Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.054

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Társadalmi és állampolgári ismeretek középiskolásoknak

Szerkesztő
Grafikus
Lektor

Kiadó: Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 203 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 29 cm x 20 cm
ISBN: 963-19-4824-2
Megjegyzés: Tankönyvi szám: 13244/1. Fekete-fehér illusztrációkkal.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Az egyén és természet környezetének változásai3
A közösségszerveződés természeti feltételei3
A természet hatása az emberiség kialakulására és elterjedésére3
A rasszok jellemzői5
Az állatok háziasítása és a növénytermesztés6
A természeti társadalmak csoportosítása7
Különböző mezőgazdasági kultúrák a Földön7
A Földről alkotott kép globálissá válása9
A civilizációk közötti kapcsolattartás földrajzi feltételei9
A kapcsolatok társadalmi feltételei10
Az európai tőkés fejlődés globális hatásai - a népességvándorlás11
Etnikai sokszínűség, etnikai konfliktusok12
Népességmozgások napjainkban13
A kultúrnövények "vándorlása"13
Az ökológia és a társadalom viszonyrendszere14
Az ökológiai szemlélet fontossága14
A természet hatása a társadalomra15
Az ipari forradalom - az emberi-természeti környezet leromlása16
Egy példa a környezet átalakítására: a Tisza-szabályozás18
A természeti környezet értékeinek felismerése - a környezetvédelem19
Az emberi tevékenység hatása a Földünk éghajlatváltozásaira19
A globális felmelegedés következményei20
Az erdők pusztulása20
A vízkészlet elszennyeződése21
A talaj pusztulása22
Népességnövekedés - élelmezési problémák és szeméthegyek23
A nukleáris környezetszennyezés24
Az egyén és civilizációs környezete24
A civilizáció létrejötte és fogalma24
Barbárság és civilizáció24
A város - gazdasági, hatalmi és szellemi központ24
Kapcsolatok a civilizációk között25
A középkori településformák kialakulása. A magyarországi településszerkezet sajátosságai27
Város és vidéke27
A várossá válás útja27
A városok méretei29
Városok nyugaton és keleten29
A magyar településszerkezet sajátosságai a középkorban30
A modern városok kialakulása Európában és Magyarországon31
Az ipar mint várostelepítő tényező31
A városkép megváltozása32
A középkori magyar városszerkezet átalakulása32
Városhierarchia Magyarországon33
Felzárkózó és lemaradó körzetek és városaik34
A civilizáció belső arányainak megbomlása36
A szegregáció36
Magyarország: a szegregáció és a deviáns viselkedési módok36
Magyarország: a szegénység - "lemaradó társadalmi rétegek"38
A megapoliszok és a megalopoliszok41
Az egyén és társadalmi közösségei44
A hordától a társadalomig44
A közösségnek alárendelt egyén az őskorban és az ókori Keleten44
Görögország: a jó polgár jó ember44
Róma: az utcán politizáló tömeg46
A kereszténység egyén- és közösségideálja. A nomád és kora feudális kori magyar társadalom48
Ki lehetett a krisztusi közösség tagja?48
Az egyház és a világi hatalom viszonya48
Az individuum helyzete nyugaton és keleten a középkorban49
Nemzet és szabadság Magyarországon a középkorban50
A modern szabadsággondolat megszületése. A reformkori magyar politikai elit társadalomképe51
A kiváltságokon nyugvó szabadságok megszűnése51
Állam és társadalom viszonya53
Szabadságeszme Oroszországban53
Szabadságeszme a polgárosodni akaró Magyarországon54
A társadalmak és a XX. századi modernizációk55
Új erő, a munkásság55
Hatalom és tömegek56
A politikai pártok átalakulása - új poltikai elméletek57
Állam és civil társadalom Magyarországon58
A lélek világa60
A lelki jelenségek60
A lélek vallásos értelmezései, művészeti ábrázolása és tudományos vizsgálata60
A pszichológia alapkérdései61
A pszichoanalízis és a behaviorizmus61
A biológiai pszichológia és a kognitív irányzat62
Bevezetés önmagunkba63
Az önismeret63
A serdülőkor jellegzetességei64
Ki a normális?65
A pszichológia alkalmazott területei66
A pályaválasztás66
A pályaalkalmasság67
Tanulási technikák67
A magyar társadalom lelkiállapotának általános jellemzői68
Lelki problémák a serdülőkorban69
A táplálkozási zavarok69
A dohányzás70
A drogfogyasztás71
A fiatalkori öngyilkosság71
A munka világa73
Az őskori és az ókori gazdaság73
Az állattenyésztés és a nomád gazdálkodás kialakulása73
A földművelés kialakulása73
A hosszú távú parlagoló rendszerek73
Az öntözés földművelés74
A mediterrán mezőgazdaság az antik világban74
A kézművesség létrejötte75
Kézművesség az antik világban75
A kereskedelem létrejötte76
Kereskedelem az antik világban76
A középkori gazdaság77
A középkori gazdaság megszületése77
Mezőgazdasági rendszerek Európában77
Földművelés és állattenyésztés a Kárpát-medencében78
A kézművesipar újraformálódása78
A vasipar és textilipar78
Az alkalmazott technikák80
Kézművesipar a Kárpát-medencében80
A kereskedelem az arab világban80
Az európai kereskedelem80
Kereskedelem a Kárpát-medencében82
Gazdaság az újkorban82
Gazdasági növekedés és népesség a paraszti társadalmakban82
Az ipari és mezőgazdasági üzemformák kezdődő átalakulása a XV-XVIII. században83
A nyugati, az amerikai és az ázsiai civilizációk találkozása83
A földrajzi felfedezések hatásai és a növekedés korlátai85
Az állam szerepe a gazdaságban85
Magyarország a XV-XVIII. században85
A modern gazdasági növekedés86
A kapitalizmus fogalmai és szakaszai87
Polgárosodás a XIX. századi Magyarországon88
A huszadik század gazdasága89
Az állami szabályozás vagy szabad piac?89
Az állam szerepe a japán gazdaságban és az Egyesült Államokban89
A túlzott állami szerepvállalás és a kiutak91
A gazdasági globalizáció és a nemzetközi nagyvállalatok91
A tőkés gazdaság kiépülése Magyarországon a kilencvenes években92
Az Európai Unió gazdaságtana93
Magyarország és az Európai Unió kapcsolata93
Az Unió bővítésének gazdasági hatásai94
A kommunikáció szerepe a különböző társadalmakban96
A jelrendszerek kialakulása. A beszéd és az írásbeliség96
Közösségek és kommunikáció96
Államok, írás, írástudók az ókori Keleten96
Az írás demokratizálódása97
A tudás átörökítése98
Hírközlés az ókorban98
A kommunikáció és az írásbeliség jelentőségének megnövekedése a középkorban. A magyar írásbeliség99
A latin és a görög írásbeliség99
Kódexek és oklevelek100
Az írás egyházi monopóliumának megszűnése101
Írásbeliség a középkori Magyarországon102
A hírközlés helyzete102
Az információ a polgárság értékvilágában. A magyar nyilvánosság múltja103
A könyvnyomtatás által előidézett változások103
Változó társadalom, változó nyilvánosság104
A hírközlés fejlődése104
A polgári nyilvánosság kialakulása Magyarországon105
Önálló média-hatalmak106
A rádió106
A televízió106
Szórakoztatni, tanítani, irányítani107
Új kommunikációs lehetősgégek - harc a piacért a médiumok között107
A médiumok szerepe a társadalomban és a politikában108
Az állam típusai és intézményei110
A keleti despotizmustól az antik demokráciáig110
Az állam kialakulása110
Az ókori Kelet ázsiai típusú államai110
Antik típusú állam az ókori Görögországban111
Antik típusú állam a köztársasági Rómában113
A császárság Rómában114
Uralmi formák a feudalizmusban115
A feudális állam általános jellemzői115
Államfejlődés Nyugat-Európában a kora feudalizmus idején (VI-X. század)116
Államfejlődés Nyugat-Európában az érett feudalizmus idején (X-XV. század)117
Államfejlődés Nyugat-Európában a késői feudalizmus idején (XVI-XVIII.század)119
A feudális állam és jog fejlődése Magyarországon119
A polgári alkotmányos eszmék és az állam122
A polgári állam tudati előkészítője, a felvilágosodás122
A polgári forradalom és a kialakuló polgári állam123
A polgári állam általános jellemzői124
A polgári átalakulás Magyarországon126
A demokráciától a totális államig - és vissza. Államberendezkedések a XX. században127
A modern tömegdemokráciák127
A totalitárius állam Németországban128
A fasiszta diktatúra Olaszországban130
Az orosz fejlődés130
A szovjet típusú államberendezkedés Magyarországon (1948-1956-1989)131
A totális állam általános jellemzői132
A totális állam bukása132
A választójog és a választási rendszerek fejlődése133
A választójog fogalma - választási alapelvek a XX. században133
A választási rendszerek alaptípusai134
A választási rendszerek kialakulása Európában134
Választójogi reformok a XIX. században135
Választási rendszerek a modern tömegdemokráciákban136
A magyar választási rendszer kialakulása és változásai137
A hatályos magyar választási rendszer és választójog138
Művészet és társadalom140
A közösségi ideálok elsődlegesség a művészetekben140
A vadászmágiától a halottkultuszig140
Művészet és hatalom összekapcsolódása141
Az öncélú művészet megszületése141
A művészetek és a vallások kapcsolata a középkorban. A magyar feudális állam kultúrája143
A hit szolgálata143
A román stílus144
A gótika145
A bizánci és az iszlám kultúra a középkorban146
A művészet helye a polgári társadalomban147
A harmónia megtalálása - a reneszánsz147
Lenyűgöző pompa és életöröm - a barokk148
A "magányos ember panasza" - stílusok a XIX. században149
A reneszánsztól a romantikági - művészetek Magyarországon150
A művészetek helykeresése a központ nélküli világban151
Az "önelvű vizualitás" és a funkcioanalizmus151
A hagyományokkal való szembenállás és a hagyományokhoz való visszatérés153
A tömeg hatása a művészetre154
Modern művészet Magyarországon155
Világmagyarázatok157
Az európai tudományos gondolkodást megalapozó görög szemlélet. A világ más nagy tudományos központjai157
Gyakorlatiasság és meditáció - tudományok az ókori Keleten157
A tudományos gondolkodás megszületése Görögországban157
A filozófia új kérdései a hellenizmus korában159
Szaktudományok, gyakorlati tudományok160
Tudományok az ókor és a középkor határán161
A tudományok autonómiája és hatákonysága a középkorban162
"Tekintélyen és kényszeren alapuló kultúra"162
Az universitas162
A skolasztika164
Az ortodox kereszténység és a tudomány165
Tudomány a középkori Magyarországon165
A nagy világvallások165
A brahamanizmus165
A buddhizmus166
Kínai vallások166
A kereszténység167
Az iszlám168
A világvallások összehasonlítása169
Tudományos megújulási kísérletek a reneszánsztól Einsteinig169
A tapasztalat felértékelődése - a természettudományok fejlődése169
A filozófia171
A természettudományos gondolkodás "egyeduralma" - a kutatómunka feltételeinek változása171
A tudományok fejlődésének kezdetei Magyarországon172
A tudományok virágzása a polgári Magyarországon173
Az Európaiság története175
Az európaiság gyökerei175
A "görög-római bölcső"175
A birodalomépítés bűvkörében176
A keresztény nemzetközösség176
Politikai szövetségek esélyei a középkorban176
Egység és Európa a felvilágosodástól a modern hatalmi szövetségek megjelenéséig177
Megosztott Európa - megosztott világ178
A Népszövetség - Európa a világban180
Európa egységesítésének legújabb törekvései181
Nemzetközi biztonsági és katonai szervezetek182
Intenzív kapcsolatok a nemzetek között182
Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) megalakulása, céljai182
Az ENSZ szervezete183
Európa "kettészakadása" a második világháború után184
Gazdasági szervezetek a "kettészakadt" Európában184
Katonai-politikai szervezetek kialakulása a "kettészakadt" Európában185
Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO)186
Változások Európában 1989 után186
Európa biztonsági rendszere 1989 után188
Az Európai Unió kialakulása és szervezete188
Az európai egység fogalma189
Az Európai Unió kialakulásáig vezető folyamat189
Európai Közösségekből Európai Unió190
A kilencvenes évek kihívásai az Európai Unióval szemben154
Az Európai Unió intézményei192
Magyarország és az európai, auro-atlanti integráció195
Magyarország és a NATO. Az "enyhülés és a nyitás évei"196
"Partnerség a békéért"196
A Fehér Könyv és a NATO-bővítéssel kapcsolatos nemzetközi vita196
A madridi NATO-konferencia197
A NATO-csatlakozás belpolitikai vonatkozásai197
Az Európai Közösségek és Magyarország viszonya 1989-ig198
Az Európai Közösség és Magyarország 1989 után198
A Társulási Megállapodás199
Magyarország és az EU-tagság199
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Társadalmi és állampolgári ismeretek középiskolásoknak Társadalmi és állampolgári ismeretek középiskolásoknak
Állapot:
1.380 Ft
960 ,-Ft 30
9 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Társadalmi és állampolgári ismeretek középiskolásoknak Társadalmi és állampolgári ismeretek középiskolásoknak Társadalmi és állampolgári ismeretek középiskolásoknak Társadalmi és állampolgári ismeretek középiskolásoknak Társadalmi és állampolgári ismeretek középiskolásoknak Társadalmi és állampolgári ismeretek középiskolásoknak

A borító enyhén kopott, töredezett.

Állapot:
1.380 ,-Ft
12 pont kapható
Kosárba