A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Egyetemes Philologiai Közlöny 1902.

Huszonhatodik évfolyam

Tartalom

Értekezések
Alexis György: A makedo-románok884
Bayer József: Schikaneder Emanuel életéhez694
Binder Jenő: Az okos leány515
Cserép József: Codicem Sall. Albae-Juliensem pracipuis integrorum respondere175
Darkó Jenő: A bízantiumi philologia fejlődése, mai állása és feladatai312
Elek Oszkár: Petrarca hatása a Pléiade költőire370
Erdelyi Károly: A keresztény classikusok ügyében42
Erdős József: Az újszövetségi görög nyelv alaktani sajátságairól207
Fináczy Ernő: Adalékok a jezsuiták iskolai színjátékainak történetéhez454
Förster Jenő: A coniunctivus használata a mai német irodalmi nyelvben791
Gedeon Alajos: Ayrer Jakab egy magyar vonatkozású drámája81
Gyomlay Gyula: A Leo-féle Taktika XVIII. fejezetének Vári Rezső-féle szövegéhez29
Gyulai Ágost: A magyar Shakespeare-irodalomról216
Hegedüs István, Bartal Antal557
Igazság és Hamisság871
Hellebrant Árpád: A magyar philologiai irodalom 1901-ben657
Hornyánszky Gyula: A szoczializmus költészete a görög ókorban33
Jacobi Károly: Lenau316
Katona Lajos: A Disciplina clericalis474
Kégl Sándor. Egy morisco verses útleírása Mekkába és Medinába tett zarándoklásáról682
Krausz Sámuel: Aristeas196
Némethy Géza: Persius első satirájához161
Persius második satirájához353
Persius harmadik satirájához753
Vergilius mint bukolikus költő1
Pap Ferencz: Petőfi egyéniségének fejlődése769
Pecz Vilmos: Télfy Iván264
Schmidt József: Egy új ó-persa igealak363
Szabó Benedek: Középkori franczia verses imádság362
Szautner Zsigmond: M. Porcius Cato beszédeiről737
Vári Rezső: A magyar honfoglalás kútfőihez369
Weér Pál: A magyar Dante-irodalom296
Hazai irodalom
Anthologia a XIX. század franczia lyrájából I., Miklós Ferencz875
Balassa József: Rendszeres magyar nyelvtan, Veress Ignácz328
Bernát Lajos: A protestáns iskoladrámákról, Heinrich Gusztáv416
Endrei Ákos, Gróf Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem, Vozáry Gyula510
Eötvös József báló összes munkái I-V., sajtó alá rendezte dr. Voinovich Géza, Gyulai Ágost878
Gellért Jenő: Vörösmarty Mihály élete és költészete, Miklós Ferencz495
Jánosi Béla: Az aesthetika története III., Császár Elemér398
Janovics Jenő: Csiky Gergely élete és művei, Naményi Lajos805
Kalmár Elek: Magyar olvasókönyv III., Kardos Albert242
Kanteletar, fordította Bán Aladár, Vikár Béla334
Kempf József: C. Julius Caesar, ifj. Reményi Ede714
Molecz béla: A magyar szórend történeti fejlődése, Kőrösi Sándor119
Némethy Géza: A legfőbb jóról és rosszról, Hegedüs István324
Papp Illés: Arany János hún eposza, Tolnai Vilmos719
Papp József: Gyakorlati olasz nyelvtan, Varga Bálint127
Pecz Vilmos: Ókori Lexicon, Várkonyi Odilo302
Péterfy Jenő összegyűjtött munkái I-II, Császár Elemér247
Riedl Frigyes: Arany János 350
Sebestyén Károly: Cinikusok802
Székely István: Latin olvasókönyv Cornelius Neposból és Phaedrusból238
Szigetvári Iván: Petőfi költészete, Pap Ferencz543
Szily Kálmán: A magyar nyelvújítás szótára, Tolani Vilmos432
Váczy János: a magyar irodalom története, ifj. Reményi Ede831
Varjú Elemér: A gyulafejérvári Batthyány-könyvtár, Esztegár László931
Philologiai programmértekezések734
A pozsonyi kir. kath. főgymnasium régiséggyűjteménye238
Barcsa János: A XVII. század magyar történetirodalma729
Bászel Aurél: Költői példatár a latin esettanhoz, a legolvasottabb latin költőkből összeállítva, Bódiss Jusztin71
Binder Jenő: A kenyér és a só, mint varázsszerek347
Bordeaux Árpád: A római tisztviselők életkora a köztársaság folyamán518
Czeizel János: Bacsányi jegyzetei Kis Jánosnak 1815-ben kiadott költeményeihez890
Darvas Orbán: A Herz-féle római pénzgyűjtemény ismertetése891
Dudek János: A merengőhöz815
Farkas Ignácz: L. A. Seneca Medeája és Hyppolitusa940
Fehér Géza: Lerchenkrieg833
Hadady Géza: Cid a történelemben és Herdernél239
Haraszti Sándor: Horatius és Maecenas236
Haugh Béla: A tolnavármegyei muzeum937
Holzhammer János: A clientela valószínű eredete, mivolta és fejlődése a római köztársaság korában944
Kovács Ferencz: Zilahy Károly pályája731
Málly Ferencz: A görög grammatika virágzásának fénykora942
Megyesi Ferencz: Shakespeare434
Nagy Béni: A ferenczes szellem és hatása hazánkban540
Némethy Géza: Vergilius negyedik eclogája341
Novák Béla: Káldi György élete és munkái735
Paulovits Károly: Horatius levelei936
Schmidt Fülöp: A Gracchusok tragikuma941
Surányi Gyula: Zrínyi Miklós, a költő435
Takács Gyula: Voss J. H. Idylljei939
Varjas Endre: Az újabb katholikus vallásos lyra941
Zayzon Ferencz: Bacsányi és Kazinczy viszonya436
Budapesti Philologiai Társaság
A Társaság XXVII-dik közgyűlése 1902. jan. 18-án139
Elnöki beszéd139
Titkári jelentés147
A pénztárvizsgáló bizottság jelentése151
Jegyzőkönyv a közgyűlést megelőző választmányi ülésről155
Jegyzőkönyv a közgyűlésről156
Felolvasó és választmányi ülések946
A Társaság tagjai 1902-ben960
Vegyesek
A Bolletino di filologia classica tartalmából77
Adalék a Gesta Romanorum forrásaihoz950
Adatok Dayka Gábor életrajzához952
A Haramjáték egyik forrásából244
A Kudrun-moda újkori költői feldolgozásai737
A latin caelum szó ejtése és írása75
Aphaia350
A philologia halottjai 1901-ben838
A protestáns iskoladrámákról445
Arany János az eposzi hitelről, Heinrich Gusztáv894
Arany János az eposzi hitelről, Tolnai Vilmos947
A róka és az oroszlán meséje Horatiusnál743
A XIII. nemzetközi orientalista congressus744
A vándor második éji dala457
Az első színészettörténeti társulat megalakulása Berlinben555
Az Oberon-monda76
Az új német helyesírás460
Baurnfeld Eduardról445
Bessenyei György: Az apjának az öccse748
Cicero beszédeinek holkhalmi kézirata440
Classica-philologiai pályakérdés552
Debreczeni Márton Kióvi csatájának új kiadása548
Egy Heine-fordításból, Lám Frigyes841
Egy német Háry János császárlátogatása a XVIII. század végén545
Egy Shakespeare-problema947
Faust Erfurtban350
Genesis és Heliand445
Hans Sachs Tristan-drámája738
Heinrich Heliodoros irodalmi hatása843
Heller Ágost: Hornyánszky Gyula251
Finály Gábor: Helyreigazítás838
Vári Rezső: Helyreigazítás955
Herczeg Ferencz beszéde a csatádi Lenau-ünnepen835
J. Vallée Desbarreaux egy költeménye Mikes Kelemen kéziratában438
Zsoldos Benő: Kazinczy Ferencznek egy Sallustiusra vonatkozó levele554
Katona Lajos: Király Pál552
Lám Frigyes: Lindner Ernő951
Magyar népmesék a XVIII. századból244
Magyar népmesék német fordításban555
Magyar Numizmatikai Társulat240
Magyar tanárok görögországi tanulmányútja748
Magyar tárgyú doctori értekezés a párisi egyetemen347
Német Irene-költemény, Lám Frigyes957
Név- és tárgymutató841
Ókorli leletek Rhodesiában253
Ókori Lexikon445
Pascal halotti maszkja77
Philologiai programm-értekezések76
Pompejiben talált domború mű556
Pompeji és Martinique555
Kardos Albert: Pörosztó159
Gyulai Ágost: Pótlás a magyar Dante-irodalomhoz441
Heinreich Gusztáv: Shakespeare és az ókor350
Weér Pál: Strenna Dantesca345
Katona Lajos: Tiberisu császár bronz szobrának a feje444
Waldapfel János: Toldi farkaskalandja443
Bertók Béla: Tompa Mihály imakönyvének a czíme75
Miklós Ferencz: Troubadour-szerelem és hűbériség442
Osztern Salamon: Újabb ékiratos lelet747
Finály Gábor: Új lelet a Forum Romanunom556
Vári Rezső: Új Sappho-töredékek350
Posch Jenő: Vörösmarty Julius Caesar fordításáról247
Heinrich Gusztáv: Wallenstein-drámák Schiller előtt243
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem