933.028

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyar irodalom története I-II.

A legrégibb időktől Kisfaludy Károly felléptéig/Kisfaludy Károly felléptétől a kiegyezésig

Értesítőt kérek a kiadóról

Előszó

Tizennégy és fél esztendeje, hogy munkába vettük a Képes Irodalomtörténet szerkesztését, azzal a szándékkal, hogy szakirodalmunk akkori leghivatottabb munkásainak segítségével egybehordjuk a magyar... Tovább

Tartalom

I. kötet
Beöthy Zsolt előszava az első kiadáshoz
A szerkesztők előszava a harmadik kiadáshoz
Irodalmunk és irodalomtörténetünk. Bevezetés. Beöthy Zsolttól
Középkor és renaissance - Mondák és kódexek kora
Dr. Sebestyén Gyula: A magyar nemzet őskora15
Simonyi Zsigmond: A magyar nyelv eredete30
Dr. Sebestyén Gyula: A pogánykori költészet emlékei35
Lánczy Gyula: A magyarság az Árpádok korában57
Békefi Remig: A középkori iskolázás Magyarországon (1000-1526) I. Népoktatás. II. Papnevelés. III. Egyetemi oktatás77
Divald Kornél: Középkori képzőművészetünk87
Dr. Sebestyén Gyula: A királymondák és az énekmondók98
Simonyi Zsigmond: Legrégibb nyelvemlékeink107
Divald Kornél: A renaissance építészet kora113
Hegedüs István: Janus Pannonius és a humanisták122
Dr. Sebestyén Gyula: Középkori könyvtáraink és a Corvina134
Horváth Cyrill: Középkori költészetünk. I. Legendák és egyházi énekek. II. Világi költészet150
Simonyi Zsigmond: A kódexek mint nyelvemlékek169
Marczali Henrik: A krónikák181
Vallási és nemzeti harcok kora - Protestáns kor. Antireformáció kora. Nemzetietlen kor
Kardos Albert: A protestáns kor áttekintése (1526-1606)191
Békefi Remig: Az újkori iskolázás (1526-1772). I. A katholikus iskolázás. II. A protestáns iskolázás197
Hellebrani Árpád: A könyvnyomtatás kezdete Magyarországon216
Kardos Albert: Vallásos irodalom. I. Bibliafordítók. II. Prédikátorok. III. Polemikusok225
Hegedüs István: Humanista hagyományok a XVI. században241
Marczali Henrik: Humanista történetírók. A XVI. század történetirodalma250
Hajnik Imre: A magyar jog és a Hármaskönyv263
Szilády Áron: A XVI. századi líra268
Kardos Albert: Balassi Bálint273
Badics Ferenc: XVI. századi elbeszélő költészetünk. I. Bibliai elbeszélések. II. Tinódi és a történeti énekköltés. III. Toldi Miklós és a magyar mondák. IV. Regényes vagy szép-históriák282
Beöthy Zsolt: Széppróza. I. A dráma kezdete. II. Ezópi mese, novella, prózai zsoltár311
Széchy Károly: A katholikus visszahatás (1606-1676)330
Divald Kornél: A barokk és rokokó s az új klasszicizmus kora339
Fraknói Vilmos: Pázmány és köre345
Négyesy László: A XVII. század vallásos irodalma. Szenci Molnár Albert, Geleji Katona István, Káldi György361
Bánóczi József: Apáczai Cseri János382
Angyal Dávid: A XVII. század történetirodalma389
Angyal Dávid: A XVII. század levélirodalma403
Erdélyi Pál: A XVII. század lírája412
Széchy Károly: Zrinyi Miklós434
Rupp Kornél: Gyöngyösi István és Listius László (átdolgozta Badics Ferenc)463
Négyes László: A XVII. századi széppróza és színészet482
Badics Ferenc: A kurucvilág költészete. I. Thököly és II. Rákóczi Ferenc kora. II. A kuruc költészet495
Angyal Dávid: Történetirodalmunk a XVIII. század elején. Babocsay, Bethlen Miklós, Cserei és Apor526
Dr. Szinnyei József: A nemzetietlen kor535
Négyesi László: A XVIII. századi szépirodalom. I. Epika és vallásos líra. II. Mikes Kelemen. III. Faludi Ferenc. IV. Amade László542
Takáts Sándor: Iskolai drámák574
Marczali Henrik: A magyar történeti irodalom a XVIII. században591
Az irodalmi megújhodás kora
Széchy Károly: A megújhodás (1772-1820)603
Békefi Remig: Iskolázás az állami felügyelet korában (1773-1883)613
Széchy Károly: Bessenyei és társai621
Széchy Károly: Franciások itthon641
Négyesy László: A deákosok Virág Benedekig649
Endrődi Sándor: Dugonics András661
Badics Ferenc: Horváth Ádám és Gvadányi József669
Kardos Albert: Debrecen írói és irodalmi élete688
Váczy János: Az egyeztető irány698
Haraszti Gyula: Csokonai Vitéz Mihály710
Beöthy Zsolt: Kármán József725
Simonyi Zsigmond: Révai Miklós és a korabeli nyelvtudomány736
Váczy János: Kazinczy Ferenc751
Imre Sándor: A nyelvújítás története I-III. (átnézte Balassa József)778
Váczy János: Kazinczy költői iskolája802
Kelemen Béla: Kölcsey Ferenc813
Angyal Dávid: Kisfaludy Sándor825
Négyesy László: Berzsenyi Dániel. Keszthelyi Helikon. Költőnők844
Ballagi Géza: A felvilágosodás irodalma862
Badics Ferenc: Tudományos irodalmunk. A magyar történetírás és irodalomtörténet879
Bayer József: A nemzeti játékszín története 1837-ig891
Id. Szinnyei József: Hirlapirodalmunk fejlődése901
II. kötet
A nemzeti irodalom kifejlődése. Reform-kor
Beöthy Zsolt: Széchenyi kora3
Szász Károly: Magyar Tudós Társaság. Az Akadémia keletkezése, megalapítása és első szervezete10
Zichy Antal: Gróf Széchenyi István mint író26
Kardos Albert: Kisfaludy Károly45
Rákosi Jenő: Katona József57
Badics Ferenc: Kisfaludy Károly iskolája. Gombos, Bolyai, Vitkovics, Fáy, Gaal és mások68
Szász Károly: Vörösmarty Mihály84
Váczy János: A klasszikai eposz mívelői. Horvát Endre, Czuczor Gergely, Debreczeni Márton, Garay János111
Kelemen Béla: Bajza József és az Athenaeum köre129
Váczy János: Toldy Ferenc140
Bayer József: A Nemzeti Színház története 1867-ig150
Széchy Károly: Vajda és Kúthy161
Széchy Károly: Jósika Miklós171
Baráth Ferenc: Eötvös József180
Gyulai Pál: Kemény Zsigmond204
Dr. Sebestyén Gyula: A magyar népköltészet és gyűjtői. I. A magyar népköltészet. II. Gyűjtők és gyűjtemények216
Szász Károly: Tompa Mihály261
Riedl Frigyes: Petőfi Sándor276
Beöthy Zsolt: Arany János300
Rákosi Jenő: Szigligeti és társai. A negyvenes évek drámairodalma339
Badics Ferenc: A magyar politikai szónoklat Kossuth előtt. Régi szónokaink. F. Nagy Pál, Wesselényi Miklós és mások357
Baráth Ferenc: Kossuth Lajos mint szónok és író372
Vadnai Károly: A forradalom költészetéről 1848-49-ben397
A magyar irodalom szabadságharcunk lezajlása után
Szilágyi Sándor: A forradalom után431
Zichy Antal: Deák Ferenc mint író440
Széchy Károly: A magyar líra a forradalom után461
Beöthy Zsolt: Jókai Mór és a regény I-II.494
Alexander Bernát: Madách és az Ember Tragédiája515
Alexander Bernát: A dráma a forradalom után540
Radó Antal: A műfordítás 1830 óta550
Balassa József: A magyar nyelvtudomány a XIX. században560
Várdai Béla: A magyar műszellem búvárai. Eszthetikai és művészettörténeti irodalmunk I-II.569
Marczali Henrik: A magyar történetírás fejlődése a XIX. században601
Pethő Gyula: A magyar természettudományi irodalom fejlődése622
Roboz Andor: A magyar könyvkiadóság úttörői662
A második kötet tartalma677
Szövegképek a II. kötetben679
Műmellékletek a II. kötethez684
Hellebrant Árpád: Név- és tárgymutató az I. és II. kötethez686
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem