Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Tájékoztató 1969. január-december I-II.

Filozófia, Politikai gazdaságtan, Tudományos szocializmus 1969. 1-6. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

1. szám
TARTALOM
TANULMÁNYOK
dr. Gombár József: A Szovjetunió 50 éve a burzsoá propaganda és a
7 tények tükrében
30 Szigetvári Sándor: A megismerés formái és a visszatükrözési elmélet
52 Ádám György: A felelősség általános problémáiról
66 Herédi István: Az ipari társadalom fogalma K. Marx és R. Aron társadalomelméletében
78 Hasab Fedhel - Surányi József: Az integráció és az arab világ gazdasági együttműködése
DIDAKTIKAI KÉRDÉSEK
89 Hülvely István: Ideológiai oktató-nevelő munkánk néhány elméleti-módszertani tapasztalatáról
VITA
113 Bakos László: A dialektikus fejlődéselmélet problémái az egyetemi filozófia oktatásban
133 dr. Horváth József: Legyünk "sportszerűek"
TÁJÉKOZTATÁS, KÖNYVISMERTETÉS
143 Dr. Földesi Tamás: A XIV. nemzetközi filozófiai kongresszusról
146 Világnézeti oktatás a középiskolákban (Bor István)
A személyiségformálás pszichológiai megalapozása (Bernát István-Kelemen János)
FORDÍTÁSOK
171 Giorgio Manacorda: Mindenki róluk beszél, de senki sem ismeri őket
180 Tullió Aymone - Mario Spinella: Uj "értékek" keresése a mai olasz ifjúságtan
187 Luigi Longo: A diákmozgalom az antikapitalista harcban
194 Hans Hiebsch: A marxizmus emberképe (részlet)
204. G. Fedotova: A szépirodalom felfogásának problémája az információelmélet fényében
2. szám
TANULMÁNYOK
dr. Bóna Ervin- dr. Farkas János: A tudomány modern fogalma és meghatározása 7
Szénási József: A dialektikus ellentmondás két elméleti problémájáról 16
DIDAKTIKAI KÉRDÉSEK
Dr. Tráser László: Az elmélet és a gyakorlat egységéről a filozófia oktatásban 37
Földes László-Vilmos József: A politikai gazdaságtan előadások, szemináriumok és jegyzetek kapcsolatáról 43
dr. Benke István: A kiscsoportos oktatás tapasztalatairól 47
Babos Emese: A tudományos szocializmus oktatása és a kommunista szakemberré nevelés összefüggésének néhány kérdése 51
KÖNYVISMERTETÉS
Szovjet módszertani tanulmányok a filozófia oktatásáról 59
Az értékprobléma a marxista filozófiában 65
BIBLIOGRÁFIA
dr. Dominik Gyula: A tájékoztató 1958-1968. évi számainak bibliográfiája 71
FORDÍTÁSOK
Gerog Klaus- Hans Schulze: A haladás történelmében 153
Hyman Lumer: Kommunizmus és kereszténység 217
G.I. Ruzavín: A hipotetikus-deduktív módszer szerepe a fizikai elmélet felépítésében 228
TÁJÉKOZTATÁS
Erdélyi Lajos: A filozófiai szakbizottság vitájáról 243
3. szám
ETIKA-POLITIKA
Szöveggyűjtemény a tanácsköztársaság kommunistáinak cikkeiből, beszédeiből
dr. Farkas Endre: Előszó 9
AZ ERKÖLCS HELYE A TÁRSADALOMBAN ÉS AZ EGYÉN ÉLETÉBEN
Révai József: Az egyéni cselekvés és az osztályharc 21
Lukács György: Taktika és etika 24
Lukács György: A kommunizmus erkölcsi alapja 30
Fogarasi Béla: A szellemi tudományok jövőjéről 32
REFORMIZMUS-ANARCHIZMUS-FORRADALMI ERKÖLCS
Kun Béla: Levél Bolgár Ignáchoz 34
Kun Béla: Levél V.I. Leninhez 38
Kun Béla: Szakitani 40
Révai József: Elmélet és gyakorlat 41
Révai József: Szabó Ervin 47
Lukács György: MI a forradalmi cselekvés 51
Landler Jenő: Hinni, akarni, merni 54
Birálat és öntudat 55
OSZTÁLYHARC
Kun Béla: Előadói beszéd a pártprogramról 58
Rudas László: Felszólalás a pártprogram vitáján 60
Lukács György: Felszólalás a pártprogram vitáján 61
Szamuely Tibor: Felszólalás a pártprogram vitáján 63
Alpári Gyula: Felszólalás a pártgyülésen 64
Kun Béla: Válasz a pártprogramra vonatkozó felszólalásokra 66
Kun Béla: Előadás a Tanácsok Országos Gyülésen 68
Kun Béla: Beszéd a miskolci munkások gyűlésén 69
Kun Béla: Felszólalás a Szövetséges Központi Intézet Bizottság ülésén 70
Rudas László: Lényeg és forma 72
Rabinovics József: Pártegység-pártpolitika 75
Révai József: Tiszta proletárdiktaturát 77
Révai József: Letörtük az ellenforradalmat 79
Lukács György: Sajtószabadság és kapitalizmus 81
Szabuely Tibor: Lakáskeresők 83
Dienes Kálmán: A proletariátus diktaturája 85
PROLETÁRHAZAFISÁG-PROLETÁRINTERNACIONALIZMUS
Kun Béla: Amerikai ujságíróknak adott interju 90
Kun Béla: Beszéd Kassa felszabadulási ünnepén 91
Szamuely Tibor: Felszólalás az Országos Tanácskongresszuson 92
Szamuely Tibor: Felhívás a Vörös Hadsereg katonáihoz 94
Lukács György: A proletáröntudat fázisai 97
Révai József: Nemzetiségi kérdés és kommunizmus 100
ERKÖLCS A TERMELÉS FRONTJÁN
Hevesi Gyula: Munkarend és munkafegyelem a szocializált üzemekben 105
Hevesi Gyula: Munkabér és munkateljesítmény 109
Hevesi Gyula: Felszólalás a gazdasági vitában 111
Varga Jenő: Óvjuk a proletárállam vagyonát 113
Lengyel Gyula: Előadói beszéd a Tanácsok Országos Gyülésen 118
Kun Béla: A pártprogram módosításáról 119
Kun Béla: Felszólalás a Budapesti Központi Munkás-és Katonatanács ülésén 120
Lukács György: Az erkölcs szerepe a kommunista termelésben 121
Lengyel József: Általános munkakényszer és proletárfegyelem 125
NEVELÉS, IFJÚSÁGI KÉRDÉSEK
Kun Béla: A prolátrdiktatúra és a tanítóság 132
Kun Béla: Beszéd a KIMSZ kongresszusán 136
Lukács György: Beszéd a KIMSZ kongresszusán 138
Hevesi Gyula: Beszéd a KIMSZ kongresszusán 139
Rudas László: Állam és forradalom 140
Révai József: Öregek és fiatalok 144
Fogarasi Béla: Kommunista politika-kommunista kultúra 145
FÜGGELÉK
Landler Jenő: Egy mindannyiunkért, mindnyájan egyért 153
Rudas Zoltán: A kommunista társadalom erkölcse 164
Varjas Sándor: Erkölcstani alapvetés 177
Lukács György: A történelmi materializmus funkcióváltozása 190
Bolgár Elek: A kommunista Kiáltványról 201
BIBLIOGRÁFIA
Déri Miklósné-dr. Peller József-dr. Szilágyi István: A Magyar Tanácsköztársaság történetének bibliográfiája 209
4. szám
MAGYARORSZÁGI KOMMUNISTA MOZGALOM 50 ÉVES TÖRTÉNETÉBŐL
Vass Henrik: Elnöki megnyitó 7
Milei György: A Kommunista Párt megalakulásának történelmi körülményei 14
Szabó Ágnes: A KMP történetének néhány kérdése 32
Szakács Kálmán: A KMP agrárpolitikája 42
Csatári Dániel: Osztályharc és nemzetiségi kérdés 50
Pintér István: A KMP népfrontpolitikája és nemzeti kérdés 57
Ságvári Ágnes: A nemzeti politika és a belpolitika kölcsönhatása a népi demokratikus forradalom időszakában 63
Szabó Bálint: A szocialista átalakulás népi demokratikus útja és a párt politikai irányvonalak főbb kérdései a felszabadulás után 71
Bieber Ilona: Az iparosítási politika és a magyar ipar szerkezetének átalakulása 84
Vészi Béla: Gazdaság és politika viszonya a szocializmus építésében 92
Simon Péter: A magyar mezőgazdaság szocialista átszervezésének történelmi útja 101
K. Nagy Magda: A KMP irodalom- és művészetpolitikájának kialakulásához 109
TANULMÁNYOK A MAGYAR TANÁCSKÖZTÁRSASÁGRÓL
Kirschner Béla: Társadalom és nemzet a Magyar Tanácsköztársaságban 119
Selmeci József: Marxista közgazdaságban oktatás a Tanácsköztársaság idején 152
Molnár Ernő: A Tanácsköztársaság Győrött 162
5. szám
TANULMÁNYOK
Henryk Jablonski: Lenin és a lengyel munkásmozgalom 7
Dr. Fukász György: A fizikai és szellemi munka közötti társadalmi ellentmondás megoldásának útja 25
dr. Balogh József: A szociológia néhány kérdésről 55
Szarvas László: Megjegyzések a nyugat- európai diákmozgalmak kérdéséhez 64
dr. Denke Géza: A kamat és szerepe a szocializmusban 76
dr. Hollós Ervin: A csendőrség történetéből 86
Dósa Rudolfné: Az ellenforradalom főpróbája Szegeden az első magyar proletárdiktatura idején 114
dr. Kun László: A nemzetközi munkássportmozgalom harca a munkásegység megteremtése érdekében 143
DIDAKTIKAI KÉRDÉSEK
Ancsel Éva: A filozófiai Módszertani Bizottság megbeszéléséről 163
Molnár László- Pető István- Csóka János: A Debreceni Agrártudományi Főiskolán kisérleti jelleggel bevezetett kiscsoportos politikai gazdaságtani oktatás néhány tapasztalata 169
Hajdu Péter: Metodikai konferencia Moszkvában 176
VITA
Bakos László: A fejlődésről 183
TÁJÉKOZTATÁS, KÖNYVISMERTETÉS
A filozófiai Szakbizottság elvi állásfoglalása a filozófiai oktatásának és tananyagának fejlesztéséről 207
A marxizmus- leninizmu tudományos diákkörök I. Országos Konferenciájáról 215
A közelmult történetének tudományos feltárása a népek közlekedésének szolgálatában 227
Pályázati felhívás 231
6. szám
TANULMÁNYOK
Barla-Szabó Ödön: Adalékok a szövetkezet szerepéről, jellegéről folyó vitához a 20-as évek szovjet közgazdasági irodalma tükrében 7
Tamás György: Létezés és logika 44
Bóna Ervin: A mai tudománystruktúra és modellezésének kérdései 78
Szénási József: Az ellentmondásról 98
Rathmann János: A nyugat-németországi ideológiai élet és politikai szociológiai helyzetképéhez 127
Ács Ferencné: A gazdasági-politikai akciók és a szakszervezeti nevelőmunka hatása a munkások osztálytudatára 139
Gazdag István: Adalék a demokrácia fogalmának szociáldemokrata értelmezéséhez az 1945-1947-ig terjedő időszakban 188
dr. Kovács Gyula: A leszerelés felé 199
DIDAKTIKAI KÉRDÉSEK
dr. Erdélyi Lajos: Gondolatok a filozófia oktatás helyzetéről és fejlesztésének problémáiról 217
KÖNYVISMERTETÉS, TÁJÉKOZTATÁS
Az érték problémája a filozófiában 233
A szakbizottságok névsora 238
FORDÍTÁS
B. Bikovszkij: A kispolgári lázadás filozófiája 249
Dieter Ulle: A "kritikai elmélet" szükségszerű kritikája 261
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem