1.034.668

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból I-II.

Középkor és reneszánsz/Barokk/Egyetemi segédkönyv

Szerző
Szerkesztő
Fordító
Kapcsolódó személy

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 1.790 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 25 cm x 19 cm
ISBN:
Megjegyzés: Tankönyvi szám: 4101/I. és 4101/I. 2.72 fekete-fehér fotóval, reprodukcióval és 2 színes, kihajtható melléklettel illusztrált kötetek. További fordítók a kötetekben.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból című kétkötetes antológia 1951 -52-ben jelent meg. Az azóta eltelt tíz esztendő jelentős új kutatásai, valamint a könyvről megjelent bírálatok egyaránt... Tovább

Előszó

A Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból című kétkötetes antológia 1951 -52-ben jelent meg. Az azóta eltelt tíz esztendő jelentős új kutatásai, valamint a könyvről megjelent bírálatok egyaránt szükségessé tették annak javított, átdolgozott kiadását. Ezúttal a kétkötetes antológia I. részét, a középkori és reneszánszkori szövegek gyűjteményének javított és kiegészített kiadását adjuk közre. Az új kiadás első része nem pontosan ott végződik, mint az első kiadásban, most a két rész közti határvonalat a reneszánsz és a barokk irodalom határán vontuk meg, s így az egyes részek zártabb tudományos egységet alkotnak. Az új kiadás munkálatainál nagymértékben hasznosítottuk azokat a tanácsokat és bíráló megjegyzéseket, melyeket Kardos Tibornak az Irodalomtörténet c. folyóirat 1953. évfolyamában, valamint Hámori Antóniának a Magyar Nyelvőr c. folyóirat 1955. évfolyamában közölt kritikái tartalmaztak, továbbá Bán Imre észrevételeit, melyet egy a Művelődésügyi Minisztérium megbízásából készült részletes bírálatában tett. Az átdolgozás során azonban a legfőbb szempont az volt, hogy a szöveggyűjtemény anyaga igazodjék a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézetében készülő Irodalomtörténeti Kézikönyv koncepciójához és anyagához. A régi magyar irodalmi kutatásoknak az elmúlt évtizedekben való igen nagy előhaladása, ismeretlen, nagy jelentőségű új szövegek (pl. Balassi pásztor drámája) felfedezése, számos kritikai kiadás megjelenése szükségessé tette az anyag bővítését. Néhány kevésbé jelentős szöveget ugyanakkor elhagytunk. Egyszerűsíteni igyekeztünk az első kiadás túlságosan bonyolult jegyzetapparátusát. Jelenleg kétféle jegyzetet talál a kötetben az olvasó. Lap alján találhatók a szöveg megértését szolgáló, főként nyelvi értelmezések, idegen szavak fordításai stb. Ezekre az illető szó végén látható megemelt apró jegyzet számok utalnak. A kötet végén találhatók a tárgyi, történeti jegyzetek az egyes írók szerint tagolva. E jegyzetekre a szövegben, a szöveg betűtípusával egyező, szögletes zárójelbe tett számok figyelmeztetnek. Vissza

Tartalom

I. kötet
Előszó a második kiadáshoz 3
KÖZÉPKOR
Intelmek Imre herceg számára (részletek). Ford.: Nagy Gyula 7
Szent István király kisebb legendája (részletek). Szabó Károly ford. nyomán 10
Szent Imre herceg legendája. Ford.: Erdélyi László 12
Szent Gellért püspök nagyobb legendája (részletek). Szabó Károly ford.
nyomán 17
Anonymus Gesta Hungaroruma (részletek). Pais Dezső ford. nyomán 20
A Halotti Beszéd 38
Siralomének a tatárdúlta Magyarországról. Ford.: Hegedűs István 39
Rogerius mester Siralmas Éneke (részletek). Ford.: Tarchányi Tihamér 43
Kézai Simon Gesta Hungaroruma (részletek). Ford.: Gerézdi Rábán 47
István király verses históriája (részletek). Ford.: Gerézdi Rábán 56
Ómagyar Máriasiralom 57
A Margit-legenda (részletek) 59
Papok siralma. Ford.: Vajda Endre 66
A Képes Krónika (részletek). Ford.: Madzsar Imre és Geréb László 68
Küküllei János krónikája (részletek). Ford.: Geréb László 87
A névtelen minorita krónikája (részletek). Ford.: Geréb László 90
A Jókai-kódex (részlet) 91
A Huszita Biblia (részletek) 94
Thuróczi János krónikája (részletek). Ford.: Gerézdi Rábán és Geréb László 96
Temesvári Pelbárt:
Stellarium (részlet). Ford.: Brisits Frigyes 102
Pomerium (részletek) Ford.: Katona Lajos 104
Énekek éneke (részlet) 106
Makárius legendája (részlet) 107
Három körösztyén leán 111
A verembe esett ember 115
Focus kovács 116
A Karthauzi Névtelen
Az Érdy-kódex előszava. Ford. Gerézdi Rábán 118
István-legenda (részlet) 119
Csodálatos példa 122
Szabács viadala (részlet) 130
Ének Szent László királyról 132
Emlékdal Mátyás király halálára 134
Vásárhelyi András éneke 135
Szabatkay Mihály éneke Beriszló Péter veszedelméről 136
Apáti Ferenc Cantilenája 138
Geszthy László éneke 139
Virágének-töredékek
Soproni virágének 140
Körmöcbányái táncszó 140
Zöldvári ének 140
Csáti Demeter éneke Pannónia megvételéről 141
RENESZÁNSZ
Vitez János:
Hunyadi János nevében írt levele Lassoczky Miklóshoz.Ford.: Gerézcli Rábán 146
A németújhelyi kongresszuson V. László király és a magyar rendek nevében elhangzott beszéde (részlet). Ford.: Gerézcli Rábán 147
Janus Pannonius:
Névváltoztatásáról. Ford. Berezeli A. Károly 151
Gryllushoz. Ford.: Végh György 151
Gryílushoz. Ford.: Hegedűs István 151
Könyveihez. Ford.: Végh György 151
Silviához. Ford.: Berezeli A. Károly 151
Aki csak régi könyveket szeret. Ford.: Geréb László 152
Kikacagja a római búcsúsokat. Ford.: Végh György 152
Ugyanarról. Ford.: Végh György 152
Ugyanarról. Ford.: Végh György 152
Kocsmáros a jubileum évében. Ford.: Végh György 152
Ugyanarról. Ford.: Végh György 152
Ugyanarról. Ford.: Végh György 153
Galeotto Marzióhoz. Ford.: Geréb László 153
Martialisról. Ford.: Geréb László 153
Dicsőítő ének a veronai Guarinusra (részletek). Ford.: Hegedűs István 153
Dicsőítő ének Jacobus Antonius Marcellusra (részlet). Ford.: Hegedűs István 155
Pannónia dicsérete. Ford.: Berezeli A. Károly 157
Galeottóhoz hazájáról. Ford.: Berezeli A. Károly 157
Búcsú Váradtól. Ford. Berezeli A. Károly 157
A táborozó Balázsnak. Ford.: Takáts Gyula 158
Hunyadi János sírirata. Ford.: Berezeli A. Károly 159
Mentegetődzik, hogy nem nagyon harcias. Ford.: Berezeli A. Károly 159
Nyári nap delén látott csillagról. Ford.: Hegedűs István 159
Frigyes császárhoz a magyar korona végett. Ford.: Hegedűs István 160
Gyászdal anyjának, Barbarának halálára. Ford.: Csorba Győző 160
Felelet Constantius olasz költőnek. Ford.: Csorba Győző 163
Mikor beteg volt a táborban. Ford.: Végh György 165
Pál pápáról. Ford.: Berezeli A. Károly 167
Lelkemhez. Ford.: Berezeli A. Károly 168
Egy dunántúli mandulafára. Ford.: Weöres Sándor 168
A roskadozó gyümölcsfához. Ford.: Végh György 169
Az árvízről. Ford.: Csorba Győző 169
Vetési Lászlóhoz. Ford.: Berezeli A. Károly 173
Mars istenhez békességért. Ford.: Kardos Tibor 173
A békéért. Ford.: Berezeli A. Károly 173
Levél Galeotto Marzióhoz. Ford.: Gerézdi Rábán 173
Hunyadi Mátyás:
Levél Viktorin herceghez. Ford.: Gerézdi Rábán 176
Levél Pomponius Laetushoz. Ford.: Kardos Tibor 177
Galeotto Marzio:
Mátyás király találó, bölcs és tréfás mondásairól és cselekedeteiről. (részletek). Ford.: Gerézdi Rábán 178
Antonio Bonfini:
Rerum Ungaricarum Decades (részletek). Ford.: Geréb László 182
Váradi Péter:
Levél Kálmáncsehi Domonkoshoz. Ford.: Gerézdi Rábán 190
Levél Keszthölczi Mihályhoz. Ford.: Geréb László 191
Verbőczy István:
A Hármaskönyv ajánlása. Ford.: Kolozsvári Sándor és Óvári Kelemen 192
Taurinus István:
Stauromachia (részletek). Geréb László ford. nyomán 197
Nagyszombati Márton:
Magyarország főuraihoz (részletek). Ford.: Vajda Endre 205
Brodarics István:
Igaz leírás (részlet). Ford.: Kardos Tibor 208
Oláh Miklós:
Hungaria (részletek). Ford.: Kardos Tibor 211
Szerémi György emlékirata (részletek). Ford.: Erdélyi László 215
Mindszenti Gábor emlékirata (részletek) 224
Komjáthy Benedek:
Az Szent Pál levelei magyar nyelven 231
Pesti Gábor:
Ezópus fabulái (részletek) 235
Sylvester János:
Az magyar nípnek 239
Az olyan igíkről való tanúság, melyek nem tulajdon jegyzísben vitetnek 239
Levél Nádasdy Tamáshoz. Ford.: Gerézdi Rábán 240
Farkas András:
Az zsidó és magyar nemzetről (részletek) 241
Batizi András:
Meglőtt és megleendő dolgoknak teremtéstül fogva mind az ítéletig való história
(részletek) 244
Szkhárosi Horvát András:
Emberi szerzésről 249
Kétféle hitről: a Krisztusbéli és a pápai foltos hitről (részletek) 251
Az fejedelemségről 256
Az fösvénységről 263
Az átokról 270
Vigasztaló ének 275
Sztárai Mihály:
X. Psalmus 276
Szent Illyésnek és Ákháb királynak idejében lőtt dolgokról (részlet) 278
Az igaz papságnak tiköre 279
Székely István:
Ghronica ez világnak jeles dolgairól (részletek) 291
Luther éneke 293
Jeremiás próféta könyörgéséből 294
Kecskeméti Vég Mihály LV. zsoltára 295
Szegedi Gergely:
X Psalmus 297
A'magyaroknak siralmas éneke a tatár rablásáról (részletek) 298
Károli Gáspár :
Két könyv (részlet) 301
A bibliafordítás előszava (részletek) 308
Szerelmi vers a XVL századból 310
Tar Benedek házasságrul való dícsírete 310
Házasok éneki 312
Adhortatio mulierum 314
Szendrői hegedős ének 316
Pajkos ének 317
Balassi János éneke solymocskájáról 318
Moldovai Mihály deák éneke 318
Tinódi Sebestyén:
A Cronica előszava 323
Az udvarbírákról és kulcsárokról 323
Sokféle részögösről 325
Buda veszéséről és Terek Bálint fogságáról (részlet) 329
Príni Péternek, Majlat Istvánnak és Terek Bálintnak fogságokrol (részlet) 330
Kapitán György bajviadalja 331
Erdéli história öted része (részlet) 325
Budai Ali basa históriája (részletek) 338
Hadnagyoknak tanúság 341
Zsigmond király és császárnak krónikája (részlet) 342
Cantio de militibus pulchra 343
Az vitéz Turi György haláláról 347
Ráskai Gáspár:
Egy szép história az vitéz Franciskórul és az ő feleségéről 356
Szilágyi Mihály és Hagymási László históriája 371
Az Béla királyrul való és az- Bankó leányáról szép história 373
Ilosvai Selymes Péter:
Az híres neves Tholdi Miklósnak jeles eselekedetiről és bajnokságáról való história 377
Heltai Gáspár:
A részegségnek és tobzódásnak veszedelmes voltáról való dialógus (részlet) 386
Az Újszövetség-fordítás ajánlása 390
Száz fabula (részletek) 391
Háló (részletek) 414
Chronica az magyaroknak dolgairól (részletek) 419
Salamon és Markalf (részletek) 428
Comoedia Balassi Menyhárt áruitatásárul 433
Debreceni disputa 445
Bornemisza Péter:
Siralmas énnéköm 462
Tragoedia magyar nyelven (Elektra) 463
Ördögi kísírtetekről (részletek) 493
Zsámboki János:
Előszó Janus Pannonius verseihez (részletek). Ford.: Gerézdi Rábán 504
Forgách Ferenc:
História (részletek). Ford. Pirnát Antal és Gerézdi Rábán 506
Istvánffy Miklós:
História (részletek). Ford.: Kardos Tibor és Endrei Ákos 511
Ponciánus históriája (részlet) 517
Bogáti Fazekas Miklós:
Énekek éneke 520
Enyedi György:
Gismunda és Gisquardus históriája (részletek) 531
Eurialusnak és Lucretiának szép históriája 535
Gergei Albert:
História egy Árgirus nevű királyfiról és egy tündér szűzleányról 564
Balassi Bálint:
Bebek Judit nevére 592
Morgay Kata nevére 592
Chak Borbála nevére 593
Krusit Ilona nevére 595
Kit egy násfa felett küldött volt a szeretőjének, kire pellikán madár volt feljegyezve 596
Aenigma 596
Somnium proponit 597
In somnium 597
Mire most barátom 599
Egy török ének: ben sejrane gideriken 601
Egy lengyel ének 601
Balassi Bálint nevére 602
Mégis bővebb szóval kérleli Istennek haragját 603
Deo Vitae Mortisque Arbitro 604
Eregy édes győrőm 604
Bizonnyal esmérem rajtam most erejét 605
Kit egy bokrétáról szerzett 607
Egy német vilanella nótájára 608
Kit az szeretőjével való haragjában szerzett 609
Anna nevére, kiben a szeretője ok nélkül való haragja és gyanusága felől ir 610
Magis clocte quam amatorie, magisque Musis quam Veneri canitur 611
Carmen tenui nec pingui Minerva compositum 612
Nő az én örömem 612
Nő az én gyötrelmem 613
Losonczi Anna nevére 614
Kiben az szeretője háladatlansága és keménysége felől panaszolkodik 615
Ad apes 616
Kiben annak adja okát, hogy él, noha a lélek az szerelmeséhez elszökött tűle 617
Titkos szereimérül szerzette 618
Kit egy szép leány nevével szerzett 619
In laudem verni temporis. Borivóknak való 620
Ejusdem generis 620
Kiben örül, hogy megszabadult az szerelemtül 621
Christina nevére 622
Kiben bűne bocsánatáért könyörgett akkor, hogy házasodni szándékozott 623
Ex LIV. Psal. Deus per nomen tuum etc. 624
Háborúit, szive fájdalmát számlálván, kéri Istent, hogy kétségbeneséstől oltalmazza 625
Ebben a Noé bárkájából elrepült galamb állapatjához hasonlítván
állapatját 626
Psalmus XLII 627
Hymni tres ad Saerosanctam Trinitatem. Primus ad Deum Patrem pro levamine
malorum 628
Hymnus secundus ad Deum filium, pro impetranda militari virtute 629
Hymnus tertius ad Spiritum Sanctum, pro felici conjugio 630
Ezt akkor szerzette, hogy az felesége idegenségét és hamisságát eszébe
kezdette venni 631
Ezt akor szerzette, hogy az ő felesége idegensége miatt az régi szeretőjén
kezdett szüvében megindulni 632
Kívánsága szerint cselekeszik (tudniillik egy igen szép kegyest ád) 632
Ezt akkor szerzette, mikor az feleségétül elvált 633
Immár hogy az Cupido mutatására megsaldít ja Júliát, az felé megyen 633
Hogy Júliára talála, így köszöne neki: 634
Cupidonak való könyörgés 634
De Júlia venante, a Júlia vadászatjaról 636
Inventio poetica 636
Altéra inventio: Az fülemilének szól 637
Inventio poetica: grues alloquitur. Darvaknak szól 637
Dialógus, kiben azt beszéli egy barátjával a maga szerelmérűl 638
Az Dobó Jakab éneke ellen szerzett ének 639
Item inventio poetica az ő szerelmének örök és maradandó voltáról 639
Hogy Júliának s nem az szerelemnek adta meg magát 640
Sokféle dolgokhoz hasonlítja magát és a szerelmet 640
Júliát hasonlítja a szerelemhez 641
Hogy nyerte el Júlia a Cupido nyilát, ijját 642
Kiben morog Cupidora, hogy csak igérte s nem adja meg Juliat 643
Sibi canit et musis. Az hét planétákhoz hasomlítja Juliát 644
Egy úton járó szerzette ének 644
Mindezekre is a versszerző találmányokra 646
Kiben csak azon könyörög, látván hogy semmi választ nem vehet tűle, hogy ottan csak ne feledkezzék el rója 647
Frustra omnibus rationibus 648
Videns Juliam nec oratione 649
Valahány török bejt, kit magyar nyelvre fordítottak 650
Bécsi Zsuzsannáról s Anna-Máriáról szerzette 651
Sófi nevére 652
In lauclem confiniorum. Egy katonaének 652
Egy könyörgés. Új 653
Psal 27. Translatio ungarico carmine juxta Buchanani paraphrasin 653
Psalmus CXLVIII. 654
Amatorum carmen: de virgine Margaréta 655
Colloquium octo viatorum et deae Echo yocatae 656
Animum ingratitudine amatae moerentem ipsémét solatur 657
Szarándoknak vagy bujdosónak való ének 658
Valedicit patriae, amicis iisque omnibus quae habuit carissima 659
Kit csak azért mivel 660
Kiben Júliához hasonlítja Céliát 660
Ugyanakkor, hogy megkedveli Céliát, ekképpen könyörög 661
Kiben köszöni Cupidonak hozzá való kegyelmét 661
Kiben az Célia feredésének módját irja meg 662
Kiben az Célia szerelméért való gyötrelméről szól 662
Kiben az szeretőjétűl való elváltán kesereg 663
Kiben az kesergő Céliárul ír 663
Kiben a maga ok nélkül való gyanuságában bánkódik 663
Kit egy citerás lengyel leányról szerzett 664
Az cortigianáról, Hannuska Budowskionkáról szerzett latrikánus vers 665
íme ez szüvembe lövé egyik nyilát 665
Ó én kegyelmes Istenem 666
Könyörög Istennek, hogy bujdosásában viselle kegyelmesen gondját s terjessze reá ujobb áldását 667
Más 667
Epigrammák 668
Psalmus L. 668
Gyarmati Balassi Bálintnak Thirsisnek Angelicával, Sylvanusnak Galatheával való szerelmekrül szép magyar comedia 669
Levél a selmecbányaiakhoz Rubigallus (Kotháhn) bányabíró legényének
megfenyítése miatt. Ford.: Eckhardt Sándor 701
Levél Ernő főherceghez rézlopással vádolt és kínvallatás alá fogott
jobbágya védelmében. Ford.: Eckhardt Sándor 702
Levél Ungnád Dávidhoz, a haditanács elnökéhez. Ford.: Eckhardt
Sándor 703
Levél Balassi Ferenchez 703
Levél Batthyány Ferenchez 704
Baranyai Decsi János:
Az Caius Crispus Sallustiusnak két históriája (részlet) 705
Szamosközy István:
Erdély története (részlet). Ford.: Nóvák József 707
Magyari István:
Az országokban való sok romlásoknak okairól (részletek) 714
Homonnai István vitézi éneke és könyörgése 725
Sárközi Máté katonaéneke 726
Pusztaság, kárvallás egész Magyarországban 727
Próbára vetölt fejem 727
Ének az erdélyi veszedelemről 729
Wathay Ferenc:
XVI. ének 730
Illésházy István:
Ferendum et sperandum 731
Debreceni S. János:
Militaris congratulatio 733
Ének Bocskai Istvánnak szomorú haláláról 736
Petki János:
Az Virtusnak és Voluptasnak egymással való vetekedések (részlet) 739
História Erdélyországnak nyomorúságáról (részletek) 742
Sebes agynak késő sisak (részlet) 746
Ének Bethlen Gábor haláláról 747
Miskolczi Csulyak István:
Jocoserium 749
Pécseli Király Imre:
Jaj tenéked, ki prédálsz! 749
Tordai János:
CXXIV. Psalmus 750
Szerelmi énekek a Balassi utáni évtizedekből
Megcsal az Cupido 751
Már eljött én utam, el kell már indulnom 752
Az rigónak ő szólása engem vígasztal 753
A szemeid két gyémántnál 753
Jövel az táncban én velem, én szép társom 753
Hajnal 754
Kertemben nyílt piros rózsám 755
Az erős mágneshez hasonlatos sólymom 756
Az egek forgási 757
Sok búm és fáradtságim után 758
Egy bízott barátom engömet szóiétván 758
Nincs már életemnek 759
Rimay János:
Az Nagyságos Gyarmati Balassa Bálintnak Esztergám alá való készületi (részlet) 760
Örülhetne szivem 763
Ebben is könyörög Istennek 763
Egy katona éneke 764
Ha az időnek igen viszálkodó felháborodott állapatja 764
Az anyaszentegyház tagjainak háborgatói ellen 765
Kiben kesereg a magyar nemzetnek romlásán, fogyásán 766
Az ötvenegyedik psalmus magyarázatja 767
Kerekdéd ez világ 769
Sibi canit et musis 770
Az idő ósága nevel magas fakot 772
Az epicedium Darholcz Kristófhoz intézett ajánlása. Ford.: Eckhardt Sándor 772
Előszó Balassi Bálint verseihez 776
Levél Rákóczi Györgyhöz 779
Szenczi Molnár Albert:
Szent Dávid királynak és prófétának százötven zsoltári (részletek) 786
Discursus de Summo Bono, az Legfőbb Jóról... (részlet) 791
Szepsi Csombor Márton:
Europica varietas (reszletek) 794
Constantinusnak és Victoriának egymáshoz való igaz szerelmekriil irott
eomoedia (részlet) 809
Jegyzetek 822
Rövidítések jegyzéke 852
Tartalomjegyzék 853

II. kötet
Előszó a második kiadásához 5
BAROKK
Pázmány Péter: 9
Beszéd II. Ferdinánd megválasztása érdekében (részletek) 10
Felelet az Magyari István sárvári prédikátornak az ország romlása okairul írt
könyvére (részlet) 13
Az igazságnak győzedelme, mellyet az Alvinci Péter Tükörében megmutatott
Pázmány Péter (részlet) 14
Isteni igazságra vezérlő kalauz (részlet) 16
Vasárnapokra és egy-néhány innepekre rendelt evangéliumokrul prédikációk
(részletek) 18
Nyéki Vörös Mátyás:
Dialógus (részletek) 24
Siralom az halandóságról 32
Comico-tragoedia (részletek) 33
Zrínyi Miklós:
Idillium 43
Fantasia poetica 50
Arianna sírása (részlet) 53
Epigrammák 54
Az idő és hírnév 55
Elégia 56
Szigeti veszedelem 58
Dedikáció 202
Tábori kis tracta (részletek) 203
Vitéz hadnagy (részletek) 204
Mátyás király életéről való elmélkedések 220
Az török áfium ellen való orvosság 244
Levél Batthyány Ádámhoz 262
Levél H. Rákóczi Györgyhöz 262
Levél Ruchich Jánoshoz. Ford.: Csapodi Csaba 263
Levél Vitnyédy Istvánhoz. Ford.: Csapodi Csaba 264
Levél az országgyűlés protestáns követeihez 265
Röpirat Montécuccoli tábornagyhoz. Ford.: Bán Imre 266
Levél a császárhoz a horvát nemzet nevében. Ford.: Csapodi Csaba 269
Levél ismeretlen barátjához 270
Levél Csáky Istvánhoz 272
Jelentés I. Lipótnak. Ford.: Csapodi Csaba 273
Emlékirat I. Lipóthoz. Ford.: Markó Árpád 274
Apácai Csere János:
Magyar enoyolopaedia (részletek). Az előszót ford.: Bán Imre 282
A bölcsesség tanulásáról. Ford.: Orosz Lajos 289
Tanács 314
Az iskolák felette szükséges voltáról. Ford.: Bán Imre 320
Szalárdi János:
Siralmas krónika (részletek) 334
Kemény János:
Önéletírás (részletek) 340
Beniczky Péter:
Hogy a szabadságnak méltósága mindeneknél kívánatos 352
Hogy az Isten egyedül maga veri a hadakat 353
Magyar példabeszédek (részletek) 355
Balassa Bálint gróf:
Bujkálsz s nyilván van szépséged 356
Eszterházy Pál:
Palas s Ester kedves tánca 356
Gyöngyösi István:
Márssal társolkodó Murányi Vénus 359
Porábul megéledett Phoenix, avagy... Kemény János.. . emlékezete (részletek) 450
Thököly Imre és Zrínyi Ilona házassága (részletek) 462
Florentina (részletek) 467
Koháry István:
A meggyükerezett rabságos bánatnak keserves búsulással elterjedett ágain
kinőtt fűzfa versek (részlet) 476
Kőszeghy Pál:
Bercsényi Miklós házassága (részletek) 479
Vitézi énekek a XVH. század második feléből
Katonák éneke 485
Tatár rabságban lévő erdélyiek dala 486
Sűrű könnyhullatással sír már Erdélyország 487
Kádár István éneke 488
Rákóczi László ballada A), B), C) 492
Balogh Zsigmond éneke 495
Militaris cantio 496
Cantio de militari duce 496
Kovács György búcsúzása 498
Szerelmi énekek a XVH. század második feléből
Őszi harmat után 500
Áldott pünköstnek feltetszett újsága 500
Oh, gyönyörűséges, mindeneknél kedvesb 501
Bárcsak éjjel hagynál 502
Áll előttem egy virágszál 502
Egy filemile zengését 503
Menj el madár, menj el 503
Ám úgy legyen, mint akarod 504
Megkötözött engem fekete két szemed 504
Oh kedves filemilécske 505
Gonddal teljes üdő 506
Ifjúság, mint sólyommadár 507
Jaj nékem szegénynek, idegen legénynek 508
Mondd meg, szegény árva, merre siránkozol 508
Ajak vérén termett sugár liliumszál 509
Rigócskám, rigócskám, csacsogó szajkócskám 510
Hallod-é, pendítsd az lantot 510
Éljetek vígan mostan mindnyájan 510
Asszonynépek vegyétek eszetekben 511
Isten áldjon meg, édes barátom 512
Megmondám, tűzégette 512
Siralmas panasz (részletek) 513
Kuruc nemesi költészet
Fegyvert s bátor szívet 517
Szabadságunk rontó 518
Petkó Zsigmond katonaéneke 519
Gondolkodjál, szegény magyar 520
Magyarország utolsó romláshoz közelgető állapotját kesergő ének 522
Bónis Ferenc keserve 523
Nimród ágyékábul 526
Papvilág Magyarországon 528
Az szegény fogoly rab prédikátorok éneke 531
Oh, keserves gyászban öltözött szép hazám 533
Az világhoz szabott ének 535
Thököly haditanácsa (részletek) 536
Cantio de porcione 541
Jajszó, melyben édes hazánk romlását siratja egy poéta (részletek) 543
Szentpáli Ferenc:
Imago veritatis (részletek) 545
Actio curiosa (részlet) 548
Haller János:
Hármas istória (részlet) 551
Rosnyai Dávid:
Horologium turcicum (részlet) 553
Tótfalusi Kis Miklós:
Elöljáró beszéd a zsoltárokhoz 557
Mentség (részletek) 559
Bethlen Miklós:
Önéletírás (részletek) 581
Petrőczi Kata Szidónia:
Sebes árvizeknek, kegyetlen szeleknek 607
Oh kedves violám 608
Mi lelkünk világossága 610
Mi lehet világban már annak nagyobb kín 611
Forgách Simon:
Ajánlás a „Török áfium" kiadásához 612
II. Rákóczi Ferenc kiáltványa 614
II. Rákóczi Ferenc buzgó éneke 620
II. Rákóczi Ferenc:
Alázatos imádság 624
Gyömrői beszéd 624
Levél feleségéhez, Sarolta Amália Hessen-Rhemfels-i hercegnőhöz (részletek).
Ford.: Köpeczi Béla 625
Levél Orosz Pál tábornokhoz (részletek) 627
Levél Bercsényi Miklóshoz (részlet) 628
Levél egy francia királyi hercegnőhöz. Ford.: Köpeczi Béla 629
Emlékiratok (részlet) Ford.: Vas István 631
Vallomások (részletek) Ford.: Bán Imre 639
Népszerű panaszos énekek és kuruc politikai versek a századforduló évtizedeiből
Mit búsulsz kenyeres, midőn semmid nincsen? 646
Egy bujdosó szegénylegény 647
Szegénylegény dolga 648
Bujdosik, bujdosik szegény árva legény 650
Igen szép bujdosó legények éneke 651
Ideje bujdosásomnak 652
Dányádi János Siralmas versei 653
Beregszászi Pál keserves sírással zokogó históriája (részletek) 654
Maga siralmas sorsát kesergő magyar Thalia 656
A holdvilági és feketehalmi harcról 657
A kolozsvári veszedelemről való história 660
Siralmas ének az szömörei harcrul 662
Ricsány német főgenerális töredelmes gyónása 665
Rácok veszedelmiről és Szakmár megvíteliről 667
Allegorica simul et sarckastica expressio rerum Hungaricarum contra Germanos
(részletek) 669
Erdélyi hajdútánc 671
Csínom Palkó 672
Két szegénylegénynek egymással való beszélgetése 674
A szegénylegények éneke 678
Édes hazám, szánjad válásom 680
Sírva írt levelem 681
Rákóczi Ferenc bús éneke 682
Rákóczi kesergője 682
Rákóczi nóta 684
A boldog Szűz Máriához 685
Szent István királyhoz 686
Amade Antal:
Mint páva jártam, nótán táncoltam 687
Cserei Mihály:
História (részletek) 689
Apor Péter:
Metamorphosis Transylvaniae (részletek) 696
Bethlen Kata:
Életének maga által való rövid leírása (részlet) 704
Mikes Kelemen:
Törökországi levelek (részletek) 712
Amade László:
Ah, már egyszer engeszteld meg 735
Ki béborult az fölyhőben 735
Én angyalkám, szép madárkám 536
Bár ne tudtam volna, mi légyen a szeretet 736
Nagy baj lévén bús szívemen 737
A szép fényes katonának 738
Faludi Ferenc:
Istenes jóságra és szerencsés boldog életre oktatott nemes asszony (részletek) 740
Bölcs és figyelme te s udvari ember (részletek) 742
Téli éjszakák (részlet) 743
A tavasz 751
Klorinda 752
Útravaló 752
Forgandó szerencse 753
A pipáról 753
Kísztő ének. Felelő ének 753
Tarka madár 754
Pásztor versek (részlet) 755
Czvittinger Dávid:
Specimen Hungariae literatae (részletek). Ford.: Maróti Egon 756
Bod Péter:
Magyar Athénás (részletek) 761
Hermányi Dienes József:
Nagyenvedi Demokritus (részletek) 768
Kiss István:
Jeruzsálemi utazás (részletek) 786
Illei János:
Tornyos Péter (részlet) 793
Kocsonya Mihály házassága 802
Népszerű énekek a XVIII. század középső évtizedeiből
Porció-ének 810
A diák és a paraszt vitája 812
Parasztének 814
Nincs boldogtalanabb a parasztembernél 815
A katona jó paripán megugratja magát 816
A kimustrált katonának nyomorúság dolga 816
Jaj, mint esék változása 817
A szerencse tündérkerekén 819
Madárkám, madárkám, jere, szállj én hozzám 820
Nem lész mindenkor így 821
Arany ideim folyása 822
Mint gerlicemadár 822
Szívemnek egy reménysége 824
Kedves rozmorint szálacskám 825
Jegyzetek 827
Rövidítések jegyzéke 856

Temesvári Pelbárt

Temesvári Pelbárt műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Temesvári Pelbárt könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem
konyv