A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Századok 1967/1-6. I-II.

A Magyar Történelmi Társulat közlönye - 101. évfolyam 1-6. szám

Tartalom

1-2. szám:
TANULMÁNYOK
T. M. Iszlamov: Az 1907. évi osztrák-magyar kiegyezés megkötése 3
Gonda Imre: A hadi és békecélok a Monarchia háborús politikájában 37
Szekeres József: Az 1940. évi általános bányászsztrájk története 82
KÖZLEMÉNYEK
Káldy-Nagy Gyula: Adatok a levantei kereskedelem XVII. század elejei történetéhez 138
Diószegi István: Kálnoky, Andrássy és a bolgár válság 1885 —87-ben 148
VITA
Vita a feudális kori magyar történet periodizációjáról 155
Társadalmi fejlődésünk tíz éve. Beszámoló az MSzMP Központi Bizottsága Párttörténeti Intézete és az MSzMP
Pártfőiskolája 1966. szeptember 30.—október 1-i
tudományos ülésszakáról (Simon Péter) 198
A SZOVJETUNIÓ ÉS A NÉPI DEMOKRÁCIÁK
TÖRTÉNÉSZFRONTJA
Kari Obermann: Társadalmi struktúra és politikai ideológia
a kapitalizmus kibontakozásának korszakában 216
A TÖRTÉNELMI TÁRSULAT ÉS A SZÁZADOK
MÚLTJÁBÓL
Glatz Ferenc: A Magyar Történelmi Társulat megalakulásának története 233
A TÖRTÉNELEMOKTATÁS KÉRDÉSEI
Bodó László: A hadtörténeti irodalom és az életrajzi kisregények szerepe a szocialista hazaszeretetre nevelésben 268
TÖRTÉNETI IRODALOM
Szabad György: Magyarország története 1849 — 1890. — Hanák
Péter: Magyarország története 1890 — 1918. (Magyarország története I—II). (Ism. Diószegi István) 273
Sashegyi Oszkár: Az abszolutizmuskori levéltár (Ism. Szabad György) 276
Mérei Gyula: Föderációs tervek Délkelet-Európában és a
Habsburg-monarchia 1840—1918 (Ism. Tokody Gyula) 280
Szabolcs Ottó: Köztisztviselők az ellenforradalmi rendszer
társadalmi bázisában 1920—1926 (Ism. Sz. Ormos Mária) 281
Allianz Hitler—Horthy—Mussolini (Ism. Tilkovszky Lóránt) 283
A „legújabb" magyar intézménytörténet (Ism. Bertényi Iván) 288
L. A. Bezimenszkij: Martin Bormann nyomában (Ism. Glatz Ferenc) 295
Henryk Batowski: Ostatni Tydzien pokoju (Ism. Kovács Endre) 297
Studia Universitatis Babes-Bólyai (Ism. Szász Zoltán) 298
V. Hadzsinikolov—D. Mladenov—M. Iszulov—A. Georgiev
— V. Vaszilev: Sztacsnite borbi na rabotnicseszkata klasza v Bálgarija (Ism. Jemnitz János) 300
Szántó György: A nyugateurópai munkásmozgalom új vonásai (Ism. Esti Béla) 302
The Correspondence of Henry Oldenburg (Ism. Makkai László) 306
E. Malcolm Carrol: Soviet Communism and Western Opinion 1919 — 1921 (Ism. L. Nagy Zsuzsa) 308
P. Einzig: In the Centre of Things (Ism. H. Haraszti Eva) 310
Othmar Pickl: Das älteste Geschäftsbuch Österreichs
(Ism. Jenei Károly) 312
Bibliographia Históriáé Kerum Rusticarum International is
1960 —1961 (Ism. Zimányi Vera) 314
Tárkány Szűcs Ernő: Vásárhelyi testamentumok (Ism.
Wellmann Imre) 316
Hetes Tibor: Munkásezredek előre! (Ism. Horváth Jenő) 318
Rózsa György: A társadalomtudományi kutatás és a tudományszervezés tájékoztatási problémái (Ism.
Niederhauser Emil) 319
FOLYÓIRATSZEMLE
Magyar folyóiratok 321
Külföldi folyóiratok 331
FIGYELŐ
Új kiállításokról (Stier Miklós—Szász Zoltán). 373
KRÓNIKA
A Magyar Történelmi Társulat hírei 379
Levéltári hírek (I. E.) 384
A Történettudományi Intézet hírei (K. E.) 385
Nemzetközi kollokvium a dunamenti országok 1938 —1945
közti történetéről (Sz. Ormos Mária—Tilkovszky
Lóránt) 389
Nemzetközi történészkonferenciák az Egyesült Államokban (Hanák Péter—Ránki György) 399
Helytörténeti ankét a bölcsészkaron (Mészáros Károly) 405
Beszámoló Nevelő Irén és Urbán Aladár kandidátusi
disszertációinak vitáiról (Vida István, Glatz Ferenc) 407
BIBLIOGRÁFIA
A Magyarországon megjelent történeti munkák (önálló
kötetek, tanulmányok, cikkek) jegyzéke (1965.
július 1.—december 31.) (Összeállította: V. Windisch Éva) 417

3-4. szám:
TANULMÁNYOK
Kristó Gyula: Anjou-kori krónikáink . 457
Arató Endre: A külpolitika hatása a balkáni népek nemzeti-felszabadító mozgalmára a XIX. században 505
Berlász Jenő: A pest-budai céhes ipar válsága és a Ferenc-kori céhszabályozás (1790—1840) 546
KÖZLEMÉNYEK
Rév Erika: A védelem szerepe a népbiztosperben 583
Sipos Péter — Stier Miklós — Vida István: Változások
a kormánypárt parlamenti képviseletének össze-
tételében 1931 — 1939 602
VITA
Ölvedi Ignác: Kritikai megjegyzések Tóth Sándor: „A
szovjet hadsereg felszabadító harcai Magyarországon" c. művéhez 621
Tóth Sándor: Válasz Ölvedi Ignác bíráló megjegyzéseire 636
Zádor Anna: Az újkori magyar művészet periodizációjának problémái 639
A SZOVJETUNIÓ ÉS A NÉPI DEMOKRÁCIÁK
TÖRTÉNÉSZFRONTJA
M. Ja. Geftyer—F. L. Malkov: Válasz egy amerikai tudósnak 648
A TÖRTÉNELMI TÁRSULAT ÉS A SZÁZADOK
MÚLTJÁBÓL
Glatz Ferenc: Szerkesztőségi munka az induló Századoknál 665
A TÖRTÉNELEMOKTATÁS KÉRDÉSEI
Friedrich Weitendorf: Történelmi fogalmak alkotása a
történelemtanításban 688
TÖRTÉNETI IRODALOM
Magyarország története I—II. 1918-tól napjainkig (Ism. Tilkovszhy Lóránt) 696
Liptai Ervin: A Magyar Tanácsköztársaság (Ism. L. Nagy Zsuzsa) 699
Diószegi István: Ausztria-Magyarország és a francia-porosz háború (1870—1871). (Ism. Incze Miklós) 702
Révész Imre: Bécs Debrecen ellen (Ism. Vörös Károly) 706
T. Mérey Klára: A somogyi parasztság útja a feudalizmusból a kapitalizmusba (Ism. Gyimesi Sándor) 709
Tordai György: Az 1848-as márciusi ifjak az egyházról és a vallásról (Ism. Bellér Béla) 710
Kemény G. Gábor: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában. IV.
1903 — 1906 (Ism. Szász Zoltán) 714
Budapest—Bécs—Prága. A szerzői munkaközösség tagjai: R. I. Malinovszkij, a Szovjetunió marsallja, I. V.
Agibalov, V. A. Angilov, N. V .Eronm, I. M.Malakov
ezredesek és M. N, Gorbanov alezredes. Általános
szerkesztő: R. J.Malinovszkij (Ism. Godó Ágnes) 715
Löbl Árpád három tanulmányáról (Ism. Kővágó László) 718
Julio Alvarez del Vayo: Les batailles de la liberté (Ism.
Jemnitz János) 725
Saul Friedländer: XII. Pius és a Harmadik Birodalom (Ism. B. Lórincz Zsuzsa) 727
The Correspondence of Henry Oldenburg (Ism. Makkai László) 729
Asa Briggs: The Age of Improvement (Ism. H. Haraszti Éva) 730
Regesten der Kaiserurkunden des Oströmischen Reiches
von 565 —1453 (Ism. Moravcsik Gyula) 731
Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden
Aktenstücken. Erste Abteilung 1533 —1559 (Ism. Mályusz Elemér) 733
Jakó Zsigmond: Az erdélyi papírmalmok feudalizmuskori
történetének vázlata. 1—2. r. (Ism. Bogdán István) 736
Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de
Rolando Eötvös nominatae (Ism. Urbán Aladár) 737
Budapest történetének bibliográfiája. III. köt. (Ism. Varga István) 739
Acta Academiae Paedagogicae Szegedinensis 1964. Series
Historiea (Ism. Glatz Ferenc) 741
Vecsés község 175 éves. Vecsés község története 1786—
1961 (Ism. Selmeci László — Schwartz Márta) 742
FOLYÓIRATSZEMLE
Magyar folyóiratok 743
Külföldi folyóiratok 761
FIGYELŐ
Várkonyi István és Földmunkás Kongresszusa. Kiállítás Cegléden (Glatz Ferenc) 794
A magyarországi vendéglátás történetéből. A Magyar Vendéglátóipari Múzeum kiállítása (Stier Miklós—Vida István) 795
KRÓNIKA
A Magyar Történelmi Társulat hírei 797
A Történettudományi Intézet hírei 803
A Magyar Történelmi Társulat alapításának 100. évfordulójával kapcsolatos rendezvények 801
Csehszlovák—magyar történész-megbeszélés Szomolányban 804
A jogtudomány és a jogászképzés fejlődése a középkortól
az 1848-as polgári forradalomig (Kovács Kálmán) . 805
III. Béla és felesége sírjának felnyitásáról (G. F.) 807
Beszámoló Markó Árpád doktori disszertációjának vitájáról. (Szász Zoltán — Vida István) 807
Beszámolók Maksay Ferenc és Mucsi Ferenc kandidátusi disszertációinak vitáiról (Péter Katalin, Szász Zoltán) 810
A IV. Nemzetközi Gazdaságtörténeti Kongresszus 821
Pályázati felhívások 822

5. szám:
Tanulmányok
Nemes Dezső: Az Októberi Forradalom és Magyarország útja a szocializmushoz 827
P. N. Fedoszejev: A Nagy Október történelmi tapasztalatainak nemzetközi jelentősége 851
Hajdú Tibor: A polgári demokrácia külpolitikája 1918 —1919-ben 869
Jemnitz János: Az 1917. évi orosz forradalmak és az európai szocialista munkásmozgalom 917
Milei György— Józsa Antal: A magyarok részvételéről
a Nagy Októberi Szocialista Forradalomban és a
polgárháborúban 950
Halász Sándor: Adatok a szovjet—magyar kapcsolatok történetéhez 1917 — 1919 989
KÖZLEMÉNYEK
Zsilák András: Az Októberi Forradalom törvényszerűségei és a magyar forradalmak 1008
Erich Donnert: A petrográdi októberi felkelés 1917-ben 1014
Farkas Márton: Forradalmi erjedés az osztrák-magyar
hadseregben a Nagy Októberi Szocialista Forradalom győzelme után 1026
TÖRTÉNETI IRODALOM
R. Palme Dutt: Az Internacionálé (Ism. Jemnitz János) 1036
A Nagy Honvédő Háború Története 1941 — 1945. 3.
köt. (Ism. Horváth Miklós) 1039
A Nagy Honvédő Háború Története 1941 — 1945. 4.
köt. (Ism. Ölvedi Ignác) 1045
Kun Béláné: Kun Béla (Ism. Gábor Sándorné) 1054
Szamuely Tiborné Szilágyi Jolán: Emlékeim (Ism. L. Nagy Zsuzsa) 1056
Földreform 1945 (Ism. Szakács Kálmán) 1057
FOLYÓIRATSZEMLE
Szovjet folyóiratok szemléje 1061
KRÓNIKA
A Magyar Történelmi Társulat hírei 1080
Beszámoló Józsa Antal kandidátusi disszertációjának
vitájáról (Csurdi Sándor) 1089
BIBLIOGRÁFIA
A Nagy Októberi Szocialista Fogadalom és a polgárháború magyarországi irodalmának válogatott
bibliográfiája 1094

6. szám:
A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT ALAPÍTÁSÁNAK 100. ÉVFORDULÓJA
ÜNNEPI KÖZGYŰLÉS ÉS TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAK
MOLNÁR ERIK EMLÉKEZETE
Pach Zsigmond Pál: Molnár Erik emléktáblája előtt 1117
Pach Zsigmond Pál: Molnár Erik társadalomtörténet-
írásáról 1119
AZ ÜNNEPI KÖZGYŰLÉS
Berend T. Iván: Főtitkári beszámoló 1126
A TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAK
Ember Győző: A Magyar Történelmi Társulat száz éve 1140
KORREFERÁTUMOK
H. Balázs Éva: A Történelmi Társulat könyvkiadásának
száz éve 1169
Incze Miklós: A száz esztendős Századok 1174
Kosáry Domokos: A Társulat társadalmi bázisa és annak
hatása a történetszemléletre 1177
Sinkovics István: A történettudomány és a népszerűsítés 1180
B. Várkonyi Ágnes: A Történelmi Társulat megalakulásának előzményeihez 1185
Spira György: Hozzászólás 1190
Pamlényi Ervin: A magyar történetírás fejlődése a felszabadulás óta 1191
KORREFERÁTUMOK
Erényi Tibor: Munkásmozgalom-történeti irodalmunk helyzetéről, fejlődéséről 1205
Lackó Miklós: A legújabbkori történet kutatásának néhány kérdése 1208
Nagy László: Had történetírásunk fejlődése a felszabadulás óta 1212
Elekes Lajos: Történeti ismeret és szocialista tudat 1216
KORREFERÁTUMOK
Köpeczi Béla: A társadalmi tudat rétegződése Magyarországon 1229
Szabolcsi Miklós: Az irodalom és a művészetek szerepe a
történeti tudat kialakításában 1233
Perjés Géza: Hozzászólás 1234
Mátrai László: A művelődéstörténet néhány módszertani problémája 1236
KORREFERÁTUMOK
Földes Eva: A kulturális fejlődés néhány kérdése 1242
Makkal László: Társadalmi pszichológia -— társadalmi mentalitás 1246
Székely György: Hozzászólás a magyar művelődéstörténet időszerű feladatairól 1248
Konferencia 1867 történelmi problémáiról 1251
KÜLFÖLDI VENDÉGEINK FELSZÓLALÁSAI
A Szovjetunió Tudományos Akadémiája Történettudományi Osztályának üdvözlete a Magyar Történelmi Társulathoz 1254
P. Avramov, L. Tajták, N. Petrovic, G. Schilfert, A. Elián,
S. Bussoczki és P. Sugár felszólalásaiból 1254
AZ ÜLÉSSZAK BEZÁRÁSA
Ember Győző: Elnöki zárszó 1261
TANULMÁNYOK
Galántai József: Osztrák—magyar egyezkedés. 1865—1867. 1265
Vigh Károly: Bajcsy-Zsilinszky Endre harca a magyar függetlenségért és szuverenitásért a második világháború alatt 1311
A TÖRTÉNELEMOKTATÁS KÉRDÉSEI
Benczédi László : A haza- és nemzetfogalom alakulása a
késői feudalizmus korszakában 1357
TÖRTÉNETI IRODALOM
H. Balázs Éva: Berzeviczy Gergely, a reformpolitikus
(Ism. Mályusz Elemér) 1365
Horváth Zoltán: Teleki László (Ism. Diószegi István) 1370
Lackó Miklós: Nyilasok, nemzetiszocialisták (Ism. Tilkovszky Lóránt) 1373
Ságvári Ágnes: Népfront és koalíció Magyarországon
1936—1948 (Ism. Balogh Sándor) 1376
Bakács István: A magyar nagybirtokos családok hitelügyletei a XVII—XVIII. században (Ism. Varga János) 1380
Pogány Mária: Tőkés vállalkozók és kubikus bérmunkások
a Tisza-szabályozásnál a 19. sz. második felében
(Ism. Kolossá Tibor) 1383
Pándi Ilona : Osztályok és pártok a Bethlen-konszolidáció időszakában (Ism. Szabolcs Ottó) 1384
Ókori Keleti Történeti Chrestomathia (Ism. Ferenczy Endre) 1386
D. Gante: Communism and the French Intellectuels.
1914—1960 (Ism. Köpeczi Béla) 1387
D. J. Melnyikov—L. B. Csornaja: A kétarcú admirális
(Ism. Merényi László) 1394
S. Bünger: Friedrich Engels und die britische sozialistische
Bewegung von 1881—1895 (Ism. Jemnitz János) 1396
Ju. A. Piszarjev: Oszvobogyit r jioje vizsenyie jugoszláv -
janszkih národov Ausztro-Vengrii 1905—1914 (Ism.
Kővágó László) 1400
Amerikai történészek az Osztrák-Magyar Monarchiáról
(Deák István) 1402
P. Burian: Die Nationalitäten in Cisleithanien und das
Wahlrecht der Märzrevolution 1848/9 (Ism. Trócsányi Zsolt) 1412
Europa und Amerika in der Welt von morgen (Ism. M ér ei
Gyula) 1414
Contrasts in Emerging Societies. Readings in the Social and
Economic History of South-Eastern Europe in the
Nineteenth Century (Ism. Katus László) 1418
C. M. Gipolla: Guns, Sails and Empires (Ism. Makkai
László) 1422
FOLYÓIRATSZEMLE
Magyar folyóiratok 1424
FIGYELŐ
Látogatás a Hadtörténeti Múzeumban (Barta Gábor) 1446
KRÓNIKA
A Magyar Történelmi Társulat hírei 1449
Ankét a történelemszemlélet és nemzeti kérdés tárgykörének újabb vitairodalmáról 1454
A XIII. moszkvai nemzetközi történészkongresszus programja 1461
A közép-európai várostörténét kérdései a Lengyel-Magyar
Történész Vegyesbizottság varsói ülésszakán (Székely György) 1464
A X. Magyar—Csehszlovák Jogtörténettudományi Konferencia (Varga Endre) 1469
Beszámolók Zimányi Vera és Molnár János kandidátusi disszertációinak vitáiról (Hegyi Klára, Vida István) 1474
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Századok 1967/1-6. I-II. Századok 1967/1-6. I-II. Századok 1967/1-6. I-II.

Könyvtári könyvek voltak.

Állapot: Közepes
3.980 Ft
3.180 ,-Ft 20
16 pont kapható
Kosárba