766.450

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Elméleti és gyakorlati harmónium-iskola/Der neue Organist 3ter Theil

A modern harmoniumjáték művészetének szemléltető módszeres vezérfonala. Zeneiskolák és tanítóképző-intézetek részére, különösen magántanulásra/Az új orgonista 3. rész - Auswahl von 41 grösseren Orgelstücken als Postludien Fantasieen & Fugen der besten Meister der Vergangenheit & Gegenwart für vorgerückte Orgelspieler OP. 40./Válogatás 41 jelentősebb orgonadarabból a régi és modern kor legjobb mestereinek utójáték fantáziái és fúgái haladó szintű orgonisták számára OP. 40.

Szerző

Kiadó: Rozsnyai Károly Könyv- és Zenemű-Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 205 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 31 cm
ISBN:
Megjegyzés: Két mű egy könyvben. "Elméleti és gyakorlati harmónium-iskola" 24 fekete-fehér ábrával illusztrált, második, részben javított és teljesen átdolgozott kiadás, Zeneműnyomda nyomása, Budapest, kotta szöveggel. A második mű címe német és angol nyelvű, további alcíme a tartalomjegyzékben található, kottát tartalmaz szöveg nélkül, kiadta J. Schuberth & Co., Lipcse.

Előszó

Harmónium iskolám első kiadása meglehetősen rövid idő alatt elfogyott, a mi annak a bizonyítéka, hogy könyvem hiányt pótolt s a használatban célravezetőnek bizonyult. Mindazok a körülmények,... Tovább

Fülszöveg

Gottfried Wilhelm Körner (1809-1865) német kántor, tanító, számos oktatási anyag, elő- és utójáték, fúgák és szabad művek gyűjteményének, régi és újabb mesterek gyűjtemény műveinek összeállítója, melyeket az orgonisták számára gondosan válogatott össze, és sorolt be nehézségi szint szerint.

Tartalom

Sztojanovits Jenő: Elméleti és gyakorlati harmónium-iskola - A modern harmoniumjáték művészetének szemléltető módszeres vezérfonala - Zeneiskolák és tanítóképző-intézetek részére, különösen magántanulásra - Kiadó: Rozsnyai Károly Könyv- és zeneműkiadóhivatala, Budapest, 24 fekete-fehér ábrával illusztrált, második, részben javított és teljesen átdolgozott kiadás, Zeneműnyomda nyomása, Budapest.
Előszó
Előszó a II.-ik kiadáshoz
Tartalom-jegyzék
A leggyakrabban előforduló zenei műszavak szótára
Általános tudnivalók a zeneelméletből
A zene.-Zenei hang. -Az emberi hang. - Az emberi énekhang. - A zenei hangok főtulajdonságai. - A hang magassága. - A zenei hang hosszúsága. - A hang ereje. -
Hangot vezető közeg. - A hang szine. - Hangjegyírás.- A hangok hosszúsága 1
A vonalrendszer. - Hangjegyírás.- A zenében használatos
hangok. - A harmónium hangjai. - A zenében használt hangok . 2
A kulcsok . 3
Egy szívó szerkezetű am. harmónium billentyűsora. 1. ábra 4
Olvasási gyakorlatok a violin kulcs szerint való hangjegyekkel 4
Olvasási gyakorlatok a basszus-kulcs szerint való hangjegyekkel 4
A harmónium.-A harmónium játék módja.-A harmónium
szerkezete 5
A harmónium alkotó részei. 2. ábra 6
Mi a külömbség a nyomó és szívó szerkezetű harmónium között 6
A nyomó szerkezetű harmónium. 3. ábra 6
A szívó szerkezetű harmónium kereszt-metszete. 4. ábra. 7
A harmónium diszpozíciója. - A fujtató. - A hangtőke.-
A billentyűsor. - A változatok - 7
A játék és a nyelvsípsorok . 8
A nyomó szerkezetű harmónium változatainak ismertetése . 10
A segítő változatok 11
Perkussziós szerkezet. 7. ábra 11
A nyomó szerkezetű harmóniumok leghasználatosabb típusai 12
Régebbi, nyomó szerkezetű harmónium-diszpozíciók. - A
klassisches Vierspiel. - A Kunstharmonium 12
A modern, egy billentyűsoros, Kunstharmonium diszpozíciója 13
A harmónium-orgona.- A harmónium-orgona előnyei az
orgonával szemben. - A szívó szerkezetű harmónium
hangzó változatai 14
A szívó szerkezetű harmónium segítő változatai 16
A szívó szerkezetű Normal-Harmónlam diszpozíciója ... 16
Egy billentyűsoros szívó szerk. modern harmónium diszpozíciója Karg-Elert szerint 18
A két billentyűsoros harmónium 18
Pedál . 19
A pedálos harmónium. - 51/2 játékú 2 manuális pedálharmónlum. - 81/2 játékú 2 billentyűsoros szívó szerk. ped.
harmónium. - Egy nagy 15 -16 ját. 3 billentyűsoros szívó
szerk. pedálharmónium diszpozíciója. - Registrálás . . 20
Két manuálés, ped. harmónium lábbal és kézzel való fujtatásra berendezve. 9. ábra 21
Az időméret vagy tempó 21
Erősségi jelek. A harm. karban tartása ápolása és javítása. Ok nélkül megszólaló ha&gok 22
A változatok maguktól visszaugranak. A harmóniumszék.
11-ik ábra. Kéztartás. 12.ábra 23
A kötött játék. A fújtatós vagy tiprás. Nyelvsipok odalt
és elölről nézve. 13-ik ábra. A szünetjelek, ütemek. 24
Ütemjelzés. Régi szerkezetű nyomó harmónium hangjai
14. ábra 25
2, 3, 4, 6, 9, 12 részű ütemezés 26
Alla breve ütemezés. Metronom. 15-ik ábra. A külőmböző gyorsaságú tempók táblázata 27
Szünetjelek több ütemen át. Az időegység rendkívüli osztásai 28
Negyed hangjegy és szünet jel 1. 2. 3. 4. 5. gyakorlat . . 29
Két készei eggyütt Félhangjegy és szünetjel. 6.7. gyakorlat 29
8. 9. 10. 11. 12. 13. gyakorlat 4/4 ütem egész hangjegy és szünetjel 30
14-23. gyakorlat 3/4 ütem. Ismétlőjel. Ujjgyakorlatok. . 31
42-32. gyakorlat Moyzes és Bungarttól. Kétszólamú gyakorlatok 32
33-40. gyakorlat 33
41-49. gyakorlat (Oberhoffer, Singenberger). A nyugvó
jel vagy korona. Az ív 34
Nyolcad hangjegyek. 50-59-ik gyakorlat 35
f6/8 ütem. Ujjváltás. 60-76. gyakorlat 36
77-95. gyakorlat 37
A pont. Ütemezési gyakorlatok pontos hangjegyekkel
96-106. gyakorlat 38
Összekötő ív. 107-119. gyakorlat 39
A pont. Ütemezési gyakorlatok pontos hangjegyekkel
Példák a kötött játékra. 120-129. gyakorlat 40
A stakkátó. A spikátó. Basszus kulcs. A haxm. billentyűsora. 16. ábra. 130 -132. gyakorlat 41
Gyakorlatok a balkéz számára a basszus hangjegyek és
billentyűk megtanulására. Gyakorlatok a kéz tovább
haladására. 133-142-lk gyakorlat . 42
143-157-ik gyakorlat 43
158-180. gyakorlat 44
Kereszt, bé, feloldójel. 181-190. gyakorlat 45
A harmónium teljes billentyűsorán előforduló félhangok.
17. ábra. Oktáva. Gyakorlatok keresztekkel 191-195-ig. 46
Gyakorlatok bé-vel 196-198-ig. Gyakorlatok feloldó jellel
199-204-ig. A szólamok mozgása 47
208-230. gyakorlat 48
231-255. gyakorlat 49
A hangsorok 50
A kemény hangsorok sorrendben. A skála ötödkőr. A lágy
hangsorok . 51
A lágy hangsorok előjegyzései. A magyar lágy hangsor. 54
Rokon hangnemek. Enharmónia. Hangközök Másodok. . 55
256 - 258. gyakorlat. A harmadok. A negyedek 56
269-278. gyakorlat. Ötödök 57
279-295. gyakorlat. Hatodok. Hetedek. Nyolcadok ... 58
A hangközök megfordítása. A hangzatok. Hármas hangzat. A nagy hármas. A kis hármas. Tőrt hangzatok.
A négyes hangzatok . 59
A kis négyeshangzat. Tört négyeshangzatok. C-dur hangsorgyakorlatok. Tizenhatod hangjegyek. 296-307. gyakorlat 60
308-316. gyakorlat. C-dur domináns 4-es hangzat két szólamú játék 61
317-323. gyakorlatok és előadási darabok. Altató dal
Schwalmtól . . 62
324-326. gyakorlatok és előadási darabak. Chorál figuráit
ellenponttal Rincktól. Ismétlőjel külömböző végződéssel 63
327 - 334. gyakorlatok és darabok (Herzog). Szinkopa, kettős
fogás gyakorlatok 336-382-ig. (Bossi) 64-67
A-moll skála. Gyakorlatok 383-389-ig. (Hartmann) ... 68
G-dur. Da Capo al Flne. Gavotte Händeltől. 390-394.
gyakorlat . . 69
395. Choral Rincktől. 396. darab Clementitől. 397. Allegro
Handeltól. 398. Choral Rincktől 70
399. Kánon dementitöl . 71-72
E-moll skála. 403. Bourré Bachtól. D-dur skála 73
406. Invenció Bachtól 74
H-moll skála. 408. Darab Wananstól. 409. Fuga Hándeltől 75-76
3- és 4-szólamú játék. Gyakorlatok. 417. Orosz népdal, két
szólam a balkézben. Apróságok (Wanaus, Erney, Reinhard, Herzog, Singenberger), két szólam a jobbkézben . 78
Choral Kovácstól. Dal a Bűvös vadászból 79
Allegrettó Bachtól 80
Kisebb darabok (Moyzes, Meister, Herzog, Bibi, Rlnck) . 81-82
Három és négy szólamú gyakorlatok és darabok. A-dur.
Fisz-moll 83
Gyakorlatok és darabok (Rlnck, Mühling, Ett, Schumann,
Battiste, Schneider), Angol hymnus (Arne), Menuette
(Boceherini) 86
Darabok (Battiste, Fasola, Rlnck, Handel, Zöllner). Erős
várunk nékünk Isten . 88
Choral (Mendelssohn), Praeludium (Bach), Darabok (Gebhardi, Meister, Töpfer, Engel) 90
Ifigenia Taurisban (Gluck). Andante con moto (Bach) . 91
Andantino (Bibi) 92
Kisebb darabok (Bach, Brähmig, Bodenschatz, Händel). . 93
É-dur skála. Cisz-moll skála 94
Kettőskereszt. Kisebb darabok (Beethoven, Hartmann,
Rinck, Mühling) 95
Kettős bé, kettős feloldó jel. Andante (Kinek), Ária (Händel),
Kisebb darabok (Singenberger, Götze, Wedemann, Piel) . 96
Aria a Bűvös vadászból (Weber). H-dur. Giss-moll... 97
Fisz-dur, Disz-moll. Az ujjak csúsztatása 96
Kettős kőt szólamú játék (Antalffy-Zsiros, Schildknecht,
Vierling) 99
F-dur, D-moll, Az utolsó rózsa 100
Ujj váltás 3 szólamban. Kisebb darabok (Bungart, Ritter,
Brahmig, Herzog, Albrechtsberger) 101
Hes-dur. Kisebb darabok (Beethoven, Palaestrina, Wedemann) 102
G-moll. Hymnusz (Erkel). Moderato (Erney) 103
Északamerikai néphymnuss. Kisebb darabok (Piel, Bibi,
Bach) 104
Ess-dur, C-moll 105
Asz-dur, F-moll. Laerymasa a Requiemből (Cherubini),
A fülemile (Alabieff) 106
Desz-dur, B-moll 107
Gesz-dur, Esz-moll 106
Szines hangsor. Harmincketted hangjegyek 109
Rövidítések . . 110-111
Transzponálás 112-113
Andante (Händel), Bourrée (Bach) 114
Ballada (Hassenstein) 115
A szólamok keresztesése. Gyakorlatok két monuálon . . 116
Játék két manuálon egy fekvésben . . 118
Két manuálon egy kézzel való játék 119
Egy mannáiról való fel és lecsúszás 419
Isten báránya khorál, Sanctus. A keresztfához megyek
(Antalffy-Zsiross) 120
Krisztus Urunk panasza (Antalffy-Zsiros). Ah Uram Istenem (Schein). Erős várunk az Isten (Luther). Eljött az
isteni nap (Hermann) 121
Krisztus Jézus született (Antalffy-Zsiross), Patris sapientia (Bach) . . 122
Stabat mater dolorosa (Pergolese), Benedictus az Esz-dur miséből (Schubert) 123
Arietta variációval (Haydn) 124
Fuga (Bach) 125
Courante (Bach) 126
Előjáték (Bach) 127
Andante az orgonaszonátából (Mendelssohn). Sarabande
(Händel) 128
Édes álmodozás (Tschaikowsky) 129
Finálé az orgonaszonátából (Mendelssohn) 130
Allemande (Couperin) 131
Gráljelenet (Wagner R.) 132
Prélude (Chopin) 133
Impromptu (Tschaikowsky) 134
Az alvó gyermek, Bőség (Ey Farkas) 135
A pedáljáték 136

G. W. Körner: Der neue Organist 3ter Theil/The new Organist 3d part - Az új orgonista 3. rész
Auswahl von 41 grösseren Orgelstücken Postludien Fantasieen & Fugen der besten Meister der Vergangenheit & Gegenwart für vorgerückte Orgelspieler OP. 40./Selection of 41 greater Organ Pieces Postludes Fantasias and Fugues of the best masters of ancient and mondern time for advanced Organists OP. 40. - Válogatás 41 jelentősebb orgonadarabból a régi és modern kor legjobb mestereinek utójáték fantáziái és fúgái haladó szintű orgonisták számára 169
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem