A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Literatura 1980/1-4.

A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének folyóirata

Tartalom

1. SZÁM
Folytonosság és új utak keresése a második világháború után az európai szocialista országok irodalmában, 1945-1950
Tudományos tanácskozás az MTA Irodalomtudományi Intézetében 1979. október 2-3.
Bodnár György: A kontinuitás és diszkontinuitás dialektikus jelensége a történelmi folyamatokban3
Ju. V. Bogdanov: Az irodalmi korszakváltás problémája történeti-tipológiai megvilágításban9
V. T. Szereda: A szocialista irodalmi tradíciók folytonossága és Déry Tibor munkássága 1945-1948 között13
Sz. A. Serlaimova: Harc az irodalmi fejlődés szocialista útjáért a cseh kritikában 1945-1948 között16
Sziklay László: Kontinuitás és diszkontinuitás (hagyomány és újítás) a felszabadulás utáni, a szocializmust építő cseh és szlovák irodalomban (1945-1955)20
V. A. Horev: Az absztrakt humanizmustól a szocialista humanizmusig (Néhány lengyel író eszmei-művészi fejlődése 1945-1948)27
Kiss Gy. Csaba: Néhány szempont a lengyel és a magyar regény 1945 és 1948 közötti fejlődésének tipológiai összevetéséhez36
T. P. Agapkina: Zofia Nałkowska művészi evolúciója 1944-1948 között42
Juhász Péter: A bolgár polgári humanista írók életérzésében, világlátásában és ábrázolásmódjában beállt változások a felszabadulás után46
Vujicsics D. Sztoján: Ivo Andric és Miroslav Krleza műve az új jugoszláv irodalom változó korában, 1941-194851
Zirkuli Péter: Az ún. Nagyszebeni Irodalmi Kör és a bukaresti avantgarde írók csoportja54
Salyámossy Miklós: Az átmenet évei az NDK irodalmában60
Ju. V. Bogdanov: Zárszó helyett64
Szili József: A pártosság és az irodalom67
Kardos András: Júdás vagy Judit (Sinkó Ervin: Optimisták)81
Pomogáts Béla: A romániai magyar irodalom kialakulásának történelmi keretei91
Katolikusok a szellemi ellenállásban. Beszélgetés Katona Jenővel. A beszélgetés résztvevői: Vásárhelyi Miklós, Pomogáts Béla, Tverdota György112
Műhely
Melczer Tibor: Fenyő Miksa száz éve128
Pécsi György: "...Gyere, gyűjtsük össze a népet..." Egy amerikai Radnóti-fordításhoz132
Doboss Gyula: Beszédmódváltások egy "megjelenítő" elbeszélésben (Mándy Iván: Látogatás apánál)138
Szemle
Babits Adyról. Dokumentumgyűjtemény (Varga József)146
Francia nyelvű antológia a magyar aktivizmusról (Bodri Ferenc)149
Az interjú lehetőségei. Hegyi Béla: A dialógus sodrában (Rónay László)154
2. SZÁM
Az irodalomelmélet tárgya és módszere
(Tanácskozás az Irodalomtudományi Intézetben, 1979. október 15-16.)
Nyírő Lajos: Az irodalomelmélet mint metatudomány163
Bonyhai Gábor: Az irodalomelmélet logikai-szemantikai változásai173
Veres András: Az esztétikai minőségek értékelméleti megközelítésének lehetősége180
Szili József: Az irodalomtörténet elméletének felosztása és az irodalom történeti-tipológiai fogalma190
Szerdahelyi István: Az irodalomtudomány fogalmi rendszere195
Bernáth Árpád: Az elbeszélés vizsgálatának kérdései205
Varga László: Az irodalomelméleti fogalmak alkalmazása kortárs irodalomra212
Horváth Iván: Történeti poétika és magyar irodalomismeret219
Bojtár Endre: Strukturalizmus és "metafizika" között228
Tanulmányok
Bacsó Béla: A megértés művészete és a művészet megértése (Hermeneutika és esztétika)234
Bókay Antal: Pszichoanalízis, freudizmus és marxizmus kapcsolata József Attila világképében248
Szerdahelyi István: Viták és eredmények az 1970-es évek magyar irodalomelméletében267
Műhely
Bodri Ferenc: Kalandorok se kíméljenek! (Szittya Emilről)281
Tasi József: A Bartha Miklós Társaság megalakulása és első évei307
3-4. SZÁM
A modern magyar irodalom kibontakozása (1932)
Az Újvidéki Egyetem XX. századi Tanszékének és az MTA Irodalomtudományi Intézet XX. századi Osztályának közös tanácskozása
Budapest, 1979. december 11-12.
Bori Imre: Egy antológia és "vidéke" (Babits: Új anthológia)335
Kulcsár Szabó Ernő: Az új írók antológiája (Móricz Zsigmond: Mai Dekameron)340
Utasi Csaba: Érték és tendencia Móricz Zsigmond Rokonok című regényében348
Gerold László: Lehetőség és korlát (Molnár Ferenc: Valaki)353
Pomogáts Béla: Költő és táj. Avantgard és folklorizáció a fiatal Radnóti Miklós költészetében358
Bata Imre: Veres Péter '32364
Lichtmann Tamás: Pap Károly 1932-ben (Megszabadítottál a haláltól)370
Tanulmányok
Béládi Miklós: Irodalom és történetiség376
Erdélyi K. Mihály: A szintézis jegyében (Az irodalomtörténeti rendszerezés gondolata a századfordulón s századelőn különös tekintettel Horváth Jánosra)389
Reisinger János: Irodalmi gondolkodásunk a századfordulón (Horváth János és Babits Mihály)410
Rónay László: Látomás a pusztuló és önpusztító világról (Babits Mihály: Elza pilóta, vagy a tökéletes társadalom)428
Imre László: Térszerkezet és időtényezők Ambrus Zoltán Solus eris című regényében438
Fülöp László: Az idő funkciói egy Krúdy-regényben (Boldogult úrfikoromban)451
Bakonyi István: A társadalmi cselekvés lehetőségeinek ábrázolása Németh László Emberi színjátékában466
Pomogáts Béla: A nosztalgikus regényíró (Jékely Zoltán fiatalkori regényeiről)479
Tüskés Tibor: Az első évtized (Csorba Győző pályakezdése)489
Műhely
Vígh Árpád: Irodalmi művek retorikai elemzése506
Erdődy Edit: Az Értékorientációs elemzések I-III. sorozatának néhány tanulsága518
Müller Péter: Műnem és világkép összefüggései a kétféle Tóték-ban535
Szemle
Kiss Ferenc: Az érett Kosztolányi (Mohai V. Lajos)546
Cs. Gyimesi Éva: Találkozás az egyszerivel (Széles Klára)550
A Literatura 1977-1980. évi számainak tartalomjegyzéke
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Literatura 1980/1-4. Literatura 1980/1-4. Literatura 1980/1-4. Literatura 1980/1-4.

A kötetek borítói kissé kopottak, gerinceik elszíneződtek. A könyvek borítóján tulajdonosi bejegyzés látható.

Állapot:
1.500 ,-Ft
8 pont kapható
Kosárba