Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.177

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

"Szüntelen imádkozzatok"

Imádságok a keresztyénség századaiból

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Magyarországi Református Egyház Zsinati Iroda
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 255 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 23 cm x 21 cm
ISBN: 963-7030-87-5
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Előszó5
Az Úr imádsága13
Cyprianus15
Dionysius17
A halálnak óráján való könyörgés17
Szíriai Efrém18
Nagyböjti imája18
Imádságok az orthodox keresztyének imakönyvéből19
Ima a munka megkezdése előtt19
Ima a munka befejezése után19
Ima tanulás előtt19
Ima tanulás után19
Ima a Szentlélekhez19
Ima a Szentháromsághoz20
Ambrosius Aurelius21
Himnus21
Hieronymus22
Chrysostomus24
Hálaima24
Augustinus Aurelius25
Könyörgés az Úr Istenhez 25
Istennek megváltó szeretete26
Imádság a Szentlélek Istenhez27
Imádság a kegyesszívű Megváltóhoz27
Imádság a Szentháromsághoz30
Clairvauxi Bernát31
Bonaventura32
Ismeretlen szerző33
Az örök életnek megnyerésére való könyörgés33
Aquinói Tamás34
Assisi Ferenc36
Naphimnusz36
Kempis Tamás38
Kérdés, készülőben a szent vacsora vételére38
Némely buzgó lelkek forró vágyakozásáról Krisztus szent teste után38
Köszönet Jézus születéséért39
Husz János41
Savonarola Jeromos42
Utolsó szavai (1498)42
Dürer, Albrecht 43
Luther Márton44
Imádság keresztelés előtt44
Könyörgés a hivő keresztyének ellenségei ellen, 1541.44
Melanchton Fülöp46
A Lélek veztése (pünkösd)46
Imája Luther Márton koporsója felett, 1546.46
Zwingli, Ulrik47
Kálvin János48
Könyörgés prédikáció kezdetére48
Könyörgés mindvégig való segedelemért48
Taníts meg Uram, hogy meggondoljuk, hogy meg kell halnunk49
Bűnbánó imádság49
Hálaadó imádság49
Imádság Hóseás 7: 1-6. alapján50
Imádság Hóseás 6: 5-11. alapján50
Bullinger Henrik51
Reggeli imádság51
Esti imádság51
Lelkipásztor imája52
Ursinus Zakariás-Olevinaus Gáspár54
Katekizmus tanulás előtt való könyörgés54
Katekizmus tanulás után való könyörgés54
Xavéri Ferenc56
Cranmerus Thomas57
Könyörgés a bűnnek bocsánatjáért57
Szegedi Kis István58
A török rabságból kiszabadulásáért való hálaadása58
Hogy az Úristen az ő híveit minden gonosztól megoltalmazza az ő nevének dicsőségéért59
Prédikáció előtti ima59
Méliusz Juhász Péter60
A halálra válók könyörgése60
Prédikációhallgatók és kommunkálók gyónása és könyörgése60
Esőért való könyörgés, és testi életért61
Szántók, kapások könyörgése61
Özvegyek, árvák imádsága61
Prédikátorok és mesterek imádsága61
Úton járók imádsága62
A lelki, testi békességért, életért, testi szükségekért62
A bűnbocsánatért és igazulásért62
A Szentlélekért, hitért, reménységért, szeretetért63
A megtérésért, jámbor életért, jó cselekedért63
Gyermekszülők imádsága64
Szikszai Hellopoeus Bálint65
Huszár Dávid imádságos könyvéből, 157766
Krisztus velünk való jótéteményeiért való hálaadó imádság66
Krisztus feltámadása által nyert kegyelemért hálaadó imádság67
A hit kísértései ellen való imádság67
Ismeretlen szerző
Egy protestáns ember imádsága 1583-ból68
Bornemissza Péter imádságai71
Sibolti Demeter73
A halál idején való imádság73
A beteg imádsága74
Imádságok az 1597. évi debreceni református imádságoskönyvből75
Kicsiny gyermekek naponkénti - reggeli és esti - könyörgésének rövid módja76
Paniti János78
Házasoknak könyörgései78
Névtelen szerző imája (XVI. század)80
A prédikáció után való isteni dicséret80
Báthori (Ecsedi) István imádságai81
Illésházy István84
Kegyelemért való esedezés84
Könyörgés a lengyelországi menekülésben84
Alvinczi Péter86
Bűnvalló ima úrvacsoravétel előtt86
Hálaadó imádság úrvacsoravétel után86
Pázmány Péter88
Isten félelméért való ima88
Szüleinkért való ima89
Melotai Nyilas István90
Bűnbánó imádság90
Gusztáv Adolf imája, 163191
Béke és kiengesztelődés91
Cromwell Olivér92
Tranoscius hálaadó imádságaiból93
Samarjai János ágendájából való imák94
Templomszentelésre való ima94
Keresztelési ima95
Hálaadás egyházkeléskorra (egyházkelésre)95
Gyemekért való könyörgés95
Imádságok a "Praxis pietatis"-ból, 163697
Reggeli rövid imádság97
Rövid esti imádság97
Egész háznépnek estvéli könyörgése99
Szathmári Ötvös István102
Hálaadó imádság102
Kegelius imái103
Az Úr jótetszésének mibennünk véghez viteléért való könyörgés103
Könyörgés, melyben az ember elméjét isteni buzgóságra és imádkozásban való figyelmességre felserkenti103
Diószegi Kis István imádságos könyvéből való imák105
Templomba menéskor így könyörögj105
A teremtésért való hálaadás105
Az anyaszentegyház megmaradásáért való imádság106
A prédikátorokért való imádság106
Komáromi Csipkés György imádsága, 1669.108
Ismeretlen szerző110
Istennel való magános beszélgetés110
A fogoly papok könyörgése, Pozsony, 1674.112
Szőlősi Mihály bujdosó imádságaiból, 1676.113
Bűnein bánkódó magyar nép közönséges vallástétele113
Tanácskozásra gyűlő magyarok rövid imádsága115
Harcra induláskor való közönséges lelki készület116
Kételkedésekkel tusakodó embernek hitért való reménykedése117
Otrokocsi Fóris Ferenc hálaadó és könyörgő imádságai119
Sokféle terhes ínség alatt a szent gyülekezetben mondandó reggeli imádság119
Ács Mihály, id. imádsága, 1696.122
Szathmárnémethi Mihály123
Reggeli ének123
Spener, Philipp Jakob125
Fénelon, Francois de126
Francke, August Hermann127
Tersteegen, Gerhard128
II. Rákóczi Ferenc129
Imádságra katonái számára, 1703.129
Imádság a könyörgésnek Lelkéért132
Ismeretlen szerző134
Üldözéskorra való imádság134
Ráday Pál imádságai, 1710.136
Az embernek maga megtagadása és Istenre való támaszkodása136
A halálba való készülés137
Könyörgés az anyaszentegyházért és a felebarátokért138
Az Atya Istennek imádása138
A Szentháromság egy örök Istennek imádása140
Ráday Pálné Kajali Klára imádságai141
Dicsérete Istennek, hogy ő szent Felsége a könyörgést oly kegyelmesen meghallgatja141
Arnd(t) János imádságai, Petrőczi Kata Szidónia átdolgozásában143
II. Apafi Mihály imádságaiból150
Reggeli imádság150
Reggel és este is mondható imádság151
II. Apafi Mihály és felesége, Bethlen Kata imádsága153
Beteg ember imádsága153
Apafiné Bethlen Kata imádságai154
Mindennapi elöljáró (reggeli) fohászkodás154
Reggeli sóhajtás154
Minden napnak estéjére rendelt imádság154
Úrvacsora vétele előtt való áhítatos imádság155
Úrvacsora vétele után való buzgó hálaadás156
Bethlen Miklós158
Könyörgése bécsi fogsága idején158
Telekiné Árva Bethlen Kata imádságai159
Én lelkem serkenj föl!159
A Krisztushoz való fohászkodás az életharcban159
Az Isten irgalmasságához és mindenhatóságához való ragaszkodás a kísértések között160
Hálaadás a kereszthordozás közben161
Hálaadás az Isten ítéletei között162
Újévi könyörgés163
Pictet Benedek164
Könyörgés, hogy adja Isten a maga kegyelmét arra, hogy felebarátunkat szerethessük164
Hegyfalusi György165
A jó békességért és egyetértésért így könyörögj165
Üdvösséget szomjúhozó nyavalyás ember mindennapi imádsága166
Imádságok az 1735. évi parasztfelkelés idejéből169
Kecskeméti János vésztői református prédikátor imádsága169
Balogh Gergely okányi református prédikátor imádsága169
Zalai János nagyzeréndi református prédikátor imádsága170
Ónodi Sámuel 171
Magános böjtnapi reggeli könyörgése171
Böjtnapi esti könyörgés172
Születésünk, vagy nevünk napján reggeli könyörgés173
Születés-, vagy névnapi esti könyörgés174
Torkos András176
Az igaz keresztyéni szeretetért176
Ima Isten szeretetéért177
Szikszai György: "Keresztyéni tanítások és imádságok" munkájából, 1786.179
Imádság, melyben a keresztyén ember az Istent ismeri s vallja legfőbb javának és könyörög, hogy ebben az ismeretben s indulatban erősíttessék és nagyobb tökéletességre vitessék179
Imádság, melyxben a keresztyén ember azért könyörög, hogy a Krisztust követhesse180
Imádság, melyben a kerestyén ember bánkódik Isten előtt a felebaráti szeretettel ellenkező cselekedetein, és esedezik, hogy plántálja be és nevelje az ő szívében az igaz felebaráti szeretetet181
Németi Sámuel imafordításai és átdolgozásai, 1788.183
Terhes, erőtlen asszony könyörgése183
Könyörgés haláleset idején183
Maklári János185
Gyermek mindennapi reggeli imádsága185
Gyemek mindennapi esti imádsága185
Nőtlen férfi imádsága186
Házaséletben élőknek imádsága186
Házasságban háborogva élőknek imádsága187
A szülőknek a gyermekeikért való imádsága187
Az igaz hitért való imádsága188
A felebaráti szeretetért való környörgés189
Kierkegaard, Sőren190
Példaképünk: Krisztus190
Székács József192
Öregségben192
Jegyesek imája193
Az esketés napján193
Az istentisztelet megkezdése előtt194
Könyörgés az Isten házában megjelentekért195
Reformációkor196
A konfirmálandó gyermekekért196
A konfirmált gyermekekért197
Özvegyek imádsága197
Szász Károly199
Mostohaanya imája199
Hirtelen meghalt kedves fölött200
Anya imája gyermeke halálakor200
Medgyes Lajos202
Reggeli ima a békességért, 1855.202
Tompa Mihály203
Ima az év utolsó estéjén203
Vasárnapi ima204
Blumhardt, Johann Christoph206
Blumhardt, Christoph207
Kovács Sándor208
Hálaadás nemzeti ünnepen208
Ragaz, Leonhard209
Vargha Tamás210
Bűnbánó imádság210
Baltazár Dezső211
Imája a reformáció emlékünnepén elmondott prédikáció előtt és után 211
Előima211
Utóima211
Forgács Gyula213
Bűnbánó imádság213
Hálaadó imádság213
Fohászok az úrvacsoraosztás napján214
Templomba menetel előtt214
Úrvacsora előtt214
Úrvacsoravétel után215
Hálaadás a nap estéjén215
Czeglédy Sándor216
A konfirnáció kezdetén216
A konfirnáció folyamán216
Czeglédy Sándorné Kósa Margit217
Tanulóleány imádsága217
Vizsga előtt217
Jól sikerült vizsga után218
Sikertelen vizsga után218
Oklevél elnyerése, a tanulmányokat befejező vizsga után218
Ágoston Sándor220
Advent első vasárnapján előima220
Utóima220
Árvákról szóló prédikáció előimája221
Utóimája221
Bonhoeffer, Dietrich imádságai (1945)222
Reggeli imádság szenvedés idején222
Esti imádság szenvedése idején222
Imádság nehéz küzdelemben223
Barth, Karl224
Kis kerestyének - nagy ígéretek224
Amikor leginkább szükségünk van Istenre224
Meghalt, akit szerettünk224
Vasárnapi imádság224
Vasárnapi imádság225
Karácsonyi ima225
Óesztendei ima226
Húsvéti imádság226
Hammarskjöld, Dag Hjalmar228
Követés228
Hildebrand, Karl-Gustav229
Vakáció229
Gönczy Nagy Béla230
Reformáció emlékünnepén230
Édesanyag imádsága gyermekéért231
Ravasz László232
Imádság úrvacsoravétel előtt, otthon232
Úrvacsora utáni ima, otthon233
Muraközy Gyula234
Húsvéti imádság234
Hálaadó imádság234
Révész Imre236
Ima a debreceni Nagytemplomban, 1920. június 27-én, beiktatásán236
Utóima237
Imája Kossuth Lajos halálának félszázados évfordulóján, 1944. március 20.238
Ima Debrecenben, 1944. december 21-én, az Ideiglenes Nemzetgyűlés előtt tartott istentiszteleten239
Imádságok az Egyházak Világtanácsa nagygyűléseiről241
Imdádság a Nyborgi Konferencián, 1960.242
Imádság az Ökumenikus Istentiszteleten, Róma, 1967243
XXIII. János pápa245
VI. Pál pápa békeimája246
Békefi Benő247
Efézus 1: 3-7.247
Igehirdetés előtti ima247
Igehirdetés utáni ima247
Efézus 4: 1-6.248
Igehirdetés előtti ima248
Igehirdetés utáni ima248
Bereczky Albert249
Hálaadó istentisztelet a második világháború befejezése és Magyarországnak a német uralom alóli felszabadulás napján249
Imádság lelkészbeiktatáson, Budapest-Kelenföldön, igehirdetés előtt és után, 1954.250
Kereszteléskor mondott imádság251
Imádság Victor János temetésén, Farkasrét, 1954. július 2.251
Az imádságok szerzői253
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem