844.820

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Orgona virágok

Imák és énekek/A római katholikus hivek használatára

Szerkesztő

Kiadó: Dobay János
Kiadás helye: Gyula
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 637 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 19 cm x 12 cm
ISBN:
Megjegyzés: Tizenegyedik kiadás. Szerkesztette: Takácsy Lajos, gyulai kántor. Egyházi hatóság engedélyével. Fekete-fehér illusztrációkkal. Nyomtatta Dobay János könyvnyomdája, Gyulán.

Előszó

Részlet:

I. A rendes napi ájtatosság.
Reggeli imák.
Ima felébredéskor.
Nyisd meg szemeimet, óh Jézusom, te örök világosság, hogy el ne aludjam soha a halálban s kérlek, szégyenítsd meg... Tovább

Tartalom

A
A bánatban elmerülve 321
Add nekem Jézus szívedet 228
Adj irgalmat, adj nyugalmat 600
Ah félek, rettegek 329
A három bölcs király 312
Ah hol vagy magyarok 551
Ah Jézusom megismerem 330
A keresztfához megyek 330
A Krisztus égbe fölméne 400
Alleluja, alleluja! Megváltónk 379
Alleluja, örvendezzünk 382
A mennyei szent városnak 452
A mennyország egy angyallal 618
A mélységekből kiáltok Uram hozzád 582
A mélységekből kiáltok fel 166
Angyaloknak boldog királynéja 474
A szent királyok 313
A szent szűznek magzatát 290
A szeretet asztalához 359
Asszonyunk, Szűzanyánk 495
Atya, Fiú, Szentlélek 388
Az apostolok nevének 585
Az Atyának egy Fia 331
Az Atyának és Fiúnak 226
Az éjszaka immár eltelt 207
Azért ezt a nagy szentséget 226
Az Ige megtestesült Názáretben 286
Az Isten házába siet 442
Az isteni gyermeket 311
Az Istennek szent Anyjáról 450
Az ó-év ma új színt öltött 309
Az Ur Jézus szent nevében 460
Az Urnák szent teste 229
Á
Áldjad ember a nagy jódat 229
Áldj meg minket Atya Isten 205
Áldj meg minket Jézus, kik itt 205
Áldj meg minket Jézus, néked esedezünk 557
Áldj meg Uram, mindnyájunkat 205
Áldjuk Istenünket 425
Álla a keserves anya 332
Áldott Jézus, Szűznek fia 590
Áldott legyen Izraelnek 611
Áldott szempillantás 526
Áldozatot hoz neked 599
Áldozattal járul hozzád 175
Áldozni jöttünk nagy Isten 203
Áldozzunk hív keresztények 427
Áldunk téged óh angyali eledel 226
Áldunk téged óh angyali kenyér 227
B
Bágyadt sérelmétől 334
Bánatunkban hozzád térünk 474
Bemegyek szent temlomodba 176
Betelt immár az az idő 293
Betölt immár az az óra 289
Betlehemnek pusztájában 299
Bizodalmas szívvel hozzád járulunk 386
Boldogasszony anyánk 475
Boldog az a lélek 514
Boldog férfi, ki az Urat féli 579
Boldogok mingnyájan 582
Boldogságos szűz Mária 428
Boldog szűz Mária, édes 512
Borulunk lábadhoz 409
Bú s fájdalom szívemet 335
Buzgó szerelmedre 476
Buzgó szívvel ünnepeljük 323
Bűnbánóknak menedéke 325
Bűnös lélek, ide siess 230
Bűnös lélek, sírj óh kérlek 336
Cs
Csorda pásztorok 300
Csorduljatok ki könnyeim 368
D
Dicsérd Jeruzsálem az Urat 584
Dicsérd nyelvem énekszóval 478
Dicsérd Sion Megváltódat 411
Dicséretet mondunk 590
Dicséret Szentháromságnak 205
Dicsérjétek az Urat minden 581
Dicsérjétek hív szolgái a nagy Isten 616
Dicsérjétek szolgák az Urat 579
Dicsérjétek, tiszteljétek 539
Dicsérjük a Jézust 430
Dicsérjük az Istent 544
Dicsérjük mindnyájan 203
Dicsértessél óh Mária 478
Dicsőség és dicséret 357
Dicsőség mennyben az Istennek 291
Egekből eredett angyali kenyér 231
Egek ékessége 480
Egekbe vitetett 543
Egek királynéja, Mária segíts 482
Egy dicső hitvalló magasztalására 588
Elérkezett ama boldog 292
Elhagyának mind a jóbarátok 371
Eljött a május hó 448
Eljött már órája 527
Előtted Jézusom leborulok 232
Ember bármire vesd 603
Emlékezzél meg óh édes 483
Emlékezzél meg Uram Dávidról 583
Engedj örök nyugodalmat 535
Esünk zsámolyodhoz 178
Ez eleven kenyér 233
Ezen hitvalló, kit egész világon 588
Ezerkilencszáz (Ujévi) 308
Ezerszer üdvözlégy 232
Ez nagy szentség valóban 234
É
Édes Jézus én szerelmem 208
Édes Jézus lágyítója 234
Égből szállott mennyei áldozat 227
Ég, föld, nap, hold és csillagok 564
Égi harmat óh szállj le 260
Égi karok így szólanak 314
Égi szűz virág 484
Élete kisded korában 469
Élőknek s holtaknak Ura 533
Énekeljünk dicsőséget a szent olvasóban 464
Én Istenem, kegyelmedet 209
Én nemzetem, zsidó népem 361
F
Fájdalomnak ünnepébe 445
Felnőttek temetési szertartása 610
Felségedhez Atya Isten folyamodunk 556
Föltámadt dicsőségesen 384
Földig leborulunk 293
Fölkiálltunk hozzád 485
Föl keresztények, föl hivek 437
Föl magyar nép, hőn magasztald 467
Föltámadt Krisztus e napon 377
G
Gábriel indula követségbe 267
Gerjedezzen minden sziv 549
Gerjedj lelkem szent örömre 400
Gonosz kegyetlen Heródes 594
Gy
Gyászba borult Isten csillagvára 366
Győzedelmed ünnepére jövünk 410
Gyuladoz én szívem 485
H
Ha az Ur nem építi a házat 582
Hallgasd meg, hallgasd meg 388
Hallgass meg minket Ur Isten 387
Hallottuk Isten a te szent igédet 174
Harmatozzatok egek onnan felül 266
Harmatozzatok, egek nyíljatok 261
Harmatozzatok égi magasok 264
Hatalmas Úr Isten, tekintsd 562
Hála légyen az Istennek 382
Hálát adok neked mert meghallgattad 583
Hálát adok neked Uram teljes 578
Hálát adunk neked szerelmes 174
Hálát rebegve áldozunk 182
Három királyok napját 313
Hints meg Isteném, izsóppal 173
Hints meg Uram 172
Hittem s azért szólottam 580
Hol szent Péter sírba téve 567
Hol vagy én szerelmes Jézus Krisztusom 210
Hozánna, üdv neked 358
Hozzád emelem 264
Hozzád fohászkodoni 211
Hozzád nagy Isten járulunk 184
Hozzád sir föl esdeklésünk 603
I
Igazság rég várt 440
lm arcunkra borulunk 186
Imádjuk e szent Urat 235
Imádlak nagy Istenség 235
Imádlak tégedet láthatatlan 237
Imádunk óh angyali eledel 227
Imádunk szent ostya 236
íme feljön az égen 312
Indulj meg már szemem 338
Irgalmadért esengve 373
Ismét szükségünkben 561
Isten a megholt híveknek 604
Isten anyja, szűz Mária 462
Istenem, te megvizsgáltál 375
Isten hatalmas bajnoka 540
Isten hozta hív nyájához 569
Isten, ki az időnek 306
Isten, kinek, fölségétől 212
Isten legszebb temploma 435
Isten, magas fény körödből 187
Istennek szent Fia 317
Itt a szent hely 180
Itt egy betegért könyörgünk 571
J
Jaj, ha kínját tekintem 339
Jaj siralmas szomorú szó 605
Jertek áldjuk Istenünket (94. Zsoltár) 610
Jertek áldozatra hív keresztények 189
Jertek keresztény lelkek 190
Jeruzsálem az egeknek 592
Jesse áldott gyökeréből 456
Jézus, aki születtél 307
Jézus a rád emlékezés 315
Jézus igaz világosság 589
Jézusomnak kegyelméből 613
Jézusom vérontásodnak emlékezetére 464
Jézus szenvedéséről bőnösök emlékezzünk 88
Jézus szíve, Jézus szíve 420
Jézus szüzek vőlegénye 589
Jézus tiszta szent szíve 417
Jézus vérontásodnak itt van édes 326
Jézus világ megváltója 593
Jó atyánkért esdeklünk 570
Jőj el Szentlélek Isten 405
Jőj el Szentlélek Úr Isten 173
K
Kegyelemnek lelke 404
Kegyes Jézus a keresztfán 340
Kegyes teremtönk meg ne vesd 594
Kegyességgel hívsz óh Jézus 191
Kéljetek fel jó bojtárok 300
Keresztények sírjatok 341
Keresztfa mellett álló 342
Keresztúti ájtatosság 88
Keseregjünk az egekkel 364
Kesergve jönnek óh Atyánk 328
Kérésünk hallgasd meg 557
Kérünk téged irgalmas 227
Kijövén Izrael Egyptomból 580
Ki negyven nap előtt 441
Ki ragyogni látod 606
Királyi zászlók lobognak 363
Kisdedek temetése 616
Korán reggel keresztények 213
Könnyek árja hull szememből 447
Könyörülj Istenem 343
Kössünk szép koszorút 486
Köszöntünk kisded vértanúk 305
Küldeték a szent Szűzhöz 268
Krisztus első hitbajnoka 593
Krisztus Jézus feltámadott 384
Krisztus Jézus nagyanyjának 547
Krisztus Jézus született, örvendezzünk 298
Krisztus teste felmatatott 238
Krisztus teste és szent vére 238
L
Láttam a templom jobb falán 172
Legfőbb szépség s tökély 214
Lelkem lángadozra ég 487
Lelkünk drága díja 239
Leszállott mennyégből 240
LITÁNIÁK.
Litánia a boldogságos Szűzről 141
„ a halottakért 163
„ a Szentháromságról 124
„ az Oltáriszentségről 129
,, Jézus szent nevéről 126
„ Jézus Szívéről 134
Krisztus kínszenvedéséről 119
Mindenszentekről 159
„ Nepomuki szent Jánosról 155
M
Magas hegyén sötét olajfáknak 369
Magasztalja az én lelkem 596
Magasztalja lelkünk 205
Magasztalja s áldja lelkem 597
Magyar, Szűzanyádnak 489
Magyarok királynéja 488
Már a fénylő nap visszatér 596
Mária az égi csillag 567
Mária borulva térdre 270
Mária drága neve 458
Mária édes örömem 492
Mária kis hajlékában 443
Mária mennyeknek királyné asszonya 432
Mária, mi neked adjunk 494
Mária, Mária, fényesb a csillagnál 490
Mária szentséges neve 459
Mária szent szíve 493
Mária, szűzanyám kérlek 495
Mária téged tisztelünk 473
Máriához Názáreth városba 269
Máriának szűz méhében 284
Máriának tisztelői tiszta szívvel 434
Máriát dicsérni hívek jöjetek 491
Megfizettem már én 615
Megfordítván az Ur 581
Megindítom nyelvemet 496
Megváltó királyunk elébe menjünk 356
Mely keservesen siratja 346
Menj el, menj el, óh Gábriel 273
Menj el sietséggel arkangyal 272
Ments meg engem Uram 609
Mennyben az Ur színe előtt 241
Menyben udvarló angyalok 242
Mennyből alászállott 271
Mennyből az angyal 301
Mennyei szent Atyám 206
Menny, föld, tüz, víz, levegő, ég 215
Mennyi jókat azzal tettél 345
Mennynek, földnek és mindennek 558
Mennynek királyné asszonya 472
Menyországnak királynéja, angyaloknak 471
Mennyországnak királynéja, irgalmasságnak 472
Messiásunk született 296
Mély imádással köszöntlek 415
Mi gyarló, emberek 320
Mikor Máriához az Isten angyala 274
Minden alkotmányok 242
Mindeneknek alkotója és a hívők 592
Mindeneknek alkotója, ki a földet 217
Minden, ki élsz e gyarló világon 496
Minden szentek, kik az égben 531
Mint a bárány, ha megy vesztőhelyre 372
Mint a szép hűvös patakra 373
Mit jelent a fény 380
Mit jelent az égi szózat 404
Mondá az Ur az én Uramnak 578
Mondj éneket zengő nyelvem 413
Mondjunk dicséretet a szűz Máriának 524
Mondj naponként és óránként 497
Mostan kinyílt egy szép rózsavirág 286
Most az Ur Krisztusnak 244
Most lett a kenyér 244
Nagyasszonyunk, hazánk reménye 468
Nagy bizodalommal 516
Nagy az Ur Isten, nagy az ő jósága 402
Nagy Isten áldva tégedet 218
Nagy Isten kedvében 498
Nagy örömmel, énekléssel 457
Napja Isten haragjának 601
Ne féljetek pásztorok 302
Neked éltem édes Jézus 617
Ne nézzed bűneinket Istenem 219
Nepomuk városa 541
Neveddel ébredek 229
Nézzed óh Mária 520
Nincs oly elme, ki felérje 274
Ny
Nyugodjál már virágom 367
Nyújtsd ki mennyből 499
O
Oltalmad alá sietnek 500
Ott a mennynek teremében 461
Óh áldott Asszonyunk 513
Óh áldott Szűzanya 501
Óh bűnös mért nem sírsz 319
Óh bűnös, mi nagy szerencse 347
Óh dicsőség szent királya 358
Óh dicső szent Rókus 551
Óh drágalátos Rózsaszál 276
Oh egek sírjatok 351
Óh édes Istenem 220
Oh édes Megváltóm 613
Óh égből szállott kenyér 245
Óh életünk reménye 501
Óh én szegény gyarló teremtmény 607
Oh felkelő fényes nappal 282
Oh felséges nagy Ur Isten 307
Oh fényességes szép hajnal, kit 281
Óh fényességes szép hajnal, Mária 283
Óh irgalmas Atyánk 531
Óh Istenem, de kegyes vagy 553
Óh isteni titkos mély szentség 246
Óh Istennek frigyszekrénye 455
Óh Istennek szent Báránya 246
Óh Istennek végtelen irgalma 294
Óh Isten, szent fölségedet 193
Óh Jézusom, én Megváltom 221
Óh keserves jajszó 607
Óh ki ez oltáron 247
Óh Krisztusnak két vezére 546
Óh Mária ékes rózsa 436
Óh Mária kinyilt virág 502
Óh Mária malasztok edénye 503
Óh Mária nálad 504
Óh megfoghatatlan 406
Óh mily szép az ártatlanság 620
Óh nagy Isten, kit imádva 530
Óh nemes szív, mit a Szűztől 421
Óh örök Istenség 407
Óh örök szeretet nagy mélysége 416
Óh övrendetes áldott nap 455
Óh szent bajnok buzgó szívvel 586
Óh szent István dicsértessél 552
Óh szent kereszt áldott fája 342
Óh szentséges, kegyességes 247
Óh szentséges szűz Mária 276
Óh szerelmes Istenem 248
Óh szép Jézus, ez új esztendőben 311
Óh szomorú Jézus 349
Óh szomorú gyászos napom 616
Óh Szűzanyánk, országunknak 566
Óh Uram, óh Uram 249
Ö
Öröktől választott 523
Örök Isten, magas mennyből 608
Örülj és örvendezz 277
Örülj Jézus szobáidnak 586
Örülj, örvendezz szent Szűz 383
Örülj, vígadj lelkem 250
Örülj, vígadj tisztaságban 453
Örvendetes olvasóddal 463
P
Pásztorok keljünk fel 303
Porba hullok Uram oltárod előtt 251
Pásztorok, pásztorok örvendezve 292
R
Rebegő nyelvemet 505
S
Seregeknek szent Istene 615
Serkenj fel óh bűnös 518
Sión templomodat 442
Sok csodákkal 543
Sz
Szent Atyánk, kit Jézus tett atyánkká 195
Szent buzgalom vonz minket 197
Szent Domonkos, rózsák szépe 461
Szenteidben csodálandó nagy Isten 561
Szentháromságnak az én életemet 406
Szent István vértanúk szépe 303
Szent János áldunk tégedet 304
Szent József a buzgó kebel 537
Szent kegyelmed óh nagy Isten 222
Szent oltárodhoz járulunk 200
Szent rózsafüzért végeztünk 465
Szent vagy Uram, szént vagy 252
Szent vértanúk emlékére 587
Szentséges Szüzanyánk 528
Szentséges szűz Mária, téged itt kérünk 251
Szerelmes édes Jézusom 251
Szerencsés óra, boldog éjszaka 288
Szeretettel jőnek hozzád 198
Szeretlek szép szűz Mária 505
Szerettél engemet 305
Szív, lélek és nyelv áld, magasztal 506
Született szűz leánytól 287
Szüzanyánk Mária, hozzád 560
Szüzeknek szent szűze 507
Szűz Mária e világra nekünk 289
Szűz Mária, ékes rózsa üdvözlégy 277
Szűz Mária sietséggel 449
T
Tartsd meg Isten a királyt 570
Te engem szerettél édes Jézusom 619
Tehozzád óhajtunk Jézus, Megváltónk 394
Tehozzád sietnek az epedő lelkek 419
Tehozzád sietünk, mint Szűzanyánkhoz 519
Tehozzád Szűzanyánk sírva 562
Tekints te a földre 559
Te kisded, mily nagy jót nyertél 620
Tengernek csillaga, Istennek szent anyja 507
Tengernek csillaga (Himnusz) 591
Teremtő lélek szállj mi ránk 595
Te vagy földi éltünk 508
Téged Isten dicsérünk, imádva 575
Téged Isten dicsérünk, téged Urnák 575
Téged Isten magasságban 576
Téged kérünk esedezve 555
Térdet s fejet hajtunk 201
Térdre esvén, leborulunk 253
Ti keresztények ide jöjetek 253
Titkos nagy áldozat 254
Tündöklő csillaga magyar nemzetnek 536
U
Ur Jézus legtisztább szive 418
Uram hiszlek és reméllek 224
Uram te megvizsgáltál 584
Uram Jézus légy velünk 223
Urunk Jézus szülője 559
Ü
Üdvössége lett e háznak 568
Üdvösségünk eszközlőjé 595
Üdvösségünknek hajnala 278
Üdvözítőnk feltámadott 385
Üdvözlégy áldott légy 251
Üdvözlégy áldott, régen ohajtott 285
Üdvözlégy áldott légy Jézus nagyanyja 550
Üdvözlégy egeknek gyöngykisasszonya 456
Üdvözlégy ezerszer óh nagy szentség 255
Üdvözlégy édes Jézusunk 255
Üdvözlégy Istennek választott edénye 279
Üdvözlégy Krisztusnak drága szent teste 256
Üdvözlégy 'malaszttal teljes, Isten előtt 281
Üdvözlégy malaszttal teljes, kegyelemmel 280
Üdvözlégy Mária, Isten szülője 438
Üdvözlégy Mária, kit az Isten Fia 509
Üdvözlégy Mária malaszttal vagy teljes 508
Üdvözlégy megváltó Jézus 318
Üdvözlégy óh angyaloknak 510
Üdvözlégy Oltáriszentség 257
Üdvözlégy óh életfája 444
Üdvözlégy óh drágalátos 258
Üdvözlégy szent József 538
Üdvözlégy szent Szűz, teljes malaszttal 263
Üdvözítőnknek szent anyja 470
Üdvözlöttünk óh Mária hajnali 264
Üljük meg óh hivek 114
V
Vecsernyékre való himnuszok 585-596
Vecsernyékre való zsoltárok 578-584
Vecsernyékre való zsoltárok mutató táblája 598
Vége van már mindennek 365
Véghetetlen Fölség 258
Végtelen hatalmú Isten (szent Mihályról) 554
Végtelen hatalmú Isten (himnusz) 585
Vétkeinknek drága ára 381
Vígadok, mikor azt mondják nekem 581
Világ legjobb teremtője 592
Világ üdvössége édes Megváltónk 392
Z
Zálogát adtad óh Jézus 259
Zengd magyar nemzetünk 545
Zengjed nyelvem 511
Zengjen szívünk méltó hálát 572
Zöldelö virágszál 448
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem