851.120

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Tájékoztató az 1972-73-ban elkészült intézeti tanulmányokról

Belső használatra

Tartalom

A szakszervezetek feladatai a népgazdaság fejlesztésében1
A gazdasági mechanizmus reformjának megvalósítása1
Balázsy Sándor - Pirityi Ottó: A szakszervezeti munka tapasztalatai a gazdasági mechanizmus reformjának megvalósításában1
A szakszervezetek tervezésben való részvétele4
Harmatos József: A szakszervezetek részvétele a területi tervezésben4
Kalocsai Tibor: A vállalati szakszervezeti testületek tervezésben való részvételének szervezeti feltételei6
Kalocsai Tibor: A vállalati tervezésben való szakszervezeti részvétel objektív és szubjektív feltételei8
Királyi Mihály: Az állami szervek és a vállalati gazdasági vezetés igénye, véleménye a szakszervezeti szervek tervezésben való közreműködését illetően10
Terbócs László: Az állami, tanácsi és vállalati vezetők véleménye és elvárásai a szakszervezetek tervezésben való közreműködésével kapcsolatban12
Terbócs László: A szakszervezetek részvétele a népgazdasági, a területi és vállalati tervezésben14
Terbócs László: A szakszervezetek részvétele a szocialista gazdaság területi tervezésben16
Varga István: A közlekedési vállalatok szakszervezeti szerveinek közreműködése a negyedik ötéves terv készítésében18
Varga István: Szakszervezetek részvétele a középtávú tervek készítésében20
Varga László: A gyáregységi szakszervezeti szervek részvétele a gyáregységi és vállalati tervezésben22
Varga László: A vállalati ötéves tervek készítésében való szakszervezeti közreműködés tapasztalatai24
A közgazdasági szabályozás27
Szlovák Lászlóné: A közgazdasági szabályozók hatása a termelés és a termelékenység növelésére. A vállalati jövedelemszabályozás rendszere és annak hatása az állami vállalatoknál =1971. év viszonyítva az 1970. évhez/27
Munkaverseny-mozgalom fejlesztése30
Juhász István: A szocialista munkaverseny-mozgalom emberi és technikai feltételei30
Kárpáti Pál - Noszkay Erzsébet: A vállalati érdekeltségi rendszer és a munkaverseny-mozgalom32
Pirityi Ottó: Nézetek és nézeteltérések a szocialista munkaversenyről hazánkban33
Szocialista brigádmozgalom35
Domokos József: A szocialista brigádmozgalom helyzete 1972-ben, a szocialista brigádvezetők IV. országos tanácskozása, valamint a szakmai tanácskozások anyagai alapján35
A szakszervezeti szervezet és mozgalom fejlesztése39
A szakszervezeti munka mozgalmi jellege39
Fekete Béla: A szakszervezeti taggyűlések helyzete39
Forgács Tibor: Az SZMT-k és a megyei tanácsok együttműködése41
Gódor Lajosné: A nagyvállalati szakszervezeti tanácsok működésének tapasztalatai43
Jelinek István:A munkamegosztás elvi kérdései a szakszervezeti alapszervezetekben44
Kazimity György: A központi vezetőségek irányító munkájának helyzete46
Sali Ferenc: A vállalati gazdasági vezetők és a szakszervezeti szervek együttműködése49
Simay László: A vállalati rétegpolitikai munka vizsgálata a vasas szakszervezetnél52
Simay László: A Vegyipari Dolgozók Szakszervezetének rétegpolitikai munkája54
Vas János: A szakszervezeti mozgalom szervezeti és irányítási problémái56
Vas János: A szakszervezeti mozgalom vezetési-szervezési tapasztalatai58
A szakszervezetek feladatai az üzemi demokrácia fejlesztésében61
Bordi István: Az üzemi demokrácia helyzete néhány ipari vállalatnál61
Gyenes Antal: Az üzemi demokrácia vizsgálatának néhány tapasztalata a Villamososszigetelő és Műanyaggyár szakmunkásai körében63
Horváth István: Az üzemi demokrácia kérdései a szakszervezeti vezető szervek előtt65
Osvald Gyula: A szakszervezetek szerepe az üzemi demokrácia szervezésében és irányításában67
Az életszínvonal fejlesztésével kapcsolatos szakszervezeti feladatok70
Az életszínvonal alakulása70
Botos Balázs - Lévai János - Lugosi Gábor: A fiatalok életszínvonalát befolyásoló főbb tényezők70
Krizsanits József: A munkások véleménye életszínvonaluk alakulásáról72
Bér-, ár- és jövedelempolitika74
Bogdán István: Az Egyesült Izzólámpa és Villamossági RT-nél a kísérleti bértömeg-gazdálkodásra való áttérés módja és az áttérés várható hatásainak vizsgálata74
Dömötör Ferenc: Az ágazatok közötti bérarányok alakulása /I. kötet/77
Dömötör Ferenc: Az ágazatok közötti bérarányok elemzése és kritikája /II. kötet/79
Fedor Béláné: Az életszínvonal és árpolitika néhány kérdése /"Az életszínvonal és árpolitika hangulati elemei" c. kutatás másodlagos elemzése/82
Illés György: A családi pótlék szerepe és hatása a gyermekes családok életkörülményeire84
Kameniczky István: Vállalati bérpolitika és munkaerőgazdálkodás, vállalati jelentések, mérlegbeszámolók alapján85
Kocsó Illésné: A vállalati jövedelem- és bérszabályozás 1971. évi tapasztalatai a tanácsi irányítás alá tartozó termelés és szolgálatót ágazatok területén, megoldási javaslatok87
Kolundzsija Boskó - Boldoczki János: Foglalkoztatás és bérpolitika. Bér-kereseti arányok az új gazdaságirányítási rendszerünkben88
Kozákné Keszei Veronika: A bér- és jövedelemszabályozás a villamosiparban93
Kövess Gyula: A népgazdasági és a vállalati kölcsönös előnyök érvényesülését korlátozó körülmények, valamint a bér- és jövedelemszabályozási intézkedések feltárása és megszüntetésükre tett kormányzati intézkedések hatása a szénbánya-vállalatoknál95
Krizsanits József: A lakosság áruellátása, a minőség és a fogyasztói árak alakulása 1969-197198
Muth Magda: A bér- és jövedelemszabályozási rendszer elemzése szakszervezeti dokumentumok alapján100
Pirityi Ottó: A központi bérszabályozás rendszerének módosítésa103
Szira Tamás: A fogyasztói árak közgazdasági vonatkozásai a szakszervezeti érdekvédelem oldaláról105
Váradi Attila: Az Ózdi Kohászati Üzemek bér- és jövedelempolitikája107
Szociálpolitika, béren kívüli juttaátsok108
Akszentievics György: A vállalati béren kívüli juttatások értékelése108
Gazdag Miklós: A béren kívüli juttatások helyzete a Szovjetunióban, az NDK-ban, valamint az USA-ban és egyéb példák alapján néhány más országban111
Gazdag Miklós: A jövedelempolitika és a szociálpolitika kapcsolatának néhány problémája /Vitaanyag/112
Szilágyi Sándor: A gazdasági szabályozók hatása a béren kívüli juttatásokra, a vállalati szociális juttatások helyzete, továbbfejlesztésük szükségessége és lehetőségei114
Szepcsulák Tibor: A környezetvédelem értelmezése, a szakszervezetek álláspontja a környezetvédelemmel kapcsolatban az európai szocialista és tőkésországokban115
Szilágyi Sándor: A vállalati béren kívüli juttatások alakulása 15 vállalatnál 1968-1971 között116
Foglalkoztatottság, munkaügy118
Ungár György: A szocialista országok közötti munkaerőmozgás szakszervezeti kérdései118
A szakszervezetek művelődési tevékenységének kérdései120
Balogh István: Az állami és szakszervezeti szervek együttműködése és munkamegosztása a vállalati közművelődési munkában120
Balogh Lajos: A művelődési intézmények, az iskolák szorosabb együttműködésének fontossága az ifjúság nevelése, kulturális igényeinek kielégítése érdekében122
Bazsó Gyuláné: A szakszervezeti bizottságok szerepe a népművelési intézmények irányításában123
Bertalan József: A művelődési otthonok irányítása, ellenőrzése és vezetése124
Csurgó Ottóné: A szocialista művészet és a közönség127
Frankl Géza: Az ifjúsági klub programjának kialakítása, különös tekintettel a rétegspecifikus igények egységes és differenciált kielégítésére, fejlesztésére129
Fukász György: Hogyan hat a munkaidő csökkentése és a szabadidő növekedése a munkáscsaládok hétvégi szabadidő strukturájára?131
Gál Róbert: Az ifjúság ipari szakmunkássá válásának objektív és szubjektív determinánsai132
Havas Ottóné: A munkásfiatalok pályakezdése135
Kerekes Györgyné: A művelődési otthonok látogatóinak összetétele137
Kiss Béla: A tanácsok és a szakszervezetek együttműködésének és munkamegosztásának tapasztalatai és problémái a kulturális munkában138
Kiss Imre: A szakszervezetek és a tanácsok együttműködésének és munkamegosztásának eredményei és problémái kulturális téren141
Magyar Gyula: A tanácsok és a szakszervezetek együttműködésének és munkamegosztásának tapasztalatai és problémái a kulturális munkában143
Sántha Pál és munkacsoportja: Az ifjúsági klubok látogatói145
Taródi Nagy Béla: A munkások színházi ízlése146
Tóth Árpád: A közművelődés helyzete Ózdon, különös tekitnettel a munkások művelődésére148
Tóth Károly: A szakszervezeti és állami üzemi szervek együttműködése és munkamegosztása a munkahelyi közművelődésben150
Vas János: A munkásosztály fejlődésének, strukturális és tudati állapotának vizsgálata 1962-1972152
A tudományos-technikai forradalom társadalmi-gazdasági hatásaival kapcsolatos szakszervezeti feladatok155
Denke Géza: Az automatizálás hatása a munkaerőre az élelmiszer és híradástechnikai ipar 16 munkaterületén155
Fukász György: A tudományos-technikai forradalom társadalmi-gazdasági hatásával kapcsolatos szakszervezeti feladatok156
Fukász György: A tudományos-technikai forradalommal kapcsolatos állásfoglalások, vélemények157
Szilágyi András: A tudományos-technikai forradalommal kapcsolatos szakszervezeti tevékenység a GYMVG-ben158
Tóth János: A közúti járműgyártás fejlesztési irányai160
A magyar szakszervezeti mozgalom története162
Dóka Klára: A munkásszervezkedés kezdeti szakasza Magyarországon /1830-1872/162
Fonó Zsuzsa: Nőmunkások, - munkásasszonyok a századfordulón163
Gergely Ernő: A bányamunkások szakszervezeti mozgalma az ellenforradalmi rendszer első éveiben /1919-1923/165
Hetés Tibor: A Magyarországi Vas- és Fémmunkások Központi Szövetségének megalakulása167
Kováts György: A diósgyőrvasgyári művelődés története 1885-1919171
Nagy Sándorné: A szakszervezetek társadalmi szerepe és feladatai Pécsett és Baranya-megyében172
Németh József: A műszaki értelmiség érdekképviseletének alakulása és a Magyar Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezetének néhány kérdése /1945-1948/174
A nemzetközi szakszervezeti egység elméleti kérdései178
Forgács Pál: A multinacionális vállalatok és a szakszervezeti egység178
Kerekes György - Eőry Árpád - Szalay Ferenc - G. Szalai István: A fejlődő országok szakszervezeteinek néhány sajátossága és egységtörekvései180
Kerekes György: A szakszervezetek a chilei forradalmi folyamatban182
Kőhalmi Sebestyén: Egységtörekvések az olasz szakszervezeti mozgalomban183
Kőhalmi Sebestyén: Rétegpolitikai törekvések a nyugati országok vasas szakszervezeteinél /A nemzetközi szakszervezeti mozgalom néhány tapasztalatának öszegzése/186
Németh István: Változások a lengyel szakszervezeti mozgalomban 1956 után188
Szegő László: A kínai szakszervezeti mozgalom kérdéseihez190
Topálovich Pál: A Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel kapcsolatos szakszervezeti feladatokról193
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Tájékoztató az 1972-73-ban elkészült intézeti tanulmányokról Tájékoztató az 1972-73-ban elkészült intézeti tanulmányokról Tájékoztató az 1972-73-ban elkészült intézeti tanulmányokról

Könyvtári könyv volt.

Állapot: Közepes
980 Ft
390 ,-Ft 60
2 pont kapható
Kosárba