse bölcseseget ugy meg veszt369
Az Szerencse ha kedvét nyuytya néked369
Az kit gyönyörködtet az jó Szerencse369
Dólgok sokkal jóbban vagyon azoknak369
Mit becsüllöd ennyire az Szerencsét369
O Szerencsének változandó dolga370
Az emberek dólgában ez világon370
Csudás az Szerencsének futkosása370
Az Szerencse bánatot az vigságból370
Ha az Szerencse mosolyog kedvedre370
Az Szerencsére nagy szerencsétlenség370
Ki vólt Nagyob Pompejusnál ez földön371
Hogy ha az Szerencse rád mosolyodik371
Fel ne fuvalkodgyál jó Szerencsédben371
Szerencsednek ne hidgy sokat371
Alkalmi rögtönzések
Ritka az oly vdö383
Vaiha az wr Isten kegielmessen383
Oh en edes hazam te jo Magiar orzag383
Mint Jaacobnak fiai közt küssebik383
Jer mi kerjük az papat384
Az nagj urak udvarában384
Hogy' ha az Vr Isten Vagyon mivelünc384
Bizd Istenre magad384
Függelék: az oppenheimi zsoltárkiadás ismeretlen szerzőktől származó énekei
CIII. Soltar
No diczérd lelkem az Urat387
Adventre, az az: Eljövetelre valo énec
O népeknec megváltoja389
Mindenhato felséges atya Ur Isten390
Az Sareptabéli özvegy asszonyrol
Soc hálá adással mi most tartozunc391
Asztal áldás vagy Etel elött valo diczéret
Hozzád kiáltásunkat394
Vton járónac éneke jo utért
Ember nemzetnec te igaz örzöje395
Hálá adás á meg halgatásért
Vártam Istennec kegyelmét396
Jegyzetek
Bevezetés401
Psalterium Ungaricum
Keletkezése, forrásai402
Kiadástörténet405
Dallamai413
Jegyzetek a szöveghez420
A zsoltárkiadások függelékeinek énekei425
Egyéb versek427
Alkalmi rögtönzések432
Az oppenheimi zsoltárkiadás ismeretlen szerzőktől származó énekei434
Szenci Molnár Albert latin versei444
Szenci Molnár Albert ajánlásai és előszavai451
Jegyzékek, mutatók
Szójegyzék507
A források jegyzéke510
A rövidítések jegyzéke511
Az énekek kezdősorainak mutatója513
Névmutató517

Szenci Molnár Albert

Szenci Molnár Albert műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Szenci Molnár Albert könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem