A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyar irodalom története I-II.

I.: A legrégibb időktől Kisfaludy Károly fellépteig/II.: Kisfaludy Károly felléptétől a kiegyezésig

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Előszó

Tizennégy és fél esztendeje, hogy munkába vettük a Képes Irodalomtörténet szerkesztését, azzal a szándékkal, hogy szakirodalmunk akkori leghivatottabb munkásainak segítségével egybehordjuk a magyar... Tovább

Fülszöveg

Képes díszmunka. Számos fekete-fehér reprodukciót, ábrát és kihajtható kéziratlapokat, illusztrációkat tartalmaz.

Tartalom

I. kötet
Beöthy Zsolt: előszava az első kiadáshoz
A szerkesztők előszava a harmadik kiadáshoz
Beöthy Zsolt: Irodalmunk és irodalomtörténetünk. Bevezetés
Középkor és renaissance - Mondák és kódexek kora
Dr. Sebestyén Gyula: A magyar nemzet őskora16
Simonyi Zsigmond: A magyar nyelv eredete30
Dr. Sebestyén Gyula: A pogánykori költészet emlékei35
Linczy Gyula: A magyarság az Árpádok korában57
Békefi Remig: A középkori iskolázás Magyarországon (1000-1528.) I. Népoktatás. II. Papnevelés. III. Egyetemi oktatás77
Divald Kornél: Középkori képzőművészetünk87
Dr. Sebestyén Gyula: A királymondák és az énekmondók98
Simonyi Zsigmond: Legrégibb nyelvemlékeink107
Divald Kornél: A renaissance építészet kora113
Hegedűs István: Janus Pannonius és a humanisták122
Dr. Sebestyén Gyula: Középkori könyvtáraink és a Corvina134
Horváth Cyrill: Középkori költészetünk. I. Legendák és egyházi énekek. II. Világi költészet150
Simonyi Zsigmond: A kódexek mint nyelvemlékek169
Marczali Henrik: A krónikák181
Vallási és nemzeti harcok kora - Protestáns kor. Antireformáció kora. Nemzetietlen kor
Kardos Albert: A protestáns kor áttekintése191
Békefi Remig: Az újkori iskolázás (1526-1772.) I. A katholikus iskolázás. II. A protestáns iskolázás197
Hellebrani Árpád: A könyvnyomtatás kezdete Magyarországon216
Kardos Albert: Vallásos irodalom. I. Bibliafordítók. II. Prédikátorok. III. Polemikusok225
Hegedűs István: Humanista hagyományok a XVI. században241
Marczali Henrik: Humanista történetírók. A XVI. század történetirodalma250
Hajnik Imre: A magyar jog és a Hármaskönyv263
Szilády Áron: A XVI. századi líra268
Kardos Albert: Balassi Bálint273
Badics Ferenc: XVI. századi elbeszélő költészetünk. I. Bibliai elbeszélések. II. Tinódi és a történeti énekköltés. III. Toldi Miklós és a magyar mondák. IV. Regényes vagy szép-históriák282
Beöthy Zsolt: Széppróza. I. A dráma kezdete. II. Ezópi mese, novella, prózai zsoltár311
Divald Kornél: A barokk és rokokó s az új klasszicizmus kora339
Fraknói Vilmos: Pázmány és köre345
Szenci Molnár Albert - Geleji Katona István - Káldi György - Négyesy László: A XVII. század vallásos irodalma361
Bánóczi József: Apáczai Cseri János382
Angyal Dávid: A XVII. század történetirodalma389
Angyal Dávid: A XVII. század levélirodalma403
Erdélyi Pál: A XVII. század lírája412
Széchy Károly: Zrinyi Miklós434
Papp Kornél: Gyöngyösi István és Listius László (átdolgozta Badics Ferenc:)463
Négyesy László: A XVII. századi széppróza és színészet482
Badics Ferenc: A kurucvilág költészete. I. Thököly és II. Rákóczi Ferenc kora. II. A kuruc költészet495
Angyal Dávid: Történetirodalmunk a XVIII. század elején. Babocsay, Bethlen Miklós, Cserei és Apor 526
Dr. Szinnyei József: A nemzetietlen kor585
Négyesy László: A XVIII. századi szépirodalom. I. Epika és vallásos líra. II. Mikes Kelemen. III. Faludi Ferenc. IV. Amade László 542
Takáts Sándor: Iskolai drámák574
Marczali Henrik: A magyar történeti irodalom a XVIII. században591
Az irodalmi megújhodás kora
Széchy Károly: A megújhodás (1772-1820.)603
Békefi Remig: Iskolázás az állami felügyelet korában (1773-1883.)613
Széchy Károly: Bessenyei és társai621
Széchy Károly: Franciások itthon641
Négyesy László: A deákosok Virág Benedekig649
Endrődi Sándor: Dugonics András661
Badics Ferenc: Horváth Ádám és Gvadányi József669
Kardos Albert: Debrecen írói és irodalmi élete688
Váczy János: Az egyeztető irány698
Haraszti Gyula: Csokonai Vitéz Mihály710
Beöthy Zsolt: Kármán József725
Simonyi Zsigmond: Révai Miklós és a korabeli nyelvtudomány736
Váczy János: Kazinczy Ferenc751
Imre Sándor: A nyelvújítás története778
Váczy János: Kazinczy költői iskolája802
Kelemen Béla: Kölcsey Ferenc813
Angyal Dávid: Kisfaludy Sándor825
Négyesy László: Berzsenyi Dániel844
Ballagi Géza: A felvilágosodás irodalma862
Badics Ferenc: Tudományos irodalmunk. A magyar történetírás és irodalomtörténet879
Bayer József: A nemzeti játékszín története 1837-ig891
Id. Szinnyei József: Hírlapirodalmunk fejlődése901
II. kötet
A nemzeti irodalom kifejlődése. Reform-kor
Beöthy Zsolt: Széchenyi kora3
Szász Károly: Magyar Tudós Társaság. Az Akadémia keletkezése, megalapítása és első szervezete10
Zichy Antal: Gróf Széchenyi István mint író26
Kardos Albert: Kisfaludy Károly45
Rákosi Jenő: Katona József57
Badics Ferenc: Kisfaludy Károly iskolája. Gombos, Bolyai, Vitkovics, Fáy, Gaal és mások68
Szász Károly: Vörösmarty Mihály84
Váczy János: A klasszikai eposz mívelői. Horváth Endre, Czuczor Gergely, Debreczeni Márton, Garay János111
Kelemen Béla: Bajza József és az Athenaeum köre129
Váczy János: Toldy Ferenc140
Bayer József: A Nemzeti Színház története 1867-ig150
Széchy Károly: Vajda és Kúthy161
Széchy Károly: Jósika Miklós171
Baráth Ferenc: Eötvös József180
Gyulai Pál: Kemény Zsigmond204
Dr. Sebestyén Gyula: A magyar népköltészet és gyűjtői. I. A magyar népköltészet. II. Gyűjtők és gyűjtemények216
Szász Károly: Tompa Mihály261
Riedl Frigyes: Petőfi Sándor276
Beöthy Zsolt: Arany János300
Rákosi Jenő: Szigligeti és társai. A negyvenes évek drámairodalma339
Badics Ferenc: A magyar politikai szónoklat Kossuth előtt. Régi szónokaink. F. Nay Pál, Wesselényi Miklós és mások357
Baráth Ferenc: Kossuth Lajos mint szónok és író372
Vadnai Károly: A forradalom költészetéről 1848-49-ben397
A magyar irodalom szabadságharcunk lezajlása után
Szilágyi Sándor: A forradalom után431
Zichy Antal: Deák Ferenc mint író440
Széchy Károly: A magyar líra a forradalom után461
Beöthy Zsolt: Jókai Mór és a regény494
Alexander Bernát: A dráma a forradalom után540
Radó Antal: A műfordítás 1830 óta550
Balassa József: A magyar nyelvtudomány a XIX. században560
Várdai Béla: A magyar műszellem búvárai. Eszthetikai és művészettörténeti irodalmunk569
Marczali Henrik: A magyar történetírás fejlődése a XIX. században601
Pethő Gyula: A magyar természettudományi irodalom fejlődése622
Roboz Andor: A magyar könyvkiadóság úttörői662
A második kötet tartalma677
Szövegképek a II. kötetben679
Műmellékletek a II. kötethez684
Hellebrant Árpád: Név- és tárgymutató az I. és II. kötethez686
Szövegképek az I. kötetben
Könyvíró barát a Képes Krónikából1
Toldy Ferenc arcképe és névaláírása6
Toldy: A magyar költészet története címlapja, Tinódi Sebestyén költött arcképével7
Szhibériai tunguz samán17
Samán dobok. 1. Gyűrűkkel varázsló lapp samán. 2. Magyar varázsdob Zala-Egerszegről. 3. Osztyákföldi samán dob. 4-6. Altaji samán dobok18
Tatár samán lóáldozat Kelet-Szibériában19
Vallásos ereklye (Ugorföldi sírlelet)21
Csészetartó szobrok (Déloroszországi sírokról)23
A rovásírás abc-je (Telegdi művének legrégibb giesseni másolatából)26
Az énlakai unitárius templom felirata 1688-ból (Megfejtéssel)27
A csíkszentmiklósi felirat 1501-ből (Megfejtéssel)28
A finn-ugor népek elágazása31
Hunor és Magyar vadászata41
Attila király44
A hét magyar50
A magyarok bejövetele53
Lél vezér54
Botond párbaja a göröggel55
Szent István57
Szent István születése60
Szent István harca 62
Részlet az első, eredetiben fennmaradt magyar törvényből 1267-ből (A latin szöveg fordításával)70
Kún László75
Sükösd lector pecsétje 1272-ből82
Az óbudai egyetem követeinek címere a konstanzi zsinaton (1414-1418) Richenthal Concilienbuchjában83
Schomberg Györgynek, a pozsonyi egyetem alkancellárjának (1486.) síremléke a pozsonyi főtemplomban85
A zárai S. Mária kolostor campaniléje88
Bekenga királyné síremléke (A zárai S. Mária templomban)89
A traui dóm főkapuja90
A kassai dóm92
Dombormű a pécsi székesegyházból93
A prágai Szent György szobor95
Szent László (A veleméri templom falfestményén)96
Zománcos korong az Árpád-korból97
Béla párbaja99
Szent László legendája (Részlet a székelyföldi fülei templom falfestményéről)101
Hegedűs Dávid szobra (A XI. századi pécsi székesegyház romjaiból)106
A Königsbergi Töredék110
Mátyás király budai palotája116
A gyulafehérvári székesegyház előcsarnoka117
Felsőmagyarországi renaissance épület118
Felsőmagyarországi renaissance épület Eperjesen110
Palocsai báró Horváth György és fiának arcképe a Mária koronázását ábrázoló fogadalmi képen120
Vitéz János arcképe124
Janus Pannonius állítólagos arcképe127
Sixtus skolasztikus pecsétje135
D. F. S. kezdőbetűk a gyulafehérvári Batthyány-könyvtár 1877-iki Esztergomi Missaléjából136
A gyulafehérvári Batthyány-könyvtár 1877-iki Esztergomi Missaléjának kolofonja137
Vitéz János jegyzete a Victorinuskódex végén138
Részlet a római Casanate-könyvtár Corvin kódexének magyar bejegyzéseiből139
Az erlangeni Corvin-kódex kötésének medaillonja141
A bártfai plébánia-templom XV. századi könyvszekrénye143
Lapszéli díszítés Mátyás címerével145
Középkori könyvtár (Brandt: Stultorum Navis című humoros művéből, 1497.)147
Egy Corvin-kódex zárókapcsa149
Krisztus keresztrefeszítése151
Krisztus sírbatétele153
Részlet a Példák Könyvéből155
Részlet Szent Margit életének 139-ik lapjáról157
Alexandriai Szent Katalin verses legendájának első lapja159
Zách Felicián merénylete162
Szabács Viadalának utolsó lapja164
Beriszló Péter éneke167
A Besztercei Szójegyzék 8-ik lapja170
A Schlägli Szójegyzék 7-ik lapjának utolsó sorai172
Az Ehrenfeld-kódex 66-ik lapja173
Ráskai Lea, dömés apáca, utolsó sorai és névaláírása a Cornides-kódex végén176
Ráskai Lea, dömés apáca, jegyzete a Sz. Domokos élete c. kódex végén177
A Kriza-kódex kolofonja178
Kinizsiné Magyar Benigna imádságos könyvének kolofonja179
Kézai Krónikájának kezdősorai183
Nagy Lajos magyar és külföldi országnagyokkal184
Hasonmás a Dubnici Krónika első lapjáról185
Zsigmond király186
Szegedi Kis István arcképe193
Oláh Miklós arcképe és névaláírása195
A nagyszombati egyetem200
A nagyszombati egyetem első hallgatói201
Brassai diák-korona a XVII. század végéről205
A sárospataki kollégium207
Comenius Ámos János névaláírása212
Comenius Ámos és iskolája213
Lorántfi Zsuzsánna arcképe214
A nagyszombati egyetem pecsétje215
XVI. századi könyvdíszítés a magyar címerrel (Werbőczy Hármaskönyve 1581-iki bécsi kiadásának címlapjáról)216
XVI. századi könyvnyomtató műhely217
Heyden Sebald négy-nyelvű iskolai könyvének (1531.) utolsó lapja219
Komjáthi B. Szent Pál leveleinek címlapja (1533.)220
Komjáthi B. Szent Pál leveleinek első lapja221
Gálszécsi István Énekes könyvének végső sorai222
A Hármaskönyve első magyar kiadásának címlapja223
Singrenius J. nyomdai jelvénye224
Az első magyar nyelven írt distichonok (Sylvester Új testamentumának bevezetése)227
Részlet Sylvester bibliai-fordításából229
Heltai G. Soltárainak címlapja230
Melius P. Magyar Prédikációinak címlapja232
Telegdi Az kerestensegnec fondamentomiról című munkájának előszava239
Báthori Zsigmsond fejedelem245
A Conspiratio Kendiana első sorai247
Verancsics Antal arcképe254
Részlet Verancsics krónikáiból255
Sambucus (Zsámboky) János arcképe259
Istvánffy Miklós arcképe260
Werbőczy névaláírása264
Részlet Werbőczy Tripartilumának első magyar fordításából265
A Tripartilium első (1517.) bécsi kiadásának címlapja266
Balassi Bálint legelső munkájának (Betegh lelkeknek stb.) címlapja274
Balassi Bálint Betegh lelkek stb. c. munkájának utolsó lapja275
Balassi Bálint arcképe277
A Krisztina nevére írt ének kezdő sorai278
Az Istenes énekek legrégibb fennmaradt kiadásának címlapja279
Szegedi Gergely Énekes könyvének címlapja280
A Balassi-család címere281
Egy XVI. századi lantos (A fricsi várkastély párkányzatáról)283
Sztárai Mihály Ákháb királyának utolsó versszaka287
Tinódi (állítólagos) háza Kassán288
Részlet Tinódi Cronicajából (Ali basa utolsó és Egervár kezdő versszakai az eredeti hangjegyekkel)291
Tinódi Eger várának dallama Bartalus István átírásában292
Egykorú másolat Tinódi Hadnagyoknak tanúság című munkájából295
Ilosvai Tholdijának címlapja299
Istvánfi Pál Historia Regis Vallerjának első versszakai305
Ráckai Vitéz Franciskájának első versszakai308
Tinódi nemesi címere310
Középkori passio-előadás színpadja313
Balassi Menyhért névaláírása319
Balassi M. árultatásának címlapja320
Részlet Pesti G. Esopus fabuláiból323
A Salamon és Markalf címlapja325
Ponciánus históriájának első lapja327
Gróf Forgách Ferenc esztergomi érsek arcképe331
Lippay György esztergomi érsek arcképe333
Szelepsényi György nyitrai püspök arcképe335
A nagyszombati egyetemi templom belseje340
Részlet a nagyszombati egyetemi templom stucco díszítéséből341
Szent Márton szobra Pozsonyban343
Magyari István Az országokban való sok romlások stb. c. munkájának címlapja346
Pázmány nagyszombati palotája347
A Pázmáneum Bécsben348
Pázmány Kalauzának címlapja351
Bellarmin Róbert arcképe352
Pázmány politikai röpiratának címlapja353
A wittenbergai felelet cáfolata354
Pázmány Az Sz. Irasrul stb. c. munkájának címlapja355
Pázmány Prédikációinak címlapja356
Pázmány carrari márvány-szobra az esztergomi főtemplomban357
Káldi György arcképe358
Esterházy Miklós arcképe359
Pázmány Péter címere360
Sz. Molnár A. babérkoszorúja362
Sz. Molnár A. Sz. Dávidzsoltárainak első lapja365
Sz. Molnár A. Szent bibliájának címlapja368
Sz. Molnár A. Postilláinak ajánlólevele371
Sz. Molnár A. Kalvin Institutiója ford. címlapja373
Káldi György Bethlen előtt379
A Postilla Sculletica záró-vignetteje381
Apáczai Encyclopaediájának címlapja385
Bethlen Farkas névaláírása390
Bethlen János névaláírása391
Petthő Gergely Cronicájának címlapja396
Kemény János arcképe398
Bethlen Gábor lovas képe405
Thököly Imre levele Apafihoz407
Zrinyi Ilona arcképe409
Zrinyi Ilona levele Thököly Imréhez410
Balassi és Rimai Istenes énekeinek második címlapja413
Rimai János névaláírása414
Rimai János címere419
Beniczki Péter címere419
Gróf Balassa Bálint címere419
Gönczi Énekeskönyvének címlapja421
Pé-chy Simon névaláírása422
Beniczki Péter verseinek címlapja426
Gr. Koháry István címere428
Gr. Koháry István verseinek első címképe429
A b. Petrőczy-család címere430
Gr. Zichy Péter címere430
Pekryné Petrőczy K. Sz. arcképe431
Gr. Zrinyi Miklós, a költő-hadvezér, lovas képe436
zrinyi kiadatlan epigrammája439
A csáktornyai vár441
Az Adriai tengernek Syrenaya eredeti kéziratának címlapja443
Zrinyi Miklós Szigeti veszedelmének címképe445
Szigetvár a XVI. században447
Levéltöredék Zrinyi Miklóstól453
Új-Zrin vára457
Zrinyi-emlék a kursancei (most Zrinyi-falvi) erdőben459
Gyöngyösi István névaláírása465
Gyöngyösi István ifjabbkori arcképe466
Családi hagyomány szerint: Gyöngyösi István öregkori arcképe467
Murány vára a XVII. században473
Wesselényi Ferenc arcképe474
Wesselényiné Széchy Mária arcképe475
Haller János névaláírása485
Haller János Hármas Históriájának címképe486
Tholnai Mihály Vitézek tükörének címlapja499
Zrinyi Ilona törökországi arcképe502
Thököly Imre törökországi arcképe503
A sárospataki Rákóczi-vár505
Bottyán János (Vak-Bottyán) arcképe517
Gr. Bercsényi Miklós arcképe518
Gr. Bercsényiné Csáky Krisztina arcképe519
A Rákóczi-nóta522
A Neustadti harc első versszakai523
A magyarok utcája Rodostóban525
Teleki Mihály névaláírása528
Gr. Bethlen Miklós névaláírása529
Károlyi Sándor arcképe533
A nőági örökösödésről szóló 1723. évi II. t. c.537
I. József, III. Károly és Mária Terézia medaillon-arcképei539
Mária Terézia magyar kísérettel540
Mikes Kelemen arcképe549
Mikes Kelemen ifjúkori kézirata553
Faludi Ferenc Rómában (Toldy F. 1853-iki Faludi-kiadásának címképe)560
A gyóntatók háza Rómában561
Faludi emléktáblája Rohoncon563
Amade kézirata568
Amade László arcképe569
Iskolai színjáték képe 1685-ből579
A sidonius (piarista iskola-dráma) egykorú kézirati színlapja583
A Sidonius szereplői585
Benyák Bernát arcképe587
Pállya István arcképe589
Bél Mátyás arcképe593
Bod Péter arcképe595
Bod Péter Magyar Athenasának címlapja596
Pray György arcképe és névaláírása597
Katona István arcképe (egykorú festménye után) és névaláírása598
Mária Terézia arcképe605
II. József arcképe607
A Ratio Educationis címképe615
A cisterciták (előbb a pálosok) székesfehérvári rendháza és temploma619
Bessenyei György szülőháza Bercelen s az u. o. ref. templom623
Bessenyei Ágis tragédiájának címlapja624
Mária Terézia-kori nemes testőr (állítólag Bessenyei György) 625
Bessenyei György névaláírása627
Bessenyei Holmijának címlapja629
Bessenyei Természet világának előszavából631
Bessenyei György síremléke633
Báróczy Sándor arcképe636
A magyar nemesi testőrség palotája Bécsben637
Báró Orczy Lőrinc arcképe642
Gróf Teleki József névaláírása643
Ányos Pál névaláírása644
Péczeli József arcképe és névaláírása645
A Mindenes Gyűjtemény címlapja647
Baróti Szabó Dávid arcképe650
Baróti Szabó Dávid névaláírása651
Magyar pap magyar köntösben (Állítólag Rájnis József arcképe)652
Rájnis József névaláírása653
Virág Benedek arcképe656
Ányos, Vörösmarty és Virág emléktáblái a ciszterciták székesfehérvári rendházának utcai oldalfalában 657
Virág Benedek buda-tabáni lakóháza658
Virág Benedek üdvözlő verse Vitkovicshoz659
Dugonics ifjúkori arcképe662
Dugonics Etelkájának címképe663
Dugonics öregkori arcképe665
Dugonics szobra Szegeden666
Dugonics síremléke Szegeden667
Balaton-Füred a XIX. század elején671
P. Horváth Ádám kézirata (Az Ötöd-félszáz énekekből)673
Gvadányi József arcképe675
Gvadányi első nyomtatott munkájának címlapja677
A Török háborúra célzó gondolatok címképe678
Magyar viselet 1790-ben 679
Buda a XVIII. század végén681
Gvadányi kézirata (Pé-czeli Józsefhez írt leveléből)683
Gvadányi szakolcai lakóháza685
A debreceni kollégium 1802-ben690
Fazekas debreceni emléktáblája (A Lúdas Matyiból vett domborképekkel)695
Diószeghi és Fazekas emlékoszlopa a budapesti növénykertben696
Ráday Gedeon arcképe699
Ráday Gedeon névaláírása700
Verseghy Ferenc arcképe701
A Magyar Museum címlapja705
Bacsányiné Baumberg Gabriella arcképe706
Bacsányi János arcképe707
Bacsányi és nejének közös síremléke Linzben708
Csokonai Vitéz Mihály arcképe és névaláírása711
Csokonai lakóháza Debrecenben713
Csokonai kézirata: A Tihanyi Ekhóhoz715
Az Anakreoni dalok718
Csokonai szobra Debrecenben721
Kármán József arcképe726
Kármán József szülőháza Losoncon727
Schedius Lajos arcképe729
Az Uránia címlapja730
Fanni arcképe az Urániában731
Fanni költött arcképe733
Pápai Páriz Ferenc arcképe738
Pápai Páriz F. szótárának címképe739
Görög Demeter arcképe741
A Debreceni Grammatika címlapja743
Nunkovits-emlék745
Révai Miklós arcképe746
Révai magyar nyelvtanának címlapja747
Révai szobra az Akadémia palotájának homlokzatán749
Kazinczy gyermekkori arcképe753
Kazinczy ifjúkori arcképe755
Az Orpheus címlapja757
Kufstein vára760
Kazinczy rajza a kufsteini várbörtönről761
Kazinczyné gr. Török Sophie763
Kazinczy széphalmi lakóháza785
Kazinczy összes munkái I. kötetének címlapja767
Kazinczy kézirata: A kötés napja769
Hódolat Kazinczy szellemének772
Kazinczy széphalmi síremléke773
Kazinczy széphalmi mauzoleuma775
A Tövisek és virágok címlapja789
A Mondolat címképe790
A Mondolat címlapja791
A Felelet címlapja793
Kis János arcképe és névaláírása803
Kis János szülőháza805
Döbrentei Gábor arcképe807
Szemere Pál arcképe809
Kölcsey Ferenc arcképe813
Kölcsey Alkonyi dal című költeménye819
Kölcsey síremléke Csekén821
Kölcsey szobra Nagy-Károlyban823
Kisfaludy Sándor ifjúkori arcképe827
Kisfaludy háza a badacsonyi szőlőhegyen828
Szegedy Róza háza a badacsonyi szőlőhegyen829
Kisfaludy Sándor szülő- és lakóháza831
Kisfaludy Sándor arcképe833
Kisfaludy S. kézirata: A Himfy 25. és 19. dala; Takáts Józsefhez írt 1797. júl. 7-iki leveléből835
Kisfaludy Sándor síremléke Sümegen837
Kisfaludy S. régi szobra B.-Füreden840
Kisfaludy S. mostani szobra Balaton-Füreden841
Berzsenyi Dániel arcképe845
Berzsenyi Dániel szülőháza847
Berz senyi A magyarokhoz című ódájának első két versszaka849
Berzsenyi síremléke Niklán853
Gróf Festetics György arcképe857
Dukai Takács Judit arcképe860
Ujfalvi Krisztina arcképe861
Laczkovics János arcképe873
Martinovics Ignác arcképe874
A vártanuk fája875
Budai Ézsaiás arcképe881
Horányi Elek arcképe883
Wallaszky Pál arcképe885
Pápay Sámuel arcképe és névaláírása887
A pesti dunaparti rondella892
A kolozsvári régi nemzeti színház893
Rehákné Moor Anna arcképe895
Déryné Széppataki Róza arcképe896
Kántorné Engelhart Anna arcképe897
A pesti nemzeti színház899
A Magyar Hírmondó első száma902
Rát Mátyás névaláírása903
A Magyar Kurir címképe904
A bécsi Magyar Musa címlapja905
Kulcsár István arcképe907
Záró-vignette910
Műmellékletek az I. kötethez
Hasonmás Czvittinger Specimenjének címlapjáról4
A Képes Krónika 5-ik lapja, színes hasonmásban s szövegmagyarázattal50
Szent László megszabadítja az elrablott magyar leányt102
A Halotti Beszéd, a legrégibb magyar nyelvemlék hasonmása, szövegolvasással és magyarázattal108
A Königsbergi töredék újabbak fölfedezett részei, szövegolvasással110
Mátyás király dombormívű képe114
Beatrix királyné dombormívű képe115
A gyulafehérvári Batthyány-könyvtár Missaléjának (1377.) címképe136
A victorinus-féle Corvin-kódex címlapja140
Színes hasonmás a Joh. Damascenus-féle Corvin-kódex Attavante által festett címképéről142
A Quinius Curlius de Alexandi Magni (1467.)( című Corvin-kódex kötésének hátső lapja144
Hasonmás a Müncheni-kódex 85a. lapjáról174
Temesvári Pelbárt Pomertumának címlapja176
A Jordánszky-kódex 40-ik lapja177
A Peer-kódex 169-ik lapja178
A Cseh-kódex 43-ik lapja178
Kinizsiné-Magyar Benigna Imádságos könyvének címlapja178
Béla király Névtelen jegyzője Krónikájának első lapja187
A Budai Krónika utolsó lapja187
Hasonmás Sylvester János Uj testamentumának címlapjáról226
Pesti Gábor Fabuláinak címlapja228
Sylvester magyar-latin nyelvtanának címlapja228
Részlet Károli Gáspár biblia-fordításából230
Zay Ferenc Landorfeyrvár elveszéséről (1521.) írt emlékiratának első lapja254
Heltai Chronikájának címlapja256
Istvánffy Historiájának címlapja260
Tinódi Sebestyén, Bezerédy Gyula mintázata a budapesti Népszínház elé állítandó szoborhoz288
Tinódi Cronicájának címlapja290
Egy XV. századbeli misztérium-dráma214
Pázmány Péter arcképe és névaláírása346
Pázmány Péter levele Thurzó Györgyhöz347
Az Öreg Graduál címlapja376
Molnár Albert Zsoltárainak címlapja378
Geleji Katona István Magyar Gramatikátskájának címlapja378
Apácai Cseri Jánosnak Lorántfi Zsuzsánnához intézett kérelem-levele a fejedelemasszony hátiratával384
Gr. Koháry István arcképe428
Koháry István Verseinek első lapja429
Gr. Zrinyi Miklós arcképe434
Gr. Zrinyi Miklós halála460
Gyöngyösi István Murányi Vénusának címlapja472
Gyöngyösi Csalárd Cupidojának ajánló-levele476
Listius L. Magyar Mársának címlapja480
Felvinczi György színigazgató szabadalom-levele 1696-ból493
Kuruc fölkelő500
II. Rákóczi Ferenc arcképe Mányoky Ádámtól504
B. Palocsay György üdvözlő verse özv. Bottyánné gr. Forgách Juliannához524
Rodostó látképe Rákóczi palotájával525
Hasonmás Mikes Kelemen törökországi Leveleiből552
A budai egyetem fölavató ünnepe 1780-ban618
Dugonics Etelkájának címlapja662
Dugonics Följegyzéseinek első lapja666
Csokonai rajza Dugonics szerecsenek című munkája előtt667
Gvadányi Peleskei nótáriusának címlapja680
Gvadányi munkáinak címképei
1. Időtöltés. 2. Az 1790. országgyűlés. 3. Rontó Pál, 4. A peleskei nótárius halála682
Fazekas Lúdas Matyijának első illusztrációi695
Részlet révai: Elaboralior Grammaticájából747
Kazinczy Ferenc arcképe766
Kazinczy-ünnep Pesten, a M. N. Múzeum dísztermében774
Kisfaludy S. munkáinak első illusztrációi; 1. Kesergő Szerelem, 2. Boldog szerelem, 3. Csobánc, 4. Somló832
Berzsenyi Dániel levele gr. Festetics Györgyhöz852
Szövegképek a II. kötetben
A Hajnal allegoriája5
József nádor7
Zárókép9
Gróf Széchenyi Ferenc szobra13
A Magyar Nemzeti Múzeum palotája15
Gróf Széchenyi István ifjúkori arcképe17
Gróf Teleki József arcképe21
A M. T. Akadémia palotája, gr. Széchenyi István szobrával23
A M. T. Akadémia címerképe24
Gróf Széchenyi István ifjúkori arcképe27
A cenki kastély29
Gr. Széchenyi István Hitel c. munkájának címlapja32
Gróf Dessewffy József arcképe33
Széchenyi Istvánné, Seilern Crescentia grófnő34
Gr. Széchenyi István 1835-ben35
Gr. Széchenyi István Blickjének címlapja37
Töredék széchenyi István Tasnerhez írt leveléből38
Gróf Széchenyi István39
Gróf Széchenyi István mauzoleuma N.-Cenken40
Gróf Széchenyi István emlékérme41
Széchenyi-emlék a budai Széchenyi-hegyen42
Gróf Széchenyi István családi címere44
Kisfaludy Károly arcképe47
Kisfaludy Károly halálos ágyán49
Kisfaludy Károly emléke51
Kisfaludy Károly első szobra54
A Kisfaludy-társaság ereklye-szekrénye56
Katona József szülőháza Kecskeméten59
Katona József arcképe és névaláírása60
Katona József szobra a régi Nemzeti Színház előtt62
Gertrud és Bánkbán63
Katona József mellszobra Kecskeméten65
Bolyai Farkas arcképe70
Vitkovics Mihály arcképe és kézírása71
Fáy András arcképe és névaláírása73
Fáy András első mesegyűjteményének címlapja74
Fáy András kelep-utcai háza75
Fáy András mellszobra77
Gaal József arcképe79
Kovács Pál arcképe81
Csató Pál arcképe82
Vörösmarty lakóháza Nyéken85
Vörösmarty Mihály arcképe89
Aranyosrákosi Székely S. arcképe91
Vörösmarty kézirata93
Vörösmartyné Csajághy Laura arcképe95
Vörösmarty Fáy szőllejében elszavlaja a Fóti dalt99
Vörösmarty 1855-ben102
Vörösmarty ércszobra Székesfehérvárott105
Vörösmarty nemesi címere110
P. Horvát Endre arcképe112
P. Horvát Endre emlékérme113
Czuczor Gergely arcképe és névaláírása115
Emléktábla Czuczor budapesti lakóházán117
Czuczor Botondjához118
Czuczor Gergely kézirata119
Debreczeni Márton arcképe123
Garay János arcképe124
Garay János kézirata125
Garay János sz obra127
Bajza József arcképe131
Vachott Sándor arcképe136
Császár Ferencz arcképe137
Szemere Miklós arcképe142
Kőrösi Csoma Sándor arcképe141
Reguly Antal arcképe142
Toldy Ferenc ifjúkori arcképe143
Toldy Ferenc arcképe145
Megyeri Károly arcképe151
Szentpéteri Zsigmond arcképe153
Lendvayné Fáncsy Ilka arcképe154
Jókainé Laborfalvi Róza arcképe155
Egressy Gábor arcképe156
Idősb Lendvay Márton arcképe157
Bulyovszkyné arcképe159
A Nemzeti Színház jubileumi emlékérme160
Vajda Péter arcképe162
Vajda Péter Manahorja163
Vajda Péter síremléke165
Kúthy Lajos arcképe167
Kúthy Lajos kézirata169
Jósika szülőházatordán172
Jósika ifjabbkori arcképe és névaláírása173
Jósika lakása Szurdokon174
Szontágh Gusztáv arcképe175
Dandár és Izidóra. Jelenet Jósika Abafijából176
Jósikáné Podmaniczky Júlia arcképe177
Jósika arcképe brüsszeli lakása idejéből177
Jósika első nyugvó-helye a drezdai temetőben179
Báró Eötvös József arcképe181
Az Árvízkönyv címlapja184
A Karthauzi-lak a budai Svábhegyen185
A falu jegyzőjének címlapja189
Eötvös József svábhegyi nyaralója191
A XIX. sz. uralkodó eszméinek címlapja195
Eötvös József arcképe és névaláírása197
Eötvös síremléke Ercsiben201
Az Eötvös-család bárói címere 203
Kemény Zsigmond ifjabbkori arcképe és névaláírása205
Gyulai Pál (1847.) címlapja207
Kemény Zsigmond arcképe213
Kemény Zsigmond sírja Puszta-Kamaráson215
Bájoló imádság Bornemisza Péter Az ördögi kisértetekről című prédikációjából225
Bábtáncoltató betlehem a somogy-megyei Kilitiben234
Bábtáncoltató betlehem Esztergomban235
Keszthe4lyi három királyok238
Legrégibb közmondás-gyűjteményünk címlapja253
Kriza János arcképe255
Erdélyi János arcképe256
Henszlmann Imre arcképe257
Ipolyi Arnold arcképe258
Tompa Mihály arcképe (1847.)263
Tompa Mihály arcképe (1857.)264
Tompáné Zsoldos Emília arcképe265
Az "erdei lak"267
Tompa Mihály utolsó arcképe és névaláírása272
Tompa feketehegyi emléke273
tompa M. ércszobra Rimaszombatban274
Petőfi szülőháza Kis-Kőrösön278
Petőfi szülei279
Petőfi gyermekkori lakóháza Félegyházán280
A pápai főiskola Petőfi korában281
Petőfi Debrecenben283
Petőfi arcképe (Orlay S. festményéről)285
Petőfi arcképe (Egyetlen fennmaradt fényképe után)287
Erdőd vára289
A koltói kastély292
A szabadsajtó első termékei az utcán293
Petőfi Sándor294
Petőfi ércszobra Budapesten295
Petőfi szobra Segesvárott297
Arany János arcképe301
A nagyszalontai csonka-torony303
Arany színészi szereplése (A hivatlan képíró című vígj. színlapja)309
Arany ponyvairodalmi Toldi-példányának címlapja313
Arany angol levele Petőfihez317
Arany János lakása Nagy-Kőrösön319
Arany János, nagykőrösi éveiben321
A nagyszalontai csonkatorony323
Arany János arcképe és névaláírása324
Aranyné Ercsey Juliánna arcképe325
Arany János329
Arany János mellszobra331
Arany János ércszobra Budapesten335
Arany János síremléke a kerepesi-úti temetőben 337
Szigligeti arcképe341
Szigligeti Két pisztolyának címképe343
Szigligeti kézirata345
Szigligeti Ede arcképe347
Szigligeti síremléke a kerepesi-úti temetőben349
Czakó Zsigmond arcképe353
Gróf Teleki László arcképe354
Hugo Károly arcképe355
Az országháza Pozsonyban359
A követi tábla ülésterme Pozsonyban363
Felsőbüki Nagy Pál arcképe365
Báró Wesselényi Miklós367
Az Árvizi hajós368
Wesselényi Szózatának címlapja369
Kossuth szülőháza Monokon373
Kossuth Lajos 1843-iki arcképe375
Kossuth 1847-iki arcképe382
Az 1848-iki pesti országgyűlés megnyitása384
Allegorikus kép, Kossuth fogadtatásáról Angliában és Amerikában388
Kossuth arcképe389
Kossuth turini lakása393
Kossuth Lajos öregkori arcképe395
Sárosy Gyula arcképe398
A szabadságcsarnok kávéház az Úri- (most Koronaherceg-) utcában399
1848. március 15. allegoriája402
Sárosy Gyula Arany Trombitájának első lapja412
Bem arcképe és névaláírása414
világos vára422
A honvéd-szobor Budavárában423
Az Új-épület 1850. körül433
Nagy Ignác, a Hölgyfutár szerkesztője435
A Hangok a multból című anthologia címképe437
Deák Ferenc söjtöri szülőháza441
Deák háza Kehidán445
Deák F. lakóháza Puszta-Szent-Lászlón447
Deák Ferenc arcképe454
Töredék Deák Ferencnek Zichy Antalhoz írt leveléből455
Az Adalék címlapja456
Deák Ferenc öregkori arcképe457
Deák Ferenc mauzoleuma a kerepesi-úti temetőben458
Deák Ferenc ércszobra Budapesten459
A Deák-család nemesi címere460
Lisznyai Kálmán arcképe462
Szelestey László arcképe463
Tóth Kálmán arcképe és névaláírása467
Gyulai Pál arcképe és névaláírása470
Gyulai Pál kézirata471
Gyulai Pál arcképe473
Gyulai Pál emléktárgyai474
Gyulai Pál arcképe475
Szász Károly arcképe477
Szász Károly kézirata481
Szász Károly arcképe és névaláírása483
Lévay József arcképe és névaláírása487
Vajda János arcképe489
Jókai Mór gyermekkori lakóháza Komáromban, emléktáblával495
Jókai ifjúkori arcképe496
Jókai Mór arcképe497
Jókai svábhegyi nyaralója499
Jókai Mór levele Beöthy Zsolthoz501
Vas Gereben (Radákovics József) arcképe505
Degré Alajos arcképe506
Beöthy László arcképe508
P. Szathmáry Károly arcképe509
Vadnai Károly arcképe511
Abonyi Lajos arcképe512
Baksay Sándor arcképe513
Madách Imre arcképe517
Madách Imre dolgozó-szobája525
A régi Madách-kastély Sztregován534
Madách arcképe537
Szigeti József arcképe544
Dobsa Lajos arcképe545
Rákosi Jenő arcképe546
Csiky Gergely arcképe547
Szabó István arcképe553
Arany László arcképe556
Győry Vilmos arcképe557
Hunfalvy Pál arcképe562
Budenz József arcképe563
Szarvas Gábor mellszobra Budapesten566
Szerdahelyi eszthetikájának címlapja571
Greguss Ágost arcképe579
Brassai Sámuel arcképe581
Ipolyi Mythologiájának címlapja590
Rómer Flóris arcképe593
Pulszky Ferenc ifjúkori arcképe595
Pulszky Ferenc emlékérme597
Horvát István arcképe605
Fejér György arcképe608
Horváth Mihály arcképe száműzetése idején610
Horváth Mihály arcképe hazatérte után611
szalay László arcképe613
Salamon Ferenc arcképe617
Szilágyi sándor arcképe619
Pauler Gyula arcképe620
Szilágyi Sándor 70-ik születésnapjára vert emlékérem621
Hell Miksa arcképe625
Hanák János arcképe633
Jedlik Ányos István arcképe634
Hunfalvy János arcképe635
Bugát Pál arcképe637
Sztoczek József arcképe638
Petényi Salamon János arcképe639
Greguss Gyula arcképe651
Szabó József arcképe652
Margó Tivadar arcképe653
Than Károly arcképe654
A Természettudományi Társulat Szily Kálmán-érme655
Herman Ottó arcképe657
Wigand Ottó arcképe667
Heckenast Gusztáv arcképe670
Landerer Lajos arcképe671
Emich Gusztáv arcképe673
Műmellékletek a II. kötethez
B. Wesselényi Miklós levele Földváry Gáborhoz az Akadémia megalapításáról, 1825. nov. 4.18
A Magyar Tudományos Akadémia alapítása24
Gr. Széchenyi István ifjúkori költeményének hasonmása27
Kisfaludy Károly Koldustársaság című rajza és metszete46
Kisfaludy Károly Vihart ábrázoló festménye47
Kazinczy találkozása Kisfaludy Károllyal48
Kisfaludy Károly költeményei50
Kisfaludy Károly ércszobra Győrött54
Fáy András Bélteky-házának címlapja és címképe75
Vörösmarty A hazafiak című költeményének első fogalmazása103
Vörösmarty Zalán futásának címlapja94
Vörösmarty költeményeinek egykorú illusztrációi104
Horvát E. Árpádjának címlapja és címképe113
Garay Obsitosa127
Bajza A királyra című költeményének kézirati hasonmása132
A Nemzeti Színház első előadásának színlapja150
B. Eötvös József kézirata: Magyar élet című kiadatlan munkájának első lapja192
B. Eötvös József ércszobra Budapesten202
Kemény Zsigmond kézirata: A Visszaemlékezések című novella 1-2 lapja208
Petőfi első levele Aranyhoz281
Arany János verses levele Petőfihez282
Petőfi Dalaim c. költeményének hasonmása284
Petőfi A helység kalapácsa első kiadásának címképei290
Petőfi János vitézének első kiadásából (1845.): 1. A mű címlapja, 2. János vitéz és az óriás csősz291
Petőfiné Szendrey Júlia arcképe292
Petőfi Sándor arcképe292
A Tetemre hívás első fogalmazású kézirata328
Arany J. utolsó arcképe és ennek verses jellemzése332
Szigligeti Liliomfiának első lapja, első fogalmazásban348
Kossuth Pesti Hírlapjának 1. száma376
Petőfi Nemzeti dala, a szabad sajtó első terméke399
Petőfi a Nemzeti Múzeum előtt elszavalja a Nemzeti dalt. Egykorú rajz a költemény hangjegyeinek címlapján400
Deák Ferenc levele Zichy Antalhoz454
A Kisfaludy-társaság tagjai 1861-ben484
Jókai Mór arcképe502
Vadnai Károly A kis tündér című regényének első lapja510
Részlet Az ember tragédiájából528
Zichy Mihály rajza Az ember tragédiájához532
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar irodalom története I-II. A magyar irodalom története I-II. A magyar irodalom története I-II. A magyar irodalom története I-II.

A kötetek gerincei javítottak. Belülről megerősített példányok. A címlapok hiányoznak.

Állapot: Közepes
34.000 Ft
13.600 ,-Ft 60
68 pont kapható
Kosárba