1.027.671

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból II.

Barokk/Egyetemi segédkönyv

Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Előszó a második kiadáshoz5
Barokk
Pázmány Péter9
Beszéd II. Ferdinánd megválasztása érdekében (részletek)10
Felelet az Magyari István sárvári prédikátornak az ország romlása okairul írt könyvére (részlet)13
Az igazságnak győzedelme, mellyet az Alvinci Péter Tűkörében megmutatott Pázmány Péter (részlet)14
Isteni igazságra vezérlő kalauz (részlet)16
Vasárnapokra és egy-néhány innepekre rendelt evangéliumokrul prédikációk (részletek)18
Nyéki Vörös Mátyás
Dialogus (részletek)24
Siralom az halandóságról32
Comico-tragoedia (részletek)33
Zrínyi Miklós
Idillium43
Fantasia poetica50
Arianna sírása (részlet)53
Epigrammák54
Az idő és hírnév55
Elégia56
Szigeti veszedelem58
Dedikáció202
Tábori kis tracta (részletek)203
Vitéz hadnagy (részletek)204
Mátyás király életéről való elmélkedések220
Az török áfium ellen való orvosság244
Levél Batthyány Ádámhoz262
Levél II. Rákóczi Györgyhöz262
Levél Ruchich Jánoshoz. Ford.: Csapodi Csaba263
Levél Vitnyédy Istvánhoz. Ford.: Csapodi Csaba264
Levél az országgyűlés protestáns követeihez265
Röpirat Montecuccoli tábornagyhoz. Ford.: Bán Imre266
Levél a császárhoz a horvát nemzet nevében. Ford.: Csapodi Csaba269
Levél ismeretlen barátjához270
Levél Csáky Istvánhoz272
Jelentés I. Lipótnak. Ford.: Csapodi Csaba273
Emlékirat I. Lipóthoz. Ford.: Markó Árpád274
Apáczai Csere János
Magyar encyclopaedia (részletek). Az előszót ford.: Bán Imre282
A bölcsesség tanulásáról. Ford.: Orosz Lajos298
Tanács314
Az iskolák felette szükséges voltáról. Ford. Bán Imre320
Szalárdi János
Siralmas krónika (részletek)334
Kemény János
Önéletírás (részletek)340
Beniczky Péter
Hogy a szabadságnak méltósága mindenkinél kívánatos352
Hogy az Isten egyedül maga veri a hadakat353
Magyar példabeszédek (részletek)355
Balassa Bálint gróf
Bujkálsz s nyilván van szépséged356
Eszterházy Pál
Palas s Ester kedves tánca356
Gyöngyösi István
Márssal társalkodó Murányi Vénus359
Porábul megéledett Phoenix, avagy... Kemény János... emlékezete (részletek)450
Thököly Imre és Zrínyi Ilona házassága (részletek)462
Florentina (részletek)467
Koháry István
A meggyükerezett rabságos bánatnak keserves búsulással elterjedett ágain kinőtt fűzfa versek (részlet)476
Kőszeghy Pál
Bercsényi Miklós házassága (részletek)479
Vitézi énekek a XVII. század második feléből
Katonák éneke485
Tatár rabságban lévő erdélyiek dala486
Sűrű könnyhullatással sír már Erdélyország487
Kádár István éneke488
Rákóczi László ballada499
Balogh Zsigmond éneke495
Militaris cantio496
Cantio de militari duce496
Kovács György búcsúzása498
Szerelmi énekek a XVII. század második feléből
Őszi harmat után...500
Áldott pünköstnek feltetszett újsága...500
Oh, gyönyörűséges, mindeneknél kevesb...501
Bárcsak éjjel hagynál...502
Áll előttem egy virágszál...502
Egy filemile zengését...503
Menj el madár, menj el...503
Ám úgy legyen, mint akarod...504
Megkötözött engem fekete két szemed...504
Oh kedves filemilécske...505
Gonddal teljes üdő...506
Ifjúság, mint sólyommadár...507
Jaj nékem szegénynek, idegen legénynek...508
Mondd meg, szegény árva, merre siránkozol...508
Ajak vérén termett sugár liliumszál...509
Rigócskám, rigócskám, csacsogó szajkócskám...510
Hallod-é, pendítsd az lantot...510
Éljetek vígan mostan mindnyájan...510
Asszonynépek vegyétek eszetekben...511
Isten áldjon meg, édes barátom...512
Megmondám, tűzégette...512
Siralmas panasz (részletek)513
Kuruc nemesi költészet
Fegyvert s bátor szívet...517
Szabadságunk rontó...518
Petkó Zsigmond katonaéneke519
Gondolkodjál, szegény magyar...520
Magyarország utolsó romláshoz közelgető állapotját kesergő ének522
Bónis Ferenc keserve523
Nimród ágyékábul...526
Papvilág Magyarországon528
Az szegény fogoly rab prédikátorok éneke531
Oh, keserves gyászban öltözött szép hazám...533
Az világhoz szabott ének535
Thököly haditanácsa (részletek)536
Cantio de porcione541
Jajszó, melyben édes hazánk romlását siratja egy poéta (részletek)543
Szentpáli Ferenc
Imago veritatis (részletek)545
Actio curiosa (részlet)548
Haller János
Hármas istória (részlet)551
Rosnyai Dávid
Horologium turcicum (részlet)553
Tótfalusi Kis Miklós
Elöljáró beszéd a zsoltárokhoz557
Mentség (részletek)559
Bethlen Miklós
Önéletírás (részletek)581
Petrőczi Kata Szidónia
Sebes árvizeknek, kegyetlen szeleknek607
Oh kedves violám608
Mi lelkünk világossága610
Mi lehet világban már annak nagyobb kín611
Forgách Simon
Ajánlás a "Török áfium" kiadásához612
II. Rákóczi Ferenc kiáltványa614
II. Rákóczi Ferenc buzgó éneke620
II. Rákóczi Ferenc
Alázatos imádság624
Gyömrői beszéd624
Levél feleségemhez, Sarolta Amália Hessen-Rheinfels-i hercegnőhöz (részletek). Ford.: Köpeczi Béla625
Levél Orosz Pál tábornokhoz (részletek)627
Levél Bercsényi Miklóshoz (részlet)628
Levél egy francia királyi hercegnőhöz. Ford.: Köpeczi Béla629
Emlékiratok (részlet) Ford.: Vas István631
Vallomások (részletek) Ford.: Bán Imre639
Népszerű panaszos énekek és kuruc politikai versek a századforduló évtizedeiből
Mit búsulsz kenyeres, midőn semmid nincsen?646
Egy bujdosó szegénylegény647
Szegénylegény dolga648
Bujdosik, bujdosik szegény árva legény650
Igen szép bujdosó legények éneke651
Ideje bujdosásomnak652
Dányádi János Siralmas versei653
Beregszászi Pál keserves sírással zokogó históriája (részletek)654
Maga siralmas sorsát kesergő magyar Thalia656
A holdvilági és feketehalmi harcról657
A kolozsvári veszedelemről való história660
Siralmas ének az szömörei harcrul662
Ricsány német főgenerális töredelmes gyónása665
Rácok veszedelmeiről és Szakmár megvíteliről667
Allegorica simul et sarchastica expressio rerum Hungaricarum contra Germanos (részletek)669
Erdélyi hajdútánc671
Csínom Palkó672
Két szegénylegénynek egymással való beszélgetése674
A szegénylegények éneke678
Édes hazám, szánjad válásom680
Sírva írt levelem681
Rákóczi Ferenc bús éneke682
Rákóczi kesergője682
Rókóczi nóta684
A boldog Szűz Máriához685
Szent István királyhoz686
Amade Antal
Mint páva jártam, nótán táncoltam687
Cserei Mihály
História (részletek)689
Apor Péter
Metamorphosis Transylvaniae (részletek)696
Bethlen Kata
Életének maga által való rövid leírása (részlet)704
Mikes Kelemen
Törökországi levelek (részletek)712
Amade László
Ah, már egyszer engeszteld meg735
Ki beborult az fölyhőben735
Én angyalkám, szép madárkám736
Bár ne tudtam volna, mi légyen a szeretet...736
Nagy baj lévén bús szívemen...737
A szép fényes katonának...738
Faludi Ferenc
Istenes jóságra és szerencsés boldog életre oktatott nemes asszony (részletek)740
Bölcs és figyelmetes udvari ember (részletek)742
Téli éjszakák (részlet)743
A tavasz751
Klorinda752
Útravaló752
Forgandó szerencse753
A pipáról753
Kísztő ének. Felelő ének753
Tarka madár754
Pásztor ének (részlet)755
Czvittinger Dávid
Specinem Hungariae literatae (részletek). Ford. Maróti Egon756
Bod Péter
Magyar Athénás (részletek)761
Hermányi Dienes József
Nagyenyedi Demokritus (részletek)768
Kiss István
Jeruzsálemi utazás (részletek)786
Illei János
Tornyos Péter (részlet)793
Kocsonya Mihály házassága802
Népszerű énekek a XVIII. század középső évtizedeiből
Porció-ének810
A diák és a paraszt vitája812
Parasztének814
Nincs boldogtalanabb a parasztembernél815
A katona jó paripán megugratja magát816
A kimustrált katonának nyomorúság dolga816
Jaj, mint esék változása817
A szerencse tündérkerekén819
Madárkám, madárkám, jere, szállj én hozzám820
Nem lész mindenkor így821
Arany ideim folyása822
Mint gerlicemadár822
Szívemnek egy reménysége824
Kedves rozmorint szálacskám825
Jegyzetek827
Rövidítések jegyzéke856
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból II. Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból II. Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból II. Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból II.

A borító élei enyhén kopottak, az alsó lapélek foltosak.

Állapot:
2.480 ,-Ft
22 pont kapható
Kosárba
konyv