Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.483

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Szöveggyűjtemény a forradalom és szabadságharc korának irodalmából I-II.

Tartalom

I. kötet
Előszó3
Egressy Gábor:5
Úti jegyzetek Pest és Párizs közt5
Törökországi naplója9
Levelek a színvilágból16
A színészet könyve18
Levele Szigligeti Edéhez20
Levelei Petőfi sándorhoz (I-IV.)20
Levele feleségéez24
Jegyzet
Tóth Lőrinc:25
Columb25
Falra hányt borsók26
Donnal Sol27
Dalünnep30
Úti tárca33
Bírálat Jókai: Hétköznapok c. regényéről36
Jegyzet
Szigligeti Ede:41
Szökött katona41
Csikós44
Ii. Rákóczi Ferenc fogsága55
A dráma és válfajai61
Magyar színészetk életrajzai66
Jegyzet
Hugó Károly:71
Bankár és báró71
Jegyzet
Gorove István80
Nemzetiség80
A Nyugotból85
Kisfaludy Sándorról mint nemzeti költőről92
Jegyzet
Kossuth Lajos:94
Levelei édesanyjához95
Színművészetünkről98
Felelet gr. Széchenyi Istvánnak100
Cikkek a Pesti Hírlapból113
Bevezetés113
Halottasházak114
Bot, vesző, korbács115
Adalék a nemeztiönismerethez118
Szerkesztői megjegyzés120
Közvélemény121
A kérdések legkéynesbike125
A műipar akadáylai és ellenszerek127
Kiábrándulás130
A Hetilapból: Adózzunk133
Kossuth levele Wsselényihez a jobbágykérdésről135
Kossuth beszéde a kerületi ülésben az örökváltság ügyében141
Kossuth beszéde a Bécsből visszatért küldöttség fogadtatása alkalmával144
Kétszázezer honvédet!145
Kiáltvány a magyar néphez154
Amnesztialevél Rózsa Sándornak157
Kossuth szegedi toborzóbeszéde158
Kossuth beszéde Debrecenben159
Visszapillantás a harcot megelőzött reformmozgalomra166
Kossuth levele flaihoz169
Felvilágosítások a Dunai Konföderáció projektumához170
Kossuth levele Deák Ferenchez171
Kossuth levele Mocsáry Lajoshoz175
Kossuth levele a Petőfi-társasághoz177
Komárom vármegyéhez180
Utolsó nyilvános beszéde183
A carbonárik és az ifjú Olaszország191
Jegyzet
Szemere Bartalan:194
Verses jellemrajzok 1848-49-ből194
Epigrammák196
Utazás külföldön197
A Szemere-minisztérium programja202
Szemere miniszterelnök a nemzetiségek szabadságáról203
Naplóm204
Levelek Szeemre Miklóshoz207
Jegyzet
Irinyi József:211
A táblabíró211
Német-, francia- és angolországi úti jegyzetek216
Sajtótörvényről222
Visegrád227
Pesti levelek227
Jegyzet
A Tizek Társaságának nyilatkozata231
Bérczy Károly:231
Világ folyása232
Faniszka sírján233
Volnék234
Április 24-én Pesten234
Két béna235
A hírnök235
Hervadott virág vagyok236
Lemartine: A girondiak története236
Egyszerű történet237
Élet-utak239
Előszó Puskin Anyégin Eugenjének magyar fordításához255
Puskin: tatjána levele Anyéginhez257
Jegyzet
Degré Alajos:258
Szerelem és diktatúra258
A száműzött leánya269
A kék vér269
Visszaemlékezéseim274
Jegyzet278
Kerényi Frigyes:278
Honvágy278
Kosciusko279
A hazához279
Zsarnok279
Az életből280
Az életből - június 5-én 1842280
Az erdei lak281
Mikor?281
Pendül a fejsze már282
Szellő suhog282
Dícséritek283
Vidám valék283
Jegyzet
Liszanyai (Damó) Kálmán285
Petőfi Sándorhoz285
Százötve kutya287
Szónoki mell-képek288
Két király289
Palóc dalok289
Palóc Alföld290
Jegyzet
Obernyik Károly:292
Főúr és pór292
Kölcsey Ferenc házi körében294
Jegyzet
Pákh Albert:302
Csont302
Egy este a debreceni színházban304
Egy nap egy instruktor életéből307
Fővárosi újdonságok314
Jegyzet
Pálffy Albert:317
Városi és falusi elmésség317
A szerkesztősegéd322
Magyar millionaire326
Egy kastély az erdőben328
Cikkek a Marczius Tizenötödikéből340
A régi Magyarország utolsó éveiben347
Jegyzet
Tompa Mihály:357
Levél Petőfihez358
Az erdei lak360
Népdalok I-III.361
Szuhay Mátyás362
A hangyákhoz368
Ünnep369
Előre!370
Sárgultan áll371
A gólyához372
Levél egy kibujdosott barátom után373
A madár, fiaihoz375
A Virágregék előhangja375
Nálad nélkül377
Kazinczy Ferenc emlékezetére377
Télben380
Könyvkiadási gyönyörűségek377
A fekete könyv383
Levelei Arany Jánoshoz385
Levele Jókai Mórhoz392
Jegyzet
II. kötet
Berecz Károly:76
Vad pohár76
Polgárhit77
Állatmutatvány77
Jobb, hogy születtem, ezredév után79
Parainesis80
Himnusz a kor Istenéhez80
Lanton, ifjú!81
Népéletből81
Anno domini82
Mi és ők82
Többek között83
Az ünnepélyes fályafüst83
Ne húzd, cigány83
Úti tárca84
Alkalmi észrevételek s jellemrajzok86
A régi "Fiatal Magyarország"88
Jegyzet455
Birányi Ákos364
Köztársasági Káté365
V. Ferdinánd bűnei384
Jegyzet456
Császár Ferenc:456
Mohács151
A bucsúzó matróz152
Alvó fiam felett152
Deák köralbumába153
A Rózsák és tövisek-ciklusból153
Az én költészetem154
Magyar életképek 1843-ból154
Kritikát érdeklő levelei156
Gondolattöredékek a divatos magyar népszínműről157
Petőfi sándor költeményes munkái158
Jegyzet455
Czakó Zsigmond:3
Leona4
A Nemzeti Színház jelen igazgatási formájáról12
Jegyzet455
Dobsa Lajos:413
Az 1848. évi francia forradalom413
Az 1848. III. törvényik I. §.415
Marczius T9zenötödike416
IV. László419
Jegyzet455
Horárik János:268
Horárik János harca a hierarchia és az egyház ellen268
Vezér eszmék és teendők286
Polgár Szerkesztő!286
A katonaságról289
Horárik levele a Marczis Tizenötödike szerkesztőjéhez, Besze Jánoshoz291
Horárik levele az "Ungar" kirohanásairól292
Magyar történelmi vázlatok295
Jegyzet456
Jámbor Pál:166
Emléklapok egy főrangú hölgyhöz166
Főiskola169
Őrült tárcája169
Kossuth171
Új-Pest172
Párizsi emlékek173
Jegyzet456
Kornis Károly:386
A szabadságról. Szózat a néphez386
Jegyzet456
Kriza János:39
Ivásnál39
Erdővidék az én hazám40
Csipkebokor, galgaonya40
A villám40
Erzsi hozzám begyes vagy40
Szegény székely nótája41
A hazatérő katona41
Ha ez meg amaz volnék42
Vadaink42
Országos magvetés42
Úrbér42
Egyet szeress42
Ne menj fiam a méhesbe43
Hajh, te szép virágfüzér43
Előszó a Vadrózsák-hoz43
Levele Gyulai Pálhoz45
Levele Arany Jánoshoz47
Önéletrajzi levele48
Levele Toldy Ferenchez50
Lauka Gusztáv:51
Laurám emléke51
Történet51
Poézis52
Drámai hatás53
Táblabírói cantate53
Mese53
Butter Flórián54
A barikádok embere55
Apotheozis55
Mulatság a vasúton Pestről Vácig55
Fiala literátor hazamenetele55
Meűstély a vidéken58
A múltról a jelennek62
Jegyzet68
Metovich Ferenc:23
ERdélyi hangok Petőfihez23
Lejt a Maros25
A Szajna partján26
Pusztán26
A boldogsághoz27
A hazatért29
A tél29
Az új világnézet29
Jegyzet30
Petőfiné Szendrey Júlia125
Kezd már tombolni125
Ne higyj nekem125
Remellay Gusztáv:403
Néhány szó a dolgozóházakról403
Metternich nagyszerű fiaskója404
Gróf Kolowrát és a horvátországi s újvidék táji események408
Hunyady János409
Samarjay Károly:100
Az én babám100
Halászleány dala100
Honvágy101
A falu101
Szegény deák102
Kelet103
Az én múzsám104
Éhhalállal küzdök104
Téli est104
harc lesz talán105
Dal a viharban106
Hogyan haljunk?106
Sárosi Gyula:423
Egy külföldre távozott barátném emlékkönyvébe423
Népdal424
Lovassy dala424
Börtöndal424
Némák joga425
A rákász lány425
Úriszék426
Tégy jót426
Aradi népdal427
Gyakran szememre hányod427
Vészdal428
Éljen egész világsezrte429
Farsangi dal429
Az Újépületben430
Azt kérded galambom431
Ingeborg, önszületésnapján431
A "csárda romján"432
Krinolin-vers433
Az én aratásom433
Arany trombita433
Sükei Károly:389
Hivatal389
Elmondottam389
Fehér csillag390
Sükei Károly hagyományaiból390
Irodalmi Ellenőr391
Előtájékozás391
Következetlenség393
Rendszeresség394
Tudás. Komoly beszéd396
Eszmevázlatok egy készülendő műből397
Kritika és művészet399
Szelestey László:91
Vörösmartynak91
Dalnok bér93
Magányomban93
Népnevelés94
Egy népköltőnkhöz94
A nép ügyében95
Balatonon jár a hajó95
Fonóházban szól a duda95
Ki a legény96
Rába vize96
Ne bántsatok96
Alkony a börtönben97
Szemere Miklós:141
A falu, hol lakom141
Avult csuha142
kedvteléseim142
A lukai pap143
Apolló papja144
Táncsics Mihály:175
Pazardi175
Sajtószabadságról nézetei egy rabnak178
Józanész193
A nép szava - isten szava211
Cikkek a Munkások Újságából220
Forradalom220
Egyenlőség221
Politikai hitvallásom222
Ki a mi ellenségünk?224
Ki a jó hazafi?224
Petőfi Sándor224
Fegyvergyári munkásbarátaim!226
Mik a vörös republikánusok és mit akarnak?226
Teleki Sándor:107
Első találkozásom Bem apóval107
Petőfi Sándor Koltón113
Garibaldi alatt 1859-ben122
Vachott Sándorné Csapó Mária:134
Rajzok a múltból134
Petőfi és Etelke134
Jaj, mamám!136
Etelke a ravatalon136
Budapesten 1848-ban138
Vasvári Pál:299
Zrínyi Miklós, a költő300
Történeti Névtár320
Irányeszmék329
Életünk és a történet344
Az emberiség földi célja és a világszellem fejlődése345
A nép az állam életében351
Népmozgalom351
Testvériség351
Világi zsarnoksága pápák kegyéből352
A pápai hatalom bukása353
Székely Dózsa György353
Petőfi köszöntése354
A sajtószabadságról355
Indítvány az iparűző és kézműves ifjúság ügyében357
Antiszemita tüntetésekről358
A jobbágyfelszabadításról359
A márciusi ifjúság360
Jegyzet458
1848-49 népköltészetéből449
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Szöveggyűjtemény a forradalom és szabadságharc korának irodalmából I-II. Szöveggyűjtemény a forradalom és szabadságharc korának irodalmából I-II. Szöveggyűjtemény a forradalom és szabadságharc korának irodalmából I-II. Szöveggyűjtemény a forradalom és szabadságharc korának irodalmából I-II. Szöveggyűjtemény a forradalom és szabadságharc korának irodalmából I-II. Szöveggyűjtemény a forradalom és szabadságharc korának irodalmából I-II.

A kötetek borítója, a lapélei és néhány lapja enyhén foltos. A gerincek elszíneződtek.

Állapot:
2.780 ,-Ft
14 pont kapható
Kosárba