A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyar irodalom története I-II.

I.: A legrégibb időktől Kisfaludy Károly fellépteig/II.: Kisfaludy Károly felléptétől a kiegyezésig

Előszó

Az első kiadás előszava
Három éve múlt, hogy Emich Gusztáv úr, az Athenaeum igazgatója, azt a tervét közölte velem, hogy irodalmunk történetéről egy nagyobb, illusztrált munkát óhajtana... Tovább

Tartalom

I. kötet
Az első kiadás előszava
Bevezetés
Beöthy Zsolt: Irodalmunk és irodalomtörténetünk1
Középkor és renaissance - mondák és kódexek kora
Réthy László: A magyar nemzet őskora15
Simonyi Zsigmond: A magyar nyelv eredete24
Erdélyi Pál: A pogánykori költészet emlékei29
Linczy Gyula: A magyarság az Árpádok korában40
Sebestyén Gyula: A királymondák és az énekmondók61
Simonyi Zsigmond: Legrégibb nyelvemlékeink (Oklevelek magyar szavai - Halotti Beszéd - Königsbergi Töredék)70
Pulszky Ferenc: A csúcsíves stíl kora és a renaissance (Az Anjou -királyok; Zsigmond és Mátyás uralkodása)76
Hegedűs István: Janus Pannonius és a humanisták84
Sebestyén Gyula: Középkori könyvtáraink és a Corvina96
Horváth Cyrill: Középkori költészetünk. I. Legendák és egyházi énekek. II. Világi költészet112
Simonyi Zsigmond: A kódexek mint nyelvemlékek130
Marczali Henrik: A krónikák142
Vallási és nemzeti harcok kora - Protestáns kor, Antireformáció kora, Nemzetietlen kor
Kardos Albert: A protestáns kor áttekintése (1526-1606)151
Hellebrani Árpád: A könyvnyomtatás kezdete Magyarországon157
Kardos Albert: Vallásos irodalom. I. Bibliafordítók. II. Prédikátorok. III. Polemikusok165
Hegedűs István: Humanista hagyományok a XVI. században181
Szilágyi Sándor: A XVI. század történetirodalma187
Hajnik Imre: A magyar jog és a Hármaskönyv196
Szilády Áron: A XVI. századi líra201
Kardos Albert: Balassi Bálint206
Badics Ferenc: XVI. századi elbeszélő költészetünk. I. Bibliai elbeszélések. II. Tinódi és a történeti énekköltés. III. Toldi Miklós és a magyar mondák. IV. Regényes vagy széphistóriák214
Beöthy Zsolt: Széppróza. I. A dráma kezdete. II. Ezópi mese, novella, prózai zsoltár242
Széchy Károly: A katholikus visszahatás (1606-1678)261
Fraknói Vilmos: Pázmány és köre272
Felméry Lajos: A régi magyar iskolázás. I. A középkori iskolázás. II. Pázmány egyeteme és a protestáns főiskolák290
Szenci Molnár Albert - Geleji Katona István - Káldi György - Négyesy László: A XVII. század vallásos irodalma306
Bánóczi József: Apácai Cseri János327
Angyal Dávid: A XVII. század történetirodalma334
Angyal Dávid: A XVII. század levélirodalma347
Erdélyi Pál: A XVII. század lírája353
Széchy Károly: Zrínyi Miklós373
Rupp Kornél: Gyöngyösi István és Listius László400
Négyesi László: A XVII. századi széppróza és színészet420
Badics Ferenc: A kurucvilág költészete. I. Thököly és II. Rákóczi Ferenc kora. II. A kuruc költészet433
Angyal Dávid: Történetirodalmunk a XVIII. század elején. Babocsay, Bethlen Miklós, Cserei és Apor463
Dr. Szinnyei József: A nemzetietlen kor475
Négyesy László: A XVIII. századi szépirodalom. I. Epika és vallásos líra. II. Mikes Kelemen. III. Faludi Ferenc. IV. Amade László482
Takáts Sándor: Iskolai drámák511
Marczali Henrik: A magyar történeti irodalom a XVIII. században525
Az irodalmi megújhodás kora
Széchy Károly: A megújhodás (1772-1820)537
Széchy Károly: Bessenyei és társai547
Széchy Károly: Franciások itthon568
Négyesy László: A deákosak virág Benedekig576
Endrődi Sándor: Dugonics András589
Badics Ferenc: Horváth Ádám és Gvadányi József599
Kardos Albert: Debrecen írói és irodalmi élete619
Váczy János: Az egyeztető irány629
Haraszti Gyula: Csokonai Vitéz Mihály642
Beöthy Zsolt: Kármán József655
Simonyi Zsigmond: Révai Miklós és a korabeli nyelvtudomány666
Váczy János: Kazincy Ferenc683
Imre Sándor: A nyelvújítás története I-III.710
Váczy János: Kazinczy költői iskolája733
Kelemen Béla: Kölcsey Ferenc744
Angyal Dávid: Kisfaludy Sándor758
Négyesy László: Berzsenyi Dániel776
Ballagi Géza: A felvilágosodás irodalma795
Badics Ferenc: Tudományos irodalmunk. A magyar történetírás és irodalomtörténet807
Bayer József: A nemzeti játékszín története 1837-ig820
Id. Szinnyei József: Hírlapirodalmunk fejlődése831
II. kötet
A nemzeti irodalom kifejlődése. Reform-kor
Beöthy Zsolt: Széchenyi kora3
Szász Károly: Magyar Tudós Társaság. Az Akadémia keletkezése, megalapítása és első szervezete10
Zichy Antal: Gróf Széchenyi István26
Kardos Albert: Kisfaludy Károly45
Rákosi Jenő: Katona József57
Badics Ferenc: Kisfaludy Károly iskolája. Gombos, Bolyai, Vitkovics, Fáy, Gaal és mások68
Szász Károly: Vörösmarty Mihály84
Váczy János. A klasszikai eposz mívelői. Horvát Endre, Czuczor Gergely, Debreczeni Márton, Garay János111
Kelemen Béla: Bajza József és az Athenaeum köre129
Váczy János: Toldy Ferenc140
Bayer József: A Nemzeti Színház története 1867-ig150
Széchy Károly: Vajda és Kúthy161
Széchy Károly: Jósika Miklós171
Baráth Ferenc: Eötvös József180
Gyulai Pál: Kemény Zsigmond204
Dr. Sebestyén Gyula: A magyar népköltészet és gyűjtői. I. A magyar népköltészet. II. Gyűjtők és gyűjtemények216
Szász Károly: Tompa Mihály261
Riedl Frigyes: Petőfi Sándor276
Beöthy Zsolt: Arany János300
Rákosi Jenő: Szigligeti és társai. A negyvenes évek drámairodalma839
Badics Ferenc: A magyar politikai szónoklat Kossuth előtt. Régi szónokaink. F. Nagy Pál, Wesselényi Miklós és mások357
Baráth Ferenc: Kossuth Lajos mint szónok és író372
Vadnai Károly: A forradalom költészetéről 1848-49-ben397
A magyar irodalom szabadságharcunk lezajlása után
Szilágyi Sándor: A forradalom után431
Zichy Antal: Deák Ferenc mint író440
Széchy Károly: A magyr líra a forradalom után461
Beöthy Zsolt: Jókai Mór és a regény, I-II.494
Alexander Bernát: Madách és az Ember Tragédiája 515
Alexander Bernát: A dráma a forradalom után540
Radó Antal: A műfordítás 1830 óta550
Balassa József: A magyar nyelvtudomány a XIX. században560
Várdai Béla: A magyar műszellem búvárai. Eszthetikai és művészettörténeti irodalmunk, I-II.569
Marczali Henrik: A magyar történetírás fejlődése a XIX. században601
Roboz Andor: A magyar könyvkiadóság úttörői662
A második kötet tartalma677
Szövegképek a II. kötetben679
Műmellékletek a II. kötethez684
Hellebrant Árpád: Név- és tárgymutató az I. és II. kötethez686
Szövegképek az I. kötetben
Könyvíró barát a Képes Krónikából (S kezdőbetű, színnyomat)1
Toldy Ferenc arcképe és névaláírása6
Toldy: A magy. költészet tört. címlapja. Tinódi Sebestyén költött arcképével7
Vallásos ereklye (Ugorföldi sírlelet)18
Csészetartó szobrok (Déloroszországi sírokról)19
Az enlaki unitárius templom mennyezetének 1668-ból való fölirata21
Kirgiz tanya23
Az ugor népek elágazása (térképvázlat)25
Eele király (Kezdőbetű a Képes Krónikából)34
A hét vezér (Kezdőbetű a Képes Krónikából)35
A magyarok bejövetele (A Képes Krónikából)36
Botond párbaja a göröggel (A Képes Krónikából)37
Lél vezér (Kezdőbetű a Képes Krónikából)38
Szent István (Kezdőbetű a Képes Krónikából)40
Szent István születése (A Képes Krónikáéból)43
Szent István harca Kean vezérrel (A Képes Krónikából)45
A traui dóm főkapuja49
Bekenga királyné síremléke (A zárai S. Maria templomban)53
A zárai S. Maria-kolostor campaniléje55
A jáki templom főkapuja57
Béla párbaja (A Képes Krónikából)62
Szent László (A veleméri templom festményén)63
Szent László legendája (Részlet a székelyföldi fülei templom falfestményéről)65
A Königsbergi Töredék (Szövegolv.)72
A gyulafehérvári glosszák (Szövegolv.)74
Kassai dóm77
Mátyás és Beatrix (A brüsseli Corvin-kódexből)79
Mátyás király budai palotája (Schedel Krónikájából)81
A budai egyetem címere (Reichenthal Ulrik Krónikája 1483. kiadásából)85
Vitéz János88
Janus Pannonius állítólagos arcképe (Ezüst dombormű, körirata: Joh. Cesinge Eps. V. Basilie)91
Janus Pannonius (zárókép)95
Sixtus skolasztikus pecsétje97
D. F. S. kezdőbetűk a gyulafehérvári Batthyány-könyvtár 1377-iki Esztergomi Missaléjából 98
A gyulafehérvári Batthyány-könyvtár 1377-iki Esztergomi Missaléjának kolofonja99
Vitéz János jegyzete a Victorinus-kódex végén100
A raudnitzi Lobkovitz-kódex 309-ig lapja (Szövegolvasással)101
Az erlangeni Corvin-kóüdex kötése103
A bártfai plébánia-templom XV. századi könyvszekrénye104
Láncos kódex-gyűjtemény105
Lapszéldíszítés Mátyás címerével107
Középkori könyvtár (Brandt: Stult. Navis című humoros művéből, 1497)110
Egy Corvin-kódex záró kapcsa111
Krisztus keresztre-feszítése (Az érsekújvári kódexból)114
Krisztus sírba-tétele (Az Érsekújvári kódexból)115
Részlet a Példák könyvéből (Hasonmás, szövegolvasással)117
Részlet Szent Margit életének 139-ik lajáról (ráskai Lea, dömés apáca írása 1510. Szövegolvasással)118
Alexandriai Szent Katalin verses legendájának első lapja (Szövegolvasással)119
Zách Felicián merénylete (A Képes Krónikából)122
Szabács viadalának utolsó lapja (Hasonmás, szövegolvasással124
Beriszló Péter éneke (Hasonmás, szövegolvasással)127
A Besztercei Szójegyzék 8-ik lapja (Hasonmás, szövegolvasással)131
A Schlägli Szójegyzék 7-ik lapjának utolsó sorai (Hasonmás, szövegolvasással)132
Az Ehrenfeld-kódex 66-ik lapja (Kisebbített hasonmás, szövegolvasással)134
Ráskai Lea, dömés apáca, jegyzete a Sz. Domokos élete című kódex (1517.) végén (Szövegolvasással)138
A Kriza-kódex kolofonja (Az író: Garay Pál, dömés szerzetes, jegyzete 1532.)139
Kinizsiné Magyar Renigma imádságos könyvének kolofonja (Az író: F(rater) M. jegyzete 1513. Szövegolvasással)140
Kézai Krónikájának kezdősorai143
Nagy Lajos magyar és külföldi országnagyokkal (A Képes Krónikából)145
Hasonmás a Dubnici Krónika első lapjáról146
Zsigmond király (Thuróczi krónikájából)147
Szegedi Kis István arcképe153
Oláh Miklós arcképe és névaláírása155
XVI. századi könyvdíszítés a magyar címerrel (Werbőczy Hármaskönyve 1561-iki bécsi kiadásának címlapjáról157
XVI. századi könyvnyomtató műhely158
Heyden Sebald négy-nyelvű iskolai könyvének (1531) utolsó lapja160
Komjáthy B. Szent Pál levelének első lapja162
Gálszécsi István Énekes könyvének végső sorai (1536.)163
Singrenius J. 1538. nyomdai jelvénye164
Az első magyar nyelven írt distichonok (Syílvester Új testamentumának bevezetése)166
Részlet Sylvester bibliai-fordításából167
Heltai G. Soltárainak címlapja (1560.)170
Melius P. Magyar Predikációinak címlapja (Debrecen, 1563.)173
Telegdi Az kerstyensegnec fondamentomirol című munkájának előszava (Bécs, 1562.)179
Báthory Zsigmond fejedelem (Egykorú metszet Ernst Lajos gyűjteményéből)183
Szamosközy Conspiratio Kendianájának első sorai184
Verancsics Antal arcképe189
Részlet Verancsics krónikáiból (Eredetije a M. Nemz. Muzeumban)191
Istvánffy Miklós arcképe (Egykorú eredetije Ernst L. gyűjteményében)194
Werbőczy névaláírása197
Részlet Werbőczy Tripartitumának első magyar fordításából (Debrecen, 1565.)198
II. János király címere (Werbőczy Tripartitumának első magyar kiadásából)200
Szegedi Gergely Énekes könyvének címlapja202
Balassi Bálint legelső munkájának (Betegh lelkeknek stb.) címlapja (Krakkó, 1572.)207
Balassi Betegh lelkek stb. c. munkájának utolsó lapja208
Balassi Bálint arcképe (Az egykorú festmény a b. Balassák alsóhrabóci kastélyában)211
Egy XVI. századi lantos (A fricsi várkastély párkányzatáról)215
Sztárai Mihály Akháb királyának utolsó versszaka (Első kiad. Debrecen, 1574.)217
Tinódi (állítólagos) háza Kassán220
Részlet Tinódi Cronicájából (Ali basa utolsó és Egervár kezdő versszakai, az eredeti hangjegyekkel)222
Tinódi Eger várának dallama Bartalus István átiratában223
Egykorú másolat Tinódi Hadnagyoknak tanúság című munkájából (A pécsi püspöki levéltárból)224
Ilosvai Tholdijának címlapja (A legrégibb fennmaradt kiadás)230
Istvánfi Pál Historia regis Volterjának első versszakai236
Ráskai Vitéz Franciscójának első versszakai239
Tinódi jelvénye (A Cronica végén)241
Misztérium-előadás a középkorban245
Balassi Menyhárt névaláírása250
Balassi M. árultatásának címlapja (Abrudbánya, 1569.)251
Részlet Pesti G. Esopus fabuláiból (Bécs, 1536.)254
A Salamon és Masrkalf címlapja (Kolozsvár, 1577.)255
Ponciánus históriájának első lapja (Bécs, 1573.)258
Gróf Forgách Ferenc esztergomi érsek arcképe263
Lippay György esztergomi érsek arcképe265
Szelepcsényi György nyitrai püspök, utóbb esztergomi érsek arcképe267
Alvinczi Péter névaláírása298
Pécsváradi Péter vitairatának címlapja (1629.)269
Az első lap Alvinczhi Péter Magyarország panaszából (1620)270
Magyari István Az országokban valo soc romlásoknac címlapja274
Pázmány nagyszombati palotája276
Pázmáneum Bécsben277
Pázmány Kalauzának címlapja279
Pázmány politikai röpiratának (Falsae originis, címlapja (1620.)280
A wittenbergi felelet cáfolata (Setét hajnalcsillag után 1627.)281
Pázmány az sz. irásrul c. munkájának címlapja (1626.)282
Pázmány Prédikáczióinak címlapja (1676.)283
Pázmány carrarai márványszobra az esztergomi főtemplomban (Della Vedova Pétertől)285
Káldi György arcképe286
Eszterházy Miklós arcképe288
Különböző nemzetiségű tanulók a prágai egyetemen293
A nagyszombati egyetem296
A nagyszombati egyetem első hallgatói297
Lorántfi Zsuzsánna299
A sárospataki kollégium301
Comenius Ámos János névaláírása302
Comenius Ámos és iskolája (Összes munkáinak címképe)303
Sz. Molnár A. babér-koszorúja307
Sz. Molnár A. Sz. Dávid zsoltárainak első lapja (1688-iki kiad.)310
Sz. Molnár A. Szent bibliájának címlapja313
Sz. Molnár A. Postilláinak ajánló levele (Oppenheim, 1617.)315
Sz. Molnár A. Kalvin Institutiója magy. ford. címlapja (1624.)317
Káldi György Bethlen előtt (Tanner Mátyás Societas Jesu (Prága, 1694.) c. művéből)324
A Postilla Scultetica záró-vignetteje326
Apáczai Encyclopaediájának címlapja (Utrecht, 1653.)330
Bethlen Gábor lovas arcképe339
Kemény János arcképe343
Kemény János tatár rabságból írt levelének utolsó lapja349
Zrínyi Ilona névaláírása351
Balassi és Rimai Istenes énekeinek második címlapja (Pozsony, 1676.)354
Rimai János névaláírása355
Rimai János címere358
Beniczki Péter címere
Gróf Balassi Bálint címere
Gönczi Énekeskönyvének címlapja (Lőcse, 1642.)360
Péchy Simon névaláírása361
Beniczki Péter verseinek címlapja (Kolozsvár, 1670.)365
Gr. Koháry István verseinek első címképe367
B. Petrőczy Péter címere369
Gr. Zichy Péter címere369
Pekryné Petrőczy K. Sz. arcképe370
Gr. Pekry Lőrinc címere372
Gr. Zrínyi Miklós, a költő-hadvezér, lovas arcképe375
Zrínyi kiadatlan epigrammája (Szöveg-olvasással)378
A csáktornyai vár380
Az Adriai tengernek Syrenaya eredeti kéziratának címlapja383
Zrínyi Miklós Szigetiveszedelmének címképe (Bécs, 1651.)385
Szigetvár a XVI. században387
Levéltöredék Zrínyi Miklóstól392
Új-Zrin vára396
zrínyi-emlék a kruzsancei (most Zrínyi-falvi) erdőben398
Gyöngyösi István névaláírása401
Gyöngyösi István ifjabbkori arcképe402
Családi hagyomány szerint: Gyöngyösi István öregkori arcképe402
Családi hagyomány szerint: Gyöngyösi István öregkori arcképe403
Wesselényi Ferenc arcképe405
Murány vára a XVII. században412
Haller János névaláírása423
Haller János Hármas Historiájának címképe (Kolozsvár, 1695.)424
Tholnay Mihály Vitézek tükörének címlapja (1678.)437
Zrínyi Ilona törökországi arcképe (1695. körül)440
Thököly Imre törökországi arcképe (1695. körül)440
Thököly Imre törökországi arcképe (1695. körül)441
A sárospataki Rákóczhi-vár443
Fölkelő kuruc (Kupetzky János metszete)451
Dr. Bercsényi Miklós arcképe és aláírása457
A Rákóczy-nóta (Káldy Gyula átiratában)461
A Neustadti harc első versszakai (Palocsay Gy. kézirata)463
A magyarok utcája Rodostóban464
Teleki Mihály névaláírása468
Gr. Bethlen Miklós névaláírása469
Károlyi Sándor arcképe473
I. József, III. Károly és Mária Terézia medaillon-arcképe477
Mária Terézia magyar kísérettel479
Mikes Kelemen arcképe, 1711-ből489
Mikes Kelemen rajza (Hit, remény, szeretet)492
Mikes Kelemen kézirata493
Faludi Rómában (Toldy F. 1853-iki Faludi-kiadásának címképe)498
Faludi emléktáblája Rohoncon501
Amade kézirata (A Katona-dal első versszaka)506
Amade László arcképe570
Iskolai színjáték képe 1685-ből513
A Sidonius (piorista iskola-dráma) egykorú kézirati színlapja (1776.)516
A Sidonius szereplői (A színlap hátlapjáról)517
Benyák Bernát arcképe521
Pállya István arcképe523
Bél Mátyás arcképe526
Bod Péter arcképe528
Bod Péter Magyar Athenasának címlapja (1766.)529
Pray György névaláírása531
Katona István arcképe (Egykorú festmény után)532
Katona István névaláírása533
Mária Terézia (Egykorú metszet Meytens képe után)539
II. József (Egykorú metszet után)541
Bessenyei György szülőháza Bercelen s az u. o. ref. templom (Széll Farkas gyűjteményéből)549
Bessenyei Ágis tragédiájának címlapja (1772)550
Mária Terézia-kori nemes testőr (állítólag Bessenyei György.) Az ered. festmény a M. Tud. akadémiában551
Bessenyei György névaláírása553
Bessenyei Holmijának címlapja (Bécs, 1779.)555
Bessenyei Természet világának előszavából (Eredetije a M. Nemz. Múzeumban)557
Bessenyei György síremléke Puszta-Kovácsiban559
Báróczy Sándor arcképe563
A magyar nemesi testőrség palotája Bécsben565
B. Orczy Lőrinc arcképe569
Gr. Teleki József aláírása570
Ányos Pál aláírása571
Péczeli József arcképe572
Péczeli József aláírása573
A Mindenes Gyűjtemény címlapja (1789.)574
Baróti Szabó Dávid arcképe578
B. Szabó D. névaláírása579
Magyar pap magyar köntösben (Állítólag Rájnis József arcképe)580
Rájnis József névaláírása581
Virág Benedek arcképe584
Virág B. buda-tabáni lakóháza585
Virág B. üdvözlő verse Vitkovishoz (1821. márc. 4.)587
Dugonics ifjabbkori arcképe (Egykorú metszet Ernst Lajos gyűjteményéből)593
Dugonics Etelkájának címképe (I. k.)592
Dugonics Etelkájának címképe (II. kötet)593
Dugonics öregkori arcképe594
Dugonics szobra Szegeden, Izsótól595
Dugonics síremléke Szegeden597
Balaton-Füred a jelen század elején601
P. Horváth Ádám kézirata (Az Ötödfélszáz Énekekből)603
Gvadányi József arcképe605
Gvadányi Pöstényi förödésének címlapja (1787.) 607
A Török háborúra célzó gondolatok címképe (1790.)608
Magyar viselet 1790-ben609
Buda a múlt század végén611
Gvadányi kézirata (Péczeli Józsefhez írt leveléből)613
Gvadányi szakolcai lakóháza (1801.)615
A debreceni kollégium 1802-ben621
Fazekas debreceni emléktáblája (A Lúdas Matyiból vett domborképekkel)626
Diószeghi és Fazekas emlékoszlopa a budapesti növénykertben (1865.)627
Ráday Gedeon arcképe630
Ráday Gedeon aláírása631
Verseghy Ferenc arcképe633
Bacsányiné Baumberg Gabriella arcképe636
Bacsányi János arcképe637
Bacsányi és nejének közös síremléke Linzben639
Csokonai arcképe és névaláírása644
Csokonai lakóháza Debrecenben646
Csokonai kézirata. A Tihanyi Ekhóhoz (Ered. a M. T. Akadémiában)647
Az Anakreoni dalok címlapja (1813.)649
Csokonai szobra Debrecenben, Izsótól651
Kármán József arcképe656
Kármán J. szülőháza Losoncon657
Schedius Lajos arcképe659
Az Urania címlapja660
Fanni arcképe az Uraniában661
Fanni költött arcképe (Toldy kiadása a Nemzeti Könyvtárban)663
Pápai Páriz Ferenc arcképe668
Pápai Páriz F. szótárának címképe (1782.)669
Görög Demeter arcképe672
A Debreceni Grammatika címlapja (1795.)674
Nunkovits-emlék (Kininger metszete a Debr. Gramm. első lapján)675
Révai Miklós arcképe és névaláírása677
Révai magyar nyelvtanának (Elab. Gramm. Hung.) címlapja (1806.)680
Révai szobra az Akadémia homlokzatán681
Kazinczy gyermekkori arcképe (Az eredeti festmény az Akadémia Birtokában)685
Kazinczy ifjúkori arcképe (1791.)687
Kufstein vára692
Kazinczy rajza a kufsteini várbörtönről693
Kazinczyné gr. Török Sophie (Az ered. festmény a Kisfaludy-társ. birtokában)695
Kazinczy széphalmi lakóháza697
Kazinczy összes munkái I. kötetének címlapja (1814.)699
Kazinczy kézirata: A kötés napja (Ered. a M. T. Akadémiában)701
Hódolat Kazinczy szellemének, 1859. (Egykorú rajz, kisebbítve)703
Kazinczy síremléke Széphalmon705
Kazinczy széphalmi mauzoleuma707
A Tövisek és Virágok címl. (1811.)721
A Mondolat címképe722
A Mondolat (1813.) címlapja723
A Felelet (1815.) címlapja725
Kis János arcképe és névaláírása734
Kis János szülőháza735
Döbrentei Gábor arcképe737
Szemere Pál arcképe741
Kölcsey arcképe (Ered. Szatmármegye nagykárolyi székházában)
Szülőháza 3. Emlékoszlopa Szatmár főterén746
Kölcsey Alkonyi dal című költeménye (Ered. kézirata a M. T. Akadémiában)751
Kölcsey síremléke Csekén753
Kölcsey szobra Nagy-Károlyban755
Kisfaludy Sándor ifjúkori arcképe (Kisfaludy K. festményéről. Ered. a Kisfaludy társ. birtokában)760
Kisfaludy Sándor szülő- és lakóháza Sümegen761
Kisfaludy Sándor arcképe763
Kisfaludy S. kézirata: A Himfy 25. és 19. dala; Takáts Józsefhez írt 1797. júl. 7-iki leveléből. (Ered. a M. Tud. Akadémiában)785
Kisfaludy S. mostani síremléke Sümegen769
Kisfaludy S. régi szobra B. Füreden (Züllichtől)772
Kisfaludy S. mostani szobra Balatonfüreden (B. Vay Miklóstól)773
Berzsenyi Dániel arcképe (Az ered. festmény a Kisfaludy-társ. birtokában)778
Berzsenyi Dániel szülőháza Egyházas-Hetyén779
Berzsenyi: A magyarokhoz című ódájának első két versszaka. (Ered. a M. Tud. Akadémiában)783
Berzsenyi síremléke Niklán785
Gróf Festetics György arcképe791
Ujfalvy Krisztina arcképe (Ernst L. gyűjteményéből)793
Laczkovics János arcképe802
Martinovics Ignác arcképe803
A vértanúk fája805
Budai Ézsaiás arcképe809
Horányi Elek arcképe811
Wallaszky Pál arcképe813
Pápay Sámuel arcképe és névaláírása815
A pesti Duna-parti Rondella822
A kolozsvári nemzeti színház823
Rehákné Moor Anna arcképe825
Déryné mint Liszli a Havasi rózsában826
Kántorné Engelbert Anna arcképe827
A pesti nemzeti színház (1837.)829
A Magyar Hírmondó első száma832
Rát Mátyás névaláírása833
A Magyar Kurir címképe834
Kultsár István arcképe836
Záró-vignette840
Szövegképek a II. kötetben
A Hajnal allegoriája (Az Aurora első címképe, 1823.)5
József nádor (Az Aurora második címképe, 1823.)7
Zárókép9
Gróf Széchenyi Ferenc szobra (A Nemzeti Múzeum kertjében)13
A magyar Nemzeti Múzeum palotája15
Gróf Széchenyi István ifjúkori arcképe (Egykorú vízfestmény után)17
Gróf Teleki József arcképe21
A M. T. Akadémia palotája, gr. Széchenyi István szobrával23
A M. T. Akadémia címerképe (Ender János eredeti festménye az akadémia képes-termében)24
Gróf Széchenyi István ifjúkori arcképe (Az eredeti festmény a M. Tud. Akadémiában)27
A cenki kastély29
Gr. Széchenyi István Hitel c. munkájának (1830.) címlapja32
Gróf Dessewffy József arcképe33
Széchenyi Istvánné, Seilern Crescentia grófnő34
Gr. Széchenyi István 1835-ben (Senfelder metszete Ernst Lajos gyűjteményében)35
Széchenyi István Blickjének (1859.) címlapja37
Töredék Széchenyi István Tasnerhez írt leveléből38
Gróf Széchenyi István (1860.)39
Gróf Széchenyi István mauzoleuma N.-Cenken40
Gróf Széchenyi István emlékérme (1880.)41
Széchenyi-emlék a budai Széchenyi-hegyen42
Gróf Széchenyi István családi címere44
Kisfaludy Károly arcképe (Pecz egykorú rajza után)47
Kisfaludy Károly halálos ágyán (Bajza, Toldy, Vörösmarty arcképeivel)49
Kisfaludy Károly emléke (Ferenczy István tervezete, Aurora 1832.)51
Kisfaludy Károly első szobra, Ferenczytől (A N. Múzeum kertjében)54
A Kisfaludy-társaság ereklye-szekrénye (Zárókép)56
Katona József szülőháza Kecskeméten59
Katona József arcképe és névaláírása60
Katona József szobra a régi Nemzeti Színház előtt, (Züllichtől)62
Gertrud és Bánkbán, IV. felv. (Vahot I. Magyar Thiáliájából)63
Katona József mellszobra Kecskeméten65
Bolyai Farkas arcképe70
Vitkovics Mihály arcképe és kézírása71
Fáy András arcképe és névaláírása73
Fáy András első mesegyűjteményének címlapja (Eredeti nagyságban)74
Fáy András kalap-utcai háza75
Fáy András mellszobra (Izsótól) 77
Gaal József arcképe79
Kovács Pál arcképe81
Csató Pál arcképe82
Vörösmarty lakóháza Nyéken85
Vörösmarty Mihály arcképe (Ernst L. gyűjteményéből)89
Aranyosrákosi Székely S. arcképe91
Vörösmarty kézirata (Egy kis gyermek halálára első fogalmazásban)93
Vörösmartyné Csajághy Laura arcképe95
Vörösmarty Fáy szőllejében elszavalja a Fóti dalt (Szemlér Mihály rajza után) Ferenczy, Toldy, Deák, Pólya, Vörösmarty, Fáy és fáyné arcképeivel99
Vörösmarty 1855-ben102
Vörösmarty ércszobra Székesfehérvárott105
Vörösmarty nemesi címere (Zárókép)110
P. Horvát Endre arcképe112
P. Horvát Endre emlékérme113
Czuczor Gergely arcképe és névaláírása115
Emléktábla Czuczor budapesti lakóházán117
Czuczor Bolondjához (Aurora, 1833.)118
Czuczor Gergely kézirata (Emléksorok)119
Debreczeni Márton arcképe123
Garay János arcképe124
Garay János kézirata (Emléksorok)125
Garay János szobra Szegzárdon (Szárnovszkytól)127
Bajza József arcképe131
Vachott Sándor arcképe136
Császár Ferenc arcképe137
Szemere Miklós arcképe138
Kőrösi Csoma Sándor arcképe141
Reguly Antal arcképe142
Toldy Ferenc ifjúkori arcképe (Ernst L. gyűjteményében levő egykorú kézrajz után)143
Toldy Ferenc arcképe (1840 körül)145
Megyeri Károly arcképe151
Szentpéteri Zsigmond arcképe153
Lendvayné Fáncsy Ilka arcképe154
Jókainé Laborfalvi Róza arcképe155
Egressy Gábor arcképe156
Idősb Lendvay Márton arcképe157
Bulyovszkyné arcképe159
A Nemzeti Színház jubileumi emlékérme160
Vajda éter arcképe162
Vajda Péter Monahorja (Emlény, 1837.)163
Vajda Péter síremléke165
Kúthy Lajos arcképe167
Kúthy Lajos kézirata (Emléksorok)169
Jósika szülőháza Tordán172
Jósika ifjabbkori arcképe és névaláírása173
Jósika lakása Szurdokon174
Szontágh Gusztáv arcképe175
Dandár és Izidóra. Jelenet Jósika Abafijából (Emlény, 1841.)176
Jósikáné Podmaniczky Júlia arcképe177
Jósika arcképe brüsszeli lakása idejéből177
Jósika első nyugvó-helye a drezdai temetőben (Zárókép)179
Báró Eötvös József arcképe (1841)181
Az Árvízkönyv (1839.) címlapja184
A Karthauzi-lak a budai Svábhegyen (Rosthy Pál egykorú rajza Vécsey Tamás birtokában)185
A falu jegyzőjének (1845.) címlapja189
Eötvös József svábhegyi nyaralója (Rosthy Pál egykorú rajza Vécsey Tamás birtokában)191
A XIX. sz. uralkodó eszméinek (1851.) címlapja195
B. Eötvös József arcképe és névaláírása197
Eötvös síremléke Ercsiben201
Az Eötvös-család bárói címere (Zárókép)203
Kemény Zsigmond ifjabbkori arcképe és névaláírása205
A Gyulai Pál (1847.) címlapja207
B. Kemény Zsigmond arcképe213
Kemény Zsigmond sírja Puszta-Kamaráson (Zárókép)215
Bájoló imádság Bornemisza Péter Az ördögi kísérletekről című prédikációjából (1578.)225
Bábtáncoltató betlehem a somogymegyei Kilitiben234
Bábtáncoltató betlehem Esztergomban235
Keszthelyi három királyok238
Legrégibb közmondás-gyűjteményünk (Adagiorum Graeco-Latinovngaricorum chillades quinque 1578.) címlapja253
Kriza János arcképe255
Erdélyi János arcképe256
Henszlmann Imre arcképe257
Ipolyi Arnold arcképe258
Tompa Mihály arcképe (1847.)263
Tompa Mihály arcképe (1857.)264
Tompáné Zsoldos Emília arcképe265
Az "erdei lak"267
Tompa Mihály utolsó arcképe és névaláírása272
Tompa feketehegyi emléke273
Tompa M. ércszobra Rimaszombatban274
Petőfi szülőháza Kis-Kőrösön278
Petőfi szülei279
Petőfi gyermekkori lakóháza Félegyházán280
A pápai főiskola Petőfi korában281
Petőfi Debrecenben (1844.) (Orlay Soma festménye után)283
Petőfi arcképe (Orly S. festményéről)285
Petőfi arcképe (Egyetlen fennmaradt fényképe után)287
Erdőd vára289
A koltói kastély292
A szabadsajtó első termékei az utcán (Egykorú metszet után)293
Petőfi Sándor (Barabás 1848-iki rajza után)294
Petőfi ércszobra Budapesten (Huszár Adolftól)295
Petőfi szobra Segesvárott (Köllő Miklóstól)297
Arany János arcképe (Petőfi rajza és kézirata)301
A nagyszalontai csonka-torony (Petőfi rajza)303
Arany színészi szereplése (A hivatlan képíró című vígj. színlapja)309
Arany ponyvairodalmi Toldi-példányának címlapja (Később Petőfi birtokában)313
Arany angol levele Petőfihez317
Arany János lakása Nagy-Kőrösön319
Arany János, nagykőrösi éveiben (Horowicz képe után)321
A nagyszalontai csonkatorony (Restaurálva)323
Arany János arcképe (Barabás rajza, 1856.) és névaláírása324
Aranyné Ercsey Juliánna arcképe325
Arany János (Barabás rajza, 1865. Ernst Lajos gyűjteményéből)329
Arany János mellszobra (Izsótól)331
Arany János ércszobra Budapesten (Strobl Alajostól)335
Arany János síremléke a kerepesi-úti temetőben337
Szigligeti arcképe (Barabás rajza 1844.)341
Szigligeti Két pisztolyának címképe (1844.)343
Szigligeti kézirata (A Fenn az ernyőből)345
Szigligeti Ede arcképe347
Szigligeti síremléke a kerepesi-úti temetőben349
Czakó Zsigmond arcképe353
Gróf Teleki László arcképe (1843.)354
Hugo Károly arcképe355
Az országháza Pozsonyban359
A követi tábla ülésterme Pozsonyban363
Felsőbüki Nagy Pál arcképe365
Báró Wesselényi Miklós (Barabás 1839-iki rajza után)367
Az árvízi hajós (Holló B. ércreliefje a Ferenciek budapesti templomának oldalfalában)368
Wesselényi Szózatának címlapja (1843.)369
Kossuth szülőháza Monokon373
Kossuth Lajos 1843-iki arcképe (Eybl kőnyomata után)375
Kossuth 1847-iki arcképe (Barabás után)383
Az 1848-iki pesti országgyűlés megnyitása384
Allegorikus kép Kossuth fogadtatásáról Angliában és Amerikában388
Kossuth arcképe (Amerikai metszet után)389
Kossuth turini lakása393
Kossuth Lajos öregkori arcképe395
Sárosy Gyula arcképe398
A Szabadságcsarnok kávéház az Úri- (most Koronaherceg) utcában399
1848. március 15. allegoriája (Egykorú rajz, id. Szinnyei J. gyűjteményéből)402
Sárosy Gyula Arany Trombitájának első lapja412
Bem arcképe és névaláírása (Petőfi rajza)414
Világos vára422
A honvéd-szobor Budavárában423
Az Új-épület 1850. körül433
Nagy Ignác, a Hölgyfutár szerkesztője435
A Hangok a multból című anthologia címképe437
Deák Ferenc söjtöri szülőháza441
Deák háza Kehidán445
Deák F. lakóháza Puszta-Szent-Lászlón447
Deák Ferenc arcképe (Eybl kőnyomata után, 1842.)440
Deák Ferenc arcképe (1861.)454
Töredék Deák Ferencnek Zichy Antalhoz írt leveléből (1862.)455
az Adalék címlapja (1865.)456
Deák Ferenc öregkori arcképe457
Deák Ferenc mauzoleuma a kerepesi-úti temetőben458
Deák Ferenc ércszobra Budapesten459
A Deák-család nemesi címere (Zárókép)460
Lisznyai Kálmán arcképe462
Szelestey László arcképe463
Tóth Kálmán arcképe és névaláírása467
Gyulai Pál arcképe (1855.) és névaláírása470
Gyulai Pál kézirata (Vörösmarty életrajzának kezdő sorai)471
Gyulai Pál arcképe (1877.)473
Gyulai Pál emléktárgyai (Írói munkássága 50-ik évfordulóján)474
Gyulai Pál arcképe (1894. Hirsch Nelli rajza)475
Szász Károly arcképe (1855.)477
Szász Károly kézirata481
Szász Károly arcképe és névaláírása (1885.)483
Lévay József kézirata (Mikes c. költ. első versszaka)486
Lévay József arcképe és névaláírása487
Vajda János arcképe489
Jókai Mór gyermekkori lakóháza Komáromban, emléktáblával495
Jókai ifjúkori arcképe (Saját rajza, 1849.)496
Jókai Mór arcképe (1855.)497
Jókai svábhegyi nyaralója499
Jókai Mór levele Beöthy Zsolthoz (1895. szept. 22.)501
Vas Gereben (Redákovics József) arcképe505
Degré Alajos arcképe (1855.)506
Beöthy László arcképe (1855.)508
P. Szathmáry Károly arcképe509
Vadnai Károly arcképe511
Abonyi Lajos arcképe512
Baksay Sándor arcképe513
Madách Imre arcképe517
Madách Imre dolgozó-szobája525
A régi Madách-kastély Sztregován534
Madách arcképe (Jankó János rajza Ernst L. gyűjteményéből)537
Szigleti József arcképe (1855.)544
Dobsa Lajos arcképe (1880.)545
Rákosi Jenő arcképe546
Csiky Gergely arcképe (Jankó J. rajza. Ernst L. gyűjteményéből)547
Szabó István arcképe 553
Arany László arcképe556
Győry Vilmos arcképe557
Hunfalvy Pál arcképe (1866.)562
Budenz József arcképe563
Szarvas Gábor mellszobra Budapesten (Jankovics Gyulától)566
Szerdahelyi eszthetikájának (Aesthetica sive doctrina honi ggustus) címlapja (1778.)571
Greguss Ágost arcképe579
Brassai Sámuel arcképe581
Ipolyi Mythologiájának (1854.) címlapja590
Rómer Flóris arcképe593
Pulszky Ferenc ifjúkori arcképe595
Horvát István arcképe605
Fejér Györgfy arcképe606
Horváth Mihály arcképe száműzetése idején610
Horváth Mihály arcképe hazatérte után611
Szalay László arcképe613
Salamon Ferenc arcképe617
Szilágyi Sándor arcképe617
Szilágyi Sándor arcképe (1863.)619
Pauler Gyula arcképe620
Szilágyi Sándor 70-ik születésnapjára vert emlékérem621
Hell Miksa arcképe625
Hanák János arcképe633
Jedlik Ányos István arcképe634
Hunfalvy János arcképe635
Bugát Pál arcképe637
Sztoczek József arcképe638
Petényi Salamon János arcképe639
Greguss Gyula arcképe651
Szabó József arcképe652
Margó Tivadar arcképe653
Than Károly arcképe654
A Természettudományi Társulat Szily Kálmán-érme655
Herman Ottó arcképe657
Wigand Ottó arcképe667
Heckenast Gusztáv arcképe670
Landerer Lajos arcképe671
Emich Gusztáv arcképe673
Műmellékletek az I. kötethez
Hasonmás Czvittinger Specimenjének címlapjáról (1711)4
A Képes Krónika 5-ik lapja, színes hasonmásban s szövegmagyarázattal32
Szent László megszabadítja az elrablott magyar leányt (A Thuróczi-krónika 1488-iki augsburgi kiadásának címképe) 62
A Halotti Beszéd, a legrégibb magyar nyelvemlék hasonmása, szövegolvasással és magyarázattal (Eredetije a M. N. Múzeum Pray-kódexében)70
A Königsbergi töredék újabban fölfedezett részei, szövegolvasással72
Mátyás király dombormívű képe78
Beatrix királyné dombormívű képe78
A gyulafehérvári Batthyány-könyvtár Missaléjának (1377.) címképe, színes hasonmásban98
Victoriai Commentum Super Rhetoricis Ciceronis (Az Emich Gusztáv birtokában levő Corvin -kódex címlapja)100
Színes hasonmás a Joh. Damascenus-féle Corvin-kódex Attavante által festett címképéről (Eredetije a M. Nemz. Múzeumban)102
A "Quintus Curtius de Alexandri Magni" (1467) című Corvin-kódex kötésének hátsó lapja (M. N. Múzeum)106
Hasonmás a Müncheni-kódex 85a. lapjáról (1466-ból) Szövegolvasással134
A Bécsi-kódex (XV. sz.) 97-ik lapja, színes hasonmásban, szövegolvasással (Eredetije a bécsi udvari könyvtárban)135
Temesvári Pelbárt Pomeriumának címlapja (Nyom. 1500 körül)136
A Nádor-kódex (1508.) 703-ik lapja, színes hasonmásban, szövegolvasással és magyarázattal (Eredetije a budapesti tud. egyetem könyvtárában)138
A Czeh-kódex (1513.) 43-ik lapja, színes hasonmásban, szövegolvasással és magyarázattal (Eredetije a M. Nemz. Múzeumban)138
A Jordánszky-kódex (1516-1519.) 40-ik lapja, színes hasonmásban, szövegolvasással (Eredetije az esztergomi főszékesegyház könyvtárában)138
Kinizsiné-Magyar Benigna Imádságos könyvének (1494. körül) címlapja, színes hasonmásban, szövegolv. (Ered. a gr. Festretics-féle keszthelyi könyvtárban)140
Béla király Névtelen jegyzője Krónikájának első lapja, színes hasonmásban, szövegmagyarázattal (Eredetije a bécsi udvari könyvtárban)148
A Budai Krónika utolsó lapja (Az első magyarországi nyomda terméke, 1473-ból)159
Hasonmás Sylvester János Uj testamentumának címlapjáról (1541.)166
Pesti Gábor Fabuláinak címlapja (Bécs, 1536.)168
Sylvester magyar-latin nyelvtanának címlapja (Újsziget, 1539.)168
Részlet Károlyi Gáspár biblia-fordításából (Vizsoly, 1590.)170
Heltai Chronikájának címlapja (Kolozsvár, 1575.)188
Zay Fer. Landorfeyrvár elveszéséről (1521.) írt emlékiratának első lapja, hasonmásban, szövegolvasással (Eredetije a Magyar nemzeti Múzeum Jankovich-gyűjteményében)190
Balassi Bálint levele Kapi Sándorhoz (1589.)208
Tinódi Cronicájának címlapja (Kolozsvár, 1554.)222
Egy XV. századbeli misztériumdráma (Urunk feltámadása) színlapja, szövegolvasással (Eredetije a bártfai városi levéltárban)246
Pázmány Péter arcképe és névaláírása272
Apácai Cseri Jánosnak Lorántfi Zsuzsánnához intézett kérelem-levele a fejedelemasszony hátiratával (1657.)328
Pázmány Péter levele Thurzó Györgyhöz (1616. aug. 30.)348
Az Öreg Graduál címlapja (Gyulafehérvár, 1636.)362
Gr. Koháry István Verseinek első lapja (1720.)368
Gr. Zrínyi Miklós arcképe (Gr. Apponyi Sándor gyűjteményéből)376
Gr. Zrínyi Miklós halála (Egykorú metszet Ernst Lajos gyűjteményéből399
Gyöngyösi István Murányi Vénusának címlapja (Kassa, 1664.)410
Gyöngyösi Csalárd Cupidójának ajánlólevele (Eredeti kézirata a M. Nemzeti Múzeumban)414
Listius L. Magyar Mársának címlapja (Bécs, 1653.)416
Felvinczi György színigazgató szabadalom-levele 1696-ból430
II. Rákóczi Ferenc arcképe Mányoky Ádámtól (Az eredeti festmény a szász király tulajdona)442
B. Palocsay György üdvözlő verse özv. Bottyánné gr. Forgách Juliannához, 1710. (Eredetije Thaly Kálmán gyűjteményében)464
Rodostó látképe Rákóczi palotájával (Beszédes K. vázlata után rajzolta Cserna Károly)490
Hasonmás Mikes Kelemen Törökországi Leveleiből (Eredetije az egri érseki lyceum könyvtárában)491
Dugonics Etelkájának címlapja (1788.)592
Dugonics Följegyzéseinek első lapja (Eredetije a M. Nemz. Múzeumban)596
Csokonai rajza Dugonics Szerecsenek című munkája előtt (eredetije a M. N. Múzeumban)597
Gvadányi Peleskei nótáriusának (1790.) címlapja, színes hasonmás610
Gvadányi munkáinak címképei
1. Időtöltés 2. Az 1790. országgyűlés 3. rontó Pál 4. A pelecskei nótárius halála (Színes hasonmások)612
Fazekas Lúdas Matyijának első illusztrációi (Az 1817-iki kiadásból)626
Részlet Révai: Elaboratior Grammaticájából (Eredeti kézirata a M. Nemzeti Múzeumban)680
Kazinczy F. levele Kis Jánoshoz (Eredetije a M. T. Akadémiában)696
Kazinczy-ünnep Pesten, a M. N. Múzeum dísztermében: 1859. okt. 27-én (Egykorú kőnyomat után)708
Kazinczy Ferenc arcképe (Eredetije Ernst L. gyűjteményében)702
Kisfaludy S. munkáinak első illusztrációi (1807): 1. ÍKesergő Szerelem 2. Boldog Szerelem 3. Csobáncz 4. Somló768
Berzsenyi Dániel levele gr. Festetics Györgyhöz (Eredetije a M. T. Akadémiában)784
Műmellékletek a II. kötethez
B. Wesselényi Miklós levele Földváry Gáborhoz az Akadémia megalapításáról, 1825. nov. 4. (Eredeti kézirata a M. T. Akadémiában)18
A magyar Tudományos Akadémia alapítása, Holló Barnabástól (Bronzszínnyomat, a M. T. Akadémia palotájáank oldalfalában levő bronz emléktábláról)24
Gr. Széchenyi István ifjúkori költeményének hasonmáa (Eredetije a M. T. akadémiában) 27
Kisfaludy Károly Koldustársaság című rajza és metszete48
Kisfaludy Károly Vihart ábrázoló festménye, színes hasonmásban (Eredetije a Kisfaludy-társaság birtokában)47
Kazinczy találkozása Kisfaludy Károllyal (Orlay P. Soma festménye után készült kőnyomatról48
Kisfaludy Károly költeményei (Hat epigramma, kézirati hasonmásban)50
Kisfaludy Károly ércszobra Győrött (Mátrai Lajostól)54
Fáy András Bélteky-házának (első kiad. 1832.) címlapja és címképe75
Vörösmarty A hazafiak című költeményének első fogalmazása (Kézirati hasonmás)103
Vörösmarty Zalán futásának címlapja94
Vörösmarty költeményeinek egykorú illusztrációi: 1. Szilágyi és hajmásy (Aurora, 1829) 2. A két szomszédvár (Aurora, 1832.) 3. Toldi Miklós (Aurora 1829.) 4. Zrínyi, a költő (Aurora, 1829.) 104
Horvát E. Árpádjának címlapja és címképe (ered. nagys.)113
Garay Obsitosa (Zichy M. rajza után)127
Bajza A királyra című költeményének kézirati hasonmása (Eredetije a M. Tud. Akadémiában)132
A Nemzeti Színház első előadásának (1837. aug. 22.) színlapja (Színnyomat, eredetije id. Szinnyei József gyűjteményében)150
B. Eötvös József kézirata: Magyar élet című kiadatlan munkájának első lapja (Eredetije b. Eötvös Loránd birtokában)192
B. Eötvös József ércszobra Budapesten (Huszár Adolftól)202
Kemény Zsigmond kézirata: A Visszaemlékezések című novella 1-2 lapja (Eredetije Beöthy Zsolt birtokában)208
Petőfi első levele Aranyhoz (1847. febr. 4.)281
Arany János verses levele Petőfihez (1847. aug. 11.)282
Petőfi Dalaim c. költeményének hasonmása (Eredeti kézirata a Petőfi-társaság birtokában)284
Petőfi A helység kalapácsa első kiadásának (1844.) címképei290
Petőfi János vitézének első kiadásából (1845): 1. A mű címlapja 2. János vitéz és az óriás csősz291
Petőfiné Szendrey Júlia arcképe (1848.)292
Petőfi Sándor arcképe (1848.)292
A Tetemre hívás első fogalmazású kézirata328
Arany J. utolsó arcképe (1880.) és ennek verses jellemzése332
Szigligeti Liliomfijának első lapja, első fogalmazásban (Eredeti kézirata Kétly Károlyné birtokában) 348
Kossuth Pesti Hírlapjának 1. száma376
Petőfi Nemzeti dala, a szabad sajtó első terméke (1848. márc. 15.)399
Petőfi a Nemzeti Múzeum előtt elszavalja a Nemzeti dalt (1848. márc. 15.) Egykorú rajz a költemény hangjegyeinek címlapján400
Deák Ferenc levele Zichy Antalhoz (1868. febr. 21.)454
A Kisfaludy-társaság tagjai 1861-ben (Emich G. kiadása)484
Jókai Mór arcképe (1893.)502
Vadnai Károly A kis tündér című regényének első lapja (Eredeti kézirata Badics Ferenc gyűjteményében)510
Részlet Az ember tragédiájából (Madách kézirata, Arany János javításaival)528
Zichy Mihály rajza: Az ember tragédiájához ("Mondottam ember: Küzdj és bízva bízzál!")532
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem