A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Egyetemes Philologiai Közlöny 1905.

Huszonkilenczedik évfolyam

Tartalom

Értekezések
Balogh Miklós: Egy fableau története124
Baros Gyula - Dessewffy József gr. az igeragozásról36
Császár Elemér: A nyelvújítás 1815-ben22
Toldy Ferencz825
Erdős József: Az újszövetségi kánon görög szövegéről265
Gedeon Alajos: Anzengruber Lajos drámái676
Gerecs Szal. Ferencz: A primmer középfokképzőről a görögben89
Gyöngyösy László: Adatok Arany János életéhez483
Hajnal Márton: Karnarutié és a Zrinyiász111
Haraszti Gyula: Csokonai százados ünnepén3543
Heller Bernát: Barát-kádencziák842
Hornyánszky Gyula: A görög művelődéstörténetről777
A görög vallás kezdeteiről383
Kallós Ede: Az alexandriai Archilochos-kiadás könyvbeosztása753
Karl Lajos: Aristoteles gondolatai a zenéről834
Katona Lajos, Petrarca, Kisfaludy Sándor és Kazinczy672
Loósz István, Kemény Zsigmond "Özvegy és leánya" czímű regényének forrásához212
Némethy Géza: Javítások Tibullus szövegében441
Propertius ifjúsága185
Osztern Salamon: A "Littere Bellerophontis" és sémi párhuzamai226
Szúl és Súmul852
Ponori Thewrewk Emil, József főherczeg641
Reményi Ede: Az antik szobrászat tárgyköre701
Sebestyén Károly: Shakespeare Athéni Timonja391
Siegescu József, Csokonai V. Mihály "Békaegérharczá"-nak latin és oláh fordítása363
Váczy János: Egykorú ítélet Csokonairól362
Rimay János737
Vári Rezső: A classica philologia rendszere369
Vértesy Dezső: Nacr-eddin hodsa egyik tréfája s egy újgörög költemény296
Hazai irodalom
Alexander Bernát: Shakespeare875
Arany: Toldi estéje145
Balassa József: Magyar Hangtan328
Bayer József: Egy magyar Esther-dráma416
Berze Nagy János: A hevesmegyei nyelvjárás510
Dezelic V.: Maksimilijan Verhovac878
Ferenczi Zoltán: Deák élete495
Ferenczi Zoltán: Báró Eötvös József135
Gagyhy Dénes: A Rákóczi-kor elbeszélő költészete248
Gellius A.: Attikai éjszakák866
Goldziher Ignácz: A buddhismus hatása az iszlámra51
Haraszti Gyula: A renaissance franczia színköltészete és a színszerűség240
Hegedűs István: Bacchylides költeményei44
Hevesi Jenő: Lucanus Pharsaliája718
Huszár Vilmos: Portugálok398
Kelemen Béla: Ányos Pál805
Kelemen Béla: Magyar és német kéziszótár242
Magyar regényírók334
Magyar irodalomtörténeti értekezések714
Mixich Lajos807
Némethy, Geyza, Albii Tibulli carmina 796
Pecz Vilmos: Ókori Lexicon302
Pintér Jenő: A históriás énekek művelődéstörténeti vonatkozásai247
Riedl Frigyes: Arany János 350
Sandeau-Bürner: La Seigliére kisasszony802
Simonyi Zsigmond: A magyar nyelv711
Szabó László: Jókai élete és művei715
Gróf Széchényi István munkái140
Szigetvári Iván: Az irodalomtörténet elméletéről413
Szilágyi Sándor: Szemelvények Priskos rhetor töredékeiből417
Szinnyei Ferencz dr.: Bacsányi János709
Szvacsek Rezső: Erdődi Pálffy Albert54
Thúry József: A közép-ázsiai török irodalom509
Vadnay Károly: Irodalmi emlékek864
P. Vergilius Maro eclogái499
Vértesy Dezső: Theokritos költeményei405
Hazai irodalom
Alexander Bernát: Shakespere875
Arany: Toldi estéje145
Balassa József: Magyar Hangtan328
Bayer József: Egy magyar Esther-dráma416
Berze Nagy János: A hevesmegyei nyelvjárás510
Dezelic, V.: Maksimilijan Vrhovac878
Ferenczi Zoltán: Deák élete495
Ferenczi Zoltán: báró Eötvös József135
Gagyhy Dénes: A Rákóczi-kor elbeszélő költészete248
Gellius, A.: Attikai éjszakák866
Goldziher Ignácz: A buddhizmus hatása az iszlámra51
Haraszti Gyula: A renaissance franczia színköltészete és a színszerűség240
Hegedűs István: Bacchylides költeményei44
Hevesi Jenő: Lucanus Pharsaliája718
Huszár Vilmos: Portugálok398
Kelemen Béla: Ányos Pál805
Kelemen Béla: Magyar és német kéziszótár242
Magyar regényírók334
Magyar irodalomtörténeti értekezések714
Mixich Lajos: Földi János807
Pecz Vilmos: Ókori lexikon302
Pintér Jenő: A históriás énekek művelődéstörténeti vonatkozásai247
Riedl Frigyes: Arany János350
Simonyi Zsigmond: A magyar nyelv711
Szabó László: Jókai élete és művei715
Gróf Széchényi István munkái140
Szigetvári Iván: Az irodalomtörténet elméletéről413
Szilágyi Sándor: Szemelvények Priskos rhetor töredékeiből417
Szinnyei Ferencz dr.: Bacsányi János709
Szvacsek Rezső: Erdődi Pálffy Albert54
Thúry József: A közép-ázsiai török irodalom509
Vadnay Károly: Irodalmi emlékek864
P. Vergilius Maro eclogái499
Vértesy Dezső: Theokritos költeményei405
Philologiai programmértekezések
Bihari Péter: Quintilianus891
Both Antal: A görög hymnusokról729
Dombi Márk dr.: Rákóczi Ferencz a költészetben71
Fürst Aladár dr.: Vörösmarty M. és Székesfehérvár347
Gyárfás J. Tihamér: Brassói-e vagy brassai?518
Kaleta Máté: A határozók különböző osztályozása890
Kapossy Endre dr.: Művészi viszonyok a görögöknél891
Nagy Sándor: Seneca erkölcsi levelei815
Pap Ferencz: Petőfi egyéniségének fejlődése163
Pfeifer János: Buda halála és a Nibelunglied518
Saskó Sámuel, Haller János "Példabeszédek" czímű művének nyelve729
Suhajda Lajos: A régi Róma816
Szabó Ignácz dr.: Bánkbán mint férj727
Szigeti Gyula dr.: A magyar történet görög kútfőiből346
Szilveszter Ferencz dr.: Faludi Ferencz lyrai költészete72
Varjú János: Szellemi művelődésünk utolsó kétszáz éve73
Budapesti Philologiai Társaság
A Társaság XXX. közgyűlése 1905. jan. 14-én165
Elnöki beszéd165
Titkári jelentés172
A pénztárvizsgáló bizottság jelentése174
Jegyzőkönyv a közgyűlést megelőző választmányi ülésről178
Jegyzőkönyv a közgyűlésről189
Felolvasó és választmányi ülések894
A Társaság tagjai 1904-ben910
Vegyesek
A classica philologia köre437
Adalékok Temesvári János deák életéhez902
A Debreczeni grammatika bírálói184
Áldoztak-e halat a régiek?900
A magyar philologiai irodalom 1904-ben529
A mai görögségről436
A módosított alapszabályok87
Antik szoborművek árai76
A Pán-mythoshoz897
Br. Apor Péter Syntagma mortuorum-jához736
A philologia halottai 1904-ben261
A portugál irodalomtörténetről528
Arany János Ágnes asszonyáról894
Arany János vígjátéka822
A római elégia eredetének kérdéséhez521
A román szó írása a magyar nyelvészetben258
Az I. nemzetközi archaeologiai kongresszus433
Az Ilias arab fordítása351
Az irodalomtörténet fogalmának magyar meghatározásához438
Ányos Pál utolsó verse896
Barcsay verse Báróczy neve alatt731
Bossuet emlékezete733
Bürger és Kästner epigrammái hazai emlékalbumban730
Daenu és még valami80
Fán termő madarak438
Félreértés a Shakerpeare-fordításban351
Haller Jánosnak születési éve523
Helyreigazítások527
Hibaigazítás82
Himfy és Liza903
Horvcát István redivivus261
Kazinczy Ferencz: Keresztes Bálint Kedveséhez Tornai Margithoz a szent Földről cz. költeménye735
Két szálló ige349
Középkori latin szavak822
Külföldi könyvészet85
Megjegyzések Kertész János bírálatára526
Megjegyzések Morvay Győző úr bírálatára439
Megjegyzések Vári Rezsőnek "A classica-philologia rendszere" czímű közleményére181
Még egyszer Balassa József "Magyar Fonétika" czímű könyvéről524
Nyelvmívelő társaság Francziaországban440
Ókori Lexikon263
Oláh bírálat az Egyetemes Irodalomtörténet oláh részéről434
Philologiai programm-értekezések 1903/0484
Szász Károly817
Szeget szeggel821
Szilasi Móricz521
Taine szobra szülőföldjén903
Titus Andronicus3541
Újabb külföldi kritika Némethy Persius-kiadásáról349
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem