Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.224

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Szöveggyűjtemény a felvilágosodás és a reformkorszak irodalmából II/1.

Tartalom

Bessenyi György:4
A Tiszának reggeli gyönyörűsége5
Agis tragédiája7
Lais vagy az erkölcsi makacs19
A filozófus35
Bessenyei György gróf Telekinek69
Magyarság 70
Magyar néző74
A holmi77
Az ifjúságnak hanyatlása97
Jámbor szándék99
Magyarország törvényes állása103
A magyar nemzetnek szokásairól, erkölcseiről, uralkodásának módjairól, törvényeiről, és nevezetesebb viselt dolgairól105
A természet világa105
Levél Kazinczyhoz115
Tariménes utazása116
A bihari remete178
Orczy Lőrinc: 188
A szegény parasztnéphez beszéd188
A bugaci csárdának tiszteletére193
Tokajban való érkezés télen194
Panasz195
Megint panasz195
Barcsay Ábrahám: 196
A télnek közelgetése196
Tudományok nevekedéséről, budai ferdőben197
A fösvénységről a Tiszának méregetésekor198
A kávéra200
A poétákhoz200
Gondolatok a békéről201
Barátaimhoz201
Ányos Pál: 201
Barcsay Kapitánynak (Mely hosszú hallgatás)201
Kapitány Barcsaynak (Már a tél költözik)202
A szép tudományoknak áldozott versek204
Egy boldogtalannak panaszai a halavány holdnál206
Barcsaynak (Rendes! Míg én Apony)206
Gróf Zrinyi Miklósról207
Kalapos király209
Péczeli József212
Szarkák és szajkók212
Egy szegény házaspár213
Király és kapás214
Farkas, kutya214
Jobbágy, halál215
Rövid oráció216
Báróczi Sándor:217
A védelmezett magyar nyelv217
Decsy Sámuel: 219
Pannoniai fénix avagy hamvaiból feltámadott magyar nyelv220
Rájnis József: 226
Egy jelképes képíróhoz, ki a poétának egy magyar leánynak képét ajándékba adta227
Egy kérkedény nemeshez227
A vargafiakhoz227
A római pápához228
A hazáról228
Szabó Dávid: 229
A magyar ifjusághoz229
A magáéval élni nem tudóról229
Egy ledőlt diófához229
Ráday Gedeon urhoz229
A Dunának nagy áradásáról231
A holdhoz232
Révai Miklós:233
Rózsavirágon megilletődött szeretők233
A magyar öltözet és nyelv állandó fennmaradásáért való óhajtozása egy buzgó hazafinak a nagy magyarhoz234
A franciaországi zendülésre235
Levél Teleki Sámuel grófhoz236
A papi üldözésről236
Székfoglaló előadás239
Dugonics András:239
Etelka240
Följegyzések247
Gvadányi József: 250
Egy falusi nótárius budai utazása251
A mostani folyó országgyűlésnek satyrico-critice való leiratása288
Rontó Pálnak egy magyar lovas közkatonának és gróf Benyovszky Móricnak élete...295
A falusi nótáriusnak elmélkedései, betegsége, halála és testamentoma297
A nemesi ellenállás névtelen költői305
Rajta magyar!305
A magyarokhoz306
A magyar banderista306
Egy igazi magyar hazafinak édes nemzetét ügyefogyott állapotjának mély álmából serkentgető versei307
Mentő beszéd308
A két holnap diéta309
A diétára jött püspököknek lelki tanítás312
Cum D. Fodor kurirus Budam rediert in negotio pacis conficiendae313
Ráday Gedon:314
A tormába esett féreg315
Mátyás királynak három restjei315
Árpádról irandó bajnoki éneknek kezdete316
Dieneshez316
Levél Kazinczyhoz316
A török ifjú éneke318
Földi János:318
Halotti vers egy gyenge szülött temetésére 1781-ben319
Enyim Juliska319
Idegen szépség319
Az én sírhalmom320
Egy kevély széphez320
Dayka Gábor:320
Kesergés321
Az esztendő első napján321
Titkos bú321
A rettenetes éj322
Esdeklés322
Vitéz Imréhez323
Verseghy Ferenc:324
A magyar hazának anyai szózatja az ország napjára készülő magyarokhoz324
Az igazi bölcs325
Az igazsághoz325
Koppi Károlynak325
A zsémbes öreghez327
Rikóti Mátyás328
A tiszta magyarság328
A magyar versnek különbféle nemeirül338
Lilla340
Klárikához343
A szemérmes leány343
Bacsányi János:344
Serkentő válasz345
Biztatás348
Egy nevendék bükkfához348
Serkentő ének348
Esdeklő panasz348
A franciaországi változásokra348
Abaujvármegye örömünnepén349
Barcsai Ábrahámhoz351
Az európai hadakolásokra352
Busongás353
Levél Szentjóbi Szabó Lászlóhoz355
Levél Aranka Györgyhöz357
Ugyanahhoz358
A látó359
Készület360
Felelet360
Szép a hazáért tűrni360
Tűnődés360
A rab és a madár362
Gyötrődés364
Egy szerencsétlen ifjú sírjánál364
A bujdosók365
A mester és a tanítvány365
Enyhűlés366
Déli György látása366
A látók titka370
A ritmus csak szolga370
A magyar író370
Érzem s naponként látom azt370
A fordításról371
Bevezetés a M. Muzeumhoz373
A felségsértéssel és hazaárulással vádolt Bacsányi János önvédelme378
Levél Kazinczyhoz388
A magyar tudósokhoz391
Szentjóbi Szabó László398
A sírhalom398
A reménységhez398
A nagy szüret Telegden399
Az együgyű paraszt399
A tavasz400
Az emberi szeretetről401
A fogadás401
Chloé bus estvéje401
Dámon401
Töredéke a mohácsi veszedelem előadásának402
Töredékek Rousseau munkáiból402
Mátyás király vagy a nép szeretete jámbor fejedelmek jutalma403
Kármán József:408
Uránia409
A nemzet csinosodása412
A módi423
Fanni hagyományai429
A kincsásó456
A fejveszteség470
Eldorádó479
Levél Aranka Györgyhöz479
Martinovics Ignác:482
Beszéd Magyarország előkelőihez és nemeseihez482
A császárhoz és magyarországi királyhoz szóló levél488
Az embernek és a polgárnak oktató könyvecskéje493
Horváth Ádám:499
Magyar Mars a török ellen500
Mátyás király palotájára500
Menőke a nagygyűlésre501
Busuljon a ló elég nagy a feje501
Magyar tánc501
Stájer tánc502
Német-átok502
Travesztált Franc-átok502
Vissza-mars a francoknak503
Ennek beteljesedése503
Ó és új mintegy ötödfélszáz énekek504
Népdalok Csokonai korából505
Ej haj gyöngyvirág!506
Bodrog partján nevelkedett tulipán506
Azzal ne dicsekedj, hogy engem megcsaltál506
Szivárvány havasán507
Sír az egyik szemem507
Szántani, vetni, nyárban aratni507
Viceispán, perceptor, főnótárius508
Izend meg, izend meg...508
Szöröncsétlen fejem, mire jutott ügyem?509
Domby Márton:510
Csokonai Vitéz Mihály élete510
Fazekas Mihály:525
Rajta vitéz!526
Ruszánda, moldva szép526
Egy véres ütközet estvéjén serkent gondolatok526
Katonai bucsuének527
A hosszú télhez527
A tavaszhoz527
Ki a boldog528
Az új bor529
A szerencsés történet529
Csokonai nevenapjára529
Az öröm tündérsége529
Az én kis kertem530
Cicázás532
Kölcsön adott gyümölcs532
Jó bor, szép szem532
Hortobágyi dal533
Nyári esti dal533
A korán jött esőhöz533
Az én poézisom534
Lúdas Matyi534
Levél Kerekes Ferenchez542
Pasquiéis in Wolfgangum Ibrányi 1815542
A debreceni első kalendáriomba, melyből az időjövendölés kimaradt543
A debreceni kalendáriom második kiadása eleibe543
Kalendáriom magyarázatja után serkent gondolatok543
Napoleonra544
Levél Kazinczyhoz544
Kazinczy Ferenc:545
Pályám emlékezete I-II.547
Utazások591
Orpheus595
Levél Aranka Györgyhöz596
Levél Édes Gergelyhez597
A tanítvány598
Bor mellett599
A vallástalan599
Horváth Ádámhoz (Keresztesi Bálint)600
Széphalom603
Levél Döme Károlyhoz604
Fogságom naplója604
Jegyzések a Magyar Jakobinusok Históriájához642
Pályám emlékezete III-IV.643
Levél Virág Benedekhez648
Csokonai Mihály650
Levél Cserey Farkashoz654
Levél Berzsenyihez657
Berzsenyihez659
Poétai episztola Vitkovics Mihály barátomhoz663
Tövisek és virágok667
A nagy titok667
A kész írók667
Irói érdem667
Szokott és szokatlan668
A neo- és paleologus668
Lukai668
Himfy668
Sylvester669
Epigrammai morál669
A békák669
A nyelvrontók670
A mi nyelvünk671
Mizoxenia672
A szonett múzsája671
A kötés napja671
Az ő képe672
A sajka672
Ortológus és neológus673
Erdélyi levelek XII. (Szabadon lihegsz)683
Vajdahunyad684
Hőseink a Kenyérmezején684
A paaki vár erkélyén684
Bátorítás684
A lengeséghez684
Gróf Széchenyi Istvánhoz685
Nógrád. Gömör. 1831687
Virág Benedek688
Vitézeinkhez689
Lantomhoz689
Változás690
A kényes szenvedőhöz690
A kalitkába zárt madárról691
Békesség-óhajtás691
Történet691
Solterion custosomnak692
A spártai anya692
Kiáltossinak693
Előszózat693
Levél Kazinczyhoz693
Kisfaludy Sándor:694
Napló és francia fogságom695
Levél Bacsányihoz700
Levél Takátshoz702
Himfy szerelmei705
A kesergő szerelem708
A boldog szerelem711
Csobánc717
Levél Bacsányihoz721
Előszó az eredeti magyar játékszínhez723
Regeköltőnek hattyúdala724
Berzevizcy Gergely:730
A magyarországi parasztok állapotáról730
Kis János:732
Hajósének733
Sopton tájékához733
Emlékezések734
Berzsenyi Dániel:735
A felkölt nemességhez736
A tizennyolcadik század737
A Balaton738
Magyarország738
A reggel738
A melancholia739
A szerelem739
A tavasz740
Búcsúzás740
Horác741
A közelítő tél741
Osztályrészem741
A megelégedés742
Az ulmai ütközet742
A magyarokhoz743
Felsőbüki Nagy Pálhoz743
Levéltöredék barátnémhoz743
Barátimhoz743
Búcsúzás Kemenesaljától744
Ajánlás745
Levelek Kazinczyhoz (1809)752
Kazinczy Ferenchez755
A magyarokhoz755
Wesselényi hamvaihoz756
A táncok756
Vandal bölcsesség757
Napoleonhoz757
Levél Takách Judithoz758
Dukai Takách Judithoz760
A Pesti Magyar Társasághoz761
Vitkovics Mihályhoz762
A temető763
Helmeczy Mihályhoz763
Döbrentei Gáborhoz765
Levél Kazinczyhoz766
Kölcsey766
Észrevételek Kölcsey recenziójára768
Poétai harmonisztika770
Új Görögország770
Gróf Mailáth Jánoshoz770
Levelek Széchenyi Jánoshoz770
A poézis hajdan és most771
Kritikai levelek772
A mezei szorgalom némely akadályairól775
Dukai Takách Judit778
Barna leány778
Az én lakhelyem778
Vitkovics Mihály779
A költő779
Virág Benedekhez780
A mai világ780
Bécs és Moszkva780
Barraihoz780
Levél Kazinczyhoz781
Pirongatol781
Füredi pásztor dala782
Bácska regedal782
Kazinczy Ferenchez783
Szemere Pál:784
Boldog pár784
Bálványozás784
Levél Kazinczyhoz784
Zrínyi790
Levél Petőfi Sándorhoz790
Szemere Krisztina:791
Tyúkom-búkom791
Döbrentei Gábor: 792
Eredetiség és jutalomtétel793
Katona József:797
Ziska798
Bánk-bán. I. kidolgozás. Előversengés801
Az Ilka bírálata806
Mi az oka, hogy a játékszínt költő-mesterség lábra nem tud kapni812
Egy könny819
Ajándék820
A természethez820
Az andal821
Idő821
Rege822
Magda Pál:822
Magyarországnak statisztikai és geográfiai leírása823
Magyarázatok828
Képek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem